exfac03 his 2 gang hermeneutikk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EXFAC03-HIS 2. gang: Hermeneutikk PowerPoint Presentation
Download Presentation
EXFAC03-HIS 2. gang: Hermeneutikk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

EXFAC03-HIS 2. gang: Hermeneutikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 323 Views
 • Uploaded on

EXFAC03-HIS 2. gang: Hermeneutikk. Exfac for historieprogrammet Gruppeundervisning våren 2005. Innledning. Historismen i vid og snever betydning: grunnleggende for utviklingen av en historisk bevissthet, og for humanioras utvikling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EXFAC03-HIS 2. gang: Hermeneutikk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
exfac03 his 2 gang hermeneutikk

EXFAC03-HIS2. gang: Hermeneutikk

Exfac for historieprogrammet

Gruppeundervisning våren 2005

innledning
Innledning
 • Historismen i vid og snever betydning: grunnleggende for utviklingen av en historisk bevissthet, og for humanioras utvikling
 • 1800-tallet: Historismen smelter sammen med en hermeneutisk tradisjon, der fortolkning og forståelse sto sentralt
  • Fordi: man oppdaget at fortolknings- og forståelseslære kunne gi svar på grunnleggende problemer innenfor åndsvitenskapene
  • Førte til: en nærmere avklaring av humanioras egenart
hermeneutikk i reformasjonen 1
Hermeneutikk i reformasjonen (1)
 • Ordet hermeneutikk kommer fra det greske verbet hermeneuein – tre hovedbetydninger
  • å uttrykke (utsi eller tale)
  • å utlegge (forklare og fortolke)
  • å oversette (fra et språk til et annet)
 • Hermeneutikk forstått som en systematisk teori om tolking og utlegging av tekster oppsto i reformasjonen (men røtter tilbake til fortolkningslære i antikken og senantikken)
 • Viktig forutsetning: Det protestantiske prinsippet om at skriften alene (scriptura sola) skulle være teologiens grunnlag
hermeneutikk i reformasjonen 2
Hermeneutikk i reformasjonen (2)
 • Matthias Flacius Illyricus (1520-75)
  • Professor i hebraisk (Wittenberg 1544) og teologi (Jena 1557) og Luthers medarbeider
  • ”Nøkkel til den hellige skrift” (1567): en bok med regler for tolkning av Bibelens skrifter (”bibelhermeneutikk”)
  • Tekstens siktemål og funksjon (sjanger) bestemmer hvilke regler for fortolkning som skal følges
  • Omtalt som grunnleggeren av nyere hermeneutikk
 • Reformasjonens bidrag
  • Utviklingen av hermeneutikk som en filologisk, humanistisk teknikk (”regelhermeneutikk”)
  • Førte til ”spesialhermeneutikker” tilpasset ulike universitetsfag
hermeneutikk i den tyske romantikken 1
Hermeneutikk i den tyske romantikken (1)
 • Et skritt på veien fra ”regelhermeneutikk” til hermeneutikk som en mer allmenn forståelseslære: Johann Conrad Dannhauer (1654)
 • Romantikken: et langt skritt videre på veien til hermeneutikk som en allmenn filosofisk teori om fortolkning og forståelse
 • Viktig bakgrunn
  • Fortolkningslæren knyttes til klassisk filologi og antikkens kultur- og idéhistorie
  • Henger sammen med romantikkens og nyhumanismens idealisering av antikkens Hellas og Roma, og den prestisje det ga å studere antikkens kultur og skrifter
 • Friedrich Ast (1778-1841), klassisk filolog
  • Skapte begrepet om ”den hermeneutiske sirkel” (1808), men inkluderte ikke leseren i sirkelen
hermeneutikk i den tyske romantikken 2
Hermeneutikk i den tyske romantikken (2)
 • Friedrich Schleiermacher (1768-1834): ville gi hermeneutikken et filosofisk grunnlag
 • Forståelse: et samspill mellom to ulike intensjoner fra fortolkerens side
  • En generell og allmenn: konsentrert om språket i teksten
  • En individualiserende: konsentrert om det spesielle ved forfatteren eller verket
  • Hermeneutikk er evnen til å forbinde disse to elementene
 • Forståelse krever kontinuerlig fortolkning – unngå feiltolkninger og misforståelser
 • Rekonstruksjon som forutsetning for forståelse
  • Finne tilbake til forfatterens tankeoperasjoner og intensjoner på det tidspunktet teksten ble skrevet
m tet mellom hermeneutikk og historisme p 1800 tallet 1
Møtet mellom hermeneutikk og historisme på 1800-tallet (1)
 • Hermeneutikken ga mening til historismens begrep om forståelse
  • Forståelse er i seg selv et historisk problem
  • Å forstå er et uttrykk for menneskelig virksomhet, knyttet til språket
 • ”Forståelse” blir bindeleddet mellom de to tradisjonene, og dermed ble hermeneutikk et nøkkelord i debatten om humanioras egenart
m tet mellom hermeneutikk og historisme p 1800 tallet 2
Møtet mellom hermeneutikk og historisme på 1800-tallet (2)
 • Johan Gustav Droysen (1808-89) knyttet an til Schleiermachers hermeneutikk (men uten å anvende begrepet)
  • Historiske fenomener oppfattes som uttrykk for menneskelig virksomhet
  • Forståelse som en form for menneskelig kommunikasjon
 • Wilhelm Dilthey (1833-1911) fullbrakte møtet mellom historisme og hermeneutikk
  • Hermeneutikken blir en ubrytelig del av humaniora
  • ”Metodehermeneutikk”: Dilthey betraktet hermeneutikk først og fremst som en metode for åndsvitenskapene (innlevende forståelse), til forskjell fra naturvitenskapenes kausal-analytiske metode
gadamers hermeneutikk
Gadamers hermeneutikk

