politikat e be se elidor kacoli shp201 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Politikat e BE-se. Elidor Kacoli SHP201

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Politikat e BE-se. Elidor Kacoli SHP201 - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

PROJEKT Pse BE- ja e ka të vështirë të reformojë politikat e saj ? Zgjidhni dy fusha të caktuara të politikave të BE- së si referencë për përgjigjen tuaj . Politikat e BE-se. Elidor Kacoli SHP201. Informacion I pergjithshem rreth BE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politikat e BE-se. Elidor Kacoli SHP201' - hedy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politikat e be se elidor kacoli shp201

PROJEKTPse BE-ja e ka tëvështirëtëreformojëpolitikat e saj? Zgjidhnidyfushatëcaktuaratëpolitikavetë BE-sësireferencëpërpërgjigjentuaj.

Politikat e BE-se.

ElidorKacoli

SHP201

informacion i pergjithshem rreth be
Informacion I pergjithshemrreth BE
 • BashkimiEvropianështënjëbashkësi e disashteteveEvropiane e themeluar me qëllimtëlirisësëqarkullimittëmallrave. Nëfillimtëthemelimitpërbëhejnganjënumërivogëlshtetesh. Me rënien e BashkimitSovjetik, u bëparaqitja e kërkesavepëranëtarësimngashteteish-komuniste. Edhepsesiorganizatëgjithë-EvropianeështëKëshilliiSigurimittëEvropës, ngashumëvendetëbotësedhe BE njihetsiorganizatëgjithëEvropiane.
 • Guriithemelitpërkrijimin e BashkimitEvropian u vendosngaMinistriiJashtëmFrancez, Robert Schuman, nëdeklaratën e tijtë 9 majittëvitit 1950, nëtëcilënaiparashtroiidenë e përpunuarmëparë me Jean Monnet përbashkimin e industriveevropianetëqymyritdheçelikut. Sipastij, kjo do tëpërbëntenjënismëhistorikepërndërtimin e një “Evropetëorganizuardhevitale”, pa tëcilënpaqjanëbotë do tëishte e pamundur. Plani Schuman u bërealitet me nënshkriminnë Paris tëTraktatitThemeluestëKomunitetitEvropiantëQymyritdheÇelikutmë 18 prilltëvitit 1951
etapat e procesit te berjes se politikave te be se
Etapat e procesitteberjes se politikavete BE-se.
 • Përcaktimiiaxhendës-> Para se të bëhet një zgjedhje mbi një politikë të caktuar (në çdonivel), duhet të njihet ekzistenca e problemit.
 • FormulimiiPolitikave-> Pasi një problem apo një nevojë bëhet e njohur, ateherë duhet të formulohet një zgjidhje për të. Kjo do të thotë që duhet të zhvillohet një plan ose një program që të merret me këtë problem, i cili mund të përfshijë rënien dakord mbi hartimin e ligjeve të reja apo alokimet të reja buxhetore.
 • Legjitimiteti-> Politikat nuk mund të funksionojnë nëse, në minimum, ato nuk janë të bazuara në autoritetin ligjor dhe të kenëfituar njohje publike.
 • Implementimi-> Deklaratat mbihartimin e politikave janë vetëm fjalë derisa politikat implementohen dhe zbatohen. Kjo zakonisht do të thotë të biesh dakord mbi ligjet e reja dhe rregulloret, kalimi i udhëzimeve tek burokratët, dhe informimi i njerëzve të ndikuar nga zbatimiikëtyrepolitikave.
 • Vlerësimi -> Faza përfundimtare në ciklin e politikave është për të përcaktuar nëse një ligj apo politikë ka funksionuar.
cfare problemesh ka pergjate etapave te berjes se politikave te be se
Cfareproblemesh ka pergjateetapaveteberjes se politikavete BE-se?!
 • Ne percaktimin e axhendes.
 • *Hasimnjendryshimterendesishem ne mestepercaktimitteagjendesngaqeveritekombetarenga BE-ja.Ne nivelinkombetarperfshihenceshtje ne axhendenpolitike ne pergjigjeteopinionitpubliksepseperfaqesuesitduanterizgjidhen, ndersa ne BE tevetmitpolitikberestezgjedhurjaneanetaret e ParlamentitEuropianqekanendikimtekufizuar ne procesin e pergjithshempolitik.
 • Në nivel kombëtar është më e lehtë për të identifikuar problemet dhe shkaqet e tyre dhe në mënyrë që ta përfshijë këtë çështje në agjendën e politikës. Në nivelin e BE-së, kompleksiteti i dukshëm dhe shumëllojshmëria e nevojave dhe prioriteteve të shteteve anëtare e bën atë shumë më të vështirë të jenë të sigurt në lidhje me ekzistencën apo shkaqet e problemeve ose efektet e mundshme të alternativave politike. Kjo e bën atë më të vështirë për të vënë një çështje në rendin e ditës.

