krzysztof g omb marcin kuflowski n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Krzysztof GŁOMB Marcin KUFLOWSKI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Krzysztof GŁOMB Marcin KUFLOWSKI - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Krzysztof GŁOMB Marcin KUFLOWSKI. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim Mapa potencjału e-Rozwoju Podkarpacia. Koncepcja metodyczna dokumentu. W ramach opracowanej Strategii:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krzysztof GŁOMB Marcin KUFLOWSKI' - hilda-wilkins


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krzysztof g omb marcin kuflowski
Krzysztof GŁOMB

Marcin KUFLOWSKI

Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim

Mapa potencjału e-Rozwoju Podkarpacia

koncepcja metodyczna dokumentu
Koncepcja metodyczna dokumentu

W ramach opracowanej Strategii:

przedstawiona zostaniediagnoza sytuacji stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w

Województwie Podkarpackim w oparciu o analizę informacji o sytuacji w regionie, analizę

danych statystycznych oraz badania ankietowe

 • proponowanei rekomendowane działania i projekty będą powiązaneściśle zzasadą przestrzegania wymogów Komisji Europejskiej określonych w „Przewodniku w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej” - m.in. w sprawie neutralności technologicznej czy otwartego dostępu do infrastruktury teleinformatycznej
 • zostaną zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne – cele i priorytety Województwa Podkarpackiego zostaną określone na podstawie analizy dokumentów strategicznych dla regionu oraz analizy SWOT
 • zostaną wskazane projekty główne – odpowiednio zdefiniowanie i zwymiarowane projekty główne do realizacji w Województwie Podkarpackim do 2013 roku
 • zostaną określone źródła finansowania – nastąpi wskazanie możliwych źródeł finansowania w ramach funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych i innych narzędzi oraz instrumentów finansowych
 • rekomendowane zostanie partnerstwo– nastąpi wskazanie podmiotów, które powinny być zaangażowane w realizację celów i priorytetów Strategii.
diagnoza stanu rozwoju spo ecze stwa informacyjnego
Diagnoza stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Podstawowe elementy diagnozy stanu rozwoju SI:

 • Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego w samorządach podkarpackich
 • Analiza ogólnodostępnych danych statystycznych z zakresu społeczeństwa informacyjnego
 • Analiza dokumentów o charakterze strategicznym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
 • Analiza SWOT/TOWS
 • Mapa potencjału e-rozwoju województwa podkarpackiego
ankieta inwentaryzacyjna inspiracje
Ankieta inwentaryzacyjna - inspiracje

Badanie inwentaryzacyjne przeprowadzone zostało w ciągu dwóch miesięcy w oparciu o ankietę, która skonstruowana została w oparciu o doświadczenia ekspertów Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” wyniesione z prac nad opracowaniem takich dokumentów jak:

 • e-Strategia Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Wielkopolskim na lata 2007-2013,
 • Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim na lata 2007-2013,
 • Raporty pn. Stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwach w latach 2004-2006 realizowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
cele badania inwentaryzacyjnego
Cele badania inwentaryzacyjnego

Dane zebrane w procesie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego posłużyć mają w kompletnej, dogłębnej diagnozie stanu obecnego, która stanowić ma punkt wyjścia do zdefiniowania celów, priorytetów i projektów głównych w zakresie społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim

Inwentaryzacja stanowi również punkt odniesienia dla projektu Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowej w Województwie Podkarpackim, będącego kolejnym elementem realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską projektu Strategia informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej

ankieta inwentaryzacyjna metodyka
Ankieta inwentaryzacyjna - metodyka

Kolejne kroki:

 • Opracowanie ankiety
 • Konsultacja ankiety z Politechniką Rzeszowską i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
 • Dystrybucja ankiet (pocztą tradycyjną i elektroniczną) do samorządów podkarpackich
 • Uruchomienie punktu konsultacyjnego (tel, mail), wspomagającego samorządy w przygotowaniu ankiet
 • Analiza i rewizja danych ankietowych
 • Zestawienie wyników badania ankietowego

Na ankietę odpowiedziało 98% jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.

obszary bada inwentaryzacyjnych
Obszary badań inwentaryzacyjnych
 • podstawowe wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  • sprzęt i infrastruktura teleinformatyczna w urzędach
  • kompetencje pracowników
 • typy projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego realizowanych przez samorządy podkarpackie
  • już zrealizowanych
  • będących w trakcie realizacji
  • planowanych do realizacji
 • inwestycje w działania z zakresu społeczeństwa informacyjnego
  • zakup oprogramowania, aplikacji, systemów teleinformatycznych,
  • zakup sprzętu informatycznego
  • koszty podłączenia i utrzymania sieci Internet
  • działanie sieci lokalnych
  • źródła finansowania
udzia procentowy komputer w w urz dach jst z dost pem do internetu

