TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI (PEGAWAI AWAM ) - PowerPoint PPT Presentation

tatacara pengurusan pendahuluan diri pegawai awam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI (PEGAWAI AWAM ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI (PEGAWAI AWAM )

play fullscreen
1 / 33
TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI (PEGAWAI AWAM )
1316 Views
Download Presentation
hetal
Download Presentation

TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI (PEGAWAI AWAM )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TATACARA PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI(PEGAWAI AWAM ) DisediaOleh: SeksyenPengurusanPerakaunanPinjamanBahagianPerkhidmatanOperasiPusat & Agensi, JabatanAkauntan Negara Malaysia

 2. SKOP TAKLIMAT: - Perundangan/PeraturanBerkuatkuasa - Takrifan - KuasaMelulus - JenisPendahuluanDiri - Syarat & Kelayakan - SenaraiSemakPermohonan - CatatanPelarasanAkaun

 3. Perundangan/PeraturanBerkuatkuasa KumpulanwangAmanahKerajaan Ditubuhkan di bawahSeksyen 10 AktaProsedurKewangan 1957 Untukmaksudtertentumelaluiresolusi yang dilulusolehDewan Rakyat Bercorakkumpulanwangpusingan

 4. TakrifanPendahuluanDiri Memberi pendahuluan kewangan kepada pegawai dalam perkhidmatan awam Kerajaan Persekutuan : Untuk elaun sara hidup dan perbelanjaan bagi perjalanan atas tugas rasmi, kursus dan berpindah Bagi maksud lain yang boleh diluluskan dengan tertentu oleh Perbendaharaan

 5. JENIS- JENIS PENDAHULUAN KELULUSAN : PEGAWAI PENGAWAL (KEW 325) KSU danKetuaJabatandisenaraikansebagaiPegawaiPengawaldalamBukuAnggaranBelanjawanTahunan. - Bolehsecarabertulismelantikseorangpegawaikananuntukluluskan • Bagipegawai Persekutuan di Sabah & Sarawak :- PegawaiPengawalbolehwakilkankepadaKetuaJabatan Persekutuan Sabah & Sarawak 853201 - Pengangkutan orang & perbelanjaan sara hidup (dalamnegeri) 853202 - Pengangkutan orang & perbelanjaan sara hidup (luarnegeri) 853204 - Deposit SewaLuarNegara 853213 - Pendahuluansewarumahluarnegeri (SuratPerbendaharaan: KK/BP(s)11/780/3/76 sk 1/20080(8) Bertarikh4 Ogos 2008) *853205 - Bayaranterlebihemolumen - ansuran 18 bulanataukurang(Kew 106)( AP 327(b) )

 6. JENIS- JENIS PENDAHULUAN KELULUSAN : PERBENDAHARAAN (KEW 106) • 853203 - Perbelanjaan perubatanluarnegara • *853205 - Bayaranterlebihemolumen- AnsuranLebih18 bulan(AP 327(b) ) • 853207 - Perbelanjaan di bawahAP59 • 853208 - Kehilanganwangawam • 853209 - TunggakanCaruman KWSP

 7. JENIS- JENIS PENDAHULUAN KELULUSAN : PERBENDAHARAAN (KEW 106) • 853214 - PendahuluanYuranSekolah • 853215 - Perbelanjaan di bawah AP55 (Perbelanjaan Darurat) • 853216 – PendahuluanCagaranSekolah • 853296 – JabatanPerkhidmatanAwam • 853299 – PendahuluanDiriPelbagai

 8. JENIS- JENIS PENDAHULUAN PeneranganLanjut

 9. 853205 BayaranTerlebihEmolumen AP 327 (b) - Bagimendapatkanbalikgajiatauelaun yang terlebihbayar Pegawai Pengawal boleh membenarkan ansuran bulanan dengan secepat mungkin dan tidak lewat dari lapan belas (18) bulan atau sebelum pegawai itu meninggalkan perkhidmatan Kerajaan mengikut mana yang lebih awal.  Lebih 18 bulan, dengan kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pihak Berkuasa Kewangan Negeri.

 10. 853205 BayaranTerlebihEmolumen Jika pulangan diluluskan, suatu permohonan Pendahuluan Diri hendaklah dibuat dari Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) atas nama penerima bayaran yang berkenaan bagi melaraskan akaun yang berkenaan. AnsuranbulananituhendaklahdikreditkepadaAkaunPendahuluan.

