Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stockholm den 9 mars 2006 Lotta Tunved och Katarina Holst Westin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stockholm den 9 mars 2006 Lotta Tunved och Katarina Holst Westin

Stockholm den 9 mars 2006 Lotta Tunved och Katarina Holst Westin

93 Views Download Presentation
Download Presentation

Stockholm den 9 mars 2006 Lotta Tunved och Katarina Holst Westin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Attityden till barnbokskatalogen Resultatet från en kvalitativ undersökning riktad mot barnbibliotekarier, förskolelärare, lärare och föräldrar Stockholm den 9 mars 2006 Lotta Tunved och Katarina Holst Westin

 2. Disposition 4. Lärare • Det egna läsandet • Barn och ungdomars läsande • Konkurrenter till boken • Utbudet av barn- och ungdomslitteratur • Lärares ansvar för att öka läslusten • Lärares aktiviteter för att öka läslusten i årskurs F-5 • Lärares aktiviteter för att öka läslusten i årskurs 6-9 • Lärares aktiviteter för att öka läslusten hos invandrarbarn • Attityden till barnbokskatalogen • Attityden till barnensbibliotek.se 5. Föräldrar • Föräldrars olika förhållningssätt till läsandet • Det egna läsandet • Barn och ungdomars läsande • Konkurrenter till boken • Attityden till barnbokskatalogen • Attityden till barnensbibliotek.se 6. Avslutande kommentarer och rekommendationer • 1. Introduktion • 2. Barnbibliotekarier • Det egna läsandet • Barn och ungdomars läsande • Utbudet av barn- och ungdomslitteratur • Bibliotekens aktiviteter för att öka läslusten • Attityden till barnbokskatalogen • Attityden till barnensbibliotek.se • 3. Förskolelärare • Barnens intresse för att läsa • Utbudet av barnböcker • Förskolans aktiviteter för att öka läslusten • Attityden till barnbokskatalogenkatalogen • Attityden till barnensbibliotek.se

 3. 1. Introduktion

 4. Bakgrund • Statens Kulturråd har regeringens uppdrag att öka intresset för läsning, framförallt hos barn och ungdomar • Som ett led i detta ger Statens Kulturråd, en gång om året, ut en barnbokskatalog med barn- och ungdomsböcker • En mångfald av litteratur, från många olika förlag, ska visa bredden i utgivningen • En grupp inom Statens Kulturråd utvärderar och bestämmer vilka böcker som ska finnas representerade i katalogen • Katalogen kan beställas utan kostnad till bl a bibliotek, förskolor och skolor • Privatpersoner kan hämta gratisexemplar på biblioteken • Biblioteken står för cirka 70 % av de totala beställningarna och skolorna för cirka 30 % och katalogen har en upplaga på 400 000 exemplar. • Bibliotekarier, förskolelärare, lärare och föräldrar ses som förmedlare och är de grupper som, genom bl a katalogen, ska inspirera barn och ungdomar till ökat läsintresse • För att få en uppfattning om dessa förmedlares syn på katalogen och för att få kunskap om hur katalogen används har Statens Kulturråd genomfört en kvalitativ undersökning med hjälp av Augur Marknadsanalys AB

 5. Syfte • Syftet med undersökningen är att kartlägga: • Barnbibliotekariers, förskolelärares, lärares och föräldrars syn på katalogen och dess förmåga att fungera som inspiration till ökat läsintresse hos barn och ungdomar • Resultatet från undersökningen ska användas för att utveckla katalogen ytterligare utifrån förmedlarnas attityder och behov

 6. Metod och urval • Undersökningen genomfördes med hjälp av 40 telefonintervjuer • 10 intervjuer med barnbibliotekarier • 10 intervjuer med förskolelärare • 10 intervjuer med lärare • 10 intervjuer med föräldrar

 7. 2. Barnbibliotekarier

 8. Det egna läsandet ”Jag älskar att läsa och det har jag gjort ända sedan jag var liten. Mamma och pappa läste mycket och vi gick ofta på biblioteket. Jag älskade att vara där och ända fram till jag var 10 år ville jag bli bibliotekarie. Intresset för yrket bleknade väl bort lite grand men jag läste mycket språk och litteraturvetenskap på universitetet och när biblioteksutbildningen fick ett uppsving sökte jag den.” Barnbibliotekarie, 49 år ”Jag tycker väldigt mycket om böcker och jag tycker om att jobba på bibliotek. Man får träffa många olika typer av människor och det är en stor del detektivarbete som jag gillar” Barnbibliotekarie, 32 år ”Jag har vuxit upp med böcker. De har alltid funnits hemma. Mina föräldrar har alltid läst. I dag tittar föräldrarna på Big Brother i stället och det finns inte en bok eller en dagstidning hemma. Ser man inte böcker hemma då får barnen inte heller något intresse av att läsa” Barnbibliotekarie, 53 år • Flertalet intervjupersoner kommer från familjer där läsandet har varit en självklarhet • Böcker har funnits med som ett naturligt inslag under hela uppväxttiden • Föräldrarna har själva läst • Föräldrarna har läst för barnen • Biblioteket har besökts regelbundet • Intresset för litteratur har för flertalet varit en drivkraft i val av utbildning och arbete • Ett stort antal böcker läses varje månad • Många timmar läggs ner på att hålla sig uppdaterad när det gäller barn- och ungdomslitteratur • …men man försöker ”klämma in” romaner och faktaböcker • Flera har tid avsatt i sitt arbete för att läsa men denna räcker sällan till • Mycket av fritiden går åt till att hålla sig ajour med det nya inom barn- och ungdomslitteraturen

 9. Barn och ungdomars läsande ”Det är verkligen en fröjd för ögat när man ser alla barn som sitter här och läser” Barnbibliotekarie, 60 år ”Att få barn att läsa är något som jag själv känner är jätte viktigt. Barn behöver läsa för att utveckla fantasin och för att kunna skapa sina egna bilder. Genom att läsa lär de sig mycket, de utvecklar ett rikt ordförråd och de utvecklar sin kreativitet” Barnbibliotekarie, 32 år ”Trots att barn i dag har så många intressen och är så utåtriktade så är det ändå datorspelen som är mest intressanta” Barnbibliotekarie, 48 år ”Alla hänger över datorerna här på biblioteket. Killarna tror att det är deras egen manick och rusar direkt dit och tränger undran flickorna” Barnbibliotekarie, 49 år • Samtliga tillfrågade ser läsandet, hos barn och ungdomar, som något mycket viktigt • För fantasin • För lärandet • För ett rikt språk • För kreativiteten • För att få upplevelser utanför sig själva • Många upplever i dag en nedgång i intresset för att läsa böcker bland barn och ungdomar • Det finns idag mycket som konkurrerar med läsandet • Datorer • Spel • Chatt • TV • TV-spel • Filmer, såpor • Kompisar • En större efterfrågan på lättlästa böcker talar för en växande grupp barn och ungdomar med läs svårigheter • …vilket i sig också minskar intresset för läsandet Läsandet är viktigt för att klara sig bra i livet

