tatacara pengurusan pendahuluan diri pegawai awam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI (PEGAWAI AWAM ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI (PEGAWAI AWAM )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI (PEGAWAI AWAM ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1218 Views
 • Uploaded on

TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI (PEGAWAI AWAM ). Disedia Oleh : Seksyen Pengurusan Perakaunan Pinjaman Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat & Agensi , Jabatan Akauntan Negara Malaysia. SKOP TAKLIMAT: - Perundangan / Peraturan Berkuatkuasa - Takrifan - Kuasa Melulus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI (PEGAWAI AWAM )


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tatacara pengurusan pendahuluan diri pegawai awam

TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI(PEGAWAI AWAM )

DisediaOleh:

SeksyenPengurusanPerakaunanPinjamanBahagianPerkhidmatanOperasiPusat & Agensi, JabatanAkauntan Negara Malaysia

slide2

SKOP TAKLIMAT:

- Perundangan/PeraturanBerkuatkuasa

- Takrifan

- KuasaMelulus

- JenisPendahuluanDiri

- Syarat & Kelayakan

- SenaraiSemakPermohonan

- CatatanPelarasanAkaun

perundangan peraturan berkuatkuasa
Perundangan/PeraturanBerkuatkuasa

KumpulanwangAmanahKerajaan

Ditubuhkan di bawahSeksyen 10 AktaProsedurKewangan 1957

Untukmaksudtertentumelaluiresolusi yang dilulusolehDewan Rakyat

Bercorakkumpulanwangpusingan

takrifan pendahuluan diri
TakrifanPendahuluanDiri

Memberi pendahuluan kewangan kepada pegawai dalam perkhidmatan awam Kerajaan Persekutuan :

Untuk elaun sara hidup dan perbelanjaan bagi perjalanan atas tugas rasmi, kursus dan berpindah

Bagi maksud lain yang boleh diluluskan dengan tertentu oleh Perbendaharaan

jenis jenis pendahuluan
JENIS- JENIS PENDAHULUAN

KELULUSAN : PEGAWAI PENGAWAL (KEW 325)

KSU danKetuaJabatandisenaraikansebagaiPegawaiPengawaldalamBukuAnggaranBelanjawanTahunan. - Bolehsecarabertulismelantikseorangpegawaikananuntukluluskan

 • Bagipegawai Persekutuan di Sabah & Sarawak :-

PegawaiPengawalbolehwakilkankepadaKetuaJabatan Persekutuan Sabah & Sarawak

853201 - Pengangkutan orang & perbelanjaan sara hidup (dalamnegeri)

853202 - Pengangkutan orang & perbelanjaan sara hidup (luarnegeri)

853204 - Deposit SewaLuarNegara

853213 - Pendahuluansewarumahluarnegeri

(SuratPerbendaharaan: KK/BP(s)11/780/3/76 sk 1/20080(8)

Bertarikh4 Ogos 2008)

*853205 - Bayaranterlebihemolumen - ansuran 18 bulanataukurang(Kew 106)( AP 327(b) )

jenis jenis pendahuluan1
JENIS- JENIS PENDAHULUAN

KELULUSAN : PERBENDAHARAAN (KEW 106)

 • 853203 - Perbelanjaan perubatanluarnegara
 • *853205 - Bayaranterlebihemolumen-

AnsuranLebih18 bulan(AP 327(b) )

 • 853207 - Perbelanjaan di bawahAP59
 • 853208 - Kehilanganwangawam
 • 853209 - TunggakanCaruman KWSP
jenis jenis pendahuluan2
JENIS- JENIS PENDAHULUAN

KELULUSAN : PERBENDAHARAAN (KEW 106)

 • 853214 - PendahuluanYuranSekolah
 • 853215 - Perbelanjaan di bawah AP55 (Perbelanjaan Darurat)
 • 853216 – PendahuluanCagaranSekolah
 • 853296 – JabatanPerkhidmatanAwam
 • 853299 – PendahuluanDiriPelbagai
jenis jenis pendahuluan3
JENIS- JENIS PENDAHULUAN

PeneranganLanjut

853205 bayaran terlebih emolumen
853205 BayaranTerlebihEmolumen

AP 327 (b) - Bagimendapatkanbalikgajiatauelaun yang terlebihbayar

Pegawai Pengawal boleh membenarkan ansuran bulanan dengan secepat mungkin dan tidak lewat dari lapan belas (18) bulan atau sebelum pegawai itu meninggalkan perkhidmatan Kerajaan mengikut mana yang lebih awal.

 Lebih 18 bulan, dengan kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pihak Berkuasa Kewangan Negeri.

853205 bayaran terlebih emolumen1
853205 BayaranTerlebihEmolumen

Jika pulangan diluluskan, suatu permohonan Pendahuluan Diri hendaklah dibuat dari Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) atas nama penerima bayaran yang berkenaan bagi melaraskan akaun yang berkenaan.

AnsuranbulananituhendaklahdikreditkepadaAkaunPendahuluan.

