mina intyg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINA INTYG PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 34

MINA INTYG

220 Views Download Presentation
Download Presentation

MINA INTYG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINA INTYG – ny invånartjänst för hantering av läkarintyg

 2. Innehåll • Elektroniska läkarintyg – en bakgrund • Mina intyg – presentation av webbtjänsten • Att ansöka om sjukpenning och bifoga intyg från Försäkringskassans Mina sidor • Dagens tekniska lösning • Pågående utvecklingsarbete • Kontakt och information

 3. Elektroniska läkarintyg – en bakgrund

 4. Före 2011: läkarintyg på papper LÄKARE FÖRSÄKRINGS-KASSAN SKICKAS MED POST PAPPERSKOPIA JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS INVÅNARE NYTT INTYG ARBETSGIVARE EV RÄTTELSE (MAKULERING)

 5. Utgångspunkter för elektroniska läkarintyg • Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har olika uppdrag • Minska administrativt arbete hos bägge • Försäkringskassan upplevde brister i läkarintygen • Hälso- och sjukvården har svårt att få överblick över, och återkoppling om, individens sjukskrivningsprocess • Individen, andra vårdprofessioner, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen upplever att det är svårt att vara delaktig i intygshanteringen

 6. Idag: elektroniskt läkarintyg FK 7263 INTYGET SKICKAS ELEKTRONISKT KONTROLL VIA FRÅGA-SVARSFUNKTIONEN LÄKARE RÄTTELSEMEDDELANDE FÖRSÄKRINGS-KASSAN JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS LÄMNAS ELLER SKICKAS MED POST PAPPERSKOPIA INVÅNARE ARBETSGIVARE EV RÄTTELSE (MAKULERING) NYTT INTYG

 7. Tjänsten Läkarintyg • Mål: • Effektivare handläggning • Ökad kvalitet • Ökat stöd för alla inblandade i sjukskrivningsprocessen • Stärkt rättssäkerhet och likformighet i Försäkringskassans handläggning • Minskad kostnad för stat, landsting och regioner • Resultat: • Snabbare och effektivare handläggning • Färre antal kompletteringar • Minskad pappersanvändning och postgång har minskat kostnaderna

 8. Mina intyg – en ny tjänst för invånare

 9. Mina intyg– presentation

 10. Mina intygär en e-tjänstsomnås via 1177 Vårdguiden

 11. Attlogga in iMina intyg

 12. Samtyckei Mina intyg

 13. Inkorgen

 14. Granskaochskickaintyg

 15. Bekräftaochskickaintyg

 16. Bekräftaochskickaintyg

 17. Skrivautochsparaintyg

 18. Öppna…

 19. Attarkiveraintyg

 20. Inkorgen – rättatintyg

 21. Om Mina intyg

 22. Om samtycke

 23. Hjälpoch support

 24. Att ansöka om sjukpenning och bifoga läkarintyg

 25. Nå Mina intyg via www.forsakringskassan.se

 26. Attbifogaläkarintyg 1

 27. Attgesamtycke

 28. Attväljaintyg

 29. Attkontrollerabifogatintyg

 30. Attskickaläkarintyg med Mina intyg MINA INTYG RÄTTELSESIGNAL LÄKARE FÖRSÄKRINGS-KASSAN INTYGET SKICKAS ELEKTRONISKT OK ATT SKICKA JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS FYSISKTLÄKARINTYG INVÅNARE ARBETSGIVARE

 31. Teknisk lösning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS TJÄNSTEPLATTFORM FÖR IT-TJÄNSTER INTYGSTJÄNSTEN LAGRAR INTYG REGISTRERAR SAMTYCKE FÖRSÄKRINGSKASSAN TAR EMOT INTYG KOMMUNICERAR VIA FRÅGA-SVAR JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN STATISTIKTJÄNSTEN HÄMTAR DATA MINA INTYG INVÅNAREN HANTERAR INTYGET WEBCERT LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN

 32. Mål för sjukskrivningsmiljardens villkor 5: ”Utökat elektroniskt informationsutbyte” • Invånaren ska ha möjlighet att både delta och ha insyn i sin egen sjukskrivningsprocess och via e-hälsotjänster kunna skicka sina läkarintyg. • Huvudaktörerna kan alla använda framtidens lösning och får tillgång till och kan bidra med relevant information • Sjukskrivningsprocessen är mer kvalitetssäker och effektivare än idag och hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har ett bättre stöd i sitt arbete. • Statistik på ordinerad sjukskrivning ger hälso- och sjukvården, landsting och andra ett bra underlag för verksamhetstyrning och -utveckling.

 33. Pågående utvecklingsarbete • Fler intyg: • intyg vid avbeställd resa • intyg för högre körkortsbehörighet • Fler mottagare: • Transportstyrelsen • AFA Försäkringar, försäkringsbolag • arbetsgivare • Utreder en möjlig tjänst för arbetsgivare för att ta emot intyg från anställda • Nya arbetssätt för att skapa intyg i samarbete med Försäkringskassan och Socialstyrelsen

 34. Kontakt och information • www.inera.se • Tjänster: Läkarintyg Mina intyg • Projekt: Intygstjänster 2013-2015 • Frågor och svar • Information till invånare om Mina intyg: www.1177.se/Mina-intyg • Mejl till förvaltningen för tjänsten Läkarintyg, Intygstjänsten och Mina intyg: intyg@inera.se • Vill du bidra i den fortsatta utvecklingen, mejla till: intygstjanster2013@inera.se