*Pra BE haset me problemepersa I perketpercaktimitteceshtjeveqeduhenperzgjedhur ne axhendenpolitike.

slide5

3) Pavaresisht se institucionet e BE-së kanë qenë të detyruar nga kufijtë e vendosur në kompetencat e tyre dhe nga qeveritë kombëtare, shtetet anëtare kanë gjetur veten (me dëshirë ose me dhunë) duke hequr dorë më shumë nga sovraniteti, dhe kështu ata gjejnë agjendat e tyre kombëtare të përcaktuara gjithnjë nga presionet dhe nevojat e integrimit evropian.

*Ndajketukeminjeperplasjateautoritetitte BE dhepolitikavetebrendshmetesecilitshtet.

4) Përcaktimi i axhendës në BE është I bazuar pjesërisht në masën në të cilën qeveritë kombëtare janë të përgatitura për të lejuar BE-në të ketë autoritet në fusha të ndryshme, në masën në të cilën presionet ekonomike, politike, ose teknike kërkojnë një përgjigje të BE-së, dhe në arritjen e kompromiseve në procesin e zgjidhjes së nevojavedhekërkesave shpesh kontradiktore të shteteve anëtare.

*Pikerishtketonevojadhekerkesakontradiktore midis anetareve e bejneedhe me teveshtireprocesin e politkeberjes per BashkiminEuropian.

slide6

Formulimi I politikave.

Persa I perketformulimittepolitikave, Komisioni Europian, I cili ka fuqi për të iniciuar legjislacionin e ri, është përgjegjës për mbrojtjen e traktateve dhe duhet të sigurojë që fryma e tyre tëjetëe shprehur në ligje të veçanta dhe në politikat europiane, si dhe është ngarkuar me mbikëqyrjen e buxhetit të BE-së.

Komisioni eshtepërshkruar si "burokracia e adoleshentëve“në kuptimin që marrëdhënia e tij me grupet e interesit është ende fluide, dhe ai tenton të jetë më i hapur për inputet e tyre se sa janë burokracitë kombëtare nacionale, por gjithashtu ky term mund të përdoret për të përshkruar burimet e limituara të politikbërjes dhe ndryshueshmërisë së kompetencave të tij.

*Ngakjokuptojme se KomsioniEuropianshpeshgjendet ne kushteteveshtira ne menyreqegjateformulimittepolitikaveteperpiqettipershtaseatoedhe me legjislacionet e shteteveanetare.

slide7

Legjitimiteti.

Ndër mangësitë themelore të BE-së kanë qenëdhejanë deficiti demokratik dhe ajo që mund të quhet “hendeku legjitimues”(hendeku midis asaj që institucionet e BE-së do të jenë në gjendje të bëjnë dhe çfarë qytetarët dhe qeveritë e shteteve anëtare do t’i lejojnë ato të bëjnë).Ky hendek është i madh, por dalëngadalë ka ardhur duke u zvogëluar, i ndihmuar pjesërisht nga zgjedhjet në Parlamentin Europian.

 • Implementimi.
 • Kufizimet në burimet e Komisionit dhe stafit do të thotë se duhet të mbështeten në një farë mase në raportet me shtetet anëtare, individët dhe grupet e interesit për të ndihmuar dhe për të siguruar zbatimin.Gjykata e Drejtësisë luan një rol vendimtar në sigurimin se ligjet janë interpretuar uniforme dhe zbatohen, si dhe se mosmarrëveshjet janë zgjidhur.Komisioni është gjithashtu subjekt i shumë problemeve dhe grackave që lidhen zakonisht me burokracinë, duke përfshirë përgjegjësi të kufizuar dhe një prirje drejt vetjustifikimit.
slide8

Vleresimet.