 11. 853207 Perbelanjaan di bawah AP59(Perbelanjaan SuciHati) PP Bilangan 8 TahunTahun 2009 Walauapa pun peruntukanmana-manaArahanPerbendaharaan (AP) yang lain, pembayaransesuatubil yang dikemukakandengansempurnanyaolehseseorangbagibarangatauperkhidmatan yang dipesandandibekalkandengansucihatikepadakerajaantidakbolehditahanolehsebabapa-apakeraguansamaadapertanggunganitutelahdilakukandengansepatutnyaolehpegawaikerajaan yang bertanggungjawab.

 12. 853207 Perbelanjaan di bawah AP59(Perbelanjaan SuciHati) JikaKSP/PKN berpuashatibahawasuatutanggungankontraktelahdilakukan, tetapiberpendapatbahawaseseorangpegawaimungkintelahbersalahpadamelakukannya, bilituhendaklahdibayardengansegeradandipertanggungkanpadamula-mulanyakepadaAkaunKumpulan Wang PendahuluanDiri (PegawaiAwam) atasnamapegawai yang berkenaan, ataujikanamapegawaiyang berkenaanitutidakdapatditentukandengansertamerta, atasnamajawatanPegawaiPengawal yang berkenaansementaramenantikankeputusanpenyelesaianperkaratersebut.

 13. 853207 Perbelanjaan di bawah AP59(Perbelanjaan SuciHati) PegawaiPengawalhendaklahmenyediakansatulaporanbertulisbagimenghuraikansebab-sebab yang mendorongnyamenyimpangdaripadacara yang biasadanmengemukakankepada KSP/PKN tidaklewatdari 60 haridaripadatarikhpendahuluandiridiluluskan. Pelarasanpendahuluandirihendaklahdilakukandengansegeratetapitidaklewatdaripada 60 harisetelahmendapatkelulusan KSP/PKN

 14. 853208 Kehilangan Wang Awam AP 3, 315 - 328 PP 13/2008 dan SPP 3/2011 AP3 –TakrifanKehilangantermasukkehilangan Wang AwamdanAsetAwamdisebabkanolehkecurian, kebakaran, kemalangan, bencanaalam, kesusutan, penipuan, kecuaianpegawai,kekurangan, bayaranterlebih, pembayarantanpakuasa, hutang yang tidakbolehdapatbalik, hasilyang tidakbolehdidapatkandan perbelanjaan yang sia-sia

 15. 853215 Perbelanjaan Darurat keadaan yang luarbiasauntukkepentinganperkhidmatanawambahawa: - perbelanjaan patutdilakukandengansegera; - tiadaperuntukanbagi perbelanjaan tersebut; dan - masatidakmengizinkanuntukdapatkebenarancarabiasa

 16. 853215 Perbelanjaan Darurat melaluiPegawaiPengawaldengansegeramenyampaikankepada KSP/PKN satulaporanbertulismenghuraikansebabmenyimpangdaripadacara yang biasa Dalamhalseumpamaini, pembayaranpadamulanyadipertanggungkankepadaKumpulanwangPendahuluanDiri (PegawaiAwam) atasnamapegawaiitusendiri. KemudiandapatkanKelulusanKSP/PKN sebelumpelarasanpendahuluandiritersebutdilakukan.

 17. 853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup 853201 – Dalam Negara 853202 – Luar Negara SPP 2/1993 – PerwakilanKuasaMeluluskan PD - Para 6.1 dibatalkanoleh SPP6/1994 PP 3/2003 (Pindaanoleh SPP 8/2010) PP 3/2005 Lain-lain pekelilingberkaitan yang berkuatkuasa

 18. 853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup Layakdipohonbagitujuan: Menjalankantugasrasmi di luarIbuPejabatsamaada di dalamatau di luarnegara Menghadirikursus Berpindah/bertukar

 19. 853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup Unsur yang terlibat: ElaunMakan BayaranSewa Hotel Kelulusanamaun: 100% - luarnegara 90% - dalamnegara Untukharibertugasrasmisahaja

 20. 853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup Had minima permohonan: Kumpulan PengurusanTertinggi /Kumpulan Pengurusan & Profesional RM500.00 Kumpulan Sokongan (Kategori > 17) RM300.00 Permohonan yang kurangdari had minima adalahtidakdibenarkan KECUALI Kumpulan SokonganKategori < 17 Tiada Had Minima

