unia zachodnioeuropejska geneza powstania t o historyczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Unia Zachodnioeuropejska - geneza powstania, tło historyczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Unia Zachodnioeuropejska - geneza powstania, tło historyczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Unia Zachodnioeuropejska - geneza powstania, tło historyczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Unia Zachodnioeuropejska - geneza powstania, tło historyczne. Organizacja polityczno-obronna , zajmuje się głownie obroną państw członkowskich, a także: współpracą gospodarczą, polityczną, kulturalną i społeczną.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Unia Zachodnioeuropejska - geneza powstania, tło historyczne' - herman-frazier


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
unia zachodnioeuropejska geneza powstania t o historyczne
Unia Zachodnioeuropejska -geneza powstania, tło historyczne
 • Organizacja polityczno-obronna, zajmuje się głownie obroną państw członkowskich, a także: współpracą gospodarczą, polityczną, kulturalną i społeczną.
 • 17 marca 1948 r., pięć państw europejskich: Belgia, Holandia, Francja, Luksemburg i Wielka Brytania zebrało się, aby podpisać Układy Brukselskie i powołać Unię Zachodnią.
 • Odrzucenie planu René Plevenai fiasko powstania Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO)
 • W ramach Konferencji Paryskiej w 23 październiku 1954 roku do Układów Brukselskich dołączyły Niemcy i Włochy, a Unia Zachodnia przekształciła się w Unię Zachodnioeuropejską (UZE).
 • Połączenie struktur Unii Zachodniej z odpowiednimi strukturami NATO (organy UZE – mają „zwracać się do właściwych władz wojskowych NATO o wszelkie informacje i opinie w sprawach wojskowych”).
g wny cel
Główny Cel

W art. V zmodyfikowanego 6 maja 1955 r. traktatu brukselskiego pełnoprawne państwa członkowskie zobowiązały się do przestrzegania zasad zbiorowego bezpieczeństwa. W konsekwencji oznacza to, że jeżeli któreś z tych państw stanie się przedmiotem ataku zbrojnego, inni udzielą mu wszelkiej pomocy włącznie ze wsparciem wojskowym. Konsultacje członków UZE w sprawie kryzysów bądź zagrożeń wpływających na ich interesy nie mają ponadto ograniczeń geograficznych (art. VIII).

cz onkowie
Członkowie
 • Członkowie: Belgia, Holandia, Francja, Luksemburg i Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania (od 1990r.) Portugalię (1990r.) i Grecja (1995r.)
 • Status członków stowarzyszonych przysługuje w UZE państwom NATO nie należącym do UZE: Islandia, Norwegia, Turcja, Polska (1999r.) Czechy (1999r.), Węgry (1999r.).
 • Status obserwatora przyznano dotąd: Danii, Irlandii, Finlandii, Austrii i Szwecji
 • Stowarzyszeni Partnerzy: Litwa, Łotw, Estonia, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Słowenia

Członkowie: kolor czerwony

Państwa stowarzyszone: kolor zielony

Obserwatorzy: kolor niebieski

Stowarzyszeni: kolor fioletowy

organy uze
Organy UZE
 • 1.Rada
 • Rada Ministrów (Council of Ministers),
 • Stała Rada (Ferma -nent Council),
 • 2. Sekretariat (Secretariat WEU),
 • 3.Zgromadzenie Parlamentarne (Parliamentary Assembly WEU)

W UZE działają także wiele agend, do najważniejszych należą :

 • Wojskowa Komórka Planowania z siedzibą w Brukseli,
 • Ośrodek Satelitarny w Torrejon (Hiszpania), który gromadzi i udostępnia dane satelitarne,
 • Instytut Badań Strategicznych w Paryżu.
slide5
Rada
 • Rada Ministrów
 • zbiera się w Brukseli dwa razy w roku.
 • Skład: szefowie dyplomacji i ministrowie obrony krajów członkowskich.
 • Przewodnictwo w Radzie pełnią przez pół roku poszczególne państwa UZE (obecnie: Portugalia).
 • Stała Rada
 • Skład: ambasadorowie państw członkowskich
 • zbiera się ona pod przewodnictwem sekretarza generalnego UZE.
 • Pracę Rady wspierają merytorycznie grupy robocze: stałe i tematyczne.
 • Najważniejszym organem pomocniczym Rady jest ustanowiona w maju 1995 r. Grupa Polityczno-Wojskowa (PMG). Zajmuje się ona analizowaniem spraw bieżących i rozwiązywaniem kryzysów, przygotowuje stanowiska na posiedzenia Rady na tematy operacji pokojowych i budowania zdolności operacyjnej UZE.
sekretariat generalny
Sekretariat Generalny
 • stały organ, administracyjno-techniczny
 • współdziała z organami pomocniczymi i innymi organizacjami międzynarodowymi.
 • Na jego czele stoi Sekretarz Generalny UZE, który przewodniczy posiedzeniom Stałej Rady i reprezentuje Organizację na zewnątrz. Obecnie urząd ten sprawuje: Dr. Javier Solana Madariaga
 • Członkowie Sekretariatu przewodniczą większości grup roboczych UZE.
 • Siedzibą Sekretariatu od początku 1993 r. jest Bruksela, (przedtem był Londyn)
zgromadzenie
Zgromadzenie

Zgromadzenie Parlamentarne UZE zbiera się zwykle w Paryżu dwa razy w roku na sesjach plenarnych.

Grupuje ono delegacje parlamentów wszystkich państw członkowskich.

Zgromadzenie może obradować nad wszystkimi sprawami wynikającymi ze zmodyfikowanego traktatu brukselskiego.

Zgromadzenie wyłania swe organy kierownicze: Prezydium i Komitet Przewodniczących oraz organy robocze (sześć komisji: obrony, polityczną, techniczną, budżetową, regulaminową oraz stosunków parlamentarnych i publicznych).

Przewodniczącym Zgromadzenia jest obecnie: Jean-Pierre Masseret

inne organy pomocnicze
Inne organy pomocnicze
 • Komórka Planowania
 • Centrum Satelitarne
 • Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem
 • Centrum sytuacyjne
 • Zachodnioeuropejska Grupa do spraw Uzbrojenia (WEAG)
 • Zachodnioeuropejska Organizacja do spraw Uzbrojenia (WEAO)
 • Komitet wojskowy
si y zbrojne uze
Siły zbrojne UZE
 • Realizując program budowania zdolności operacyjnych UZE państwa członkowskie tej organizacji przyjęły w czerwcu 1992r. koncepcję stworzenia „sił podległych UZE” pod nazwą Forces Answerable to WEU (FAWEU). Oddane do dyspozycji UZE jednostki wojskowe są wydzielone z narodowych sił konwencjonalnych; mają one służyć doraźnie do celów wspólnej obrony, a także do prowadzenia misji humanitarnych, operacji pokojowych i rozwiązywania kryzysów, w tym przywracania pokoju.
 • Oprócz tego wielonarodowe „siły podległe UZE” obejmują np.:
 • Korpus Europejski (Eurokorpus) – powstał w wyniku francusko-niemieckiego porozumienia z 22.051992r.obecnie złożony jest z jednostek francuskich, niemieckich, belgijskich, hiszpańskich i luksemburskich. Liczy 50 800 żołnierzy, znajdujących się w pełnej gotowości do działania.
dzia alno uze od 1955r do 1984r
Działalność UZE od 1955r. do 1984r.

Do roku 1984 Unia Zachodnioeuropejska nie odgrywała znaczącej roli, gdyż jej działania zostały scedowane na NATO. Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), powierzono jedynie niektóre ograniczone funkcje obronne wynikające z Układów Brukselskich, które dotyczyły przede wszystkim: kontroli czy przestrzegana jest realizacja uchwał dobrowolnego ograniczania zbrojeń, na które umawiające się strony wyraziły zgodę w Układach Brukselskich i Układach Paryskich z 1954 roku oraz harmonizowania przez Stały Komitet Zbrojeniowy sytuacji siedmiu państw członkowskich i koordynowania ich wysiłku mającego zwiększanie skuteczności w zakresie zbrojeń.

W pierwszych latach działalności UZE odegrała istotną rolę w integracji RFN z NATO, w kontroli zbrojeń oraz jako forum konsultacyjne pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Wielką Brytanią (do czasu jej wejścia do EWG w 1973 r.).

reaktywacja uze od deklaracji rzymskich do platformy haskiej 1984 1989
Reaktywacja UZE - od Deklaracji Rzymskich do Platformy Haskiej (1984-1989)
 • 27 października 1984r. w Rzymie, odbyło sie posiedzenie ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony.( reaktywacja działalności UZE). Cele „Deklaracji rzymskich” :
 • zdefiniowanie tożsamości bezpieczeństwa europejskiego i
 • stopniowa harmonizacja polityki obronnej państw członkowskich.
 • Nakreślony program zacieśnienia współpracy państw UZE dotyczył:
 • sprawy obrony;
 • kontrolowanego ograniczenia zbrojeń i rozbrojenia;
 • wpływu na bezpieczeństwo europejskie ewolucji stosunków Wschód-Zachód;
 • wkładu Europy w umocnienie Sojuszu Atlantyckiego, z uwzględnieniem znaczenia, jakie maja stosunki transatlantyckie;
 • rozwoju współpracy europejskiej w dziedzinie uzbrojenia.
 • Ministrowie postanowili w Rzymie, przeprowadzeni wielu reform instytucjonalnych.
 • Bardzo ważnymi decyzjami były: zapowiedź współpracy siedmiu państw członkowskich w zakresie rozwoju europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz zredukowanie, a od 1986r. zniesienie sprawowanej przez Agencje Kontroli Zbrojeń, kontroli ilościowych dziedzinie broni konwencjonalnej (postanowienie to odnosiło się w praktyce do zbrojeń RFN).
slide12
27 października 1987r. w tzw. „Deklaracji haskiej” podkreślono

potrzebę rozwijania Europejskiej Tożsamości Obronnej (European

Defense Identity), dzięki której łatwiej byłoby rozwiązywać problemy

Dotyczące bezpieczeństwa.

„Platforma haska" wskazywała wiele obszarów, które dawały państwom

UZE szansę i zarazem możliwość zapewnienia integracji europejskiej,

łącznie z problemami bezpieczeństwa i obronności, przede wszystkim w

 • zakresie kontroli zbrojeń i rozbrojenia oraz dialogu i kooperacji między Wschodem i Zachodem.
 • Istotnym celem „Platformy ..." było wskazanie państwom europejskim konieczności ich identyfikacji i wnoszenie większego wkładu w zakresie obronności.
 • We wnioskach końcowych, które podsumowywały postanowienia „Platformy ..." podkreślono niezbędność współpracy i rangę życiodajnej siły partnerstwa północno­atlantyckiego
uze a ue
UZE a UE

Jednym z celów Unii Europejskiej jest ustanowienie Wspólnej Polityki Zagranicznej i

Bezpieczeństwa (filar II) oraz budowanie na podstawie Unii Zachodnioeuropejskiej

wspólnej polityki obronnej.

Traktat z Maastricht w art. J 4, ust. 2, ust. 5 powierzył UZE wypracowanie i

realizację decyzji Unii Europejskiej w zakresie obrony.

Istotne znaczenie dla działalności UZE mają ustalenia z Maastricht, w których stwierdza się, że UE:

 • powinna zapewnić jednolitą politykę zagraniczną i bezpieczeństwa w znaczeniu strategicznym;
 • włączy politykę obronną (w tym głównie militarną) do europejskiej polityki

zagranicznej i bezpieczeństwa;

 • stworzy długofalowe możliwości wspólnej obrony Unii Europejskiej;
 • zleci UZE wypracowanie i realizację decyzji w zakresie polityki obronnej. 

Rada UE w porozumieniu z instytucjami UZE może podejmować decyzje o wspólnych akcjach.

O działalności UZE powinna być informowana Komisja Europejska.

W art. J 2 i J 3 TUE przewiduje się instrumenty realizacji FILARU II, jakimi są wspólne stanowiska

(common positions) oraz wspólne akcje (joint actions). Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

została rozszerzona na sferę obrony (art. J 4 TUE).  

slide14

Na skutek bardzo szybkiego rozwoju polityki bezpieczeństwa, UZE musiała dostosować swój profil działania do nowej sytuacji politycznej. W związku z tym 19 czerwca 1992 roku w Petersbergu UZE postanowiła:

 • zintensyfikować dialog, konsultacje i kooperację z państwami Europy Środkowej i Wschodniej;
 • wziąć udział w międzynarodowych akcjach pomocy humanitarnej;
 • prowadzić tradycyjną działalność na rzecz pokoju;
 • wysyłać żołnierzy w rejony kryzysów.
 • 2. Maja 1994 r. Rada Ministrów UZE przyjęła w Kirchbergu deklarację zobowiązującą Stałą Radę do rozpoczęcia prac nad sformułowaniem Wspólnej Europejskiej Polityki Obronnej (Common European Defense Policy).
 • Traktat amsterdamski ( 1997r.) przewiduje włączenie do kompetencji Unii Europejskiej w zakresie II Filaru tzw. misji petersberskich, czyli misji humanitarnych i ratunkowych w ramach Unii Zachodnioeuropejskiej, operacji przywracania pokoju i tzw. crisis management (Zarządzanie sytuacją kryzysową).
 • W traktacie z Nicei usunięto jednak zapis o podporządkowaniu UZE Unii.
uze i jej przysz o
UZE i jej przyszłość

Członkowie UE mają, odmienne wizje roli

UZE i jej przyszłości. Członkowie Unii europejskiej, rozważali

możliwość utworzenia IV Filaru – polityki obronnej z UZE jako

Formacją zarządzającym nowym filarem. Postanowiono jednak

rozszerzyć zakres II filaru ( Wspólnej Polityki Zagranicznej i

Bezpieczeństwa)

slide16

Koniec

 • Bibliografia:
 • Ryszard Zięba „ Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa Europejskiego” Warszawa 1999
 • Elżbieta Dynia „Integracja Europejska” Warszawa 2004
 • Julian Kaczmarek, A. Skowroński „NATO, Europa, Polska” Wrocław 1997
 • Antoni Marszałek „Integracja Europejska” Warszawa 2004
 • Strona internetowa Unii Zachodnioeuropejskiej (Western European Union): http://www.weu.int/
 • Strona internetowa Zgromadzenia UZE: http://www.assembly-weu.org/en/index.php