1 / 8

Sõdade ajajärk

Sõdade ajajärk. Liivi sõda 1558-1583. Kes osalesid Liivi sõjas?. Vana-Liivimaa (Saksa ordu Liivimaa haru, Riia peapiiskopkond, Saare-Lääne, Tartu ja Kuramaa piiskopkonnad) Moskva suurvürstiriik Poola-Leedu (Rzeczpospolita) Rootsi Taani.

henriette
Download Presentation

Sõdade ajajärk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sõdade ajajärk Liivi sõda 1558-1583

  2. Kes osalesid Liivi sõjas? • Vana-Liivimaa (Saksa ordu Liivimaa haru, Riia peapiiskopkond, Saare-Lääne, Tartu ja Kuramaa piiskopkonnad) • Moskva suurvürstiriik • Poola-Leedu (Rzeczpospolita) • Rootsi • Taani

  3. Miks kerkis võitlus ülemvõimu pärast Läänemerel päevakorrale? • Liivimaa soodne geograafiline asend Lääne- ja Ida-Euroopa vahel; • Liivimaa vahetus naabruses tugevnesid mitmed suurriigid, kes tahtsid siinset territooriumi endale; • Vana-Liivimaa oli poliitiliselt killustunud ja seega nõrgem naaberriikidest.

  4. Territoriaalsed muutused • 1559 – Saare-Lääne piiskop müüb oma valdused Taanile. Saaremaa läheb Taani kuninga võimu alla. • 1582 – Venemaa ja Poola sõlmivad Jam Zapolski vaherahu. Lõuna-Eesti läheb Poola kuninga võimu alla. • 1583 – Venemaa ja Rootsi sõlmivad Pljussa vaherahu. Põhja-Eesti läheb Rootsi kuninga võimu alla.

  5. Eesti kolme kuninga valduses

  6. Sõjaga seotud isikud • Ivan IV – Moskva suurvürst ja Vene Tsaar, kelle juhtimisel osales Moskva suurvürstiriik Liivi sõjas. • Gotthard Kettler – Liivi ordumeister pärast seda, kui orduriik andis end Poola kaitse alla. • hertsog Magnus – Taani kuninga vend. Algul Saare-Lääne ja Kuramaa piiskop, hiljem Ivan IV liitlane. Osales koos Vene vägedega Tallinna esimesel piiramisel. Lõpuks läks üle Poola poolele.

  7. Ivo Schenkenberg – mündimeistri sell, kes juhtis Liivi sõjas Vene vägede vastu sõdinud eestlaste väesalka. Eriti edukalt osales väesalk Tallinna kaitsmisel. • Balthasar Russow – vaimulik ja kroonik, kes kirjutas “Liivimaa kroonika”, mis käsitleb põhjalikult Liivimaa ajalugu ja on oluline allikas Liivi sõja kohta.

  8. Sigismund II August – Poola kuningas, kelle võimu alla andsid end ordu ja Riia peapiiskopkond 1561.a ja kellest sai seeläbi nende alade valitseja. • Stefan Batory – Poola kuningas, kelle juhtimisel sunniti venelased Liivimaalt taanduma. Sõlmis Jam Zapolski vaherahu, millega Poola sai endale kogu Vana-Liivimaa lõunaosa.

More Related