Eiendomsskatt
Download
1 / 43

Eiendomsskatt - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Eiendomsskatt . En orientering eiendomsskatt og mulig takseringsopplegg Levanger, 28.6.06. Eiendomsskatt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eiendomsskatt' - hieu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

En orientering eiendomsskatt og mulig takseringsopplegg

Levanger, 28.6.06


Eiendomsskatt1
Eiendomsskatt

 • Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til lov om eigedomsskatt til kommunane 6.juni 1975 nr. 29 (eigedomsskattelova), samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret. Skatteinntektene tilfaller i sin helhet kommunen, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene.

 • Hvem får utskrevet eiendomsskatt?

  • Alle faste eiendommer innenfor skattesonen

  • Alle verker og bruk i kommunen

   med unntak av de eiendommene som har fritak


Takst og taksering
Takst og taksering

 • Eiendommens antatte markedsverdi danner grunnlaget for skatteberegningen (skattetakst):

  ”Ved taksering ansættes eiendommens takstværdi til det beløp, som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunne avhændes for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg.”

  Byskattelovens § 5 første ledd


Endringer i loven
Endringer i loven

 • Kommunen kan velge å innkreve eiendomsskatt i hele kommunen, eller (som før) bare i områder helt eller delvis utbygd på byvis

 • Obligatorisk fritak (ny § 5 h) for eiendom som drives som gårdsbruk eller skogbrukseiendom (unntak for våningshus)

 • Overgangsregel i 2007 vedr frist: 1. juni 2007


Kommunestyret
Kommunestyret

 • Vedtak om innføring av eiendomsskatt/gjennomføring av alminnelig taksering

 • Vedta område for innkreving av eiendomsskatt

 • Fastsette vedtekter

 • Velge medlemmer i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd

 • Vedta eventuelt bunnfradrag

 • Vedta skattesats (2-7 promille), evt. differensiert skattesats

 • Vedtak om fritak i samsvar med lovens §7


Formannskapet
Formannskapet

 • Kan klage på vedtak i skattetakstnemnda


Skattetakstnemnda
Skattetakstnemnda

1.Finne antatt markedsverdi

2. Sikre likebehandling

gjennom:

 • Valg av takseringsmetode

 • Rammer og prinsipper

 • Kontroll og revisjon

 • Vedtak av takster


Overskattetakstnemnda
Overskattetakstnemnda

Behandle klager på eiendomsskattetakst ved å

1. Finne antatt markedsverdi

2. Sikre likebehandling

gjennom:

 • Valg av takseringsmetode

 • Rammer og prinsipper

 • Kontroll og revisjon

 • Vedtak av takster


Administrasjonens oppgaver
Administrasjonens oppgaver

 • Forslag til metode

 • Innspill til rammer for taksering

 • Framskaffe faktagrunnlag (GAB)

 • Kommunikasjon med eiendomsbesitterne

 • Besiktigelse

 • Produksjonsstyring

 • Forslag til takst

 • Sekretærfunksjon for nemndene


Eiendomsbesitters oppgaver
Eiendomsbesitters oppgaver

 • Kvalitetssikre faktagrunnlaget

  • Får tilsendt faktaopplysninger og informasjon om takseringen før besiktigelse

 • Innspill til besiktigelsen

 • Kan klage på takstvedtaket

  • Innsyn i hvordan taksten er beregnet

  • Begrunne klagen

   • Faktagrunnlaget

   • Skjønnsmessige vurderinger

   • Politiske vedtak


Ligningsmyndighetenes oppgave
Ligningsmyndighetenes oppgave

 • Taksere kraftverk


Taksering vha komtek
Taksering vha KomTek

 • Metode med basis i kommunens egne registre (GAB/DEK)

 • Utøvelse av skjønn satt i system

 • Utnyttelse av moderne datateknologi (kart med mer)

 • Åpen prosess (innsyn)

 • Fokus på dokumentasjon og kvalitet

 • Velprøvd: benyttes nå av de fleste kommuner som omtakserer


Takstmetode alminnelig taksering trondheimsmodellen
Takstmetode alminnelig taksering ”Trondheimsmodellen”

 • GAB, kunderegister, faktureringssystem, DEK gir faktainformasjon

 • Dokument ”Rammer for taksering” avklarer prinsipper og vurderinger

 • Innspill fra eiendomsbesitter og besiktiger bidrar til kvalitetssikring

 • Skjønnsmessig vurdering (besiktigelse)

 • Skattetakstnemnda og administrasjonen reviderer og kvalitetssikrer (elektronisk saksbehandling)

 • Taksten vedtas


Oppbygging av takst
Oppbygging av takst

Faktaopplysninger

Sjabloner

Vurderinger / skjønn

X

X

=

Takst


Faktaopplysninger om eiendom
Faktaopplysninger om eiendom

 • Administrasjonen framskaffer fakta om eiendommer, eierne og brukerne.

