Analýza is - PowerPoint PPT Presentation

anal za is n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analýza is PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analýza is

play fullscreen
1 / 13
Analýza is
273 Views
Download Presentation
hina
Download Presentation

Analýza is

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analýza is

 2. Životní cyklus IS • Specifikace cíle a požadavků (zadání), předběžná analýza • Analýza a návrh • Implementace • Testování • Zavedení • Zkušební provoz • Rutinní provoz a údržba • Reengineering

 3. Specifikace cíle a požadavků Požadavky: • Funkční • Proč, k čemu, kdo, vstupy, výstupy, funkce, okolí • Model jednání • Nefunkční • Omezení kladená na systémové služby • Nevyužijí se při analýze systému

 4. Analýza = studium problému (jeho poznání, popis, modelování) dříve, než se začne provádět vlastní řešení problému. • Procesní analýza • Funkční analýza • Datová analýza • (Časová analýza)

 5. Procesní/Funkční analýza • Kontextový diagram • Určuje klíčové externí události (vazby podniku s okolím) • Dekompozice • Navazuje na kontextový diagram • Zaměřena na transformaci dat => DFD (Data Flow Diagram) • Minispecifikace • Popis funkcí, algoritmy • JESTLIŽE <podmínka> PAK <činnost pro platnou podmínku>

 6. Prvky DFD • Procesy – místa zpracování dat • Datová úložiště (data store) – místa ukládání dat • Externí entity (terminátory) – jsou mimozkoumaný systém, ale mají s ním vztah • Datové toky – reprezentují přenos dat

 7. Kontextový diagram • Zvláštní případ DFD, popisuje okolí systému a komunikaci systému s okolím • Obsahuje: • systém reprezentovaný jedním procesem • externí entity • vstupy a výstupy • někdy externí datová úložiště

 8. Příklad – Pojišťovna • Kontextový diagram • Proces • Externí entity (8) • Datové toky (21) • DFD • Proces Pojistná událost (Likvidace) • Power Designer processarchitect

 9. Backus-Naurovasyntaxe = skládá se z + a () volitelné {} opakování [] alternativy | oddělovač alternativ @ identifikátor, klíčová položka ** komentář

 10. Příklad 1 OTEC = Přijmení+ Jméno + {Titul} + @Rč + DĚTI+ (Telefon) +[ženatý|svobodný], DĚTI = JménoD+ PřijmeníD+ @RčD ENTITY EOTEC = Přijmení+ Jméno + @Rč+ (Telefon) +[ženatý|svobodný], ETITUL = Název + @ID + Bonus EDĚTI = JménoD+ PřijmeníD+ @RčD EOTEC ETITUL EDĚTI

 11. Příklad 2 STUDENT = JménoStudenta+ PřijmeníStudenta+ @IDStudenta + {Program} + VEDOUCÍ PRÁCE + (Telefon) + [muž|žena] VEDOUCÍ PRÁCE = JménoVedoucí+ PřijmeníVedoucí+ @IDVedoucí+ Titul ENTITY ESTUDENT = JménoStudenta+ PřijmeníStudenta+ @IDStudenta + (Telefon) + [muž|žena] EVEDOUCÍ PRÁCE = JménoVedoucí+ PřijmeníVedoucí+ @IDVedoucí+ Titul EPROGRAM = @IDprogram + Názevprogram + LimitStudentů ESTUDENT EVEDOUCI PRACE EPROGRAM

 12. Datová analýza • Datová základna IS => ERD (Entity Relationship Diagram) • Entita – cokoliv, co je předmětem zájmu (nese informaci) • Relační vazba – vztahy mezi entitami • Kardinalita (násobnost) • Parcialita (povinnost) • Atributy – vlastnosti entit

 13. Příklad 3 – IS pojišťovna • Doplnit datové toky a jejich položky (Data items) • Načíst data items do datových skladů • Importovat do Data Architect softwaru • Upravit entity, atributy • Určit primární klíče • Určit vazby – kardinalit a parcialitu