Internering? - PowerPoint PPT Presentation

henry
internering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internering? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internering?

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
Internering?
273 Views
Download Presentation

Internering?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Internering? • Ontoerekeningsvatbaar (misdaad en internering) • Verloop internering • Internering en hulpverlening in Vlaanderen

 2. Programma • Inleiding • Forensische psychiatrie • In enkele begrippen • In cijfers • In de praktijk • Forensische pilootprojecten • PC Sint Jan Baptiste Zelzate • OPZC Rekem • (UPC Sint Kamillus Bierbeek) • Een ervaringsdeskundige aan het woord

 3. Programma (vervolg) • Multidisciplinair team en de rol van psycholoog • Competenties van de forensische hulpverleners • Casus

 4. Misdaad Arrestatie Gerechtelijkonderzoek Eindvordering

 5. Gerechtsdeskundige (psychiater, psycholoog)

 6. Gerechtsdeskundige-opdracht

 7. Beveiligings- Maatregel Straf • Voorwaarden internering: • ernstige bewezen feiten • sociale gevaarlijkheid • krankzinnigheid, • ernstige graad van geestesstoornis en/of • zwakzinnigheid

 8. Krankzinnigheid • Psychiatrische stoornis • Diagnosticaland Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) • As-1 stoornissen

 9. Ernstige geestesstoornis • Psychiatrische stoornis • Diagnosticaland Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) • As-2 stoornissen • Persoonlijkheidsstoornissen Psychopathie

 10. Zwakzinnigheid • Intelligentie (IQ) en zelfredzaamheid

 11. Verloop internering • Commissie ter Bescherming van de Maatschappij (CBM) • Ruime bevoegdheid • Uitvoering internering • Voorwaarden • In vrijheidsstelling • Justitieassistenten

 12. Verloop internering Hoog risico High risk Gemiddeld risico Medium risk Laag risico Low risk

 13. Enkele cijfers • Aantal geïnterneerden in België: 3942 • Stijgende trend • Gevangenispopulatie

 14. Kritiek • Veroordelingen Europees Hof voor de Rechten van de Mens • Geen aangepaste behandeling, onvoldoende zorg op maat • - Gerechtsexpertises • Standaardvergoeding nl 375 euro • “Voor mijn werk in het proces- De Gelder heb ik twee euro per uur gekregen” Citaat Paul Cosyns uit artikel DS ‘met geesteszieke daders win je geen stemmen’ • Geen kwaliteitscontrole • Geen opleidingen • Geen Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum (POKO) • Zwart-wit verhaal rond on/toerekeningsvatbaarheid • - Onduidelijke termijn

 15. 2001 Opstart Forensische pilootprojecten PC Bierbeek POZ Rekem PC Zelzate Bierbeek-Rekem-zelzate

 16. Crisis- en hervalzorg Dagkliniek Polikliniek Outreach N: 234 Intake 50 OPZ Intensieve behandeling 1 Voortgezette behandeling 1 Observatie Woontraining Intensieve behandeling 2 Voortgezette behandeling 2 60 Forensisch PVT Rekem Forensisch PVT A’pen Forensisch BW Rekem 24 Gesloten PVT Min Oefenhuis 20 Open kamers 70 BW Min Beschut wonen Open studio’s Minimaal toezichtswonen Reguliere zorg BW Rekem 10

 17. Een ervaringsdeskundige aan het woord

 18. Multidisciplinair team en de rol van psychologen • Afdelingshoofd / Verpleegkundigeleidinggevende • Psychiater • Psycholoog • Begeleiding/ sociotherapeuten (verpleegkundigen / zorgkundigen) • Criminoloog • Socialedienst • Therapeuten

 19. Aantallen binnen mDT

 20. Psycholoog in een forensische kliniek • “Binnen een multidisciplinair team is de klinisch psycholoog verantwoordelijk voor het onderzoeken en begeleiden van de psychologische en relationele processen van de individuele patiënt, de groepsdynamieken alsook hun omgeving. Dit heeft tot doel deze processen en hun omgeving te analyseren, te ondersteunen, te verbeteren en/of het hieraan gerelateerde gedrag aan te passen. • Daarnaast is de klinisch psycholoog mede verantwoordelijk voor de uitbouw en vertaling van de visie van de zorglijn omtrent de therapeutische setting van deze zorglijn. • De klinisch psycholoog dient te beschikken over de capaciteiten om een team aan te sturen.”

