1 / 12

GNU - projektet projektmetode og design

GNU - projektet projektmetode og design. Karsten Gynther Videncenterchef Forskning og Udvikling University College Sjælland. Projektmetode og design jf. ansøgningen. Projektet arbejder med brugerdreven forskningsbaseret innovation Brugerne er både undervisere og elever

hide
Download Presentation

GNU - projektet projektmetode og design

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GNU - projektetprojektmetode og design Karsten Gynther VidencenterchefForskning og UdviklingUniversity College Sjælland

 2. Projektmetode og design jf. ansøgningen • Projektet arbejder med brugerdreven forskningsbaseret innovation • Brugerne er både undervisere og elever • Professionshøjskolerne bidrager med forskere • Udvikling af nye undervisningsformer sker i en co-design proces hvor elever, undervisere og forskere arbejder sammen på forskellige måder.

 3. Projektdesign • Udviklingen af nye nordiske fælles undervisningsformer er struktureret i en firfaset model: Fase 1: Kortlægning Fase 2: Ide-generering og planlægning af fælles undervisningsforløb Fase 3: Afprøvning og iterativ justering Fase 4: Generalisering

 4. Grundlæggende principper – en uddybning • Projektet har ikke et entydigt og fast design – idet alle deltageres erfaringer skal inddrages i dette - og projektet er da også inspireret fra mange traditioner f.eks. : • Brugerdreven, brugercentreret og brugerinvolverende innovationsprocesser • Aktionsforskning • Design Based Research

 5. Grundlæggende principper – et bud med inspiration fra DBR (Design Based Research) • Innovationsprocessen er kollaborativ: Skolernes elever og lærere er værdifulde og uomgængelige partnere for udvikling af ny viden. Forskerne er direkte involveret i udvikling af ny praksis. • Det er ikke muligt at udvikle bæredygtige nordiske uddannelseskoncepter uden, at den viden, som deltagerne fra praksis besidder, får en meget tydelig stemme i projektet. Det er helt afgørende i projektet at inddrage deltagerne i såvel kortlægning af GNU udfordringer, formulering af løsningsforslag, afprøvning og forbedring af de forslåede løsninger. • Forskningen er ikke ”blot” følgeforskning eller evalueringsforskning. Forskerne er direkte involveret i innovationsprocessen og forskningsperspektivet er dobbelt ”at forstå og forbedre praksis på samme tid.”

 6. Grundlæggende principper – et bud med inspiration fra DBR (Design Based Research) • Projektet er pragmatisk • Den viden, som udvikles i projektet skal være anvendelsesorienteret og innovere den daglige almindelige skolepraksis. • Evt. teorier ”must do real work” dvs. de udviklede teorier må direkte adressere de problemer, som lærere og elever oplever i deres daglige arbejde. Værdien af teori afhænger derfor af om de kan informere og forbedre praksis. Teorierne skal have et praktisk anvendelsespotentiale, idet de skal bidrage til løsning af problemer i praksis.

 7. Grundlæggende principper – et bud med inspiration fra DBR (Design Based Research) • Projektet eksperimentelt • Udviklede ideer (designs) afprøves i praksis - i skolens almindelige hverdag - ikke i laboratorier. • Ideer afprøves, evalueres, analyseres og re-designes • Udviklingsprocessen er iterativ • Målet er ikke at teste om noget virker – målene er konstant forbedring af ideer med henblik på udvikling af daglig praksis i skolen.

 8. Grundlæggende principper – et bud med inspiration fra DBR (Design Based Research) • Projektet skal generalisere • Målet er udvikling af GNU koncepter og principper, som er så robuste, at de kan anvendes af andre skoler og uddannelsesinstitutioner. • Det er derfor vigtigt: • At lave opscaleringsforsøg, hvor forskellige lærere og elever afprøver koncepter og principper • Lave så udførlige beskrivelser af de udviklede koncepter, at de kan anvendes af andre • Grundigt at dokumentere betydningen af lokale kontekster • Reflektere over hvor robust et koncept er, dvs. hvad kan generaliseres

 9. Tids og aktivitetsplan i følge ansøgningen

 10. Tids og aktivitetsplan i følge deltagerønsker:

 11. Læs evt mere om DBR: • Gynther, Karsten (2011): Design Based Research – en introduktion. • http://www.educationlab.dk/wp-content/uploads/2011/06/Design-Based-Research-en-introduktion-KGY-290611.pdf

More Related