tan vkezd rtekezlet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tanévkezdő értekezlet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Tanévkezdő értekezlet - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Tanévkezdő értekezlet. Zalaegerszeg, 2008. szeptember 8. CÉL: A gyermek problémáinak felismerése, és minél hatékonyabb kezelése, megelőzni a súlyosabbá válását. (Prevenció!!!) FELADAT: - Felismerni a problémát - Keresni az okokat - Segítséget nyújtani

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tanévkezdő értekezlet' - hesper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tan vkezd rtekezlet
Tanévkezdőértekezlet

Zalaegerszeg, 2008. szeptember 8.

slide2
CÉL: A gyermek problémáinak felismerése, és minél hatékonyabb kezelése, megelőzni a súlyosabbá válását. (Prevenció!!!)

FELADAT: - Felismerni a problémát

- Keresni az okokat

- Segítséget nyújtani

- Jelezni a problémát az illetékes szakembereknek

TEVÉKENYSÉG-ESZKÖZ:

- Kapcsolat kiépítés szülőkkel

- Gyermek személyiségének, családi hátterének, környezetének megismerése

- Támogatások felkutatása

- Rendszeres iskolába járás ellenőrzése

- Őszinte érzelmi kötődés biztosítása, ahol a problémák nyíltan feltárhatók

- Pályázatok nyomon követése (Útravaló, Macika)

- Segítségnyújtás a szabadidő kulturált eltöltéséhez

- Mentálhigiénés programok bevezetése

- Diák-panaszok elbírálása

t rv nyi h tt r
TÖRVÉNYI HÁTTÉR
 • 1991. évi LXIV. Törvény a gyermeki jogokról
 • 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2002. évi IX. törvény az 1997-es törvény módosítása
slide4
15/1998. számú NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 1993. évi LXXIX. törvény - közoktatási törvény és módosításai
 • 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 • A mindenkori költségvetési törvény
vod ztat si t mogat s
Óvodáztatási támogatás
 • A HHH-s gyerekek szülei, ha 5 éves kor előtt beíratják gyermeküket óvodába, és gondoskodnak a rendszeres óvodába járásról, óvodáztatási támogatásban részesülnek.
hi nyz s
Hiányzás
 • Egy olyan tünet, mely felhívja a figyelmet a tanuló életében történő változásokra, külső és belső konfliktusok megjelenésére. Ezt a feszültséget a tanuló nem képes szavakba önteni, hanem cselekvésben reagálja le.
 • Kommunikációs védőháló!!! (információáramlás)
gyermekb ntalmaz s v lelme
Gyermekbántalmazás vélelme
 • Felismerés
 • Rizikótényezők
 • Figyelmeztetőjelek
 • Fizikai bántalmazásra utaló jelek
 • Lelki elhanyagolásra utaló jelek
ltal nos gyermekv delem
Általános gyermekvédelem
 • A gyermek születését megelőző gyermekvédelem
 • A gyermekek lelki gondozásának ellátása
 • A gyermeknevelés, az iskoláztatás és az otthonteremtés kedvező anyagi feltételeinek biztosítása
 • A gyermeki jogok biztosítása
gyermeki jogok
Gyermeki jogok
 • Minden emberre érvényes jogok
 • Speciális szabályozást adó jogok
 • Kizárólag vagy főleg gyerekekre vonatkozó jogok
 • Politikai jogok
 • Gazdasági jogok
 • Kulturális jogok
 • Szociális jogok
h tr nyos s vesz lyeztetett helyzet gyermekek
Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek
 • Ktv. 121. § 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította.
 • Gyvtv. 5. § n) veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
 • HHH – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
h tr nyos helyzet
Hátrányos helyzet
 • Rosszabb életkörülmények
 • Művelődési hátrányok
 • Szülők alacsonyabb iskolázottsága
 • Egészségügyi okok
 • Család szerkezete, működése

Az átlagostól eltérő támogatásra szorulnak, de megfelelően működő prevenció esetén a családjukban hosszú távon megtarthatók.

