1 / 22

MENNESKERETTIGHETSFORPLIKTELSER

MENNESKERETTIGHETSFORPLIKTELSER. - Med særlig vekt på statens positive forpliktelser i mellomprivate konflikter. Advokatfullmektig Amir Mirmotahari amir@hjort.no. Adv. fa. Hjort DA Akersgaten 2 Pb 471 Sentrum 0105 Oslo Tlf: 22 4718 00 Fax: 22 47 18 18 Mob:99 64 84 44.

hiero
Download Presentation

MENNESKERETTIGHETSFORPLIKTELSER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MENNESKERETTIGHETSFORPLIKTELSER - Med særlig vekt på statens positive forpliktelser i mellomprivate konflikter Advokatfullmektig Amir Mirmotahari amir@hjort.no Adv. fa. Hjort DA Akersgaten 2Pb 471 Sentrum0105 OsloTlf: 22 4718 00Fax: 22 47 18 18Mob:99 64 84 44

 2. 1. Presentasjon av tema 2. Statens forpliktelser • Positive forpliktelser • Aktivitetsforpliktelser • Negative forpliktelser • Offentlige myndigheter skal unnlate å utøve myndighet eller annen adferd som griper inn i de interesser som er beskyttet etter konvensjonene.

 3. Staten • Negativ forpliktelse: • Avstå fra inngrep

 4. 3. Positive forpliktelser • Verken konvensjonen eller dens forarbeider bruker begrepet ”positive forpliktelser” • Kan utledes fra art. 1 • Statlig handlingsplikt • Doktrinen om ”Drittwirkung” • Marckx mot Belgia, 1979, Serie A 31 • ”[Article 8] does not merely compel the State to abstain from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in an effective "respect" for family life”

 5. 3.1. Tredjepartsvirkning • Ulik begrepsbruk • Direkte tredjepartsvirkning: • Individene som rettssubjekter holdes ansvarlige og pålegges plikter direkte etter konvensjonen. • Indirekte tredjepartsvirkning: • Staten holdes ikke direkte ansvarlig for de private handlinger, men for sine unnlatelser ved ikke å ha iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre at en privatperson krenker konvensjonens bestemmelser. • Direkte tredjepartsvirkning er utelukket i EMK, jf. art. 1 og 34

 6. Staten Holder staten ansvarlig Overgriper Fornærmet Mellomprivat konflikt

 7. X & Y mot Nederland • Serie A, 1991, saksnr: 8978/80 • Psykisk utviklingshemmet jente utsatt for voldtekt • EMD uttalte: • “[the positive obligations] may involve the adoption of measures designed to secure respect for private life even in the sphere of the relations of individuals between themselves.”

 8. 4. Kriterier ved vurderingen av statsansvar • EFFEKTIV BESKYTTELSE • AVVEININGER • TERSKELPRINSIPP • - NB: Ikke uttømmende!!

 9. 4.1. Effektiv beskyttelse • EMD bruker begreper som: • ”effektive protection”, adequate protection”, effective efforts”, o.l. • Tolkning • Statlig tiltak: • Effektive rettsregler • Effektiv håndhevelse • Effektiv etterforskning og forebyggende tiltak • Effektive saksbehandlingsrutiner

 10. 4.1.1. Effektive rettsregler • EMD ser hen til om de nasjonale rettsregler ivaretar individenes interesser ved å gi dem en effektiv beskyttelse mot konvensjonsbrudd. • ”Effective deterrence” – prevensjonshensyn • Eksempler fra EMDs praksis: • X & Y mot Nederland • Sivilrettslige regler ikke effektiv nok • Det var nødvendig med straffebestemmelser • Vekt på vern av individenes integritet og verdighet

 11. 4.1.1. (fort.) • Motsatt i Stubbing mfl. mot Storbritannia • Saksnr: 22083/93 • Klagerne utsatt for seksuelt misbruk i ung alder • Reiste erstatningssak i voksen alder, men avvist pga foreldelse • Overgrepene var straffesanksjonert i nasjonallovgivning • EMD uttalte at art 8: • ”does not necessarily require (…) the provision of unlimited civil remedies in circumstances where criminal law sanctions are in operation.” • Engelsk rett inneholdt tilstrekkelige rettsregler som effektivt kunne hindre slike overgrep. Derfor ingen krenkelse.

