bbm3412 teknologi maklumat bahasa dan kesusasteraan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BBM3412 – Teknologi Maklumat,Bahasa dan Kesusasteraan PowerPoint Presentation
Download Presentation
BBM3412 – Teknologi Maklumat,Bahasa dan Kesusasteraan

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

BBM3412 – Teknologi Maklumat,Bahasa dan Kesusasteraan - PowerPoint PPT Presentation

hiero
206 Views
Download Presentation

BBM3412 – Teknologi Maklumat,Bahasa dan Kesusasteraan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BBM3412 – TeknologiMaklumat,BahasadanKesusasteraan Nama : Grace anakLedis NomborMatrik : 156199

 2. PENGASAS FACEBOOK Mark Zuckerberg

 3. APA ITU ? • Facebookadalah website jaringansosialdimanaparapenggunadapatbergabungdalamkomunitisepertibandar, pekerjaan, sekolah, dandaerahuntukmelakukanhubungandanberinteraksidenganorang lain. Selainitujuga, dapatmenambahkenalan lama/baru, menghantarpesanan, danmemperbaharuiprofilperibadi agar orang lain dapatmelihattentangdirinya.

 4. SEJARAH FACEBOOK • PengasasFacebookiaitu Mark ZuckerbergmulamengasasFacebookketikaberumur 23 tahun. • PadabulanFebruari 2004 beliautelahmelancarkanlamansosial yang bernama The Facebook. Namaitudiambildaripadaborang yang diedarkepadapelajarbarudiUniversiti Harvard. Dalammasa 24 jam Facebookdilancarkan, 1200 orangpelajarUniversiti Harvard telahmembukaakaunFacebook. • Selepasitu, FacebookberkembangkeseluruhuniversitidiAmerika Syarikat danmenjadi facebook.com setelahnama domain itudibelidenganharga USD 200 000 padabulanOgos 2005. SeterusnyaFacebookterustersebardiseluruhduniadanmuladikenaliramai.

 5. CIRI-CIRI FACEBOOK • Tetapan Privasi - Facebook membolehkan pengguna untuk memilih tetapan privasi mereka sendiri dan memilih siapa yang boleh melihat bahagian-bahagian tertentu dalam profil pengguna. • Album Gambar - Aplikasi yang paling popular di Facebook , pengguna boleh memasukkan album dan foto. Facebook membolehkan pengguna untuk memasukkan gambar tanpa had dalam album.

 6. ‘Voice Call’ – membolehkanpenggunamelakukanpanggilansuarakepadasemuarakan-rakandenganmudahmelalui ‘Facebook Chat’. • ‘Video Calling’ – Facebooktelahmelancarkanperkhidmatanpanggilan video menggunakan Skype dalamfacebook. • Ruang mesej dalam facebook - Pengguna boleh menghantar mesej secara peribadi kepada kawan mereka. Selain itu, dalam ruang ini juga, segala fail,tugasan boleh dimuat dalam ruang tersebut.

 7. KEBAIKAN FACEBOOK • Untukmerapatkanhubunganantarakawandanjugakeluarga. • Sebagai media perbincangan, media dakwah, tukarmaklumatdanmengajakkebaikan. • Sebagaialatiklan /promosisecarapercuma. • Membentukkomunititertentu, sepertisekolah, pelajar, bekaspelajar, jabatan, universiti . • Untukpetisimpananfotokenanganmengikutkategoridanjugabolehdikongsidenganrakanfototersebut.

 8. Segalamaklumatperibadibolehdirahsiakanatausesetengahorangsajabolehmelihat status kita.

 9. Di dalamfacebookjugamemberipeluangkepadaindividuuntukmenjalankanperniagaansecara online

 10. . Selainitu , melaluifacebookjugabolehmembentuksebuahkumpulankomuniti.

 11. Segala info tentangisu/iklandapatdisalurkankepadasemuapihakdenganmudahdancepat.

 12. KEBURUKAN FACEBOOK • Mengurangproduktivitipekerja, jikapekerjaasyik main FB semasakerja. • Kurangperhatianterhadapkeluarga, dananak-anak, jikaibuataubapaselalubukafacebookdalammasa yang lama. • Batasanhalperibadimungkinakandiluahsecarabebasdankadang-kalamelanggarhakmasyarakatdansensitivitisuatumasyarakatdankaum. • Bahanlucahmudahdisebarmelaluigambarataubahancetakan.

 13. Menyebarkangambar yang tidaksenonoh.

 14. Mencipta ‘pages’ yang tidaksepatutnya.

 15. Melaporkanperkara yang bolehmembuatorangtidaksukamembacanya.

 16. BAHASA DALAM FACEBOOK

 17. Kritikanterhadap FACEBOOK • Facebook telah disekat bersela di beberapa negara termasuk Republik Rakyat China, Iran, Uzbekistan, Pakistan, Syria, dan Bangladesh. • Facebook telah diharamkan di kebanyakan negara kerana dianggap sebagai anti-Islam dan diskriminasi terhadap agama. • Facebook juga telah diharamkan di tempat kerja untuk mencegah pekerja daripada melayari laman Facebook semasa kerja.

 18. Pengguna Facebook mengadu ia adalah terlalu menyemak dan penuh maklumat yang tidak diingini, bimbang bahawa Facebook terlalu mudah bagi orang lain untuk mengesan aktiviti individu (seperti perubahan status hubungan, peristiwa, dan perbualan dengan pengguna lain) • Isu kanak-kanak berusia 10 tahun sudah mempunyai Facebook, malahan menipu usia sebenarnya dalam Facebook. Hal ini menggalakkan kepada gejala sosial.

 19. KESIMPULAN • Pengguna yang melayarifacebookharusbijakdanprihatinterhadappenggunaannya. ( memilihrakan, mengeluarkanpendapat) • JanganmudahterpengaruhdantaksubdenganFacebooksehinggamengabaikantugasdankewajipanseharian. • Gunakanteknologiiniuntukkearahkebaikandankesejahteraanmasyarakat.