Reformn opat en ministerstva zdravotnictv
Download
1 / 22

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ. PhDr. Lucie Bryndová Seminář odboru 37 Ministerstva financí 3.12.2007. PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE. Fáze reformy zdravotnictví Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování Věda, výzkum a vzdělávání Veřejné zdravotní pojištění.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ' - hiroko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reformn opat en ministerstva zdravotnictv

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PhDr. Lucie Bryndová

Seminář odboru 37 Ministerstva financí

3.12.2007


PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění


Harmonogram reformn ch opat en
HARMONOGRAM REFORMNÍCH OPATŘENÍ

Reforma institucí -zvýšení efektivity dnešního systému

Reforma financování –

zajištění dlouhodobé

udržitelnosti solidárního systému

 • Veřejné zdravotní pojištění

 • Poskytování zdravotní péče

 • Vzdělávání, věda a výzkum

Stabilizace veřejných rozpočtů

Transparentní stanovování cen a úhrad léků

Realizace závěrů kulatého stolu

„KULATÝ STŮL“

2007 2008 2009 2010


Co u bylo ud l no
CO UŽ BYLO UDĚLÁNO

Zákon o stabilizaci

veřejných rozpočtů

 • Motivace pacienta k účelnému čerpání péče

 • Ochrana pacientů před neúměrnou finanční zátěží,

  včetně doplatků na léky

 • Zmražení platby státu na léta 2008-09, zastropování

  odvodů a rozšíření vyměřovacího základu

 • Vyhovění požadavkům transparenční směrnice EU a

  Ústavního soudu

 • Zachování a prohloubení referenčního způsobu úhrad

 • Přesun cenové regulace v oblasti zdravotnictví z MF na MZ

Novela zákona

č. 48 - úhrada léků

 • Posílení práv pacienta

 • Jasné vymezení pravidel na informace (nahlížení do

  zdravotnické dokumentace)

Novela zákona

č. 20/66 a vyhlášky

o dokumentaci

 • Návrh novely přesunut z gesce MŠMT na MZ

 • Soulad s požadavky EU

 • Odstranění problémů v akreditačním řízení

Novely zákonů o

vzdělávání


Dal kroky
DALŠÍ KROKY

Vládní usnesení ze srpna 2007 o reformních opatřeních a jeho naplnění cestou 3 balíčků zákonů s předpokládanou účinností od roku 2009:

 • Veřejné zdravotní pojištění

 • Poskytování zdravotní péče a bezpečnost pacienta

 • Rozvoj českého zdravotnictví – vzdělávání, věda a výzkum

  ... v MPŘ nyní 7 zákonů


PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění


Nov z kony v t to oblasti
Nové zákony v této oblasti

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotnické záchranné službě


I z kon o zdravotn ch slu b ch a podm nk ch jejich poskytov n
I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

 • Střechový zákon, definice pojmů, nová terminologie

 • Posílení role pacienta, zvýšení spolurozhodování a odpovědnosti, vymahatelná práva pacienta a povinnosti poskytovatele

 • Zrovnoprávnění postavení všech poskytovatelů, snížení administrativy, stejná práva a povinnosti

 • Kvalita služeb

 • Převody praxí


I z kon o zdravotn ch slu b ch a podm nk ch jejich poskytov n terminologie
I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - terminologie

Zdravotní péče= soubor činností a opatření prováděných za účelem udržení a prodloužení života fyzických osob, zajištění zdravé reprodukce, odstranění nemoci nebo vady, obnovení a udržení dobrého zdravotního stavu nebo jeho zlepšení a zmírnění utrpení, posouzení zdravotní stavu fyzické osoby a nakládání s tělem zemřelého ve smyslu tohoto zákona.

- Zdravotní péči lze poskytovat jen jako zdravotní službu, s výjimkou poskytování zdravotní péče, byť soustavně, vlastní osobě nebo osobě blízké, a poskytnutí první pomoci a dále činností prováděných na základě živnostenského oprávnění.

Zdravotní služba = zdravotní péče poskytovaná fyzickou nebo právnickou osobou za účelem zisku nebo jiným účelem, který připouští zákon. Tato právnická nebo fyzická osoba ji poskytuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Může být poskytována pouze poskytovatelem zdravotních služeb majícím oprávnění k poskytování zdravotních služeb.


I z kon o zdravotn ch slu b ch a podm nk ch jejich poskytov n terminologie1
I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - terminologie

Zdravotní péče

Zdravotní služby

Pokryto veřejným zdravotním pojištěním


II) Zákon o specifických zdravotních službách poskytování - terminologie

Speciální zákon, navazuje na zákon o zdravotních službách

Např. asistovaná reprodukce, umělé přerušení těhotenství, psychochirurgické výkony atd.

III) Zákon o zdravotnické záchranné službě

 • Zdravotnická záchranná služba – přednemocniční

 • neodkladná péče, krizová připravenost a další činnosti ( vzdělávání, převozy...)