a vesz lyeztetett gyermek g ti ferenc gyermekv delem az iskol ban
A veszélyeztetett gyermek(Gáti Ferenc: Gyermekvédelem az iskolában)

személyiségfejlődésétnagy valószínűséggel fenyegeti valamilyen károsodás:

 • az énfejlődésben,
 • a szocializációban,
 • a magatartásban,
 • az értékorientációkban,
 • az igényszintben,
 • az aktivitás vonatkozásában.
a vesz lyeztetetts g okair l makai va
A veszélyeztetettség okairól /Makai Éva/
 • Környezeti ok
  • Család – Családszerkezet
  • Nevelési hiányosság
  • Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet
  • Lakásviszonyok
  • Családon kívüli negatív hatás
 • A gyermek személyiségében mutatkozó ok
 • Anyagi ok
 • Egészségügyi ok
 • Egyéb ok
gyermekv delmi jelz rendszer
Gyermekvédelmi jelzőrendszer
 • Védőnő
 • Háziorvos
 • Családsegítő Központ
 • Nevelési Tanácsadó
 • Rendőrség
 • Társadalmi szervezetek, egyház, alapítványok
a probl m s csal d ism rvei rutter 1975
A problémás család ismérvei (Rutter, 1975.)
 • Érzelmi kötelékek hiánya.
 • Zavarok a család biztonságos érzelmi bázisként való működésében.
 • Szülői modellek hiánya, vagy súlyos torzulása.
 • Feszültségek leküzdésének, kezelésének zavarai.
 • A szülők közötti interakció hiánya, vagy torzulása.
 • Hiányos vagy eltorzult kommunikációs háló a családon belül.
 • Nevelési eljárások hiánya vagy éppen túlzott alkalmazása.
a gyermekv delmi rendszer
A gyermekvédelmi rendszer
 • Gyermekjóléti alapellátások
 • Pénzbeli ellátások
 • Természetbeni ellátások
 • Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
 • Gyermekvédelmi szakellátások
 • Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
 • Otthont nyújtó ellátások
 • Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések
slide17
Védelembe vétel
 • Családba fogadás
 • Ideiglenes hatályú elhelyezés
 • Átmeneti ás tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet
 • Utógondozás
 • Utógondozói ellátás
 • Örökbefogadás
1 1 p nzbeli s term szetbeni ell t sok
1.1.Pénzbeli és természetbeni ellátások
 • A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások:
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  • kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
  • egyéb, a települési önkormányzat rendeletében biztosított ellátás

A városi gyámhivatal hatáskörébe tartozó ellátások:

 • Gyermektartásdíj megelőlegezése
 • Otthonteremtési támogatás
term szetbeni ell t sok
Természetbeni ellátások
 • A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is adható ebben a formában
 • Tankönyvtámogatás
 • Tandíj, eü. szolgáltatás, egyéb ellátás kifizetésének átvállalása stb.
1 2 szem lyes gondoskod st ny jt ell t sok
1.2.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
 • 1.2.1Gyermekjóléti alapellátások
  • Önkéntes, kivéve hatósági elrendelés
  • Szülői felügyeleti jog fennmarad
  • Típusai:
   • gyermekjóléti szolgáltatás
   • gyermekek napközbeni ellátása
   • gyermekek átmeneti gondozása
1 2 szem lyes gondoskod st ny jt ell t sok folytat s
1.2.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások-folytatás

1.2.2. Gyermekvédelmi szakellátások

 • Nem önkéntes!!!
 • A szülő felügyeleti joga szünetel vagy megszűnik
 • Típusai:
  • otthont nyújtó ellátás,
  • utógondozói ellátás,
  • területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (TEGYESZ).
ter leti gyermekv delmi szakszolg ltat s
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
 • A gyermek személyiségvizsgálata, szakvélemény és elhelyezési javaslat készítése.
 • A gyermek egyéni elhelyezési tervének készítése.
 • A nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése.
 • A gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és örökbe adásának szakmai előkészítése.
 • Az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gyámja (hivatásos gyámja), gondozója.
 • Családgondozás, utógondozás.
 • Eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti
2 gyermekv delmi gondoskod s hat s gi int zked sek
2.Gyermekvédelmi gondoskodás(hatósági intézkedések)
 • Védelembe vétel
 • Ideiglenes hatályú elhelyezés
 • Családba fogadás
 • Átmeneti nevelésbe vétel
 • Tartós nevelésbe vétel
 • Utógondozás
 • Utógondozói ellátás
a gyermekv delem rendszer m k dtet se
A gyermekvédelem rendszer működtetése