 • Kjo është e vështirëtedihetnëse objektivat specifike janë vendosur dhe nëse burokratët mund të besohen për të raportuar me saktësi për qeverinë në rezultatet e politikave. *Në shumë raste kjo është pothuajse e pamundur të dihet se cilat veprime rezultuan në të cilat pasojat ose nëse rezultatet janë raportuar me saktësi. Duke supozuar se rezultatet e politikave mund të identifikohen dhe maten (në tërësi ose në pjesë), mund të bëhen rregullime, ose mund të hiqet dorë prej zbatimit të asaj politike apo atyre politikave.
koordinimi ne nivel kombetar i politikave te be se nje nga problematikat kryesore
Koordinimi ne nivelkombetar I politikavete BE-se. Njengaproblematikatkryesore.
 • Koordinimi i politikave të BE i ballafaqon qeveritë kombëtare me probleme të shumta dhe veçanërisht të vështira.Anëtarësiminë BE, megjithëse, paraqetkërkesaedhemëtëmëdhapërqeveritë e shteteveanëtare, poashtuparaqetnjëgamëtëkërkesavelidhur me koherencën e politikaveeuropiane.
 • Shtetet anëtare janë të vetëdijshme rreth problemeve të koordinimit;
 • Mekanizma të ndryshëm janë krijuar për t'u marrë me këto probleme;
 • Efektiviteti i këtyre mekanizmave ndryshon gjerësisht në varësi të shteteve anëtare dhe sipas nivelit (BE ose kombëtar), si dhe çështjeve të përfshira;
 • Efektiviteti nuk mund të shkëputet nga ambiciet dhe kufizimet që ushtrojnë shtetet anëtare;
 • Efektiviteti i politikave nuk rrjedh domosdoshmerisht nga efektiviteti i koordinimit, si dhe dobësitë e koordinimit mund të jenë shumë fuksionale.
slide10

Grupiiparëikomplikimevelidhet me literaturënqëekzistonpërshpjegimin e këtijkoordinimi. Gjithashtu, literaturanukofronnjëstrukturë, e cilalidh forma tendryshmetëkoordinimit. Shtetetanëtareposedojnënjëbazëtëgjërëaktiviteteshnëdispozicionpërkoordinimin e politikave, tëcilatvariojnënganjërishtetanëtarnëtjetrin, tëcilatmundtëaplikohen pa vështirësiedhenëkoordiniminnëniveltë BE-së. është e rëndësishmetëtheksohetqëjogjithmonëjanëtëqartarezultatet e përpjekjevetëkoordinimittëpolitikave.

 • Grupi i dytë i komplikimeve të bëjë me zinxhirin e politikave të BE, icilizgjatndjeshëmkërkesat e koordinimit. Sëpari, BE-jaështë e ndryshmengaorganizat e tjerandërkombëtare, përfaktinqëipërfshinshtetetnënjëprocestëvazhdueshëmtëpolitikbërjes, njëkohësishtnëmënyrëaktivedhereaktive. Zinxhirët e koordinimitshtrihenqëngaministriapërkatësenënjënivelndërministrorSëdyti, nivelet e ndryshmetëkoordinimitmundtëdallojnëteorikishtnganjëritjetri, porqënëpraktikëatondërveprojnënëmënyrëtëvazhdueshme, duke krijuarnjëmjedisshumëtëpaqëndrueshëmlidhur me politikat e përbashkëtaeuropiane.
slide11

Grupiitretëikomplikimeverrjedhnganatyra e BE, qëpërbënvështirësitëndryshmepërkoordinuesitkombëtarë. Kështu, menaxhimiiproblemevetësektorializimit, fragmentarizimitdhendërvarësisësëpolitikavenukështëkarakteristikë e Brukselit, porshtrirjadhenatyra e problemevetëkëtijllojnëBrukselështë e njënatyretëndryshëmngaajoqëmbizotëronnështetetanëtare.

