om kostnadsutviklingen i studentboligprosjekter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Om kostnadsutviklingen i studentboligprosjekter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Om kostnadsutviklingen i studentboligprosjekter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Om kostnadsutviklingen i studentboligprosjekter - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Om kostnadsutviklingen i studentboligprosjekter. Presentasjon av rapport til Kunnskapsdepartementet 2007 Samskipnadsrådet, Alta 15. oktober 2007 Avdelingsdirektør Espen Paus Rådgiver Thor Herman Christensen Strategikontoret, Husbanken. BAKGRUNN OG MANDAT. Bakgrunn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Om kostnadsutviklingen i studentboligprosjekter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
om kostnadsutviklingen i studentboligprosjekter

Om kostnadsutviklingen i studentboligprosjekter

Presentasjon av rapport til Kunnskapsdepartementet 2007

Samskipnadsrådet, Alta 15. oktober 2007

Avdelingsdirektør Espen Paus

Rådgiver Thor Herman Christensen

Strategikontoret, Husbanken

bakgrunn og mandat
BAKGRUNN OG MANDAT
 • Bakgrunn
  • Kraftig økning i byggekostnadene de siste årene
  • Kostnadsgrensen per hybelenhet har ikke blitt endret siden 2001
  • Resultat: Færre studentboliger bygges og kvaliteten blir dårligere
 • Mandat
  • Februar 2007: Samskipnadsrådet og KD blir enige om å se nærmere på disse problemene
  • Mai 2007: Arbeidsgruppe fra Samskipnadsrådet og Husbanken nedsettes
  • Juli 2007: Rapport overleveres til KD
deltakere i prosjektet
DELTAKERE I PROSJEKTET
 • Arbeidsgruppe nedsatt fra Husbanken og Samskipnadsrådet
 • Deltakere fra Husbanken:
 • Avdelingsdirektør Espen Paus
 • Rådgiver Irene Øyangen
 • Rådgiver Thor Herman Christensen
 • Sjefingeniør Terje Høgmo
 • Deltakere fra Samskipnadsrådet:
 • Administrerende direktør Knut Solberg, SiT
 • Boligdirektør Terje Bostad, SiT
 • Administrerende direktør Per Bjørn Brandsæter, SOPP
historisk riss over studentboligfinansieringen
Historisk riss over studentboligfinansieringen
 • 1961: Første tilskuddsordning for studentboliger
 • 1985: Tilskuddssats endres fra 50 til 60 prosent
 • 1992: ROS opprettes som kontroll- og kompetanseorgan
 • 2001: Dagens kostnadsgrense for pressområdene innføres
 • 2004: Husbanken overtar forvaltning av tilskuddene
 • 2005: Dagens kostnadsgrenser for resten av landet innføres
kostnadsutviklingen de siste rene
Kostnadsutviklingen de siste årene
 • Ulike prisindikatorer viser ulik prisutvikling, fordi de måler forskjellige ting. Hvilken bør vi velge?
 • Konsumprisindeksen: Alle varer og tjenester

- Økte med 8,7 prosent fra jan 01 til jan 07

- Lite egnet til bolig- og byggepriser

 • Byggekostnadsindeksen: Pris på innsatsfaktorene

- Økte med 26,3 prosent fra jan 01 til jan 07

- Fanger ikke opp endinger i produktivitet og fortjenestemarginer

- Lite egnet til samskipnadenes formål

kostnadsutviklingen de siste rene forts
Kostnadsutviklingen de siste årene (forts.)
 • Prisindeks for nye flerbolighus: Salgsprisindeks

- Økte med 62,3 prosent fra jan 01 til jan 07

- Hadde vært optimal om den oppfylte kravene

- Gir for kraftig prisvekst

 • Prisindeks for nye eneboliger: Pris for tiltakshaver

- Økte med 46,6 prosent fra jan 01 til jan 07

- ”Feil” boligtype, men likevel beste indikator

- Arbeidsgruppen valgte å bruke denne

regneeksempel
Regneeksempel
 • Øvre kostnadsgrense per HE i pressområdene har vært kr. 500 000,- siden januar 2001.
 • I denne perioden har prisene på nye boliger steget med nærmere 50 prosent.
 • Med indeksregulering ville øvre kostnadgrense i presskommunene vært kr. 733 000 f.o.m.januar 2007
 • I de øvrige kommunene ville øvre kostnadsgrense ha steget til kr. 513 000,- * i samme periode

* Med utgangspunkt i at kostnadsgrensen i disse kommunene var kr. 350 000 i januar 2001.

redusert kvalitet ved boligene
Redusert kvalitet ved boligene
 • De fleste av de realiserte prosjektene har vært nødt til å redusere på kvaliteter ved boligene for å komme under den øvre kostnadsgrensen

Eksempler på tiltak:

 • Redusert areal per HE, gjerne ved å øke antall HE
 • Redusert tilgjengelighet
 • Reduserte material- og utomhuskvaliteter
 • Dårligere oppvarmings- og ventilasjonsløsninger
 • Umøblerte boliger
 • Bokollektiv fremfor familieboliger
 • Delfinansiering av prosjektkostnader
status for noen aktuelle prosjekter
Status for noen aktuelle prosjekter
 • Følgende prosjekter er beskrevet i rapporten:
  • SiB Fridalen (gjennomført 2004-2005)
  • SiB Sædalen (ikke realisert)
  • SiBu ”Børsa” (oppstart 2007)
  • SOPP Smestadmoen (oppstart 2007)
  • SiO Pilestredet Park (ikke tilskuddsmidler – ferdig 2006)
  • SiT Nedre Singsakerslette, Korsgata og Singsaker- bakken (igangsatt 2005, ferdigstilles i 2008)
  • SiÅs ”Eplehagen” (oppstart 2007)
boligpolitiske m l og kvaliteter
Boligpolitiske mål og kvaliteter
 • Ut fra de eksisterende boligpolitiske mål er det uheldig å bidra til å fjerne boligkvaliteter knyttet til universalitet , miljø og energi, samt funksjonelle kvaliteter i studentboligprosjekter.
 • En av hovedoppgavene til Husbanken er å fremme slike kvaliteter i ordinære byggeprosjekter.
 • Investeringskostnader vs. driftskostnader

En reduksjon i invensteringskostnadene vil samtidig øke de årlige driftskostnadene

alternativ 1
Alternativ 1
 • Indeksregulering av øvre kostnadsgrense og uendret tilskuddssats
  • Tilskuddet vil ikke lenger utgjøre 50 prosent av kostnadene
  • På kort sikt vil flere prosjekter la seg realisere, fordi kostnadsgrensen heves merkbart.
  • På lengre sikt vil sannsynligvis utbyggingstakten stagnere igjen, fordi avstanden mellom tilskuddssats og øvre kostnadsgrense blir for stor.
alternativ 2
Alternativ 2
 • Indeksregulering av både øvre kostnadsgrense og tilskuddssats
  • Tilskuddet vil fortsatt utgjøre 50 prosent av kostnadene
  • Økt utbyggingstakt på både kort og lang sikt
  • Husleie vil kunne holdes i sjakk ved at forholdet mellom tilskudd og kostnader er som før.
  • For både alt. 1 og 2 er det usikkert om indeksregulering er tilstrekkelig til å gi rom for boligkvaliteter som gir optimalt utg.pkt, for enøk, tilgjengelighet og vedlikeholdsutgifter.
alternativ 3
Alternativ 3
 • Øvre kostnadsgrense fjernes og tilskuddssatsen forblir uendret
  • Tilskuddet vil variere med kostnadene i prosjektene.
  • Husbanken vil få ansvar for å godkjenne prosjektenes kostnadsrammer og at de inneholder sentrale boligkvaliteter.
  • Gir betydelig økt fleksibilitet til å vurdere prosjekt for prosjekt og studiested for studiested
  • Mulighet for at studentenes husleie øker
  • Lavere utbyggingstakt på lang sikt, som i alt. 1
alternativ 4
Alternativ 4
 • Øvre kostnadsgrense fjernes og tilskuddssatsen indeksreguleres.
  • Tilskuddsandelen vil bli større enn i alt. 3
  • Husbanken vil få ansvar for å godkjenne prosjektene
  • Husleien til studentene vil sannsynligvis bli lavere enn i alt. 3, fordi tilskuddet indeksreguleres
  • På kort sikt vil denne modellen føre til at det bygges flere studentboliger
  • På lengre sikt vil staten måtte øke utgiftene for å opprettholde volumet.
andre forhold
Andre forhold
 • Utbetalingsmodellen
  • Dagens modell: 20-60-20-fordeling over tre år
  • Arbeidsgruppen foreslår at utbetalingen skjer over to år og at trinn 1 og trinn 2 kan utbetales samme år og samlet
 • Tilbakevirkende kraft
  • Arbeidsgruppen foreslår at en eventuell endring skal gis tilbakevirkende kraft
  • Dette vil gjøre etterslepet mindre på kortere tid
arbeidsgruppens anbefalinger
Arbeidsgruppens anbefalinger
 • Flerårige budsjetter knyttet til studentboligbygging, for å sikre større forutsigbarhet
 • Justere utbetalingsmodellen, med utbetaling over to år
 • Av de fire alternativene til dagens finansieringsmodell anbefaler arbeidsgruppen alternativ 4, slik at kostnadsgrensene fjernes og tilskuddssatsen indeks-reguleres
 • Heving eller fjerning av kostnadsgrensene vil kunne endre Husbankens rolle og myndighet, og Husbankens godkjenningsrutiner bør da vurderes nærmere