tillsynstaxor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tillsynstaxor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tillsynstaxor

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
hiram-griffith

Tillsynstaxor - PowerPoint PPT Presentation

74 Views
Download Presentation
Tillsynstaxor
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tillsynstaxor

  2. Taxan är en avgift och ingen skatt! • Motprestation från kommunen • Taxans fasta årliga avgifter är en lista med avgifter för företagen, men också ett arbetsbeting för kommunen • Avgiften får schabloniseras… • …MEN på ett par till tre års sikt ska dock avgiften motsvaras av den nedlagda tiden för varje enskilt företag

  3. Citat från miljöchef som vill införa SKL:s riskbaserade taxa: ”Du betalar avgift utifrån vilken risk som är förknippad med din verksamhet. Det har inte så mycket med tillsynstiden att göra.” Riskbaserad taxa tenderar att överskatta tillsynsbehovet och ”legitimera” för höga avgifter (de är ju uträknade med matematisk precision). Utöver rena missförstånd som citatet visar.

  4. Fasta årliga avgifter tycker kommunerna är bra, men… De kräver (enligt miljöbalken): • Resursutredning • Register över verksamheterna i kommunen • Tillsynsplanering • Uppföljning När dessa inte finns/fungerar => timavgift!

  5. Kommunerna bestämmer • SKL:s vägledning är en rekommendation! • Taxorna är inte fastställda i miljöbalken! • Varje kommun beslutar själv

  6. Vilka frågor bör kommunen kunna svara på innan taxan tas? • Vilka verksamheter med behov av tillsyn finns inom kommunen? • Hur mycket tillsynstid behöver respektive verksamhet/bransch? • Hur mycket resurser krävs för att tillsynsbehovet ska täckas? • Hur mycket resurser (ekonomiska och personella) finns det? • Om genomgången visar på att det finns brist på resurser – ska ambitionsnivån höjas och mer resurser tillsättas eller behöver tillsynstiden minskas? • Hur stor ska timaviften vara?

  7. När gör vi störst skillnad? • Taxearbetet påbörjas på förvaltningen – håll koll, inled dialog och ställ frågor! • Beslut i nämnden och kommunfullmäktige – kontakt med politikerna • Svårt att få rätt om man överklagar sitt avgiftsbeslut om det är i enlighet med taxan – se dock avgöranden om förnybar energi eller avgift som efter några år konstaterats för hög

  8. Vad vill LRF? • Avgifterna får inte hämma konkurrenskraften • I den mån avgift tas ut ska det vara timavgift • Tillsynen ska vara trovärdig, enkel och kostnadseffektiv • Branschernas kvalitetssystem och god ordning ska ge lägre avgift

  9. Vad gör LRF? • Driver frågan om timavgift • Träffar regelbundet SKL • Material på Medlemsnätet – LRF:s syn på avgifter och frågor till kommunens tjänstemän och politiker • Stödjer regioner och deltar i möten med kommuner

  10. Vad är en rimlig avgift? • Intervallet mellan tillsynsbesöken är vägledande för att se om man betalar en rimlig avgift. • >8 timmar/år = ett besök per år eller mer • <8 timmar /år = besök vartannat till vart fjärde år