 10. Barn och ungdomars läsande • Föräldrarna är de som skapar grunden för ett intresse för böcker • Böcker måste introduceras tidigt • Böcker måste finnas runt barnen • Föräldrarna måste läsa för barnet/barnen • Många föräldrar läser inte själva och läser inte för sina barn • Är inte intresserade • Har inte tid • Har många andra aktiviteter • För att skapa ett läsintresse är det viktigt med rätt böcker – ”att hitta barnets värld” • Böcker som knyter an till barnets personlighet • Böcker som knyter an till barnets intressen • Intresset för att läsa varierar stort mellan barnen som besöker biblioteket • Intresset upplevs, av bibliotekarierna, vara som störst i mellanstadieåldern och avtar sedan i tonåren • Är dock grunden lagd så menar de tillfrågade att läsintresset kommer tillbaka ”Läsintresset avtar i tonåren. Det beror mycket på om det är en engagerad läraren om detta intresse ska stanna kvar. Är det engagerade lärare då får vi fler ungdomar på biblioteket. Jag ser skillnaden på de lärare som går hit för att de måste och de lärare som vet att det är viktigt för barnen att läsa och som sätter barnen i centrum. Det känner barnen och då tycker också de att det blir så mycket roligare att läsa” Barnbibliotekarie, 49 år ”Att ge fel bok till ett barn är som att ge fel medicin. När jag var liten fick jag fel böcker. Jag tyckte livet var allvarligt och ville läsa om allvarliga saker. Men min mamma gav mig böcker om små lyckliga möss istället” Barnbibliotekarie, 32 år

 11. Barn och ungdomars läsande ”Lärarna är oerhört viktiga. Man märker när det kommer en klass med en lärare som tycker att det är viktigt att eleverna läser. Då lånas det mycket böcker” Barnbibliotekarie, 48 år • Lärarna har en stor betydelse för barnens intresse för böcker under skolåren • Framförallt när barnen kommer upp i tonåren • Intresset hos lärarna varierar stort vilket blir uppenbart på biblioteket • Det finns lärare som går till biblioteket för att de måste • Det finns lärare som går med eleverna till biblioteket för att de är genuint intresserade av att skapa ett intresse för läsande hos barnen • Eleverna känner av lärarnas intresse och agerar därefter • Större okoncentration hos barnen om lärarens intresse är ljumt • Lite lån, flamsigt och stökigt • Större koncentration om lärarens intresse är stort • Lånar mycket, är ordnat och eleverna visar på intresse • Det finns, enligt de tillfrågade, ett behov av samarbete mellan skolan och biblioteken • Läraren kan eleverna • Barnbibliotekarien kan böcker • Flickor och pojkars bokintresse varierar • Flickor mer intresserade än pojkar • Barnen pratar mycket sinsemellan om vilka böcker som är bra • Man vet på så sätt vilka böcker det är ”som gäller”

 12. Barn och ungdomars läsande • Barnbibliotekarierna möter inte många invandrarbarn • Hittar inte till biblioteket • I många kulturer finns inte intresset för böcker • Ett par av de tillfrågade upplever att det finns skillnader mellan olika invandrargrupper när det gäller läsintresse • Spansktalande är de med störst intresse • De tillfrågade upplever sig inte ha resurser att arbeta specifikt mot invandrargrupperna • Ansvaret överlåts på skolan

 13. Utbudet av barn- och ungdomslitteratur ”Utbudet i dag täcker det mesta. Det är ett bra varierat utbud, bättre än tidigare Barnbibliotekarie, 60 år • Utbudet av barn- och ungdomslitteratur upplevs som bra - stort och varierande • Finns något för alla • För alla typer av barn • För alla åldrar • För alla intressen • Bra barnböcker är böcker som: • Tar barn på allvar och ”inte bara fjäskar med barnens intresse” • Vågar behandla svåra ämnen • Innehåller både humor och allvar ”inte bara ytligt dravel” • Förhöjer livskänslan • Fängslar • Har fart i berättelsen • Lever kvar och roar inte bara för stunden • Kan vara svårt att plocka ut ”pärlorna” • Lite av en djungel • Mycket massproduktion • Barnbibliotekarierna är de som bestämmer över och köper in bibliotekets barnböcker • Stor makt över bibliotekets utbud • Köper inte in böcker som man inte själv gillar • Pratar inte om och förmedlar inte böcker som man själv inte gillar

 14. Utbudet av barn- och ungdomslitteratur • Till hjälp har barnbibliotekarierna framförallt Bibliotekstjänsts sambindningslistor som kommer var fjortonde dag • Visar alla nya barn och ungdomsböcker • Recenserar alla nya barn och ungdomsböcker • Ibland flera recensioner om det finns en oenighet bland recensenterna • Övriga påverkansfaktorer är • Inköpsförslag från barn och föräldrar • Kollegor • TV • Internet • Mailinglistor • Bokhandlarnas kataloger • Bokjury affischen • Barnbokskatalogen

 15. Bibliotekens aktiviteter för att öka läslusten ”Som bibliotekarie blir man den sista handen för att få barn att läsa mer. Vi har inte den regelbundna kontakten och därmed inte heller någon stor påverkansmöjlighet när det gäller att skapa intresse för böcker. Vi kan bara påverka de som kommer hit och det är en mycket begränsad grupp” Barnbibliotekarie, 32 år ”Vår arbetssituation är inte som förut. Tidigare hade vi tid att sitta ner med barnen. Nu är det mer av ett snabbköp och man har inte tid att engagera sig i barnen” Barnbibliotekarie, 61 år • Flera av bibliotekarierna ser sig som den sista länken i kedjan när det gäller att få barn och ungdomar att läsa böcker • Till biblioteket kommer de som redan utvecklat ett intresse • En viss uppgivenhet finns kopplad till möjligheterna att skapa intresse för läsande hos ”de inte redan frälsta” • Det finns idag inga resurser att arbeta utåt mot de olika grupper som man vet inte läser • Skolan blir den viktigaste länken mellan dessa barn och biblioteket • Det är via skolan barnbibliotekarierna kan möta de barn som inte är läsintresserade • Flertalet intervjupersoner upplever sig arbeta inom hårt pressade ramar… • Ekonomiskt • Tidsmässigt • …vilket påverkar bibliotekets aktiviteter • Vill mer än man mäktar med • Finns inte utrymme för något utöver det gängse • Överlag så arbetar barnbibliotekarierna relativt traditionellt

 16. Bibliotekens aktiviteter för att öka läslusten • Barnbibliotekarierna arbetar gentemot olika målgrupper med olika typer av aktiviteter • BVC • Biblioteket medverkar i föräldrautbildningen • Talar om vikten av barns läsande • Presentkort vid 4-års kontrollen • Får hämta en bok gratis på biblioteket • Förskolan • Teater • Sagostunder • 6-åringarna bjuds in till biblioteket • Får lånekort • Får lära sig hur biblioteket är organiserat • Får lära sig hur man lånar • Bokpåsen • Biblioteket köper in ett antal böcker som lämnas i en bokpåse till förskolorna Föräldrarna lånar hem denna under en begränsad tid och sedan går den mellan föräldrarna och mellan förskolorna Föräldrarna får skiva ner vad de tycker om böckerna Barnen ritar teckningar Utställning med vernissage

 17. Bibliotekens aktiviteter för att öka läslusten ”När man bokpratar med 12-13 åringar så får man ett enormt gensvar. Helt plötsligt tycker de att det är jätte kul” Barnbibliotekarie, 32 år ”Jag väljer själv vilka böcker jag ska bokprata om. Strävar efter att få en blandning av lättläst, tyngre, för flickor, för pojkar. Läser alltid själv alla böcker först. Pratar bara om böcker jag själv gillar” Barnbibliotekarie, 49 år ”Bokpraten tror jag ger resultat. Jag har börjat fundera på att vända det och låta barnen ha bokpraten istället så att de lär sig framträda” Barnbibliotekarie, 48 år • Skolan • Bokprat för framförallt mellanstadiet – åker ut till skolorna eller låter barnen komma till biblioteket • Läser för barnen ur olika böcker och diskuterar det som lästs • Vissa skolor har läsprojekt • Barnen får läsa 30 minuter om dagen • Barnbibliotekarierna arbetar även med aktiviteter som inte lika tydligt vänder sig till en specifik målgrupp • Bokjuryn • Barnen läser böcker, får sedan rösta på den bok de tycker är bäst • Flertalet nämner bokjuryn som en aktivitet som tidigare har haft en påverkan på barnens läslust • …men intresset för denna har avtagit på flera håll, enligt bibliotekarierna • Bokjuryaffischerna skapar stor efterfrågan - så fort den kommit köper biblioteket in böckerna • Barnboksvecka • Extra aktiviteter på biblioteket • Tipsrundor, utlottning av böcker, kunskapssökning o s v • Sportlovsaktiviteter • Olika aktiviteter • Skyltning på biblioteket • Bokjuryaffischen/barnbokskatalogen • Nya böcker

 18. Attityden till barnbokskatalogen

 19. Övergripande attityder till katalogen ””Vi har alltid haft katalogen. Den var borta något år och då saknade jag den. Den är trevlig att ha att dela ut och lätt att ha liggande ute i biblioteket väl synligt för alla att ta” Barnbibliotekarie, 49 år ”Alla barnbibliotekarier väntar på katalogen. Den är kul att få för då kan man läsa om alla nya böcker. Att man har satsat så mycket på omslaget tycker jag är kul. Den har bra artiklar. Att läsa om sport och läsning känns spännande och ovanligt” Barnbibliotekarie, 32 år ”Ser inte något tydligt syfte med katalogen. Jag lägger fram den och sätter upp en lapp som talar om att den är gratis. Folk tar den för den försvinner ju” Barnbibliotekarie, 48 år ”Man går ju inte under om katalogen tas bort. Men det är trevligt att den finns” Barnbibliotekarie, 60 år • Samtliga barnbibliotekarier, som medverkar i undersökningen, har barnbokskatalogen på sina bibliotek • …även om de inte beställt den • Huvudkontoret har beställt och skickat ut till sina filialer • Katalogen väcker överlag positiva kommentarer – ”trevlig att ha” • Snygg • Tilltalande • Informativ • Exponerar böckerna på ett intresseväckande sätt • Inspirerar • Hittar de nya böckerna • Trots de positiva kommentarerna kan vi notera ett relativt lågt engagemang kring katalogen • …men man väntar ändå på den varje år ”hör till att få den” • Vant sig vid att den kommer

 20. Syftet med katalogen ”Jag har svårt att se något konkret syfte med katalogen. Jag lägger fram den, skriver att den är gratis och så sätter jag upp affischer. För det mesta ligger den bara där i högar men folk tar den för jag kan se att det försvinner ex. Om någon frågar om böcker så lämnar jag en katalog och talar om att här kan man få tips på nya böcker. Mer än så använder jag den inte. Visst skulle jag kunna arbeta mer aktivt med katalogen men jag har fullt upp med annat och sitter inte och tänker på vad jag skulle kunna använda den till” Barnbibliotekarie, 60 år ”Det är intressant att titta i den när den kommer. Man ser vad som är nytt och vad som är på gång. Den hjälper mig att hålla mig uppdaterad. Gentemot barnen ser jag inget syfte. Det är få som tittar i den” Barnbibliotekarie, 48 åt ”Den vill rikta sig till barn och ungdomar men jag tror den blir mer av en inköpskatalog för bibliotekarierna” Bibliotekarie, 30 år ”Genom katalogen får man veta vad som är nytt. Här får man tips på vad man kan köpa in. Den ligger också ute i biblioteket. Barnen tar den och kommer till mig och pekar och säger att de vill ha en viss bok” Barnbibliotekarie, 32 år ”Katalogen är inte för mig utan den riktar sig till barn och inte vuxna. Men jag tycker också att den är intressant att titta i” Barnbibliotekarie, 29 år • Det låga engagemanget beror till viss del på ett oklart syfte med katalogen • Inköpskatalog för barnboksbibliotekarien? • En katalog för att öka läsintresset hos barn och ungdomar • …men i så fall hur? • Katalogen är ett komplement till sambindningslistorna vid inköp av böcker • Ytterligare hjälp vid val av böcker • Katalogen är ett komplement till bokjuryn • Presenterar böcker att läsa och rösta på • Katalogen är en kanal för att föra ut böcker till barn och ungdomar • Barnen tittar i och inspireras av