853207 perbelanjaan di bawah ap59 perbelanjaan suci hati
853207 Perbelanjaan di bawah AP59(Perbelanjaan SuciHati)

PP Bilangan 8 TahunTahun 2009

Walauapa pun peruntukanmana-manaArahanPerbendaharaan (AP) yang lain, pembayaransesuatubil yang dikemukakandengansempurnanyaolehseseorangbagibarangatauperkhidmatan yang dipesandandibekalkandengansucihatikepadakerajaantidakbolehditahanolehsebabapa-apakeraguansamaadapertanggunganitutelahdilakukandengansepatutnyaolehpegawaikerajaan yang bertanggungjawab.

853207 perbelanjaan di bawah ap59 perbelanjaan suci hati1
853207 Perbelanjaan di bawah AP59(Perbelanjaan SuciHati)

JikaKSP/PKN berpuashatibahawasuatutanggungankontraktelahdilakukan, tetapiberpendapatbahawaseseorangpegawaimungkintelahbersalahpadamelakukannya, bilituhendaklahdibayardengansegeradandipertanggungkanpadamula-mulanyakepadaAkaunKumpulan Wang PendahuluanDiri (PegawaiAwam) atasnamapegawai yang berkenaan, ataujikanamapegawaiyang berkenaanitutidakdapatditentukandengansertamerta, atasnamajawatanPegawaiPengawal yang berkenaansementaramenantikankeputusanpenyelesaianperkaratersebut.

853207 perbelanjaan di bawah ap59 perbelanjaan suci hati2
853207 Perbelanjaan di bawah AP59(Perbelanjaan SuciHati)

PegawaiPengawalhendaklahmenyediakansatulaporanbertulisbagimenghuraikansebab-sebab yang mendorongnyamenyimpangdaripadacara yang biasadanmengemukakankepada KSP/PKN tidaklewatdari 60 haridaripadatarikhpendahuluandiridiluluskan.

Pelarasanpendahuluandirihendaklahdilakukandengansegeratetapitidaklewatdaripada 60 harisetelahmendapatkelulusan KSP/PKN

853208 kehilangan wang awam
853208 Kehilangan Wang Awam

AP 3, 315 - 328

PP 13/2008 dan SPP 3/2011

AP3 –TakrifanKehilangantermasukkehilangan Wang AwamdanAsetAwamdisebabkanolehkecurian, kebakaran, kemalangan, bencanaalam, kesusutan, penipuan, kecuaianpegawai,kekurangan, bayaranterlebih, pembayarantanpakuasa, hutang yang tidakbolehdapatbalik, hasilyang tidakbolehdidapatkandan perbelanjaan yang sia-sia

853215 perbelanjaan darurat
853215 Perbelanjaan Darurat

keadaan yang luarbiasauntukkepentinganperkhidmatanawambahawa:

- perbelanjaan patutdilakukandengansegera;

- tiadaperuntukanbagi perbelanjaan tersebut; dan

- masatidakmengizinkanuntukdapatkebenarancarabiasa

853215 perbelanjaan darurat1
853215 Perbelanjaan Darurat

melaluiPegawaiPengawaldengansegeramenyampaikankepada KSP/PKN satulaporanbertulismenghuraikansebabmenyimpangdaripadacara yang biasa

Dalamhalseumpamaini, pembayaranpadamulanyadipertanggungkankepadaKumpulanwangPendahuluanDiri (PegawaiAwam) atasnamapegawaiitusendiri.

KemudiandapatkanKelulusanKSP/PKN sebelumpelarasanpendahuluandiritersebutdilakukan.

853201 853202 pendahuluan diri pengangkutan orang dan sara hidup
853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup

853201 – Dalam Negara

853202 – Luar Negara

SPP 2/1993 – PerwakilanKuasaMeluluskan PD

- Para 6.1 dibatalkanoleh SPP6/1994

PP 3/2003 (Pindaanoleh SPP 8/2010)

PP 3/2005

Lain-lain pekelilingberkaitan yang berkuatkuasa

853201 853202 pendahuluan diri pengangkutan orang dan sara hidup1
853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup

Layakdipohonbagitujuan:

Menjalankantugasrasmi di luarIbuPejabatsamaada di dalamatau di luarnegara

Menghadirikursus

Berpindah/bertukar

853201 853202 pendahuluan diri pengangkutan orang dan sara hidup2
853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup

Unsur yang terlibat:

ElaunMakan

BayaranSewa Hotel

Kelulusanamaun:

100% - luarnegara

90% - dalamnegara

Untukharibertugasrasmisahaja

853201 853202 pendahuluan diri pengangkutan orang dan sara hidup3
853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup

Had minima permohonan:

Kumpulan PengurusanTertinggi /Kumpulan Pengurusan & Profesional

RM500.00

Kumpulan Sokongan (Kategori > 17)

RM300.00

Permohonan yang kurangdari

had minima adalahtidakdibenarkan

KECUALI

Kumpulan SokonganKategori < 17

Tiada Had Minima

853201 853202 pendahuluan diri pengangkutan orang dan sara hidup4
853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup

Senaraisemak:

 • SediakanDaftarPendahuluanDiri
 • BorangPendahuluandibuatdalam4 salinan
 • Permohonandikemukakan 7 harisebelumbertolak
 • Semakhad minima permohonan
 • Pendahuluan lama telahdiselesaikan
 • KemaskiniDaftarselepaskelulusanditerimadankutipanbalikdibuat
853201 853202 pendahuluan diri pengangkutan orang dan sara hidup5
853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup

PembayaranBalik:

 • BayaranBalikdibuatmelaluituntutanperjalananatauserahantunai
 • Tuntutandikemukakantidaklewat 10hb bulanberikutnya
 • Memotongsekaligusdarigajipegawaisehinggaselesaisekiranyapendahuluantidakdijelaskandalamtempoh yang ditetapkan
 • Denda10% setahunakandikenakanbagipendahuluanyang tidakdiselesaikan
853201 853202 pendahuluan diri pengangkutan orang dan sara hidup6
853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup

PenyelenggaraanBukuDaftar:

SPP Bil. 2 Tahun 1993 (Para 4.1)

i. RujukanFail Jabatanii. NamaPegawai yang memohoniii. AmaunPendahuluanDiri

iv. Tarikhdiluluskanv. Tarikhpergi

vi. Tarikhbalik/sampai

853201 853202 pendahuluan diri pengangkutan orang dan sara hidup7
853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup

PenyelenggaraanBukuDaftar:

SPP Bil. 2 Tahun 1993 (Para 4.1)

vii. Tarikhdanamauntuntutandikemukakanviii. Tarikhdannomborrujukanbaucarataujurnal ix. Tarikhdanamauntuntutandibayar x. Amaundendadikenakan; jikaberkaitan (10% setahun)xi. Catatan

853201 853202 pendahuluan diri pengangkutan orang dan sara hidup8
853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup

PenyediaanLaporan:

1.Laporan Bulanan

- Sediakan Laporan Pendahuluan Diri yang belum selesai berdasarkan Buku Daftar Pendahuluan Diri.

- Edarkan laporan tersebut ke PTJ yang berkenaan untuk penyelarasan.

2. Laporan Suku Tahun

- Sediakan Laporan Berkala Pendahuluan Diri yang belum diselesaikan bagi tujuan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun untuk dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan

3. Laporan Setengah Tahun

- Sediakan Penyata yang menunjukkan ringkasan mengenai kedudukan Pendahuluan diri yang diluluskan dan hasil pengutipannya untuk dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan

catatan pelarasan
CATATAN PELARASAN

AkaunAmanahPendahuluanDiri

853201 853202
853201 & 853202
 • Tuntutan melebihi pendahuluan diri:

Baucar bayaran tuntutan perjalanan

    • DT Vot RM1200
    • KT Amanah (853201/853202) RM1000
    • KT Akaun Bank – Pemohon RM200
 • Tuntutan sama dengan pendahuluan diri:

Pelarasan jurnal sahaja

    • DT Vot RM1000
    • KT Amanah (853201/853202) RM1000
853201 8532021
853201 & 853202

Tuntutan kurang dari pendahuluan diri

Pelarasan jurnal

DT Vot RM900

KT Amanah (853201/853202)RM900

DAN

Penyata Pemungut bagi bayaran balik lebihan (pemohon perlu mengembalikan dengan serta- merta) melalui PTJ

DT Terimaan RM100

KT Amanah (853201/853202) RM100

catatan pelarasan 853205
CatatanPelarasan 853205

Pelarasan jurnal bagi pengwujudan pinjaman

  • DT Amanah (853205)
   • KT Vot Gaji / Emolumen (1XXXX)
   • KT Akaun Hasil – (81101 jika berkaitan)

(catatan ke dalam akaun hasil sekiranya emolumen yang terlibat melibatkan peruntukan tahun sebelum)

 • Potongan gaji dilakukan bagi menjelaskan pendahuluan yang diambil seperti yang telah diluluskan oleh PERBENDAHARAAN melalui Arahan Potongan Gaji SG 20 kod 4189

DT Terimaan

KT Amanah (853205)

catatan pelarasan 853207
CatatanPelarasan 853207

Cara Pembayaran Balik selepas keputusan Perbendaharaan:-

Pegawai Tidak Dikenakan Tindakan Surcaj

Sediakan pelarasan jurnal seperti berikut:

DT Vot

KT Amanah (853207)

Pegawai Dikenakan Tindakan Surcaj sepenuhnya

Sediakan penyata pemungut seperti berikut:

DT Terimaan

KT Amanah (853207)

catatan pelarasan 8532071
CatatanPelarasan 853207

Cara Pembayaran Balik selepas keputusan Perbendaharaan:-

Pegawai Dikenakan Tindakan Surcaj Sebahagian Amaun

Sediakan pelarasan jurnal seperti berikut:

DT Vot

KT Amanah (853207)

Sediakan penyata pemungut seperti berikut:

DT Terimaan

KT Amanah (853207)