slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participator PowerPoint Presentation
Download Presentation
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participator

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participator - PowerPoint PPT Presentation


  • 515 Views
  • Uploaded on

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Action Research). การวิจัยคืออะไร การวิจัยเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาความรู้ ความจริง ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ( Kerlinger : 1988). เชิงปฏิบัติการ คืออะไร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participator' - heulwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

(Participatory Action Research)

slide2

การวิจัยคืออะไร

การวิจัยเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาความรู้ ความจริง ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์(Kerlinger : 1988)

slide3

เชิงปฏิบัติการ คืออะไร

การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการวิจัย

slide4

การมีส่วนร่วม คืออะไร

การเข้าร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคลในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินกิจกรรมอย่างหนึ่ง

slide5

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ

การแสวงหาความรู้ ความจริงที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้เห็นปัญหาของตัวเอง และเห็นทางแก้หรือทางออกจากปัญหา โดยลงมือปฏิบัติจริง ได้ผลจริง แก้ปัญหาได้จริง

slide6

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) คือ การวิจัย ค้นว้า และหาความรู้ตามหลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกันเพียงแต่ว่า PAR นั้นมีวัตถุประสงค์มุ่งไปที่การแก้ปัญหาในการพัฒนา และเป็นการวิจัยที่ดำเนินไปด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมงาน รวมทั้งในกระบวนการวิจัย และในการมีหุ้นส่วนใช้ประโยชน์ของการวิจัย

กมล สุดประเสริฐ (2540 : 8)

slide7

ทำไมต้องเป็น PAR

  • การวิจัยแบบเดิม (Tradition Research) เป็นการวิจัยที่ใช้ผู้วิจัยเป็นศูนย์กลาง (Researcher Center) องค์ความรู้ (Body of knowledge) อยู่ที่นักวิจัยที่เป็นคนนอกชุมชน วิจัยเพื่อรู้ ปัญหาของคนอื่น ผลการวิจัยจึงไม่ได้นำไปใช้แก้ปัญหา
  • ส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยโดยคนในชุมชน (Community Center) ร่วมกันเรียนรู้เรื่องชุมชนของตนเอง เห็นปัญหาของตัวเอง เห็นทางออก หรือทางแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน และทุกคนในชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาและรับผลของการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นการปรับปรุงวิธีการวิจัยดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
slide8

เป้าหมายของ PAR

การเรียนรู้ร่วมกันรวดเร็ว รื่นรมย์ และช่วยกันสร้างสรรค์ชุมชนให้สวยงาม สดใสรุ่งเรือง

slide9

แนวคิดพื้นฐานของ PAR

๑.PAR เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง

๒.เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะร่วมกันเรียนรู้

๓.เริ่มจากความรู้สึกของคนที่มีต่อปัญหา

๔.กระบวนการวิจัยต้องทำอย่างต่อเนื่อง

slide10

๕.PAR เป็นกระบวนการงานร่วมกัน เอนเอียงไปทางประชาธิปไตย

๖.เชื่อว่า คนต้องพัฒนาตนเอง แก้ปัญหาเอง

๗.PAR เรียนรู้จากประสบการณ์ ยอมรับความคิดเห็น

slide11

วัตถุประสงค์ของ PAR

๑.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักในปัญหา หน้าที่ และร่วมกันแก้ปัญหาของตนเอง

๒.เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้แบบพหุภาคี (Steak Holder)

๓.เพื่อให้ชุมชนร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

๔.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม และการทำงานร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

slide12

PAR เป็นการวิจัยและพัฒนาชุมชน

เป็นเรื่องของชุมชน คนภายนอกควรไปเรียนรู้กับชุมชน

หยุดเสียที…คนใจดี…ชี้นำชุมชน

slide13

วิธีการวิจัย PAR

ระยะก่อนทำวิจัย

  • สร้างสัมพันธภาพ
  • ศึกษาชุมชน
  • คัดเลือกชุมชน
  • เข้าสู่ชุมชน
  • เตรียมคน
slide14

๒. ระยะของการทำวิจัย

๑. ศึกษาชุมชน ปัญหา

๒. วิเคราะห์ปัญหา

๓. วิเคราะห์ความเป็นไปได้

เขียนโครงการแก้ปัญหา

slide15

๓. จัดทำแผน ตัดสินใจร่วมกัน

๔. ระยะนำแผนไปปฏิบัติ

๕. ระยะติดตามผลและประเมินผล

การทำงาน

เขียนรายงานวิจัย

slide16

เทคนิคและเครื่องมือวิจัย PAR

๑. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

๒.Mind Map

๓.Focus Group Interview

๔. การสังเกต

๕. การสัมภาษณ์

slide17

๖. กระบวนการ AIC

๗. เทคนิค SWOT

slide18

เรื่องที่ต้องเรียนรู้เรื่องที่ต้องเรียนรู้

๑. การเข้าสู่ชุมชน (มนุษยสัมพันธ์

ระเบียบวิธีวิจัย วิทยากรกระบวนการ)

๒.ความสำคัญของความหมาย

๓.EMIC ETIC

๔.RAP-port

slide19

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน ต้องเขียน

บรรยายให้เห็นกระบวนการ

ได้มาซึ่งข้อมูล พร้อมทั้งบอก

เทคนิคการใช้