 21. Användandet av katalogen ”Katalogen ligger framme här hos oss. Barnen tar den och så kommer de och viftar med den och undrar över om vi har böckerna” Barnbibliotekarie, 30 år ”Katalogen ligger vid utlåningsdisken och på strategiska platser. Jag tror också att vi vikt upp uppslag och satt upp på anslagstavlan. Inför olika utställningar kan vi också lägga upp ett uppslag. Eleverna får också katalogen i skolan. Barnbibliotekarie, 49 år Om intresset för katalogen ska öka då måste jag prata mer om den. Det gör jag inte idag. Jag viftar med den lite ibland men jag gör ingenting genomtänkt med den” Barnbibliotekarie, 32 år • Hur katalogen används varierar mellan biblioteken • Få arbetar aktivt med katalogen som ett redskap för att öka läslusten bland barn och ungdomar • Har sitt inarbetade arbetssätt • Svårt att få tiden att räcka till för mer än det man klarar i dag • Vanligast är att barnbibliotekarien lägger ut katalogen på strategiska ställen i biblioteket • På vissa bibliotek uppmanar man mer aktivt besökare att ta den • På andra ligger den enbart där och de som ser den och vill ha den får ta ett ex • På flertalet bibliotek kan de tillfrågade se att högen minskar… • Bevis på att besökarna tar den med sig • …medan på andra ligger den kvar • Slänger den så småningom • De tillfrågade kan se den ligga uppslagen lite här och var på biblioteket • Bevis på att den används

 22. Användandet av katalogen ”Det händer att barnen kommer med katalogen och har prickat för de böcker de vill läsa” Barnbibliotekarie, 49 år ”Jag upplever att katalogen inte är lika viktig som tidigare. Lärarna hämtar den inte i samma utsträckning som tidigare och jag har minskat ner beställningarna. Förut så fick man en affisch till katalogen och den lockade. Tycker att man ska satsa på det igen. Nu ligger bara katalogen där med sitt fina omslag. Ser ingen som tar den och jag delar inte aktivt ut den. Den ligger till den blir inaktuell och sedan slänger vi den” Barnbibliotekarie, 61 år ”Jag får en bunt som jag lägger ut. Det är inte många som tar den. Bara de trogna läsarna. De som blir kvar slänger jag. Som jag jobbar idag så ser jag inget direkt behov av den” Barnbibliotekarie, 49 år ”Om jag jobbade medvetet med att sätta den i händerna på barnen då tror jag nog att de skulle läsa den. Men det blir inte av” Barnbibliotekarie, 48 år ”Jag tror mer på att bjuda in författare, levande människor, som pratar. Det kommer både barn och föräldrar ihåg. Man kan t ex ha författardagar där man får möta olika författare. Det tror jag är mer effektivt än katalogen” Barnbibliotekarie, 61 år • Barnen kommer med katalogen och pekar på böcker som de vill läsa • Bevis på att den skapar intresse hos barnen • Katalogen används av några barnbibliotekarier vid bokprat • Visar upp urvalet av böcker • Läser texten till vissa böcker • Delar ut katalogen • Katalogen delas, av ett bibliotek, ut till alla elever i årskurs 1-6 • Några skolor har bokråd där barnbibliotekarien och representanter för varje klass finns med • Utifrån bl a katalogen bestäms vilka böcker som ska köpas in

 23. Målgrupp för katalogen • Det upplevs av flertalet som svårt att identifiera en klar och tydlig målgrupp för katalogen… • Försöker med sitt innehåll och sin utformning att locka alla • Barn • Ungdomar • Lärare • Bibliotekarier • Föräldrar • …men omslaget signalerar yngre barn, rubriker, reportage signalerar äldre barn eller vuxna och böckerna vänder sig till alla åldrar

 24. Omslaget tilltalar ”Omslaget bjuder inte in tonåringarna. Det är alldeles för barnsligt för det. Det signalerar lärare på lågstadiet” Barnbibliotekarie, 32 år • Omslaget väcker hos samtliga positiva känslor • Snyggt • Vackert • Tilltalande • Spännande • Orientaliskt • Fantasifullt • Lockande • Intressanta rubriker • Omslaget signalerar att katalogen vänder sig till lite mindre barn • Snäll framsida utesluter tonåringarna • Framgår tydligt att den är gratis • Viktigt för att man ska våga ta den med sig

 25. Artiklarna är intressanta men kan skrämma bort ”Inslaget med idrottsstjärnor kan vara inspirerande för dem som är mer sportintresserade än läsintresserade. Kan ge en kick för att läsa mer” Barnbibliotekarie, 30 år ”Lite roligt med artiklarna. Det är bra för barn att se att även deras idoler läser. Jag märker på barnen att de tittar i katalogen och att de hittar saker de tycker är intressanta” Barnbibliotekarie, 32 år Man ska kanske inte skriva så mycket utan mer pang på rödbetan. Finns det några nya bra böcker, det är det jag snabbt vill veta” Barnbibliotekarie, 61 år • Artiklarna uppskattas av flertalet intervjuade • Läser inte allt men ögnar igenom • Skapar ett intresse hos framförallt de lite äldre barnen men även hos bibliotekarierna själva • Lättar upp innehållet • Intressant • Spännande • Bra val av intervjupersoner • Unga kända personer som är föredömen för ungdomarna • Intressant innehåll med koppling till läsande • Finns en tanke bakom artiklarna ”inte skrivande bara för skrivandets skull” • Artiklarna är, trots intressant innehåll, det i katalogen som intresserar minst • Katalogen står och faller inte med artiklarna utan det är de nya böckerna man vill åt • Finns det några nya och bra böcker?