2 shembuj t politikave t be s si referenc e veshtiresive per reformimin e politikave te saj
2 shembujtëpolitikavetë BE-sësireferencë e veshtiresive per reformimin e politikavetesaj.
 • Politika Tregtare
 • SikundërpërcaktohetnëTraktatin e Romës ( tëpërfshirënëTraktatinKushtetues), Politika e PërbashkëtTregtareijepBashkimitEvropiannjëkompetenceekskluzivenëmarrëdhëniettregtare me jashtëqëkanëpërqëllimtë“kontribuojnënëinteresin e përbashkët , nëzhvilliminharmoniktëtregtisëbotërore, nëheqjendheshfuqiziminprogresivtëkufizimeve e barrieravembitregtinëndërkombëtaresidhenëheqjen e pengesavedoganore”. TraktatifillestarautorizonteKomisionintëzhvillontemarrëdhëniet e jashtmetregtaretëBashkimitEvropiandrejtimiitëcilaveinënshtrohejmë pas Këshillit (duke përdorurvotimin me shumicëtëcilësuar), njëmarrëveshjeqëmbetetnëthelb e pandryshuar, pavarësishtreformavetëmëpasshmeqëpësoitraktati. GjithashtutraktatiidhaBashkimitEvropianautoritetinpërtëpërmbyllurmarrëveshjendërkombëtare (mbitëcilatKëshilligjithashtu do tëmerrtevendimpërmesnjëvotimi me shumicëtëcilësuar).
slide13

Konteksti politik dhe politkëbërësit e politikestregtare.

 • Shtetet anëtare kanë preferenca dhe orientime të ndryshme mbi politikat tregtare. Disa janë njohur për proteksionizmin e tyre, kurse britanikët dhe holandezët janë mbështetës të flaktë të tregtisë së lirë. Shumica e vendeve të tjera anëtare ndodhe në mesin e këtij spektri. Mbi çështje të caktuara francezët janë më liberalë sesa britanikët dhe holandezët; në të tjera çështje britanikët dhe holandezët janë çuditërisht proteksionistë.
 • Duke qenë se shtete e reja të Evropës Qendrore dhe Lindore për pjesën më të madhe të periudhës së Luftës së Dytë Botërore kanë qenë të ngërthyera në një sistem merkantilist, të ndërtuar nga Bashkimi Sovjetik dhe për përfitim të këtij të fundit, sot ato përgjithësisht shfaqen në favor të një sistemi të hapur ndërkombëtar dhe janë më të prirura sesa disa shtete anëtare të vjetra për të arritur marrëveshje me Shtetet e Bashkuara mbi çështje të kontestuara transatlantike tregtare.
slide14

Ashtu si edhe në fusha të tjera politike, Këshilli i Ministrave (dhe, ndonjëherë, Këshilli Evropian) përpiqet të harmonizojë mes tyre interesat dhe preferencat e forta kombëtare. Përveç çështjeve sektoriale dhe rasteve specifike midis vendeve anëtare, në zhvillimin e politikës tregtare të Bashkimit Evropian kanë dominuar dy polemika ndër institucionale. Njëra prej tyre i takon marrëdhënieve të përditshme midis Komisionit dhe Këshillit, kurse të tjera çështjes së kompetencës për politikën tregtare përballë shfaqjes së çështjeve të reja dhe ndryshimit të vazhdueshëm të agjendës së tregtisë ndërkombëtare. Të dyja mund të konsiderohen raste klasike të përplasjes midis ndërqeveritarizmit dhe mbinacionalizmit në sistemin e Bashkimit Evropian.

 • *Prangasalexuam me lartarrijme ne perfundimin se per sa I perketpolitikavetregtare BE ndodhetperballepolemikavedheperplasjeveteshumta, kjo per shkakteinteresavedhepreferencavemjafttendryshmenganjeri-tjetriteshteteveanetare.
slide15

Politikamakroekonomike.

 • Krijimi i Sistemit Europian Monetar (EMS) në vitin 1979 pajisi politikën financiare të Komunitetit me disa struktura qëndrore dhe fuqi ndërmjet të cilave ishin: një fond i përbashkët rezerve për të siguruar ndërhyrjen në treg; Monedhën Europiane për të vepruar si një aset dhe mjet rezervë, si dhe vendosjen e Mekanizmit të Kursit të Këmbimit (ERM) në Sistemin Monetar Europian.
 • Deri në fund të viteve 1980 politikat makroekonomike dhe financiare kishin instrumenta relativisht të dobët të këtyre politikave. Përpjekjet për fuqizuar këto instrumenta, në mënyrë që të ndërtohej një strukturë më efektive, hasën së paku katër pengesa kryesore.
slide16

Së treti, aspekte të ndryshme të integrimit ekonomik dhe monetar kishin pasoja të ndryshme në shtetet anëtare, çka bëri që të shihen me shkallë të ndryshme entuziasmi.