92,17

54,55

99,31

90,59

89,03

83,33

98,68

96,77

94,76

72,68

100,00

88,44

88,98

81,92

87,68

71,05

75,00

74,68

92,04

79,30

60,22

86,43

88,85

88,24

100,00

Udział procentowy komputerów w urzędach JSTz dostępem do Internetu
wska niki spo ecze stwa informacyjnego 1
Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego [1]

Podstawowe zbieżności pomiędzy gminami i powiatami:

 • niemal wszystkie urzędy posiadają własną stronę internetową (przeszło 97% gmin i ponad 95% powiatów)
 • w około 30% badanych urzędów realizowane były projekty związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej
 • zdecydowana większość gmin (86%) i powiatów (80%) nie posiada i nie korzysta elektronicznego obiegu dokumentów
 • poza nielicznymi wyjątkami podkarpackie gminy (blisko w 96%) i powiaty (90%) nie posiadają dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu społeczeństwa informacyjnego.
wska niki spo ecze stwa informacyjnego 2
Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego [2]

Podstawowe różnice pomiędzy gminami i powiatami:

 • odsetek osób odpowiedzialnych za obsługę infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego zatrudnionych na stałe – prawie wszystkie starostwa (97,70%) zatrudniają takie osoby, wobec zaledwie 61,59% gmin
 • średnia liczba osób w urzędzie zajmująca się obsługą infrastruktury i sprzętem teleinformatycznym – w powiecie zatrudnia się średnio prawie 2 takich pracowników, a w gminie – 1,16 osoby
 • odsetek komputerów z dostępem do Internetu – zdecydowana większość (87,63%) komputerów w urzędach gmin ma dostęp do Internetu, z kolei w starostwach jest to raptem 56,82%
 • projekty realizowane i planowane do realizacji – w obu kategoriach znacznie lepsze wskaźniki osiągają starostwa powiatowe
 • średnia wartość projektów obecnie realizowanych i planowanych do realizacji – również jest znacznie wyższa w przypadku powiatów aniżeli gmin
 • odsetek osób zajmujących się tematyką społeczeństwa informacyjnego, wysyłanych na szkolenia, kursy – w znacznie większym stopniu korzystali z tego elementu pracownicy starostw powiatowych.
typy projekt w si realizowanych na podkarpaciu
Typy projektów SI realizowanych na Podkarpaciu
 • projekty zrealizowane
  • zakup komputerów i oprogramowania
  • budowa telecentrów
  • budowa sieci wewnętrznej i wdrożenie obiegu dokumentów
  • stworzenie portalu informacyjnego gminy/powiatu
 • projekty w trakcie realizacji
  • budowa sieci wewnętrznej i wdrożenie obiegu dokumentów
  • wdrożenie podpisu elektronicznego
  • stworzenie portalu informacyjnego gminy/powiatu
 • projekty planowane
  • budowa sieci wewnętrznej i wdrożenie obiegu dokumentów
  • wdrożenie podpisu elektronicznego
  • szkolenia dla pracowników samorządowych i jednostek podległych

UWAGA !!! Żaden z typów projektów nie uzyskał więcej niż 20% wskazań w żadnej z kategorii !!!

Dane takie wskazują na istotny deficyt wiedzy i brak lokalnych programów rozwoju SI.

slide12

Wielkość inwestycji zaplanowanych przez samorządy na rok budżetowy 2007 [1]

Średnie nakłady powiatów na SI w roku 2007

74 569,40 zł

Średnie nakłady gmin na SI w roku 2007

36 059,42 zł

slide13

Wielkość inwestycji zaplanowanych przez samorządy na rok budżetowy 2007 [2]

Średni udział wydatków związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w budżetach podkarpackich samorządów wynosi zaledwie 0,64% (gminy) i 0,46% (powiaty). Tymczasem w RPO WP nakłady na społeczeństwo informacyjne stanowią aż 8,36% ogólnych nakładów.

planowane nak ady samorz d w na inwestycje z zakresu si w latach 2007 2013
Planowane nakłady samorządów na inwestycje z zakresu SI w latach 2007-2013

Łączne nakłady na SI planowane przez samorządy na lata 2007-2013 wynoszą 550 574,36 zł (gminy) i 934 381,81 zł (powiaty). Czyli w sumie 1 484 956,17 zł. Podczas gdy planowane w RPO WP nakłady na projekty społeczeństwa informacyjnego w perspektywie 7-letniej to: 95 024 744,00 …euro!