 26. Artiklarna är intressanta men kan skrämma bort ”Jag tror inte att barnen läser de här artiklarna. De är för sådana som mig. Det ger mig information om vad som är intressant för ungdomar idag. För barnen skulle det räcka med enbart en presentation av böckerna. Men tar man bort artiklarna så skulle det här lika gärna kunna vara bokreklam eller bokreakatalogen”” Barnbibliotekarie, 32 år ”Om det bara hade varit en reakatalog så hade den blivit tråkig. Det är bra att det är en mix. Det lockar ungdomarna” Barnbibliotekarie, 29 år • Några ser en risk med artiklarna, när det gäller barn och ungdomar – kan skrämma mer än de lockar… • Kräver tid och engagemang • Förmedlar en bild av en för avancerad och seriös tidning • …men artiklarna bör dock finnas kvar för att särskilja katalogen från vanlig förlagsreklam

 27. Bokuppslagen det mest intressanta ”De som börjar titta i katalogen tittar efter böckerna. Det är det som är intressant. Orkar man så läser man sedan artiklarna” Barnbibliotekarie, 32 år ”Jag undrar vem som skriver ihop texterna till böckerna. Har funderat över det. Läser med en nypa salt. Jag vill hellre ha recensioner. Men är det på Kulturrådet man skriver och läser då börjar jag läsa på ett annat sätt. Då känns det trovärdigt” Barnbibliotekarie, 49 år ”Barnen går mycket på hur böckerna ser ut när de väljer vad de vill läsa. Därför är det bra att man visar framsidorna på böckerna” Barnbibliotekarie, 32 år • Presentationen av barn och ungdomsböckerna är det som intresserar mest i katalogen , både för egen del och för barnens del • Man vill snabbt se vilka de nya böckerna är • Samtliga uppskattar det sätt som böckerna i katalogen presenteras på • Bokomslagen i färg tilltalar och väcker intresse hos barnen • Den korta sammanfattningen beskriver vad böckerna handlar om och gör att man snabbt och enkelt kan hitta intressanta böcker • Lagom mycket om varje bok • Bokurvalet upplevs som högkvalitativt men man saknar klar och tydlig information om vem som väljer ut böckerna och hur urvalet görs • Informationen är viktig för att det kommersiella inte ska ta över • Statens Kulturråd står dock för seriositet och trovärdighet • Katalogens indelning är för flera intervjupersoner svårtolkad • Svårt att hitta böcker för olika åldersgrupper • Underlättar om det klart och tydligt står vilken åldersgrupp böckerna vänder sig till

 28. Böcker på annat språk behövs ”Böcker på andra språk än svenska söker man ju ibland. Bra att det finns här. Jag har inte sett det förut i katalogen utan upptäckte det nu. Det här kan man ha glädje av men jag tror att det kom en annan separat katalog förut. Lätt att missa det här avsnittet. Det står ju ingenting på utsidan om att det finns med” Barnbibliotekarie, 61 år • Intresset varierar mellan biblioteken beroende på antalet besökande invandrare • Överlag så upplever de tillfrågade att de har få invandrare som besöker biblioteket • Antingen p g a att kommunen i sig inte har många invandrare… • …eller p g a att invandrarna inte söker sig till biblioteket • Upplevs som positivt att information om böcker på andra språk finns med i katalogen • Underlättar • Inspirerar • Information om böcker på andra språk upplevs överlag som svårt att få tag på • Internationella biblioteket • Inköpsförslag från barn och föräldrar • De bibliotek som har många invandrare anser att det är för lite med endast två uppslag • Finns så många fler språk • Några saknar den katalog som fanns tidigare med enbart böcker på andra språk • Ett par av intervjupersonerna har överhuvudtaget inte lagt märke till detta avsnitt i katalogen

 29. Tävlingen missas lätt • Få har noterat tävlingen på baksidan av katalogen • Sista sidan missas lätt • Tävlingar är alltid något som barnen gillar… • Aktivitet • Spänning • …men det här tar för lång tid • Barnen hinner glömma bort att de deltagit • Få ser att detta är något som barnbibliotekarien skulle genomföra med barnen • Tiden finns inte • En aktivitet som passar bra i skolan

 30. Luftig och lätt layout ”Katalogen är snyggt formgiven och den är tilltalande att titta i. Här hittar jag många nya böcker som jag inte känner till” Barnbibliotekarie, 32 år • Layouten upplevs av flertalet som luftig och lätt • Färger och bilder är tilltalande • Läckert med färgomslaget - ”ungarna gillar det” • Påpekas dock av några att layouten försämrats sedan tidigare år • Nu lite blekare • Ser mindre påkostad ut än tidigare • Betonar vikten av att katalogen ser ”flashig” ut • Ett måste för att många ska tilltalas av katalogen och läsa den • Uppslagen har lagom mycket text • Man orkar ta sig igenom det mesta • Språket upplevs som enkelt • Lätt att förstå och ta till sig

 31. Förbättringar och komplement till katalogen • Katalogen är en lågengagemang produkt vilket i sig påverkar de tillfrågades förmåga att komma med förslag till förbättringar och för utveckling av katalogen • Nedan följer dock en sammanställning av alla de förslag som lämnades: • Syftet med katalogen bör tydligare klargöras • Böckerna på andra språk kan komma lite längre bak • De svenska barnen kan tappa intresset • Större urval av böcker • Nu lite för litet och för begränsat • Topplista som talar om mest utlånade bok • Som video och DVD toppen • Låta fler barn komma till tals • Låt dem tycka och tänka kring böcker • Listor över lågprisböcker känns ointressant och kan tas bort • Ingen läser • Tydliggöra kategorierna utifrån ålder så att man direkt hittar sin egen kategori • Affischer kopplad till katalogen • Vykort med nya böcker från katalogen • Försök hitta nya vägar för katalogen • Barnbibliotekarierna möter en begränsad grupp barn och ungdomar

 32. Attityden till barnensbibliotek.se

 33. Barnensbibliotek.se okänd Jag har varit inne någon gång tidigare men efter det ni ringde gick jag igenom sajten ordentligt. Det var bra information. Det fanns länkar för oss som arbetar på biblioteket och länkar för barnen. Här kunde man hitta information om olika författare, barnen kunde spela spel. Det här är absolut en sida jag skulle kunna visa för barnen. När barnen söker information kommer jag att tipsa dom om att gå in här. Ute på skolorna skulle jag också kunna tänka mig att hänvisa hit för information” Barnbibliotekarie, 32 år ”Barnen bryr sig inte om en sådan här sajt. De vill bara spela spel” Barnbibliotekarie, 61 år ”Vet inte om barnen skulle använda en sådan här sida. Dom söker nog mer chatt och spel. De är inte ute efter att söka information. Men egentligen har man ju ingen koll alls på vad de gör när de sitter framför våra datorer” Barnbibliotekarie, 60 år ”Jag vet att sajten finns men vet inte vad jag kan använda den till. Jag tror inte att jag kommer att använda den här sajten. Jag tycker att jag har andra källor. Jag använder aldrig datorerna tillsammans med barnen så där ser jag inte heller något användningsområde” Barnbibliotekarie, 32 år • Flertalet känner till barnensbibliotek.se men få har varit inne på sajten • Pratas om sajten i bibliotekskretsar • När de tillfrågade väl går in (på Augurs uppmaning) upplevs sajten som positiv • Hittade mer än de förväntade sig • …men intresset är ljumt • Precis som när det gäller katalogen har man svårt att se användningsområden • Flertalet tror inte att de kommer att använda sig av sajten • Vare sig för egen del eller tillsammans med barnen • Kan fungera för informationssökning både för barn och bibliotekarierna • Söka nya böcker • Länkar • Bokjuryn • Information om olika författare • Få ser sajten som ett alternativ till katalogen • Flertalet läser inte på nätet • Katalogen kan man ta med sig och titta i när och var man vill • Katalogen är mer lättillgänglig