Së katërti, mundësia e cedimit nga pushteti makroekonomik dhe financiar ngriti pyetje thelbësore ndaj sovranitetit për shumë shtete anëtare.

 • Së pari, kishte mospajtim se cila nga politikat –ekonomike apo financiare- kishte prioritet mbi tjetrën.
 • Së dyti, Komuniteti trashëgoi një qasje koordinuese në vend të mekanizmit të politik-bërjes sektoriale.
slide17

Por, pavarësisht pengesave të shumta në rrugën e zhvillimit të këtyre politikave, vazhdontekerkohetprogres drejt Bashkimit Ekonomik dhe Monetar. Kjo vazhdonedhe në ditët e sotme per dyarsye:

 • -Arsye politike. Për shumë nga ata që kërkojnë një Europë më të integruar, ndoshta një Europë plotësisht federale, Bashkimi Ekonomik dhe Monetar është një pjesë shumë e rëndësishme.
 • -Arsye Ekonomike. Ekzistojnë disa avantazhe potenciale ekonomike të Bashkimit Ekonomik dhe Monetar, duke përfshirë transparencë më të madhe me çmimet, si dhe eleminimin e kostove të shkëmbimit, por përftimi më i madh ekonomik është konsiderurar heqja e kurseve të paqëndrueshme të shkëmbimit ndërmjet shteteve.
 • * Prashohim se per shkaktepengesaveqejanendeshurprejproblematikavedheinteresavetendryshmeteshteteveanetare, akomaedhe ne ditet sot vazhdojneperpjekjet per perfundimin me suksestepolitikesmakroekonomikeqe ka ndermarre BE qeprejvitit 1979.
konkluzione
Konkluzione.
 • Prangasaparaqitem ne materialin me lartarritemtekuptojme se cilatjanearsyet e veshtiresive per reformimtepolitikavete BE-se.
 • Duke folur per secilenetapetekrijimittepolitikavete Be-se dolen ne pahedheproblemetdheveshtiresite me tecilatndeshetkyproces. Nder me terendesishmetmundtepermendimperplasjen e autoritetitte BE me politiken e brendshmetesecilitshtet. Pikerishtkerkesatteperkontrdadiktoretesecilitprejshteteveanetare e bejne me teveshirearritjen e kompromiseve.
 • Pavaresishtperpjekjeveqe BE mundtebeje per terealizuarpershatjen e politikavetesaj me legjislacionet e shteteveanetare, duhettemarrimparasyshdhefaktin se saketoshtetedheqytetaret e tyrejanetegatshemtelejojnedepertimin e ketyrepolitikavedhetepranojnekufizimin e sovranitetittetyreprejketyrenderhyrjeve.
slide19

Nderproblematikat me kryesoreqevlen per tupermendureshteedhekordinimi ne nivelkombetar I politikavete BE-se.

 • Shtetet anëtare te cilat janë të vetëdijshme rreth problemeve të koordinimitkanekrijuaredhe mekanizma të ndryshëm për t'u marrë me këto probleme, e megjithatejogjithmoneketoperpjekjejapinrezultate e mbitegjithanivelet e ndryshmetekoordinimit me secilinshtetanetarsjellnjemjedistepaqendrueshem per politikat e perbashketa.
 • Edhengashembujt e permendur me lartshohim se shtetetendryshmeanetarembajneqendrimetendryshme per sa I perketreformaveqe BE tentontendermarre. Si ne rastin e politikavetregtare, poashtudheteatyremakroekonomikemundteveme re se interesat e tyrendryshojnenganjera-tjetra, ndajdhepolitikberjapritet ne shkalletendryshmeentuziazmi.
slide20

Perballeketyrefaktevecdonjeringa ne mundtikuptojeveshtiresite me tecilatperballet ne menyretevazhdueshme BE per tereformuarpolitikat e saj.