 • Vyrovnání rozdílů v dostupnosti mezi kraji, stanovení povinné dojezdnosti (plán plošného pokrytí)

 • Integrovaný záchranný systém ČR


PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE poskytování - terminologie

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění


PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE poskytování - terminologie

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění


Dne n probl my e en nov mi z kony
DNEŠNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÉ NOVÝMI ZÁKONY poskytování - terminologie

 • Neexistují pravidla pro určení a vymáhání nároku pojištěnce na zdravotní služby kryté z veřejného zdravotního pojištění

 • Občané si nemohou legálně připlatit na nadstandardní péči, což vede k rozvoji korupce

 • Zdravotní pojišťovny nemohou nabízet různé pojistné produkty (plány řízené péče, pojistky s vyšší spoluúčastí) a motivovat pojištěnce ke zdravému životnímu stylu

 • Dohled nad zdravotními pojišťovnami je rozdělený, neexistují jasná pravidla (viz nucená správa VZP)

 • Zdravotní pojišťovny nemají dostatečnou motivaci a možnosti k hospodárnému chování, zejména v oblasti nákupu zdravotní péče


Co z stane zachov no
CO ZŮSTANE ZACHOVÁNO poskytování - terminologie

 • Zajištění dostupnosti potřebné zdravotní péče pro všechny občany

 • Veřejné zdravotní pojištění s povinnou účastí všech občanů, odvody založenými na schopnosti platit a významným přerozdělením

 • Systém konkurujících si zdravotních pojišťoven


P ipravovan zm ny z kon a jejich c le
PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ A JEJICH CÍLE poskytování - terminologie

 • Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce a zlepšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady – návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, který sloučí a nahradí dnešní zákony č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a č. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 • Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plnění jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb - návrh zákona o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami

 • Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů – návrh zákona o zdravotních pojišťovnách, který sloučí a nahradí dnešní zákony č. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a č. 280/1992 Sb. , o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách


Z kon o ve ejn m zdravotn m poji t n
ZÁKON O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ poskytování - terminologie

1. Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce a zlepšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady:

 • Stanovení jasné definice péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně časové a místní dostupnosti

 • Zavedení transparentních čekacích seznamů a zajištění práva pojištěnce na informace o různých možnostech léčby

 • Pro pojištěnce možnost připlatit si legálně na „nadstandard“ a získat bonus za zdravý životní stylnebo aktivní přístup k prevenci

 • Pro zdravotní pojišťovny možnost nabízet zdravotní plány řízené péče a zdravotní plány s vyšší spoluúčastí (na základě dobrovolného rozhodnutí pojištěnce)

 • Odbourání překážek v řízení nákladů a nakupování péče

 • Jasné oddělení odvodů na veřejné zdravotní pojištění a pojistného

 • Zpřísnění sankcí pro dlouhodobé neplatiče odvodů


N rok poji t nce zdravotn slu by hrazen z v z p obecn definice
Nárok pojištěnce – zdravotní služby hrazené z v.z.p. (obecná definice)

Z veřejného zdravotního pojištění se hradí jen takové zdravotní služby,

 • u kterých existují odůvodněné předpoklady, že jsou účinné,

 • které jsou přiměřené zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, kterého má být jejich poskytnutím dosaženo,

 • které jsou při srovnatelném výsledku poskytnuty ekonomicky nejméně náročným způsobem.

  + Negativní seznam

  + Pozitivní seznam


Typy zdravotn ch pl n
Typy zdravotních plánů (obecná definice)

4 typy zdravotních plánů, odlišnost ve 2 základních kritériích:

 • Rozsah úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění

 • Způsob zajištění přístupu ke zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění


Z kon o adu pro dohled nad z p
ZÁKON O ÚŘADU PRO DOHLED NAD Z.P. (obecná definice)

2. Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plnění jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb:

 • Ustavení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami jako ústředního orgánu státní správy

 • Stanovení jasných a funkčních pravidel pro pravidelné informování úřadu o hospodaření a činnosti zdravotních pojišťoven a možnost jeho zásahu (nápravná opatření, nucená správa,..)

 • Vydávání a odebíraní licencí a povolení zdravotním pojišťovnám

 • Administrace systému kompenzace rizika - přerozdělení odvodů na veřejné zdravotní pojištění


Z kon o zdravotn ch poji ovn ch
ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH (obecná definice)

3. Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů:

 • Jednotný zákon společný pro všechny zdravotní pojišťovny

 • Stanovení jasnýcha přísnějšíchpodmínek pro vznik a činnost zdravotních pojišťoven, včetně standardních bezpečnostních nástrojů pro zdravé hospodaření

 • Zajištění průhledného účetnictví a jasné zodpovědnosti managementu a správních rad za výsledky organizace

 • Stanovení pravidel pro transformaci současných zdravotních pojišťoven na akciové společnosti a zajištění jasných vlastnických vztahů

 • Regulace zisku zdravotních pojišťoven – oddělení prostředků na provoz a na zdravotní péči a sdílení zisku s klienty


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost (obecná definice)

www.mzcr.cz


ad