 34. Barnensbibliotek.se okänd • Många tror att detta är en sajt som inte lockar barn och ungdomar – de söker annat på Internet • När dessa målgrupper sitter framför datorn är det spel och chatt som är intressant • Layouten beskrivs av någon som tråkig, omodern och barnslig • Barn och ungdomar idag är bortskämda med flashig och uppseendeväckande layout • Få aktiviteter görs kring barnensbibliotek.se för att öka användandet hos barnen • På vissa biblioteken har man vid datorerna satt upp information om barnensbibliotek.se • Länken finns med på bibliotekens hemsida • Ett av biblioteken har sajten som starsida på sin publika dator

 35. 3. Förskolelärare

 36. Barnens intresse för att läsa ”Barnen är verkligen sugna på ord och bokstäver. De vill hela tiden lära mer. Deras intresse beror på hur aktiva vi vuxna är på att stimulera barnens naturliga intresse. Om vi gör läsandet till härliga upplevelser så kommer de ihåg dem och söker sig till att läsa igen och igen och igen”” Förskolelärare, 35 år ”Vi har en jätteuppgift när det gäller att väcka intresset för böcker hos barnen” Förskolelärare, 53 år ”Vi har alltid läsvila 30 minuter efter maten. Vissa barn kan inte alls koncentrera sig och kan inte följa med i handlingen. Andra lyssnar som små ljus och kan återberätta hela historien dagen efter. Barn behöver mycket tid med böcker för att lära sig koncentration. Föräldrarna måste ta sig den tiden men vi får inte glömma att vi också kan påverka. Man kan ta ett barn i knät själv och börja på en enklare nivå och hela tiden se och höra efter att barnet hänger med” Förskolelärare, 39 år ”De mindre barnen älskar när man läser för dem. Vi förskolelärare försöker ta tillvara det. Vi försöker använda boken och hålla datorerna borta. Jag märker en stor skillnad mot tidigare när det gäller barnens förmåga till koncentration. Tidigare kunde barn sitta längre stunder och lyssna. Nu måste vi överbearbeta läsandet och på olika sätt arbeta för att kunna hålla deras intresse vid liv längre stunder” Förskolelärare, 52 år • Förskollärarna upplever ett stort intresse hos barnen för att läsa • Barnens intresse för att läsa böcker är beroende av intresserade föräldrar och förskolepersonal • Flertalet pekar på barns behov av att ha böcker omkring sig och höra böcker för att ett intresse ska skapas för läsande • Det går att identifiera de barn som inte har böcker omkring sig och som inte har föräldrar som läser • De med läsvana har oftast hunnit längre i sin språkutveckling och kan oftast sitta still och avskärma sig • De med mindre läsvana kan inte sitta still och koncentrera sig • Barnet måste sitta bredvid, följa med i boken, titta på bilderna • Många barn behöver bilden för att kunna hålla kvar sin koncentration • Har svårt att hitta sina egna bilder • Tappar snabbt tråden i berättelsen • Medvetenheten om vikten av barns läsande är större idag än tidigare, menar de tillfrågade • Flertalet upplever att de är engagerade och följer med i utvecklingen • Poängterar att det är en av de viktigaste saker en förskolelärare håller på med • Som förskolelärare har man ett stort ansvar för barns språkutveckling • Ingår i uppdraget som förskolelärare

 37. Barnens intresse för att läsa ”Ett barn måste ha språket, ordförståelsen och sinnesupplevelserna. Det är nyckeln till skolan och ett fortsatt bra liv. Idag pratar barn inte om annat än dataspel och det är det som konkurrerar med läsandet. Vi på förskolan behöver därför inte ha den biten. På måndagsmorgonen är det ½ av barnen som inte har varit utanför dörren på hela helgen. Vi måste se till att barnen får alla bitar” Förskolelärare, 53 år • Läsandet hos barn är viktigt • För att utveckla språket • För att hitta satsmelodin • För att utveckla en kreativitet • För att stimulera fantasin • För att kunna reflektera • För att förhindra läs- och skrivsvårigheter • För att utveckla empati • Det finns dock mycket som konkurrerar med läsandet, • TV • Film • TV - spel • Dataspel • Ofta hör förskolelärarna barnen säga att de ska gå hem och titta på film eller spela TV-spel • Det gäller även de riktigt små barnen • Det finns dock de förskolelärare som inte anser att ovanstående konkurrerar med läsandet utan snarare med lekandet • Om familjen läser eller inte läser böcker är snarare en klassfråga, menar man

 38. Barnens intresse för att läsa • När det gäller invandrarbarn så upplever de tillfrågade att läsintresset är lägre hos många av dessa • Läsandet av böcker ingår inte i kulturen • Finns det böcker hemma menar man att det handlar om en eller två böcker

 39. Utbudet av barnböcker • Utbudet av barnböcker upplevs som bra – brett och varierat • Dock svårt att hitta bra böcker för de minsta barnen • Flertalet förskolelärare läser alltid nya böcker innan de används i barngruppen • Val av böcker kräver kunskap om barngruppen • Vad tycker de olika individerna i gruppen om för böcker • Många barngrupper är väldigt heterogena vilket försvårar val av litteratur • Svårt att hitta en bok som passar alla • Tiden räcker inte till för att läsa olika böcker för olika barn • Valet av böcker baserar sig på • Vad man själv läst för sina barn • Vad barnen är intresserade av • Information genom Internet • Tips och råd från biblioteket • Tips från kollegor • Information från bokhandeln • Barnbokskatalogen • Lärarförbundets tidning Förskolan • Barnbokklubbar ”Jag har mina böcker som jag använt i många år. Har jag en konflikt i gruppen vet jag vad jag ska ta för bok för att kunna prata om det som händer. Sådana temaböcker är bra att kunna ta till. Man har som ett register av böcker inom sig. Jag har haft 5-åringar så länge så jag ser deras behov och barnen utvecklas i samma ordningsföljd” Förskolelärare, 53 år