wska nik potencja u e rozwoju 1
Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [1]
 • Dla uzyskania obrazu faktycznego zróżnicowania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie łódzkim zaproponowano pomiar z wykorzystaniem tzw. wskaźnika potencjału e-Rozwoju, mierzonego na poziomie jednostek samorządu powiatowego.
 • Do jego skonstruowania użyto 3 wskaźników cząstkowych:
  • Wskaźnik edukacyjny
  • Wskaźnik gospodarczy
  • Wskaźnik innowacyjności
 • W ramach każdego wskaźnika uzyskanym wartościom przyznano punkty w skali 0-4.
wska nik potencja u e rozwoju 2
Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [2]
 • Każdemu z wyżej wymienionych wskaźników przypisano wagi w następujący sposób:
  • Wskaźnik edukacyjny – 0,3
  • Wskaźnik gospodarczy – 0,3
  • Wskaźnik innowacyjności – 0,4

Wskutek powyższych działań podzielono powiaty wg następujących kategorii

bardzo niski stopień e-Rozwoju

bardzo wysoki stopień e-Rozwoju

niski stopień e-Rozwoju

wysoki stopień e-Rozwoju

przeciętny stopień e-Rozwoju

slide17

2,61+

2,01 – 2,60

1,51 – 2,00

0,76 – 1,50

0 – 0,75

Mapa potencjału e-Rozwoju [1]

Brak powiatów o najwyższym

wskaźniku potencjału e-Rozwoju

Wr=0,4*Wi + 0,3*Wg + 0,3*We

Wskaźnik innowacyjności=0,3*i1+0,2*i2+0,5*i3

Wskaźnik gospodarczy=[(g1)+(g2)+(g3)]/3

Wskaźnik edukacyjny=0,3*(e1)+0,3*(e2)+0,2*(e3) + 0,2*(e4)

wska nik potencja u edukacyjnego
Wskaźnik potencjału edukacyjnego

We=0,3*(e1)+0,3*(e2)+0,2*(e3)+0,2(e4)

(e1) – liczba uczniów przypadających na 1 komputer

(e2) – odsetek szkół posiadających stronę www

(e3) – liczba uczniów szkół średnich w stosunku do liczby mieszkańców

(e4) – liczba uczniów/studentów/ szkół policealnych w stosunku do liczby mieszkańców

Powiaty o najwyższym wskaźniku edukacyjnym

Powiaty o najniższym wskaźniku edukacyjnym

Krosno

strzyżowski

Rzeszów

jarosławski

Przemyśl

lubaczowski

dębicki

krośnieński

sanocki

rzeszowski

slide20

Powiaty o najwyższym wskaźniku gospodarczym

Powiaty o najniższym wskaźniku gospodarczym

Rzeszów

niżański

Krosno

brzozowski

Tarnobrzeg

lubaczowski

stalowowolski

przemyski

Przemyśl

strzyżowski

Wskaźnik potencjału gospodarczego

Wg=[(g1)+(g2)+(g3)]/3

(g1) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PLN na 1 mieszkańca

(g2) – liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców

(g3) – stopa bezrobocia

wska nik potencja u innowacyjnego

Powiaty o najwyższym wskaźniku innowacyjnym

Powiaty o najniższym wskaźniku innowacyjnym

Przemyśl

kolbuszowski

Krosno

jarosławski

Rzeszów

rzeszowski

Tarnobrzeg

krośnieński

Leski, leżajski

lubaczowski

Wskaźnik potencjału innowacyjnego

Wi=0,3*i1+0,2*i2+0,5*i3

(i1)– ilość bankomatów na 10 000 mieszkańców

(i2)– odsetek jednostek samorządu terytorialnego posiadających stronę www

(i3)– ilość firm sektora ICT na 10 000 mieszkańców

mapa potencja u e rozwoju 2

I grupa

b.wysoki poziom e-rozwoju

brak

II grupa

wysoki poziom e-rozwoju

miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg

III grupa

Przeciętny poziom e-rozwoju

powiaty podregionu rzeszowsko – tarnobrzeskiego: tarnobrzeski, mielecki, dębicki

powiaty podregionu przemysko – krośnieńskiego: sanocki, leski

powiaty podregionu rzeszowsko - tarnobrzeskiego: rzeszowski, łańcucki, leżajski, stalowowolski, ropczycko-sędziszowski, niżański, kolbuszowski

powiaty podregionu przemysko - krośnieńskiego: bieszczadzki, jasielski, brzozowski, przemyski, jarosławski, przeworski, strzyżowski

IV grupa

Niski poziom e-rozwoju

V grupa

b.niski poziom e-rozwoju–białe plamy

Mapa potencjału e-Rozwoju [2]
 • powiaty podregionu przemysko - krośnieńskiego: krośnieński, lubaczowski
slide25

Kontakt w sprawie Strategii:

Krzysztof Głomb

k.glomb@mwi.pl

kom.: 605.290.500

Dziękuję za uwagę

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

ul. Krakowska 11a

33-100 Tarnów

tel.: 14 688 80 12

http://www.mwi.pl