 21. Psycholoog in een forensische kliniek (vervolg) • Direct patiëntgebonden activiteiten • Diagnosestelling, inventarisatie en rapportage van psychologische noden van de patiënt (excl. risicotaxatie) • Individuele psychodiagnostiek • In kaart brengen van bv. autoanamneses • Risicotaxatie • Persoonlijke administratie patiëntendossier • Verslagen maken betreffende patiënten • Opbouw en uitbouw van een therapeutisch klimaat • Inhoudelijk vormgeven van therapieprogramma’s • Vertalen van visie naar afdelingsstructuur • Ontwikkelen en bewaken afdelingsvisie • Samenstelling van patiëntengroep binnen de afdeling • Opstelling afdelingsreglementen

 22. Psycholoog in een forensische kliniek (vervolg) - Therapeutisch begeleiden van de patiënt • Individuele gesprekstherapie • Individuele psychotherapie • Groepstherapie • Allerlei vormen van relatietherapie – familietherapie • Hanteren van therapeutische instrumenten zoals tokenkaarten en signaleringsplannen • Relaxatie-autogene training • Opvolging van de therapeutische begeleiding van de patiënt • Deelname aan patiëntbespreking vanuit eigen discipline • Multidisciplinair overleg betreffende werking • Zorginhoudelijke supervisie aan verpleegkundigen/therapeuten + intervisie met verpleegkundigen

 23. Psycholoog in een forensische kliniek (vervolg) • Niet direct patiëntgebonden activiteiten • Intervisie met collega’s van de vakgroep • Therapeutische continuïteit binnen psychologen binnen de eigen zorglijn verzorgen • Aanbod ontwikkelen nieuwe zorgbehoeften • Relevante vakliteratuur blijven raadplegen • Stagebegeleiding van stagiair-psychologen • Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek • Organisatorische verantwoordelijkheden • Maandelijkse deelname aan beleidsvergaderingen (zorglijn/cluster) • Adviesverlening aan het beleid m.b.t. klinisch relevante thema’s (zorgeenheid) op ziekenhuisniveau • Over potentieel beschikken om een team aan te sturen

 24. Competenties van forensische hulpverleners • Exploratief onderzoek in kader van masterproef in samenwerking met KEFOR • Welke competenties en waarden typeren de ideale forensische hulpverlener?

 25. Competenties van forensische hulpverleners (vervolg) Leerbaarheid Belang

 26. Competenties van forensische hulpverleners (vervolg) • Focusgroep patiënten en bewoners

 27. Competenties van forensische hulpverleners (vervolg) • Delphi – studie forensische experts: Welke competenties zijn in jullie ogen belangrijk? • 90 competenties • Consensusnorm = 80% • 8 uitermate belangrijk • Conflicthantering (89,3%) • Situatie – inschatting (89,3%) • Benadering van de patiënt (85,7%) • Persoonlijke binding (85,7%) • Kennis sociaal netwerk van de patiënt (85%) • Betrouwbaarheid (85%) • Grenzen bewaken (afstand – nabijheid) (82,1%) • Sociaal aanvoelen (80%)

 28. Competenties van forensische hulpverleners (vervolg) • Conclusies: • HRM-beleid anders? • Specifiek competentieprofiel? • Screening aanpassen? • VTO? • …

 29. Casus

 30. Contactgegevens • Kevin Pesout • kevin.pesout@opzcrekem.be • Vanessa Baetens • vanessa.baetens@fracarita.org