 40. Förskolans aktiviteter för att öka läslusten ”Tiden finns inte idag för att läsa med barnen. Man hinner inte ta upp ett barn i soffan och läsa” Förskolelärare, 53 år ”Vi ska vara modeller. Vi ska visa att vi tycker att det är intressant med böcker. Då kommer barnen också att tycka det” Förskolelärare, 48 år ”Tidigare kunde man sitta och berätta en historia och de lyssnade. Nu måste det hända saker hela tiden annars tappar de uppmärksamheten på det man berättar. Nu måste man vara en clown som hela tiden överraskar för att ha barnen med sig” Förskolelärare, 39 år ”Man märker skillnad mot tidigare. Då kunde barnen sitta längre stunder. Nu måste man överbearbeta läsandet och föra in olika föremål i sagan för att kunna hålla barnens koncentration” Förskolelärare, 52 år • Språket finns med i det mesta av det förskoleläraren gör i sitt arbete • Tidsbrist och personalbrist gör dock att man inte kan arbeta med språket i den utsträckning som man skulle önska • Tiden räcker inte till för att i lugn och ro sitta med barnen i mindre grupper eller ensamma • Många barn har svårt att koncentrera sig och följa med i en bok eller i en berättelses handling • Det krävs stor fantasi hos personalen för att fånga intresset • Många barn ställer krav på att det ska hända saker hela tiden – en generation av ”lustbarn” • För mycket att välja på • Kontroll över allt runt omkring för att inte missa någonting roligt • Vana vid att bli roade • Vana vid ett högt tempo i allt de gör • Invandrarbarnen kräver mer än svenska barn • Måste läsa och tala mycket med dem • Måste ta det lugnt och ta sig tid när man läser • Själv använda ett rikt och målande språk

 41. Förskolans aktiviteter för att öka läslusten ”Ingen förskolelärare kan välja bort läsandet. Det ligger i vår utbildning att vi ska arbeta med barnens språkutveckling. Alla vet att det är jätte viktigt” Förskolelärare, 56 år ”När någon får vredesbrott så tar jag en hög böcker och sätter mig med barnet. Då slappnar barnen av och man kan varva ner med en skön och lugn stund” Förskolelärare, 39 år ”Man kan göra hur mycket som helst kring just läsandet. Det är bara upp till de vuxna att göra” Förskolelärare, 52 år ”Vi har en jätte uppgift när det gäller att väcka intresset för böcker även hos invandrarbarnen. Böcker finns ofta inte med i deras kultur” Förskolelärare, 53 år • Förskolan arbetar med olika typer av aktiviteter för att främja läslusten hos barnen • Läsutmaning • Finns boklådor på förskolan där barnen plockar ut, läser och röstar fram den bästa boken • Läsvila varje dag – läser för gruppen cirka 30 minuter varje dag • Aktiviteter utifrån olika böcker • Målar • Ritar • Gestaltar • Pratar om innehållet • Barnen får återberätta handlingen • Teman utifrån olika böcker • Aktiviteter runt specifika teman • Barnen tar med sig sin bästa bok hemifrån • Får sedan berätta för de andra barnen om vad den handlar om • Läser spontant för barnen • Ett sätt att lugna • Ett sätt att komma nära • Förskolans personal tränar läsning • Lär sig använda rösten för att skapa intresse hos barnen

 42. Förskolans aktiviteter för att öka läslusten ”När jag ser att barn har svårt med koncentrationen och hör att de har ett dåligt språk så tar jag upp det med föräldrarna och betonar vikten av att deras barn läser. Ofta handlar det om barn från andra kulturer där det inte är självklart med en godnattsaga. Många barn har bara sett Disney Channel” Förskolelärare, 39 år • På de förskolor där det finns många invandrarbarn försöker man ha böcker på barnens hemspråk • Beställs från biblioteket • Förskolelärarna arbetar även mot föräldragruppen för att skapa en medvetenhet kring betydelsen av att läsa för barnen • Tas upp vid utvecklingssamtal • Tas upp på föräldramöten • Flertalet tillfrågade upplever att de ganska snabbt ser resultat hos barnen på grund av sina ansträngningar • Kan sitta stilla en längre tid och lyssna på en berättelse • Kan förstå handling och ord på ett bättre sätt • Flertalet förskolor går på biblioteket och lånar böcker • I stor eller mindre grupp • Lär sig hur man beter sig på biblioteket • Barnen bestämmer vad de vill låna • Flertalet tillfrågade upplever att kontakten med biblioteken har blivit sämre på senare år • Barnbiblitekarierna har inte längre tid

 43. Förskolans aktiviteter för att öka läslusten • På de förskolor där en nära kontakt finns med biblioteket är man mycket tacksamma • Medverkar på föräldramöten • Presenterar nya böcker • Väljer ut och tipsar om bra böcker • Besöker förskolan och pratar med barnen kring böcker • Bjuder in till biblioteket • Visar teater • Har sagostunder

 44. Attityden till barnbokskatalogen

 45. Övergripande attityder till katalogen ”Biblioteksansvarig beställer katalogen sedan finns den överallt i klassrummen, i lärarrummet och på skolbiblioteket. Är alltid nyfiken på den när den kommer. Katalogen har oftast en spännande framsida. Känner alltid att det här måste jag titta på. Här kan jag få bra tips”” Förskolelärare, 56 år ”Jag har inte beställt katalogen. Visste inte att man kunde beställa den. Jag har aldrig sett den på biblioteket. När jag väl fick den läste jag om var och varannan bok. Böckerna såg intressanta ut. Hela katalogen var färgglad och tilltalande” Förskolelärare, 39 år ”Jag var ute på nätet och sökte information om böcker på andra språk när jag stötte på katalogen. Det var bara en slump” Förskolelärare, 52 år ”Jag har sett katalogen på biblioteket men aldrig bläddrat i den. Jag har visat den för flera här på jobbet och ingen har känt till att den finns. Fortsättningsvis kommer vi att beställa den” Förskolelärare, 53 år • Sex av de intervjuade förskolelärarna har katalogen på sin förskola • Skolbibliotekarien beställer och delar ut • Barnbibliotekarien har delat ut i samband med bokjuryn • Boktorgsgruppen beställer katalogen och delar ut • Hittade och beställde katalogen när man surfade på nätet och sökte information om böcker på andra språk • Övriga fyra har överhuvudtaget ej känt till att katalogen går att beställa • Har aldrig sett den • Tror att de sett den på biblioteket • Oavsett om de tillfrågade har beställt katalogen eller inte så är de spontana attityderna till katalogen positiva • Förmedlar information om nya böcker • Böckerna presenteras på ett tilltalande och intresseväckande sätt • Inbjudande • Färgglad • Rolig att bläddra i • Roliga reportage • Trevlig • Bra mix • Bra upplägg • Mycket bilder • Lagom mycket innehåll

