Monochromatizace - PowerPoint PPT Presentation

monochromatizace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monochromatizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monochromatizace

play fullscreen
1 / 29
Monochromatizace
149 Views
Download Presentation
hedy
Download Presentation

Monochromatizace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E[eV] = 1240 / l [nm] (1) Monochromatizace Požadavky na monochromátor Dl/l Spektrální obor fokusace polarizace kolimace Rozlišovací schopnostR - l/Dl = E/DE, E je energie fotonů. Premonochromatizace a Odstranění měkké a tvrdé složky Absorpční filtry Zrcadla Undulátory

 2. Monochromatizace - filtrace  -filtr odstranění měkké (dlouhovlnné) složky Pro zeslabení na 1 %

 3. Monochromatizace - filtrace Rossův filtr Rozdíl intenzit záznamů s Ni a Co

 4. Index lomu Zrcadla ~ 10-5 Totální reflexe Odráží se vlny s vlnovou délkou větší než mezní hodnota.

 5. Undulátory Na synchrotronech Soustava magnetů se směrem pole kolmým na rovinu orbitu prstence Počet period pole na celé délce Vysoká spektrální briliance Lineární nebo kruhová polarizace

 6. Krystaly, mřížky, multivrstvy Disperzní prvky 2d sin B = n n Polarizační faktor 1 - , cos 2 -  Pro 1. harmonickou Asymetrická difrakce S0w0 = Shwh Index asymetrie

 7. Disperze w ~ 1 – 10 Mozaikové krystaly – grafit Dokonalé krystaly – Si, Ge LiF, křemen, kalcit Multivrstvy Ta-Au/Be, B, C, Si Rozlišovací schopnost - / ~ N (počet period)

 8. Kosá difrakce Asymetrická difrakce

 9. Jednokrystalové Nefokusující monochromátory Celkový difraktovaný výkon systému zdroj,štěrbina, krystal Spektrální intenzita zdroje Zářivost zdroje Obor  Spektrální okno systému zdroj, štěbina, detektor

 10. Dl = ws / D + Dq / D Lze zvýšit pouze použitím vyššího řádu difrakce, pro který je ws menší, a nebo použitím asymetrické difrakce tak, aby w0<ws . Ri = Dl/ws Vnitřní rozlišovací schopnost Maximální vlnová délka lmax = 2d

 11. Dvoukrystalové Nefokusující monochromátory 1. (+, -) (n, -n) paralelní, bezdisperzní Stejné, rovnoběžné difrakční rovinyVystupující záření má stejný směr jako dopadající Channel-cut Krystalová funkce C2 (nižší chvosty) Mírné rozjustování krystalů (vzájemný posuv C) Zlepšení rozlišovací schopnosti (Disperzní prvky) Potlačení vyšších harmonických Potlačení  složky ladění Prochází i složky od jiných rovin () Užití kosé difrakce – inclined crystal monochromator

 12. Monolytický (channel-cut) monochromátor odstraňující vyšší harmonické v širokém rozmezí úhlů q a současně umožňující udržení konstantní polohy vystupujícího svazku posunem krystalu ve směru osy otáčení.

 13. Dvoukrystalové Nefokusující monochromátory Kombinace Bragg-Laue 1b. (+, -) (n, -m) neparalelní, disperzní Různé d 2. (+, -) (n, -m) antiparalelní, disperzní

 14. Nefokusující monochromátory 2. (+, +) (+n, +m) antiparalelní, disperzní Vysoká rozlišovací schopnost Monochromátory mění nepolarizované záření na částečně lineárně polarizované a kruhově polarizované na elipticky polarizované. Toto lze odstranit zkříženou polohou monochromátorů (pootočení druhého krystalu kolem dopadajícího centrálního paprsku). Ladění pootáčením druhého krystalu Ladění s využitím vertikální divergence

 15. ladění Nefokusující monochromátory Čtyřkrystalový monochromátor (-, +, +, -) Bartels

 16. Paralelní x Antiparalelní  n1n2  ~ 1+ 2 = 21 = 22 ~ 0  ~ 0 b ~ 21= 22 Přístroj v poloze (n,n) propouští všechny  Přístroj v poloze (n,n) propouští právě jednu  Paprsky odchýlené od horizontální roviny,pro které je splněna Braggova podmínka na C1 se odrazí i na C2 a projdou. Paprsky odchýlené od horizontální rovinydopadají pod stejným úhlem na C1 i C2,ale není to Braggův úhel pro . Díky vertikální divergenci propouští přístroj větší vlnový obor. Pohnutím C2 okolo O2 naráz zrušíme splnění Braggovy podmínky na obou krystalech. Braggova podmínka zůstane splněna pro oba krystaly, ale pro jinou  Difrakční křivka závisí pouze na vlastnostech krystalů. Difrakční křivka je spektrálním rozložením dopadajícího záření, zkresleným vertikální divergencí a konečnou šířkou krystalové funkce.

 17. DuMondovy grafy Otáčení druhým krystalem (+-) Souhlasný smysl C1, C2 b= 2- 1, 2= b + 1 (++) b= 2+ 1, 2= b - 1 Opačný smysl C1, C2 Velikost okna

 18. DuMondovy grafy

 19. Fokusující monochromátory Pro lepší využití záření zdroje, ale rozlišovací schopnost je horší Fokusační zrcadlaOhnuté krystaly Optická vada metody Vliv odchylek od ideálního tvaru Hloubka průniku Šířka štěrbin Horizontální fokusace (tangenciální) Vertikální (sagitální) fokusace Horizontální Rowlandova kružnice Ohneme-li krystal do tvaru elipsy, pak všechny paprsky vycházející z jednoho ohniska se fokusují do druhého ohniska. Různé paprsky však mají různá q, a tedy i l. Polychromatická fokusace Monochromatická fokusace

 20. Fokusující monochromátory Johanssonův Johannův 2R R

 21. Fokusující monochromátory Cauchoisové Logaritmická spirála

 22. Fokusující monochromátory Guinierova fokusační podmínka p = R sin( - ) zdroj - krystal q = R sin( + ) krystal - ohniska  difraktující roviny, povrch Vertikální (sagitální) fokusace Von Hamosova fokusace Dvoukrystalový (+,-) sagitálně fokusující monochromátor.

 23. Další monochromátory

 24. Další monochromátory

 25. Fokusující monochromátory na principu difrakčně-refrakční optiky Vyrobíme-li do krystalu transversální drážku (s osou kolmou na rovinu difrakce) vhodného tvaru, pak dno drážky difraktuje symetricky a boční stěny difraktují asymetricky. Přitomm dochází vlivem refrakce k vychýlení difraktovaného paprsku tak, že dochází k meridionální fokusaci. Fokus však není ostrý vlivem chromatické aberace. Zde se jedná o polychromatickou fokusaci Vyrobíme-li do krystalu podélnou (parabolickou) drážku, pak difrakce na stěnách drážky je kosá a difraktované paprsky jsou vlivem refrakce odchýleny sagitálně tak, že dochází k sagitální fokusaci

 26. Zrcadla, multivrstvy l/Dl = N C, Si, Be, B W, Pt Göbelovo parabolické zrcadlo

 27. Zrcadla, multivrstvy

 28. Rentgenová optika Kolimátory, multivlákna, kapiláry Odkazy Crystran Spectrolab Osmic Ino X-ray optics Charles Super Parabolická zrcadla 1 Parabolická zrcadla 2