 • GAB: Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (Statens Kartverk)

 • Primær kilde: byggesaksarkiv

 • Sekundært/alternativt: ved oppmåling


Faktaopplysninger om eiendom1
Faktaopplysninger om eiendom

 • Størrelse på eiendommen

 • Type eiendom

 • Bygninger på eiendommen

  • Bygningstype

  • Arealopplysninger pr etasje

  • Dato: Tatt i bruk

 • Antall boenheter

 • For arealberegning av bygninger benyttes bruksareal (BRA)


  Sjablonverdier
  Sjablonverdier

  • Pris pr m2 på tomt (kan gruppere på type tomt)

  • Pris pr m2 på bygningsareal (gruppert på bygningstype)

  • ”Etasjefaktorer” på bygningstyper

  • Områdefaktor

   Fastsettes av skattetakstnemnd


  Eiendomsgruppering
  Eiendomsgruppering

  • Enebolig, tomannsbolig (110, 120)

  • Rekkehus, kjedehus, andre småhus (130, 190)

  • Terrassehus og blokker (140, 150)

  • Fritidsboliger (160, 170)

  • Boliggarasjer og uthus (180)

  • Industri (210, 220, 290)

  • Lagerbygning (230)

  • Fiskeri og landbruksbygninger (240)

  • Kontor-, forretningsbygg (300)

  • Samferdsels og kommunikasjonsbygninger (400)

  • Hotell og restaurantbygninger (500)

  • Kultur og forskningsbygninger (600)

  • Helsebygninger (700)

  • Fengselsbygninger, beredskapsbygninger mv (800)

  • Tomt  Etasjefaktorer
  Etasjefaktorer

  ”Omregningsfaktor” for areal i bygninger

  Eksempel:

  Hovedetasje: 1,0

  Underetasje (sokkel): 0,5

  Kjeller: 0,2

  Loft: 0,3

  Fastsettes av skattetakstnemnd  Budskap i brosjyre med fakta
  Budskap i brosjyre med fakta

  • Skape tillit til metoden

  • Fokus på eiers muligheter til kvalitetssikring

  • Eiendomsbesitter bes sjekke:

   • Riktig bygningsmasse på eiendommen?

   • Riktig areal pr etasje pr bygg

   • Størrelse på tomt

   • Stemmer antall boenheter?

  • Avvik meldes skriftlig, med dokumentasjon

  • Eiendomsbesitter mulighet for innspill til besiktigelse:

   • Skriftlig innspill i forkant av besiktigelse

   • Deltakelse  Vurderinger besiktigelse
  Vurderinger: besiktigelse

  • Alle eiendommer skal besiktiges

  • Utvendig besiktigelse:

   • Stemmer fakta

   • Spesielle forhold ved bygningens standard og hevd (kvalitet) som tilsier reduksjon eller økning i taksten

   • Spesielle forhold ved tomt og beliggenhet som tilsier reduksjon eller økning i taksten

  • Eiendomsbesitter kan komme med innspill


  Indre faktor forhold p eiendommen
  Indre faktorForhold på eiendommen

  • Tilgjengelighet/Atkomst

  • Byggtekniske forhold – standard/kvalitet

  • Vedlikeholdsgrad/Generelt inntrykk

  • Opparbeidelse av tomt

  • Spesielle forhold på eiendommen

   • Antikvariske forhold


  Ytre faktor forhold knyttet til omgivelsene
  Ytre faktorForhold knyttet til omgivelsene

  • Atkomst/tilgjengelighet/infrastruktur

  • Trafikksikkerhet

  • Spesielle sol-, lys- og vindforhold

  • Spesiell utsikt

  • Forurensing (lyd, luft, grunn)

  • Randbebyggelse mot trafikkårer

  • Eiendommer med særlig spesielle forhold legges fram for skattetakstnemda som enkeltsaker. Årsak til fravik fra sjablontakst skal alltid begrunnes.
  Noen eiendommer kan ikke takseres bare vha sjablon
  Noen eiendommer kan ikke takseres bare vha sjablon

  • Eiendommer der arealbruken avviker fra det som er korrekt registrert i GAB (eks: integrerte garasjer i underetasje bolig)

  • Bygg som inneholder mange funksjoner(eks: butikk i underetasje, kontorer i andre, leiligheter i tredje og lager i øverste etasje)

  • Verk og bruk

  • Spesielle eiendommer(eks: Tyholttårnet)


  Eiendomsskatt

  KOMTEK - programoversikt

  Innsyn

  KomTek database

  Datafil oversendes

  Gebyr

  XML –overføring

  Andre forsystem/fakt.system

  GAB-database

  GAB Synk

  GAB - Ajour

  Eskatt

  Kunde - faktura

  Feiing/Tilsyn

  Renovasjon

  Vannmåler

  Slam


  Komtek oppbygging av takst

  Takst

  KomTek, Oppbygging av takst

  Samlet skatteeiendom / takstprotokoll

  Indre forhold

  Ytre forhold

  Vurdering

  Områdefaktor (GIS-analyse)

  Sjablon

  Sjablontakst tomt, bygg, etasje, tillegg, type takst

  Tomt

  Bygg

  Etasje

  Tillegg

  Produksjonsutstyr

  Fast inventar

  Linjer, eksterne inst.