 46. Övergripande attityder till katalogen • Flertalet upplever att det finns ett behov av katalogen • Ger förskolelärarna information om nya böcker • Väcker intresse hos barnen • …men katalogen bör nå även föräldrarna • Vid utvecklingssamtal • Vid föräldramöten • De som idag inte har beställt katalogen uppger att de fortsättningsvis kommer att beställa den

 47. Syftet med katalogen ”Det skulle vara bra att veta syftet med katalogen. Bara det att man ser att avsändaren är kulturrådet säger ju något om syftet men jag skulle vilja veta hur de tänker. Kanske skulle man kunna berätta om det först i katalogen” Förskolelärare, 35 år • Flera efterfrågar syftet med katalogen • Behöver en vägledning för att veta hur katalogen ska användas • Syftet med katalogen upplevs olika beroende på vilken åldersgrupp de tillfrågade arbetar med • För förskolelärare som arbetar med de mindre barnen blir katalogen ett uppslagsverk som möjliggör att de kan hålla sig uppdaterade kring nya barnböcker • Katalogen är enligt flertalet inget som barnen själva kan använda sig av då de är för små • För de förskolelärare som arbetar med de lite äldre barnen ser man också ett syfte för barnen • Kan användas för att skapa intresse för olika böcker och inspirera barnen till att läsa

 48. Användandet av katalogen ”Jag får bra information genom katalogen. Sedan kan jag sitta med barnen också och titta i den. Vi kan sitta i smågrupper och läsa vad böckerna handlar om och diskutera kring detta” Förskolelärare, 56 år ”Här kan jag hitta nyutkommen litteratur och se vad varje bok handlar om. Jag har inte prövat att ge den till föräldrarna men det är en bra idé som jag bara inte har tänkt på. Framförallt kan den vara bra för föräldrar med annat hemspråk. De känner bara till att biblioteket har utländsk litteratur” Förskolelärare, 52 år ”Jag beställer katalogen och ger den till varje barn att ta med hem” Förskolelärare, 50 år ”Om vi arbetar med ett tema så kan jag gå in i katalogen och se om det finns något där som passar och som handlar om just det vi håller på med. När vi jobbade mycket med mobbning så hittade jag en bok i en annan katalog” Förskolelärare, 39 år • Hur katalogen används varierar mellan förskolelärarna • Några av förskolelärarna använder katalogen mer aktivt gentemot barnen • Alla barn får den • För att läsa i skolan • För att ta med hem till föräldrarna • Läser den tillsammans med barnen • Barnen får ur katalogen välja böcker som de vill läsa • Används i samband med bokjuryn • Ju större barn man har i gruppen desto lättare är det att utöka användningsområdet till att inbegripa barnen • Andra, framförallt de i småbarnsgrupperna, använder den enbart som en katalog att inspireras av när det gäller nya barnböcker • Svårt att se hur barnen skulle kunna ha glädje av katalogen • Man delar gärna med sig av katalogens innehåll till kollegor • Pushar för att även de ska titta i den • I en av förskolorna delas katalogen ut till föräldrarna vid ett föräldramöte • Barnbibliotekarien är med och talar om vikten av böcker och visar upp de nya barnböckerna för året

 49. Användandet av katalogen ”Om jag undrar över vilken/vilka böcker jag kan använda mig av när vi har ett specifikt tema då kan jag gå till katalogen och få tips. Jag använder den som ett litet uppslagsverk och tittar och ser om det finns något här jag kan använda mig av” Förskolelärare, 56 år • När det gäller de förskolor som inte har katalogen så har man tankar om hur denna kan användas • Delas ut till föräldrar vid utvecklingssamtal eller vid föräldramöten • Användas för att hålla sig ajour med det nya inom barnbokslitteraturen • Hålla sig ajour med trender • Flertalet poängterar att bara en katalog räcker inte för att stimulera till ökat läsande • Kan vara en viktigt instrument tillsammans med annan stimulans

 50. Målgrupp för katalogen ”Ja, föräldrarna skulle absolut kunna ha glädje av katalogen. Man skulle kunna skicka med den hem med veckobrevet och anknyta till något man gjort i veckan. Föräldrar i dag är så stressade så man skulle behöva ställa några frågor för att se att de verkligen tittat i den. Många är så jäktade så att de inte hinner med böcker. Jag säger alltid till föräldrarna att det är viktigt. Jag brukar fråga barnen vem som läst för dem och då märker jag att föräldrarna sällan läser med barnen” Förskolelärare, 54 år ”Jag ser vuxna både föräldrar och personal, som målgrupp. Ja, alla de som arbetar med barn…men inte barnen. Så mycket text som snarare avskräcker än skapar intresse hos de mindre barnen” Förskolelärare, 39 år ”Det känns som om katalogen vänder sig till oss vuxna och inte till barnen. Det är först när de kan börja läsa som den kan inspirera dem” Förskolelärare, 35 år • Även när det gäller synen på målgrupp så varierar den utifrån vilken åldersgrupp man som förskolelärare arbetar med • Arbetar man med yngre barn upplever man de som arbetar med barn som målgrupp • Arbetar man med lite äldre barn kan dessa också innefattas i målgruppen • På en direkt fråga ser man även föräldrarna som målgrupp • Många har inte tänkt på ett detta kan vara en intressant grupp för katalogen men den känns självklar då man väl fått upp ögonen • Kräver dock en introduktion så att föräldrarna förstår varför de ska titta i den • Flera tror också att tonåringar kan få ut mycket av katalogen • Mycket för ungdomar att läsa • Poängterar att katalogen vänder sig till redan ”frälsta” • Om man inte är intresserad av läsning så läser man inte heller katalogen