 21. 853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup Senaraisemak: • SediakanDaftarPendahuluanDiri • BorangPendahuluandibuatdalam4 salinan • Permohonandikemukakan 7 harisebelumbertolak • Semakhad minima permohonan • Pendahuluan lama telahdiselesaikan • KemaskiniDaftarselepaskelulusanditerimadankutipanbalikdibuat

 22. 853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup PembayaranBalik: • BayaranBalikdibuatmelaluituntutanperjalananatauserahantunai • Tuntutandikemukakantidaklewat 10hb bulanberikutnya • Memotongsekaligusdarigajipegawaisehinggaselesaisekiranyapendahuluantidakdijelaskandalamtempoh yang ditetapkan • Denda10% setahunakandikenakanbagipendahuluanyang tidakdiselesaikan

 23. 853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup PenyelenggaraanBukuDaftar: SPP Bil. 2 Tahun 1993 (Para 4.1) i. RujukanFail Jabatanii. NamaPegawai yang memohoniii. AmaunPendahuluanDiri iv. Tarikhdiluluskanv. Tarikhpergi vi. Tarikhbalik/sampai

 24. 853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup PenyelenggaraanBukuDaftar: SPP Bil. 2 Tahun 1993 (Para 4.1) vii. Tarikhdanamauntuntutandikemukakanviii. Tarikhdannomborrujukanbaucarataujurnal ix. Tarikhdanamauntuntutandibayar x. Amaundendadikenakan; jikaberkaitan (10% setahun)xi. Catatan

 25. Format BukuDaftar

 26. 853201 & 853202 PendahuluanDiri Pengangkutan Orang dan Sara Hidup PenyediaanLaporan: 1.Laporan Bulanan - Sediakan Laporan Pendahuluan Diri yang belum selesai berdasarkan Buku Daftar Pendahuluan Diri. - Edarkan laporan tersebut ke PTJ yang berkenaan untuk penyelarasan. 2. Laporan Suku Tahun - Sediakan Laporan Berkala Pendahuluan Diri yang belum diselesaikan bagi tujuan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun untuk dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan 3. Laporan Setengah Tahun - Sediakan Penyata yang menunjukkan ringkasan mengenai kedudukan Pendahuluan diri yang diluluskan dan hasil pengutipannya untuk dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan

 27. CATATAN PELARASAN AkaunAmanahPendahuluanDiri

 28. 853201 & 853202 • Tuntutan melebihi pendahuluan diri: Baucar bayaran tuntutan perjalanan • DT Vot RM1200 • KT Amanah (853201/853202) RM1000 • KT Akaun Bank – Pemohon RM200 • Tuntutan sama dengan pendahuluan diri: Pelarasan jurnal sahaja • DT Vot RM1000 • KT Amanah (853201/853202) RM1000

 29. 853201 & 853202 Tuntutan kurang dari pendahuluan diri Pelarasan jurnal DT Vot RM900 KT Amanah (853201/853202)RM900 DAN Penyata Pemungut bagi bayaran balik lebihan (pemohon perlu mengembalikan dengan serta- merta) melalui PTJ DT Terimaan RM100 KT Amanah (853201/853202) RM100

 30. CatatanPelarasan 853205 Pelarasan jurnal bagi pengwujudan pinjaman • DT Amanah (853205) • KT Vot Gaji / Emolumen (1XXXX) • KT Akaun Hasil – (81101 jika berkaitan) (catatan ke dalam akaun hasil sekiranya emolumen yang terlibat melibatkan peruntukan tahun sebelum) • Potongan gaji dilakukan bagi menjelaskan pendahuluan yang diambil seperti yang telah diluluskan oleh PERBENDAHARAAN melalui Arahan Potongan Gaji SG 20 kod 4189 DT Terimaan KT Amanah (853205)

 31. CatatanPelarasan 853207 Cara Pembayaran Balik selepas keputusan Perbendaharaan:- Pegawai Tidak Dikenakan Tindakan Surcaj Sediakan pelarasan jurnal seperti berikut: DT Vot KT Amanah (853207) Pegawai Dikenakan Tindakan Surcaj sepenuhnya Sediakan penyata pemungut seperti berikut: DT Terimaan KT Amanah (853207)

 32. CatatanPelarasan 853207 Cara Pembayaran Balik selepas keputusan Perbendaharaan:- Pegawai Dikenakan Tindakan Surcaj Sebahagian Amaun Sediakan pelarasan jurnal seperti berikut: DT Vot KT Amanah (853207) Sediakan penyata pemungut seperti berikut: DT Terimaan KT Amanah (853207)

 33. CONTOH BORANG