Ing. Vítězslav
Download
1 / 15

Ing. Vítězslav Ondruš , CSc. Odbor ročních národních účtů - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Ing. Vítězslav Ondruš , CSc. Odbor ročních národních účtů. Historická ročenka národních účtů 1990–2010. 24. dubna 2012. Základní informace o publikaci. Důvod zpracování - 20 let od zahájení prací na sestavování národních účtů v České republice (Československu)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ing. Vítězslav Ondruš , CSc. Odbor ročních národních účtů' - helene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ing. Vítězslav Ondruš, CSc.

Odbor ročních národních účtů

Historická ročenka

národních účtů

1990–2010

24. dubna 2012


Základní informace o publikaci

Důvod zpracování - 20 let od zahájení prací na sestavování národních účtů v České republice (Československu)

Dlouhé časové řady ukazatelů (od roku 1990/1993/1995/1999

Komentáře k metodice i k významným změnám

Zcela nové, dosud nepublikované údaje za roky 1990 až 1992 (Československo, ČR, SR)


Obsah publikace

Publikace zahrnuje metodicky srovnatelné ukazatele téměř všech částí českého systému národních účtů. Je rozčleněna do 14 kapitol:

1 Úvod

2 Makroekonomické ukazatele národního hospodářství

3 Věcná struktura užití HDP a národního bohatství

4 Odvětvová struktura národního hospodářství

5 Sektorová struktura národního hospodářství

6 Vztah národního hospodářství k nerezidentům


Obsah publikace (pokračování)

7 Sektor nefinančních podniků

8 Sektor finančních institucí

9 Sektor vládních institucí

10 Sektor domácností

11 Sektor neziskových institucí sloužících domácnostem

12 Regiony a mezinárodní srovnání

13 Čtvrtletní národní účty

14 Československo, Česká republika a Slovenská republika


1. kapitola – Úvod

Jsou zde představeny české národní účty jako ucelená soustava – upozornění na to, co v publikaci není zachyceno

Základní vazby v soustavě, základní definice a vysvětlivky – metodický úvod k národním účtům

Historie sestavování národních účtů v České republice


2. kapitola – Makroekonomické ukazatele národního hospodářství

Poskytuje souhrnné informace o vývoji české ekonomiky, o rovnovážnosti tohoto vývoje ve vztahu k zahraničí až po výsledný stav ve formě národního bohatství

 • HDP a jeho výrobní, výdajové a důchodové složky - od roku 1990

 • Důchodové a kapitálové transakce se zahraničím, vč. změny čisté finanční pozice ČR vůči nerezidentům - od roku 1990

 • Vývoj národního bohatství – od roku 1993

 • Vývoj vládního dluhu a deficitu počítaných za účelem kontroly plnění maastrichtských kritérií – od roku 1995


3. kapitola – Věcná struktura užití HDP a národního bohatství

Poskytuje informace o věcné struktuře hrubého domácího produktu a národní bohatství:

 • Výdajové složky HDP (konečná spotřeba, THK, vývoz, dovoz) - od roku 1990

 • Složky národního bohatství (nefinanční aktiva, finanční aktiva, finanční závazky) - od roku 1993

 • Čistá fixní aktiva – od roku 1990


4. kapitola – Odvětvová struktura národního hospodářství

Poskytuje informace o ukazatelích národních účtů, které jsou sestavovány v odvětvové struktuře

 • Výrobní, výdajové a důchodové složky HDP (produkce, mezispotřeba, THK, náhrady zaměstnancům, provozní přebytek) – od roku 1990

 • Zaměstnanost – od roku 1990

 • Stavy fixních aktiv – od roku 1990

  Všechny ukazatele jsou převedeny do současné odvětvové klasifikace CZ-NACE (rok 2010 byl již přímo sestavován v CZ-NACE, údaje za roky 1993–2009 vycházejí z původní klasifikace OKEČ, údaje za rok 1990 jsou získány převodem z původní klasifikace odvětví JKONH a údaje za roky 1991–1992 vznikly kombinací údajů obou klasifikací JKONH a OKEČ)


5. kapitola – Sektorová struktura národního hospodářství

Poskytuje informace o sektorové struktuře národního hospodářství

 • Údaje za pět základních institucionálních sektorů jsou zde uspořádány do celé sekvence účtů, počínaje účtem výroby, konče konečnou rozvahou ke konci běžného roku

 • Pro přehlednost jsou transakce a toky v této kapitole maximálně agregovány (podrobnější nebo specifické údaje za jednotlivé institucionální sektory jsou uvedeny v samostatných kapitolách 7 až 11, a souhrnný vztah k zahraničí, resp. údaje za nerezidenty jsou v samostatné kapitole 6)

