2558 ascc n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ประชาคมอาเซียน 2558 ผลกระทบ ASCC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

ประชาคมอาเซียน 2558 ผลกระทบ ASCC - PowerPoint PPT Presentation


 • 488 Views
 • Uploaded on

ประชาคมอาเซียน 2558 ผลกระทบ ASCC. รยากร งามดี กองอาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ( ASEAN Socio-Culture Community : ASCC ). เป้าหมายและพันธ์กรณี ASCC Blueprint. 9. ผลกระทบ. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. ผลกระทบเชิงบวก.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ประชาคมอาเซียน 2558 ผลกระทบ ASCC' - hiroko


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2558 ascc

ประชาคมอาเซียน 2558ผลกระทบ ASCC

รยากร งามดี

กองอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

slide9

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Culture Community : ASCC)

เป้าหมายและพันธ์กรณี ASCC Blueprint

9

slide21

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

 • ประชาชน รวมถึงกลุ่มสตรีเด็กเยาวชน
 • ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับการส่งเสริม
 • และคุ้มครองสิทธิ และได้รับสวัสดิการดีขึ้น
 • และทั่วถึงไม่น้อยกว่ามาตรฐานอาเซียน
 • เป็นโอกาสให้ภาครัฐและภาคธุรกิจร่วม
 • ในการสร้างประชาคมอาเซียนและ CSR
 • เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียน
 • ในเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
 • สำหรับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสตรี
 • เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • การเข้าไม่ถึงสิทธิด้านการศึกษา
 • และสาธารณสุขของเด็กมีมากขึ้น
 • ปัญหาเด็กถูกละเมิดทวีความรุนแรง
 • และซับซ้อนมากขึ้น
 • สตรี เด็กและเยาวชน และผู้พิการ
 • บางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงบริการของ
 • ภาครัฐ
 • ขาดระบบการคุ้มครองทางสังคม
 • สำหรับแรงงานและบุตรของแรง
 • งานนอกระบบ

21

slide22

ผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน

การศึกษา

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของการศึกษา-ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา ตามให้ทันและยืดหยุ่น

การสื่อสารด้วยภาษาที่สามารถใช้ได้ในประชาคมทั้งหมด/บางส่วน-ต้องเพิ่มทักษะด้วยภาษาอังกฤษ/อาเซียน

การรู้เขารู้เรา-ต้องปรับความเข้าใจ/ทัศนคติเชิงประสบการณ์เพื่อลดข้อขัดแย้ง

โอกาสในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค-ต้องเน้นคุณภาพเป็นตัวนำ

ปรับระบบการศึกษาที่มีข้อจำกัดให้เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน

ที่มา:สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน

slide23

ผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน

การเคลื่อนย้ายข้ามชาติ

จำนวนเด็กเคลื่อนย้าย (children on the move) จะมีมากขึ้นทั้งที่ไปกับผู้ปกครองและไปเอง-ต้องจัดระบบการคุ้มครองเด็กที่เลื่อนไหลทั่วอาเซียน

อาชญากรรมข้ามชาติจะมีแนวโน้มสูงขึ้น-ต้องพัฒนาระบบป้องกันปราบปราม และการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการลงโทษผู้กระทำผิด

พ่อแม่ไทยจะหลั่งไหลไปทำงานนอกถิ่นฐานหรือข้ามชาติมากขึ้น ทำให้เด็กถูกทอดทิ้งและเลี้ยงดูโดยมิชอบมากยิ่งขึ้น-ต้องคำนึงถึงการคุ้มครองเด็กที่ถูกทอดทิ้งและการพัฒนาครอบครัวที่ขาดพ่อแม่ให้สามารถดูแลเด็กได้

ที่มา:สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน

slide24

ผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน

การพัฒนาอาชีพ

การเคลื่อนย้ายแรงงาน/บริการอย่างเสรี จะทำให้มีชาวต่างชาติที่มีทักษะ/ความสามารถเข้ามาแบ่งสัดส่วนในตลาดแรงงานไปมากขึ้น-ต้องพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทั้งที่เป็นวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญ 8 สาขา และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ผู้ที่ไม่มีโอกาสพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน และอยู่ในท้องถิ่นที่ถูกละเลยจากการพัฒนาอาชีพกระแสหลก-ต้องมีระบบส่งเสริมอาชีพอิสระในท้องถิ่น

ที่มา:สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน

slide25

ผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน

การใช้สื่อ

กรอบข้อตกลงด้านอิเล็คทรอนิคส์ของอาเซียนจะเป็นผลให้ราคาอุปกรณ์สื่อถูกลง-เปิดโอกาสให้มีการใช้สื่อได้กว้างขวางยิ่งขึ้น-ต้องพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อเพื่อการพัฒนา

การขยายตัวอย่างก้าวกระโดยของสื่อในการเข้าถึงประชาชนในอาเซียน เป็นช่องทางให้เกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เช่น สื่อลามก การหลอกลวงเด็กผ่านสื่อ-ต้องส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ กำจัดสื่อไม่ดี สอนให้มีความรู้เท่าทันสื่อและรู้จัดใช้สื่อให้เป็นประโยชน์