  Bygningsenheter

  Tomteenheter

  Bolig i kj./u.etg./loft

  Bygn.gruppe

  Type bruk

  Etg.type og bygn.gruppe

  Sjablon

  Areal

  Bygningstype

  Fakta-opplysninger

  Areal

  Bruk av grunn

  Areal

  Etasjetype

  GAB-registeret  Konsekvenser av takseringen
  Konsekvenser av takseringen

  For eiendomsbesitterne:

  • God likebehandling ved at offentlige registre/faktainformasjon og bruk av skjønn er satt i system i en velprøvd takstmetodikk

  • Innsyn i hvordan taksten er fastsatt

  • Eiendomsskatt (skattens størrelse blir først klart etter at kommunestyret har vedtatt skattegrunnlag og satser)


  Konsekvenser av takseringen1
  Konsekvenser av takseringen

  • For kommunen

   • Adm: EDB-basert takstgrunnlag gir bedre kvalitet samt enklere vedlikehold og forvaltning av eiendomsskatt

   • Grunnlag for å beregne andre komm. avgifter

   • Grunnlag for analyser og statistikk

   • Effektive tjenester og bedret servicenivå for innbyggere og ”kunder”

   • Politikere: Godt beslutningsgrunnlag

    • Enkelt å beregne konsekvenser av ulike alternativer (bruk av bunnfradrag, skattesats (differensiering))

    • Større frihet til å gjøre årlige justeringer


  Utfordringer
  Utfordringer

  • Må vi ha skjønn/vurderinger?

  • Hvor grov eller finkornet skal en være

   • Formålet med taksten (skal benyttes som grunnlag de neste 10 år)

   • Produksjonskrav og totaløkonomi

  • Likebehandling er viktig

   • Retningslinjer for bruk av vurderingsfaktorer

   • Kalibrering av besiktigelsesmenn/nemnd

   • Kvalitetssikring (stikkprøver, kart etc.)


  Utvidelse videref ring eller omtaksering
  Utvidelse/videreføring eller omtaksering?

  • Er eksisterende takster basert på et system som enkelt kan videreføres i KomTek Eskatt?

   • Bruk av faktainformasjon

   • Bruk av sjabloner

   • Utøvelse av skjønn

 • Hvilke argumenter kan tale for omtaksering?

  • Kvalitetsheving GAB – varige verdier

  • Ta utgangspunkt reell markedsverdi

  • Likebehandling

  • Effektiv forvaltning

  • Totaløkonomi (prosjekt – forvaltning)


 • Spesielle problemstillinger i fm utvidelse av sone
  Spesielle problemstillinger i fm utvidelse av sone

  • Hytter/fritidseiendommer

  • Taksering av våningshus på landbrukseiendommer

  • Takst og skattenivå i utkantområder

  • Differensiert skattesats bolig/næring

   • ”Blanda bruk”

   • Seksjonerte eiendommer


  Eiendomsskatt

  Fremdrift og milepæler

  Sep - des

  Jan - feb

  Mar - mai

  Fra juni

  Off.ettersyn

  Klage-

  behandling

  RammeavklaringerTilrettelegging

  for taksering

  Kommunikasjon med eiere

  Besiktigelse/saksbehandling

  • Metode

  • Framdrift/ressurser/økonomi

  • Framskaffe faktagr.lag

  • Faktaark til eiendoms-besittere

  • Innbygger-dialog

  • Retting av faktafeil

  • Besiktigelse av eiendommene

  • Innlegging av besiktigelsesdata

  • Saksbehandling i takstnemd

  • Analyse av takstgrunnlag

  • Melding om takst og skatt til eier

  • Utlegging av skattelister

  • Klage-behandling

  Kommunestyret

  Kommunestyret

  • Skattepromille

  • Bunnfradrag

  • Fritak i hht §7

  • Vedtekter

  • Sone


  Veien videre
  Veien videre

  Fase I:

  • Situasjonsanalyse registre

  • Vurdering/valg av takseringsmetode/prinsipper

  • Aktiviteter/arbeidsomfang/ressurser

   Fase II:

  • Rammeavklaringer (kommunestyre, nemnd)

  • Tilrettelegging (IT, bemanning, kommunikasjon etc.)

  • Kvalitetssikring/kvalitetsheving av registre

   Fase III:

  • Kommunikasjon og besiktigelse

  • Saksbehandling, vedtak av takster

  • Offentlig ettersyn, klagebehandling


  ad