állami és önkormányzati feladat

 • egészségügyi szolgáltatást nyújtók
 • személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók
 • közoktatási intézmények, nevelési tanácsadó
 • rendőrség, ügyészség, bíróság
 • menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 • társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
 • gyermekjogi képviselő
 • 2006. január 1-jétől: Pártfogói felügyelői szolgálat, áldozatsegítő szolgálat, javítóintézet
eg szs g gyi szolg ltat k
Egészségügyi szolgáltatók
 • Védőnő
 • Háziorvos, gyermekorvos
 • Közoktatási intézmény orvosa
rend rs g b r s g gy szs g
Rendőrség, bíróság, ügyészség
 • A gyermek mint áldozat
 • A gyermek mint elkövető
 • Prevenciós munka – a bűnmegelőzési feladatrendszer
k zoktat si int zm nyek nevel si tan csad
Közoktatási intézmények Nevelési tanácsadó
 • nevelési, pszichológiai tanácsadás
 • viselkedészavarokkal, beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása
gyermek s ifj s gv delmi felel s
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

FELADATAI:

 • Tájékoztat, hol, mikor fordulhatnak hozzá
 • Közzéteszi jól látható helyen intézmények címét, telefonszámát (nevelési tanácsadó, drogambulancia, lelki segélyszolgálat és gyermekjóléti szolgálat)
 • CSALÁDLÁTOGATÁSOK;
 • felzárkóztatás biztosítása;
 • segít azoknak a családoknak, ahol anyagi okok vagy veszekedések miatt diszharmonikussá vált életvitelük (életvezetési tanácsok)
 • rendszeres óralátogatások;
 • gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén az intézmény vezetője értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot;
slide29
A Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken;
 • a gyermekvédelmi támogatások szükségességét jelzi;
 • egészségnevelési, drog- és bűnmegelőzési program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése;
 • a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felmérése az osztályfőnökök közreműködésével;
 • Az iskola nevelési programjában a kábítószer-ellenes program kidolgozása
 • Segítség az étkeztetés igénybevételéhez, egészségügyi ellátás megszerzéséhez
gyermekv delem a k zoktat si int zm nyekben
Gyermekvédelem a közoktatási intézményekben
 • A pedagógiai program része
 • Félállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alkalmazása???: ki legyen ő?
 • A pedagógusok gyermekvédelmi kultúrája
 • Dilemmák:
  • Felvállaljam?
  • Kihez forduljak?
  • Mi történik, ha nem tudom megoldani a problémát?
titoktart si k telezetts g
Titoktartási kötelezettség?

„A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az óvoda vezetője, az iskola, kollégium igazgatója (vezetője) útján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára is tekintettel - köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.” (Közoktatási törvény, 2. számú melléklet)

adatv delem
Adatvédelem
 • személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • különleges adat

Mi adható ki? És mikor?

lehet s gek
Lehetőségek
 • Kooperáció a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, civil szervezetekkel stb.
 • Gyermekvédelmi stratégia kidolgozása: ki miért felelős, rögzíteni pontosan a feladatokat és felelősöket.
 • Esetmegbeszélések: kivel, hogyan, miért, mikor?
gyermekjogi k pvisel
Gyermekjogi képviselő
 • segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását;
 • segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban.
p rtfog i hivatal
Pártfogói Hivatal
 • Környezettanulmány
 • Pártfogó felügyelői vélemény
 • Pártfogó felügyelet
 • Utógondozás
k sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet!

Herczeg Csilla

beke15@freemail.hu

ad