ที่มา:สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน

slide26
แนวโน้มหลังการเปิดประตูสู่อาเซียนแนวโน้มหลังการเปิดประตูสู่อาเซียน
 • การเข้ามาทำงานในประเทศ/จังหวัด เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศพม่า ลาว กัมพูชา
 • ธุรกิจ/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเพิ่มมากขึ้น
 • การควบคุมกำกับแรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบ
 • ปัญหาสังคมมีความหลากหลาย/ซับซ้อนขึ้น
 • ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชากรหลักในประเทศ
 • งบประมาณการลงทุนด้านสุขภาพและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
 • กลยุทธ์การทำงานต้องมีการปรับเปลี่ยน/หลากหลาย
slide27
สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

www.themegallery.comข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

พ.ศ.2555 มีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรไทยทั้งหมด 1,972,504 คน แบ่งเป็น

• ผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย 698,777 คน

• และเข้าเมืองผิดกฎหมาย 1,273,727 คน

โดยในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าว

ชาวพม่าถึง 1,333,227 คน แบ่งเป็น

ผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย 425,191 คน

และเข้าเมืองผิดกฎหมาย 908,036 คน

slide28
ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวผลกระทบของแรงงานต่างด้าว

1. ผลกระทบทางสังคม

ปัญหาด้านอาชญากรรม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชุมชนสกปรกขึ้น ขยะมาก ความไม่มีระเบียบของแรงงานต่างด้าวในแต่ละชุมชนน้อยมาก

ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง จากสถิติผู้ต้องขังชาวต่างชาติที่ถูกจับเนื่องจากเข้าเมืองผิดกฎหมาย และกำลังรอการส่งกลับหรือผลักดันออกนอกประเทศในแต่ละปี มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น

slide29
ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวผลกระทบของแรงงานต่างด้าว

ปัญหาผู้หญิงและเด็ก เสี่ยงต่อการตกเป็น เหยื่อของการค้ามนุษย์ และใช้แรงงานเด็ก

ปัญหาด้านการศึกษา โอกาสในการศึกษาของเด็กในครอบครัวแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่จะได้รับการ ศึกษามีอยู่ 2 ลักษณะคือ การศึกษาจากชั้นเรียนที่ไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นกันเอง โดย NGO และเข้าเรียนในสถานศึกษาของไทย ซึ่งปัจจุบันหลาย ๆ โรงเรียนก็ดำเนินการรับเด็กต่างด้าวเข้าศึกษา

slide30
ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวผลกระทบของแรงงานต่างด้าว

2. ผลกระทบด้านความมั่นคง

3. ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข ถึงแม้ว่าแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการตรวจสุขภาพและค้นหาโรคจากหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดและได้รับบัตรประกันสุขภาพ แต่ก็มีจำนวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและไม่ขึ้นทะเบียน

slide31
ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวผลกระทบของแรงงานต่างด้าว

ปัญหาผู้หญิงและเด็ก เสี่ยงต่อการตกเป็น เหยื่อของการค้ามนุษย์ และใช้แรงงานเด็ก

ปัญหาด้านการศึกษา โอกาสในการศึกษาของเด็กในครอบครัวแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่จะได้รับการ ศึกษามีอยู่ 2 ลักษณะคือ การศึกษาจากชั้นเรียนที่ไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นกันเอง โดย NGO และเข้าเรียนในสถานศึกษาของไทย ซึ่งปัจจุบันหลาย ๆ โรงเรียนก็ดำเนินการรับเด็กต่างด้าวเข้าศึกษา

slide32
ผลกระทบทางด้านสุขภาพ

1. โรคติดต่ออุบัติซ้ำ เช่น ไข้กาฬหลังแอ่น 2. การแพร่กระจายของโรคติดต่อที่สำคัญ เช่นวัณโรค อุจจาระร่วงอย่างแรง3. การเกิดโรคระบาดในเด็ก อัตราการเกิดของแรงงานสตรีต่างด้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ความครอบคลุมในการรับฉีดวัคซีนไม่สามารถติดตามได้ต้องมีการรณรงค์บ่อยครั้งเช่น โปลิโอ 4. ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพของแรงงานต่างด้าว ซึ่งพบโดยทั่วไปตามตลาดนัดในพื้นที่

5.อุบัติเหตุจากการทำงานมีจำนวนมากในประชากรต่างด้าว

6. เรื่องอื่น ๆ เช่น การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์

slide33
ผลกระทบต่อบุคลากรด้านสาธารณสุขและงบประมาณของรัฐผลกระทบต่อบุคลากรด้านสาธารณสุขและงบประมาณของรัฐ

1. การเพิ่มภาระงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข

- จำนวนผู้ป่วย

- การขยายบริการ

2. การสื่อสารในการตรวจรักษา /การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์3. ใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพในประชากรกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นในทุกปี

slide34
มาตรการในการควบคุม

1) รณรงค์ให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพและประกันสุขภาพ

2) ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต)

3) ขยายเครือข่ายการบริการสาธารณสุขในต่างด้าว

4) ให้บริการแบบเชิงรุก /การประชาสัมพันธ์

5) มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้าน เช่น หน่วยงานด้านความมั่นคง อุตสาหกรรม จัดหางาน ฯลฯ ในเรื่องนโยบายและการดำเนินงานในพื้นที่