 12. Betydningen av statens skjønnsmargin • I X & Y og Stubbing drøfter EMD forholdet mellom effektiv beskyttelse og statens skjønnsmargin til å innebære en statlig frihet til å innordne sitt rettssystem etter eget ønske. • Konvensjonsvern kan oppnås på ulike måter. Statene er gitt frihet til valg av middel. • Omfanget av statens forpliktelser vil variere etter arten av de involverte interesser. • Subsidiaritetsprinsippet

 13. 4.1.2. Effektiv rettshåndhevelse • Ikke nok at det eksisterer et regelverk. Rettsavgjørelser må være gjenstand for effektiv fullbyrdelse. • Eks. barnefordelingssaker • Hokkanen mot Finland, saksnr: 19823/92 • ”It cannot be said that the competent authorities… made reasonable efforts to facilitate reunion.” • Sophia Gudrun Hansen mot Tyrkia, saksnr: 36141/97 • ”[the national authorities] failed to make adequate and effektive efforts to enforce the applicant’s access rights.”

 14. 4.1.2. (fort.) • Praksis viser at EMD oppstiller nokså strenge krav til de nasjonale myndigheter for en effektiv rettshåndhevelse. • Tidsmomentet står sentralt. • Rettsstatsprisippet: • respekt for lover og regler Begrunnelse

 15. 4.1.3. Effektiv etterforskning og forebyggende tiltak • Özgür Gündem mot Tyrkia, saksnr: 23144/93 • Privateid avishus utsatt for angrep pga PKK tilhørighet • Staten som var klar over angrepene unnlot å foreta ”adequate protective and investigative measures.” • Krenkelse av art. 10. • Osman mot Storbritannia, saksnr: 23452/94 • Lærer med ubalansert sinnstilstand. Skyter og sårer en elev og dreper elevens far. • EMD: det forelå ingen opplysninger som tydet på at politiet ”knew or ought to have known” om at familien var under ”real and immediate risk”.

 16. 4.1.4. Effektive saksbehandlingsrutiner • Forvaltningens saksbehandling: • Paul og Audrey Edwards mot Storbritannia, saksnr: 23452/94 • Informasjonsvikt • Domstolens saksbehandling: • Svikt i Kosmopoulou mot Hellas, saksnr: 60457/00 • Tilfredsstillende saksbehandling i Mastromatteo mot Italia, saksnr: 37703/97

 17. 4.1.5. Culpa-elementer i EMDs vurderinger • Özgür Gündem mot Tyrkia • E mfl. mot Storbritannia, saksnr: 33218/96 • Seksuelt misbruk av barn • Krenkelse av art 3 • D.P og J.C mot Storbritannia, saksnr: 38719/97 • Seksuelt misbruk av barn • Ingen krenkelse da myndighetene ikke hadde grunn til å vite om forholdene.

 18. 4.2. Avveininger • ”Fair balance” • Interesseavveininger • Rettighetsavveininger • Proporsjonalitet

 19. 4.2.1. Interesseavveininger • Den rettslige norm som EMD bygger på når den veier ulike involverte parters motstridende interesser opp mot hverandre. • Hatton mot Storbritannia, saksnr: 36022/97 og Powell and Rayner mot Storbritannia, saksnr: 9310/81 • Støy fra Heathrow flyplass • EMD legger vekt på konvensjonens grunnleggende verdier; • Integritet og verdighet • Demokrati og rettsstatsprinsipper • Statens skjønnsmargin en viktig del av ”fair balance” vurderingen.

 20. 4.2.2. Rettighetsavveininger • Særlig fremtredende er slike rettighetskollisjoner mellom art. 8 og 10. • von Hannover mot Tyskland, saksnr: 59320/00 (prinsesse Caroline)

 21. 4.3. Terskelprinsipp • Et inngrep må nå et visst minstemål av intensitet for at det kan sies å foreligge konvensjonsbrudd. • Costello-Roberts mot Storbritannia, saksnr: 13134/87

 22. Q & A

More Related