Hans-Georg Gadamer (1900-2002 )

hermeneutikk en metode 1
Hermeneutikk - en metode? (1)
 • En debatt med tre standpunkter
  • Det finnes bare en gyldig metode i alle vitenskaper: den hypotetisk-deduktive (hermeneutikk som en variant av denne metoden)
  • Hermeneutikk som åndsvitenskapenes metode, hypotetisk-deduktiv metode som naturvitenskapenes metode
  • Hermenutikk er ikke en metode, men en generell filosofisk teori om forståelse
hermeneutikk en metode 2
Hermeneutikk - en metode? (2)
 • Gadamers standpunkt: hermeneutikk som en generell filosofisk teori om forståelse
  • Gadamer mener at det er stor likhet mellom metodene i naturvitenskap og åndsvitenskap, men ville skjerme åndsvitenskapene mot positivismen
  • Botemiddel: ikke finne en annen sikker metode, men utvikle en teori om menneskelig forståelse
  • ”Filosofisk hermeneutikk” = å forstå den historiske og sosiale verden og den kultur og tradisjon som preger mennesket
  • Gadamer trekker altså et skille mellom hermeneutikk og metode, og gjør hermeneutikk til noe mer grunnleggende og noe mer omfattende en metodene i de forskjellige vitenskapene
forutsetninger for forst else
Forutsetninger for forståelse
 • Gadamers kritikk av Descartes’ program: umulig som program, og et program som trekker i feil retning
 • Det finnes ingen sikker begynnelse for erkjennelse eller forståelse
 • Forståelsen av eldre perioder må ta utgangspunkt i den forståelsen vår egen tid gir
 • Fordom = en forutgående forståelse (et positivt begrep)
 • Gadamer vil rehabilitere fordommenes rolle i menneskelig forståelse
  • Fordommer er positive forutsetninger for forståelse, ikke hindre
  • Trekker et skille mellom legitime og ikke legitime fordommer
  • Fordommer kan korrigeres og overprøves
forst else og historie
Forståelse og historie
 • All forståelse er historisk forståelse: forståelse forutsetter en forbindelse mellom to perioder
 • Kritikk og korrigering av egne fordommer gjør denne forbindelsen mulig
 • Dette finner sted i den hermeneutiske sirkel
 • Den hermenutiske sirkel får en annen utforming hos Gadamer enn den hadde i den tidlige hermeneutikken
  • Tidligere: leseren stod utenfor sirkelen
  • Gadamer: leseren er en del av sirkelen
forst elsens horisont
Forståelsens horisont
 • Horisont
  • Avgrenser og begrenser utsynet
  • Bevegelig
 • Den hermeneutiske sirkel – et forhold mellom to horisonter
  • Tekstens horisont
  • Leserens horisont
 • Forståelse oppnås gjennom ”horisontsammensmeltning”
  • Tilnærming mellom tekstens og leserens horisont, en tilnærming mellom to historisk ulike forståelseshorisonter
 • Hva gjør tilnærmingen mulig?
virkningshistorie og tradisjon
Virkningshistorie og tradisjon
 • Tilnærming mellom to forståelseshorisonter
  • Forutsetter at de to ikke er helt sammenfallende (avstand)
  • Samtidig som de ikke er helt forskjellig fra hverandre (forbindelse)
 • Forbindelsen mellom to horisonter beror på verkets virkningshistorie
  • Verkets horisont lever videre gjennom sin virkningshistorie og virker inn på oss (leserens horisont)
  • Våre fordommer er frembrakt av virkningshistorien, og disse fordommene forbinder oss med verket (vi står i en tradisjon som forbinder oss med fortiden)
  • Virkningshistorien beskriver den egentlige hermeneutiske sirkel: forståelse innebærer å ha et forhold til en virkningshistorie
tradisjon og autoritet
Tradisjon og autoritet
 • Forståelse innebærer at man aksepterer tradisjonens autoritet
  • Underordning under en annens bedre innsikt, men ikke blind lydighet
  • Berører de politiske sidene ved Gadamers oppfatning av hermeneutikk
habermas kritikk av gadamer
Habermas’ kritikk av Gadamer
 • Jürgen Habermas (f. 1929) trakk et skille mellom tre ulike vitenskaper, hver med sin ”erkjennelsesinteresse” (grunntrekk i menneskets natur)
  • Naturvitenskap – teknisk interesse
  • Åndsvitenskap (historisk-hermeneutiske vit.) – praktisk interesse
  • Samfunnsvitenskap (”de kritiske vitenskaper”) – interesse for frigjøring
 • Habermas’ kritikk av Gadamer
  • Historie handler også om hvordan menneske og kultur er blitt påvirket av politiske og sosiale forhold, og hvordan arbeidet er blitt organisert på
  • Historie dreier seg derfor ikke bare om kulturell overlevering (tradisjon), men også om videreføring av makt og undertrykkelse
  • Kritisk refleksjon er viktigere enn tradisjon og autoritet