ekspordiplaani programm n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ekspordiplaani programm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ekspordiplaani programm - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Ekspordiplaani programm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekspordiplaani programm' - hina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme 2.1 «Ettevõtete arengu toetamine» osa «Ekspordiplaani programm» tingimusedMajandus- ja kommunikatsiooniministri 7. juuni 2004. a määrus nr 145

slide3
Programmi eesmärk on toetada ettevõtete kasvu ja uute töökohtade loomist, pakkudes ettevõtluseks vajalikku oskusteavet ja aidates ettevõtteid uute turgude leidmisel.
 • Alameetme raames on taotlejal võimalik taotleda toetust ekspordiplaani koostamiseks või ekspordiplaani elluviimiseks
ei toetata j rgmiste tegevusvaldkondade projekte
Ei toetata järgmiste tegevusvaldkondade projekte:

1) põllumajandustoodete tootmine ja esmane töötlemine;2) jahindus ja metsamajandus;3) kalapüük, kalakasvatus ja neid teenindavad tegevusalad;4) maismaa-, vee-, õhu- ja torutransport;5) mäetööstus;6) alkohoolsete jookide ja tubaka tootmine;7) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;8) elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus;9) hulgi- ja jaekaubandus;10) toitlustus ja majutus (välja arvatud litsentside, frantsiiside pakkumine välisturul) ning muud turismiteenused;11) finantsvahendus;12) kinnisvaraalane tegevus;13) haridus

slide5
Ekspordiplaani koostamise toetuse raames toetatakse konsultatsiooniteenuse ostmist ekspordiplaani koostamiseks
slide6
Ekspordiplaani elluviimise toetuse raames toetatakse järgmisi tegevusi:

1) konsultatsiooniteenuse ostmine ekspordiplaani elluviimiseks;2) välismessidel osalemine;3) välisturu uuringute teostamine;4) välisturgude külastamine;5) sihtturul toimuvatel ettevõtjatevahelistel kontaktüritustel osalemine;6) sihtturule suunatud turundusürituste korraldamine;7) sihtturule suunatud reklaammaterjalide valmistamine.

slide7
Alameetme raames ei ole abikõlblikud järgmised kulutused:

1) jooksvad tegevuskulud;2) põhi- ja väikevahendite, inventari ja seadmete soetamise ja investeerimiskulud;3) ettevõtja üldkulud;4) töötajate päevarahad;5) telefoni-, faksi-, posti-, side- jm. kommunikatsioonikulud;6) esinduskulud ja kingitused;7) mitterahalised kulutused;8) amortisatsioonikulud;9) pangagarantiid;10) finants- ja pangakulud;11) trahvid;12) kinnisvara soetamine;13) käibemaks;14) muud projektiga mitte seotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;15) kulud, mille jaoks on saadud tagastamatut toetust teiste Euroopa Liidu programmide raames.

taotleja
Taotleja
 • Taotlejaks võib olla Eestis äriregistrisse kantud äriühing, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25%-list osalust, ning äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja;
 • taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta;
taotlemine
Taotlemine

1) taotlusi ekspordiplaani koostamise toetuse saamiseks võtab sihtasutus vastu jooksvalt seni, kuni taotluste rahuldamise otsusega väljamaksmisele kuuluv summa saab võrdseks ekspordiplaani koostamise toetusele eraldatud taotluste rahastamise eelarvega;

2) taotlusi ekspordiplaani elluviimise toetuse saamiseks on võimalik esitada sihtasutusele neli korda aastas iga kvartali 1. kuupäevaks.

ekspordiplaani koostamise toetuse taotlus peab lisaks taotlusvormile sisaldama j rgmisi dokumente
Ekspordiplaani koostamise toetuse taotlus peab lisaks taotlusvormile sisaldama järgmisi dokumente:

1) vähemalt kolm võrreldavat konsultatsiooniteenuse hinnapakkumist;2) konsultandi ja taotleja poolt koostatud ja allkirjastatud konsultandi tööplaan päevade või tundide lõikes;3) konsultandi personaalne või institutsionaalne elulookirjeldus (CV) koos ülevaatega tehtud töödest;4) taotleja seadusliku esindaja poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruanne, auditeerimise kohustusega taotlejalka viimase majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega;5) taotluse esitamisele eelnenud viimase kvartali seisuga kasumiaruanne ja bilanss;6) teatis saadud vähese tähtsusega abi kohta vastavalt rahandusministri määrusele;

7) volikiri, kui allkirjaõiguslik esindaja tegutseb volituse alusel.

ekspordiplaani elluviimise toetuse taotlus peab lisaks taotlusvormile sisaldama j rgmisi dokumente
Ekspordiplaani elluviimise toetuse taotlus peab lisaks taotlusvormile sisaldama järgmisi dokumente:

1) ekspordiplaan;2) ekspordiplaani elluviimise detailne eelarve ja rahavoogude prognoos;3) taotleja seadusliku esindaja poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruanne, auditeerimise kohustusega taotleja korral viimase majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega;4) taotluse esitamise tähtpäevale eelnenud viimase kvartali seisuga kasumiaruanne ja bilanss;5) teatis saadud vähese tähtsusega abi kohta vastavalt rahandusministri määrusele6) volikiri, kui allkirjaõiguslik esindaja tegutseb volituse alusel.

taotl use finantseerimise piirm rad
Taotluse finantseerimise piirmäärad
 • ekspordiplaani koostamiseks maksimaalselt 75 000 Eesti krooni;
 • ekspordiplaani elluviimiseks maksimaalselt 1 000 000 Eesti krooni.
 • Toetuse finantseerimise piirmääraks on kuni 50% abikõlblikest kulutustest.
 • Minimaalne omafinantseeringu määr on 50% abikõlblikest kulutustest.
projekti ajaline kestvus
Projekti ajaline kestvus
 • Ekspordiplaani koostamise projekti tegevused viiakse ellu 6 kuu jooksul;
 • ekspordiplaani elluviimise projekti tegevused ühe kuni kolme aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31. detsembriks 2008
finantseerimine
Finantseerimine

Ekspordiplaani koostamise toetuse väljamakse tegemise aluseks ja eelduseks on:

 • väljamaksetaotlus, toetuse saaja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud raamatupidamise algdokumentide koopiad ning maksete toimumist tõendavad dokumendid (sealhulgas käibemaks);
 • toetuse saaja poolt sihtasutusele esitatud ekspordiplaani koostamise aruanne;
 • valminud ekspordiplaan.
finantseerimine1
Finantseerimine

Ekspordiplaani elluviimise toetuse väljamaksed tehakse üks kord kvartalis vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele. Toetuse väljamakse tegemise aluseks ja eelduseks on:

 • toetuse saaja poolt esitatud väljamaksetaotlus ja toetuse saaja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud raamatupidamise algdokumentide koopiad ning maksete toimumist tõendavad dokumendid;
 • toetuse saaja poolt teostatud vastavad kulutused (sealhulgas käibemaks) ning seda tõendavate dokumentide esitamine sihtasutusele;
 • toetuse saaja poolt sihtasutusele esitatud vahearuanne, mis sisaldab nii tegevuste kirjeldust kui finantsandmeid;
lisainfo
Lisainfo

Toetuse tingimusi ja nõudeid reguleeriv määrus ning taotlemise- ja aruandlusvormid on saadaval EAS-i veebilehel www.eas.ee.