ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๗ / ๒๕๕๗ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๗ / ๒๕๕๗ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๗ / ๒๕๕๗

play fullscreen
1 / 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๗ / ๒๕๕๗
94 Views
Download Presentation
hilary-arnold
Download Presentation

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๗ / ๒๕๕๗

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒๗ /๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ๖๓ หมู่ ๖ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐ โทร ๐ – ๓๕๘๖ – ๖๔๙๗ โทรสาร ๐ – ๓๕๘๖ – ๖๔๙๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง ได้ออกตรวจติดตามผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม และทำการตัดขากุ้งฯเพื่อทำการตรวจหาเชื้อ MRNV และ XSV จากฟาร์มเกษตรกรที่มาซื้อลูกกุ้งก้ามกรามจากศูนย์ฯ ไปเลี้ยง ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี