ch o m ng qu th y c d gi thao gi ng n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chào mừng quý thầy cô dự giờ thao giảng! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chào mừng quý thầy cô dự giờ thao giảng!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
hercules

Chào mừng quý thầy cô dự giờ thao giảng! - PowerPoint PPT Presentation

123 Views
Download Presentation
Chào mừng quý thầy cô dự giờ thao giảng!
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Chào mừng quý thầy cô dự giờ thao giảng! Chào mừng quý thầy cô dự giờ thao giảng! Bài 16: CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC VÀ CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ

 2. I. Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước I. Lòng YN &CNYN 1. Khái niệm Tổ quốc và lòng yêu nước. a.Tổ quốc là gì? 1. Khái niệm a. Tổ quốc là gì. b. Lòng yêu nước. ” Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi” * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí “ Bác đã về đây Tổ quốc ơi! Nhớ thương hòn đất ấm hơi Người” a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi! Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh dào dạt Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát Chuyến phà rào rạt bến nước bình ca” II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT Tổ quốc là từ để gọi đất nước mình một cách thiêng liêng, trìu mến nhất

 3. I. Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước I. Lòng YN &CNYN 1. Khái niệm Tổ quốc và lòng yêu nước. b. Lòng yêu nước: 1. Khái niệm a. Tổ quốc là gì. b. Lòng yêu nước. * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN II. Biểu hiện CNYN - Lòng yêu nước là tình cảm đạo đức biểu hiện ở xu hướng muốn đem toàn bộ hoạt động của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 4. I. Lòng YN &CNYN 1. Khái niệm a. Tổ quốc là gì. b. Lòng yêu nước. * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 5. Dân quân làm đường I. Lòng YN &CNYN 1. Khái niệm a. Tổ quốc là gì. b. Lòng yêu nước. * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 6. I. Lòng YN &CNYN 1. Khái niệm a. Tổ quốc là gì. b. Lòng yêu nước. * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 7. I. Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước I. Lòng YN &CNYN 1. Khái niệm Tổ quốc và lòng yêu nước. 1. Khái niệm * Lòng yêu nước bắt nguồn từ a. Tổ quốc là gì. - Tình yêu gia đình và những người xung quanh b. Lòng yêu nước. - Tình yêu quê hương đất nước * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí - Lòng tự hào dân tộc a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 8. I. Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước I. Lòng YN &CNYN 2. Chủ nghĩa yêu nước và vị trí của nó trong đời sống đạo đức, tinh thần của người dân Việt Nam 1. Khái niệm a. Tổ quốc là gì. a. Chủ nghĩa yêu nước b. Lòng yêu nước. Là nguyên tắc đạo đức- chính trị, một tình cảm xã hội có nội dung là: * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí -Tình yêu và lòng trung thành với Tổ quốc a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN • Lòng tự hào về quá khứ và hiện tại của Tổ quốc. II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • Ý chí bảo vệ những lợi ích của Tổ quốc • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 9. I. Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước I. Lòng YN &CNYN 2. Chủ nghĩa yêu nước và vị trí của nó trong đời sống đạo đức, tinh thần của người dân Việt Nam 1. Khái niệm b. Vị trí của chủ nghĩa yêu nước trong đời sống đạo đức, tinh thần của người Việt Nam a. Tổ quốc là gì. b. Lòng yêu nước. * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 10. I. Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước I. Lòng YN &CNYN 2. Chủ nghĩa yêu nước và vị trí của nó trong đời sống đạo đức, tinh thần của người dân Việt Nam 1. Khái niệm b. Vị trí của chủ nghĩa yêu nước trong đời sống đạo đức, tinh thần của người Việt Nam a. Tổ quốc là gì. b. Lòng yêu nước. * LYN bắt nguồn.. - Là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam 2. Vị trí a. CN yêu nước. - Nhân tố quan trọng trong đời sống đạo đức, tinh thần của người Việt Nam b. Vị trí CNYN II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 11. II. Những biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn hiện nay I. Lòng YN &CNYN 1. Khái niệm a. Tổ quốc là gì. b. Lòng yêu nước. * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 12. CÂU HỎI THẢO LUẬN I. Lòng YN &CNYN 1. Khái niệm NHÓM 1: 1 Vì sao yêu nước hiện nay là quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh? 2. Xây dựng đất nước giàu mạnh thể hiện như thế nào? a. Tổ quốc là gì. b. Lòng yêu nước. * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí NHÓM 2: 1. Bảo vệ Tổ quốc XHCN được thể hiện như thế nào? 2. Vì sao bảo vệ Tổ quốc XHCN là sự thể hiện của chủ nghĩa yêu nước? a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN II. Biểu hiện CNYN NHÓM 3: 1. Vì sao phát huy truyền thồng tốt đẹp và nâng cao lòng tự hào dân tộc, khắc phục những khó khăn to lớn trước mắt là sự thể hiện của chủ nghĩa yêu nước? 2. Những truyền thống tốt đẹp và những khó khăn trước mắt của dân tộc ta đó là gì? • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 13. II. Những biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn hiện nay I. Lòng YN &CNYN 1. Xây dựng đất nước giàu mạnh 1. Khái niệm a. Tổ quốc là gì. - Xây dựng nền kinh tế giàu mạnh, nhân dân ai cũng được no ấm, ai cũng được học hành b. Lòng yêu nước. * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí -Xây dựng chế độ chính trị, nền dân chủ XHCN a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN - Xây dựng các quan hệ xã hội tiến bộ, xây dựng một nền văn hóa tốt đẹp II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN =>Phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. • 3. Phát huy TT

 14. I. Lòng YN &CNYN 1. Khái niệm a. Tổ quốc là gì. b. Lòng yêu nước. * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 15. II. Những biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn hiện nay I. Lòng YN &CNYN 2. Bảo vệ Tổ quốc XHCN 1. Khái niệm a. Tổ quốc là gì. - Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn lòng tin vào chế XHCN, vào Đảng cộng sản Việt Nam, không dao động trước những khó khăn trước mắt. b. Lòng yêu nước. * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí a. CN yêu nước. -Phải luôn cảnh giác chống mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù. b. Vị trí CNYN II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT

 16. II. Những biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn hiện nay I. Lòng YN &CNYN 3. Phát huy truyền thống tốt đẹp và nâng cao lòng tự hào dân tộc, khắc phục những khó khăn to lớn trước mắt 1. Khái niệm a. Tổ quốc là gì. b. Lòng yêu nước. - Dân tộc ta có nhiều truyền thống tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc rất cao. * LYN bắt nguồn.. 2. Vị trí a. CN yêu nước. b. Vị trí CNYN - Phải phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao lòng tự hào dân tộc, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới trên mọi mặt. II. Biểu hiện CNYN • 1. XD DDN GM • 2. BV TQ XHCN • 3. Phát huy TT - Cùng chung sức đẩy lùi, tiến tới xoá bỏ các tiêu cực xã hội.

 17. Củng cố • Là học sinh cần phải làm gì để quê hương, đất ngước ngày một giàu đẹp, phồn vinh?

 18. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh!