matura 2014
Download
Skip this Video
Download Presentation
MATURA 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

MATURA 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

MATURA 2014. INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW. Strona internetowa szkoły – zakładka MATURA 2014 Tablica ogłoszeń przy sali 1-5 Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.krakow.pl Informatory maturalne w bibliotece szkolnej Nauczyciele poszczególnych przedmiotów. STRUKTURA EGZAMINU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MATURA 2014' - helena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacje dla maturzyst w
INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW
 • Strona internetowa szkoły – zakładka MATURA 2014
 • Tablica ogłoszeń przy sali 1-5
 • Serwis www.cke.edu.pl
 • Serwis www.oke.krakow.pl
 • Informatory maturalne w bibliotece szkolnej
 • Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
struktura egzaminu
STRUKTURA EGZAMINU
 • Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo

w części ustnej:

a) język polski (egzamin bez określania poziomu),

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu)

w części pisemnej:

a) język polski na poziomie podstawowym,

b) matematykę na poziomie podstawowym,

c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym

struktura egzaminu c d
STRUKTURA EGZAMINU c.d.
 • Absolwent możeponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciuprzedmiotów dodatkowych:

w części ustnej:

a) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu albo – jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – na poziomie dwujęzycznym,

b) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie dwujęzycznym, jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym,

c) z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego

struktura egzaminu c d1
STRUKTURA EGZAMINU c.d.

w części pisemnej:

a) z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym,

b) z matematyki – na poziomie rozszerzonym,

c) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym

d) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,

e) z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym

 • Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.
wa ne terminy
WAŻNE TERMINY
 • do 30 września (termin roboczy: 23 września 2013)

- wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego(załącznik 1a) - wybór przedmiotów i poziomu egzaminów

 • dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia , który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną)
 • do 7 lutego (termin roboczy: 17 stycznia 2014)- deklaracja ostateczna
 • do 5 marca 2014 ogłoszenie harmonogramu części ustnej
wa ne terminy c d
WAŻNE TERMINY c.d.
 • do 4 kwietnia - przekazanie dyrektorowi szkoły bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego (informacja o materiałach pomocniczych i środkach technicznych potrzebnych podczas prezentacji oraz ustalenie sposobu przygotowania zgłoszonych środków technicznych)
 • do 22 kwietnia 2014 – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej (możliwość zmiany przedmiotu w deklaracji maturalnej)
 • 5 - 23 maja 2014 – egzamin maturalny
 • 27 czerwca 2014 -przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół
przebieg egzaminu uwagi og lne
PRZEBIEG EGZAMINU - uwagi ogólne
 • zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem)
 • nie można wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • w trakcie części pisemnej egzaminu można korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu
uniewa nienie egzaminu
UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
 • podstawa do unieważnienia egzaminu:
 • stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • wniesienie do sali egzaminacyjnej lub korzystanie przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie,
 • zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym
 • naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu (zgłoszenie pisemnego zastrzeżenia do dyrektora OKE w ciągu 2 dni roboczych od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu)
przebieg egzaminu egzamin ustny z j zyka polskiego
PRZEBIEG EGZAMINU – egzamin ustny z języka polskiego
 • okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:
 • ok. 15 minut- prezentacja przygotowanego tematu
 • ok. 10 minut - rozmowa zdającego z zespołem przedmiotowym (pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii)
przebieg egzaminu egzamin ustny z j zyka obcego nowo ytnego
PRZEBIEG EGZAMINU – egzamin ustny z języka obcego nowożytnego
 • okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu
 • egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z 4 części:
 • rozmowa wstępna (kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami)
 • zadanie pierwsze (rozmowa, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role)
 • zadanie drugie (opis ilustracji zamieszczonej w wylosowanym zestawie oraz odpowiedź na trzy pytania postawione przez egzaminującego)
 • zadanie trzecie (wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na dwa pytania postawione przez egzaminującego)
przebieg egzaminu cz pisemna
PRZEBIEG EGZAMINU – część pisemna
 • zdający zgłasza się na egzamin pół godziny przed terminem rozpoczęcia egzaminu (godz. 8.30)
 • podpisanie listy obecności i potwierdzenie otrzymania kodów maturalnych
 • wylosowanie numeru miejsca
 • po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zapoznanie się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzenie, czy arkusz jest kompletny
 • zakodowanie swojego arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi
 • po ukończeniu pracy przed czasem: odłożenie zamkniętego arkusza na brzeg stolika, zgłoszenie ukończenia pracy przez podniesienie ręki
 • po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań: odłożenie pracy na brzeg stołu i pozostanie na miejscu i oczekiwanie na odbiór prac
 • co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy
informowanie o wynikach egzaminu maturalnego
INFORMOWANIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO
 • wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu
 • wyniki części pisemnej - przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 27 czerwca 2014
 • świadectwa dojrzałości - zdający, który zdał egzamin maturalny (z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów), otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE (za potwierdzeniem odbioru) – odbiór osobisty lub przez osoby trzecie posiadające upoważnienie
harmonogram egzamin w
HARMONOGRAM EGZAMINÓW
 • TERMIN GŁÓWNY
 • Część ustna - od 5 do 30 maja
 • Część pisemna – od 5 do 23 maja (godz. 9.00 i 14.00)
 • TERMIN DODATKOWY
 • Część ustna - od 2 do 18 czerwca
 • Część pisemna – od 2 do 18 czerwca
 • w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem
 • zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (załącznik 19) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, wniosek zostaje przekazany do Dyrektora OKE
 • Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę
harmonogram egzamin w c d
HARMONOGRAM EGZAMINÓW c.d.
 • TERMIN POPRAWKOWY
 • Część ustna - od 25 do 29 sierpnia
 • Część pisemna – 26 sierpnia godz. 9.00
 • Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
 • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
 • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej
 • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 4 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną
ochrona danych osobowych
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Prawo dostępu, poprawiania, dobrowolności podania danych osobowych
 • Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.4)), w celu przekazania przez komisję okręgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający
 • Na podstawie złożonych deklaracji i oświadczeń przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 64 ust. 1, sporządza informację obejmującą dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach i przesyła ją w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej
dresscode egzaminacyjny
DRESSCODE EGZAMINACYJNY
 • Strój odpowiedni do sytuacji formalnej.
ad