 • Je zde navíc zachycen účet reálných zisků z držby (zachycuje dopad inflace na jednotlivé sektory, tj. který sektor na inflaci vydělává/prodělává z hlediska hodnoty majetku v důsledku různé struktury vlastnictví nefinančních aktiv a finančních aktiv a závazků)


6. kapitola – Vztah národního hospodářství k nerezidentům

Poskytuje informace o ekonomických vztazích národního hospodářství k zahraničí, resp. k nerezidentům

 • Účelem této kapitoly je podrobnější specifikace transakcí a vlastnických vztahů s nerezidenty

 • Sektor nerezidentů představuje souhrn jednotek, které uskutečňují transakce s rezidentskými jednotkami, nebo mají jiné ekonomické vztahy s rezidentskými jednotkami. Nerezident je ten, jehož ekonomický zájem je mimo území ČR

 • Do sektoru nerezidentů se nezahrnují jednotky (právnické a fyzické osoby) pod zahraniční kontrolou, resp. tyto jednotky se zahrnují do jednotlivých sektorů národního hospodářství


Kapitoly 7 až 11 – účty za jednotlivé institucionální sektory

Poskytují informace za každý institucionální sektor od roku 1993, a to v celé sekvenci účtů a v podrobnosti položek významných pro daný sektor a v sub-sektorové struktuře

 • Sektor nefinančních podniků – členěn do tří sub-sektorů, včetně účtu podnikatelských důchodů

 • Sektor finančních institucí – členěn do pěti sub-sektorů, včetně účtu podnikatelských důchodů

 • Sektor vládních institucí – členěn do tří sub-sektorů, podrobnější členění důchodových transakcí

 • Sektor domácností – bez členění do sub-sektorů, včetně účtu podnikatelských důchodů, podrobnější členění druhotných důchodů

 • Sektor neziskových institucí sloužících domácnostem


12. kapitola institucionální sektoryRegiony a mezinárodní srovnání

Poskytuje informace o vývoji regionálně členěných ukazatelů národních účtů a o mezinárodním srovnání HDP od roku 1995

 • Regionální účty

 • Regionálně členěné ukazatele: HPH podle odvětví, HDP, THFK, zaměstnanost a sektorové účty domácností (účet rozdělení prvotních důchodů, účet druhotného rozdělení důchodů

 • Regionální celky: NUTS 3 – kraje (14 celků) a úroveň NUTS 2 – oblasti (8celků)

 • Mezinárodní srovnání

  • HDP přepočten do standardu kupní síly (PPS), srovnání regionů ČR s průměrem EU, srovnání úrovně národního HDP na obyvatele, porovnání úrovně cenové hladiny


13. kapitola institucionální sektoryČtvrtletní národní účty

Poskytuje informace o vývoji tvorby a užití HDP a jeho složek ve čtvrtletní periodicitě od roku 1995

 • Metodicky i objemově sladěné s ročními účty

 • Sezonně neočištěné i sezonně očištěné čtvrtletní ukazatele (sezonní očištění umožňuje eliminovat krátkodobé kolísání kvůli počasí, zvykům, zákonodárství atd.)


14. kapitola – Československo, institucionální sektoryČeská republika a Slovenská republika

Poskytuje informace metodicky srovnatelné údaje o vývoji tvorby a užití HDP a jeho složek za Československo, Českou republiku a Slovenskou republiku za roky 1990 až 1992

 • Za rok 1990 byl proveden zcela nový propočet tvorby a užití HDP, tak aby byl metodicky zcela srovnatelný s údaji publikovanými v časových řadách od roku 1995

 • Odhad za rok 1992 vycházel z tehdy sestavených národních účtů a aplikací metodických korekcí na ESA 1995, za rok 1991 byl proveden odhad kombinací informací o trendech a s přihlédnutím k úrovni roku 1990 a 1992

  Poskytuje také porovnání vývoje České republiky a Slovenské republiky za celé období 1990 až 2010


Zveřejnění publikace institucionální sektory

24. dubna 2012

Informace o publikaci pro veřejnost na webu ČSÚ

Aktualizace/rozšíření databázové prezentace ročních národních účtů adresa: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty

4. května 2012

 • Zveřejnění internetové české verze publikace a následné zveřejnění tištěné publikace

  31. července 2012

 • Zveřejnění internetové anglické verze publikace a následné zveřejnění tištěné publikace


ad