Garantijas komersantu konkur tsp jas uzlabo anai
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai. PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. Kredītu garantijas. Definīcija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hedwig-phillips


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Garantijas komersantu konkur tsp jas uzlabo anai

Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBADefin cija
Definīcija

Kredīta garantija ir LGA saistības atlīdzināt kredītiestādei (bankai vai līzinga sabiedrībai) zaudējumus, ja komersants neatmaksā finansējuma pamatsummu finanšu pakalpojuma līguma noteiktajā kārtībā.

Kredīta garantijas mērķis ir palīdzēt komersantam saņemt finanšu aizdevumu situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs, lai kredītiestāde piešķirtu finansējumu nepieciešamā apjomā, vai atliktu pamatsummas atmaksu.


Kred ta garantiju regul jums
Kredīta garantiju regulējums

MK noteikumi Nr.269 “Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai” (24.03.2009)


Garantiju segtie kred tiest u aizdevumi
Garantiju segtie kredītiestāžu aizdevumi

 • investīciju aizdevums;

 • apgrozāmo līdzekļu aizdevums;

 • finanšu industriālais līzings;

 • vietējais faktorings (parādnieks reģistrēts Latvijā);

 • agrāk izsniegtam investīciju aizdevumam vai finanšu līzingam ar nosacījumu, ka kredītiestāde ļauj atlikt pamatsummas atmaksu vismaz uz gadu, bet ne vairāk kā uz diviem gadiem.


Garantijas limiti
Garantijas limiti

 • Vienam uzņēmumam maksimālā garantija – līdz 3 milj. EUR;

 • Garantija sedz līdz 80% no finansējuma apjoma.


Garantijas komersantu konkur tsp jas uzlabo anai

Garantiju termiņi

10 gadi

 • investīciju aizdevums;

 • finanšu industriālais līzings;

  3 gadi

 • apgrozāmo līdzekļu aizdevums;

 • vietējais faktorings


Garantijas komersantu konkur tsp jas uzlabo anai

Neatbalstāmās nozares

 • lauksaimniecības produktu primārā ražošana;

 • zivsaimniecība un akvakultūra;

 • vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

 • finanšu un apdrošināšanas darbības;

 • transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana;

 • operācijas ar nekustamo īpašumu;

 • azartspēles un derības;

 • ieroču, munīcijas, tabakas izstrādājumu, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība.


Garantijas komersantu konkur tsp jas uzlabo anai

Darbību un komersantu ierobežojumi

 • komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kam ar tiesas lēmumu pasludināts maksātnespējas process;

 • grūtības nonākuši uzņēmumi:

  • komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kam uz 2008.gada 1.jūliju zaudējumi bija lielāki nekā puse no pamatkapitāla un vairāk nekā viena ceturtdaļa no pamatkapitāla zaudējumiem radās iepriekšējo 12 mēnešu laikā; šis nosacījums netiek piemērots jaundibinātajiem komersantiem (reģistrēti pēc 2005.gada 1.jūlija ieskaitot)

  • lielajiem uzņēmumiem, kuriem uz 2008.gada 1.jūliju konstatējamas šādas grūtībās nonākuša komersanta pazīmes: zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugšana, jaudas pārpalikums, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, % likmju celšanās un krītoša vai nulles neto aktīvu vērtība.


Garantijas pieteikumam nepiecie amie dokumenti
Garantijas pieteikumam nepieciešamie dokumenti

Bankas pieteikumu garantijas izsniegšanai veido:

 • Garantijas pieteikuma forma;

 • Finansētāja lēmums par finansējuma piešķiršanu;

 • Finansētāja veiktais projekta izvērtējums;

 • Komersanta reģistrācijas apliecība;

 • Komersanta finanšu pārskati, VID izziņa par nodokļu nomaksu;

 • Komersanta deklarācija par atbilstību MVK statusam;

 • Komersanta uzskaites veidlapa par saņemto valsts atbalstu;

 • Komersanta apliecinājums ievērot valsts atbalsta normatīvo aktu prasības.


Izsnieg anas posmi
Izsniegšanas posmi

1. posms

 • Komersants sagatavo nepieciešamos projekta dokumentus

 • Komersants iesniedz pieteikumu bankā

  2. posms

 • Banka izvērtē komersanta projektu

 • Bankas kredītkomiteja pieņem lēmumu par aizdevuma izsniegšanu, pie nosacījuma, ja tiek saņemta LGA garantija

 • Banka sagatavo un iesniedz pieteikumu LGA

  3. posms

 • LGA izvērtē iesniegto projektu

 • LGA valde pieņem lēmumu par garantijas izsniegšanu

  4. posms

 • Starp komersantu un banku tiek noslēgts aizdevuma līgums

 • LGA nosūta bankai garantijas vēstuli


Garantijas izsnieg ana
Garantijas izsniegšana

Garantijas vēstules izsniegšana:

 • Finansētājs iesniedz parakstītā kredīta līguma kopiju;

 • LGA trīs darba dienu laikā izsniedz Finansētājam garantijas vēstuli un rēķinu;

  Rēķina sagatavošana un apmaksāšana:

 • rēķins par kārtējo ikgadējo garantijas prēmiju tiek nosūtīts 30 dienas pirms iepriekšējā perioda beigām;

 • Finansētājam rēķins ir jāapmaksā 30 dienu laikā


Maksa par garantiju
Maksa par garantiju

 • Garantijas prēmija tiek noteikta kā ikgadējs maksājums;

  (2) Garantijas prēmijas aprēķins:

 • garantijas prēmijas likme: 0.2 % - 3 %;

 • garantijas prēmija tiek aprēķināta no garantijas atlikuma

  (3) Jaundibinātiem komersantiem: 1,2 % (nenosaka zemāku par likmi, ko piemēro mātes komersantam)

  Garantijas prēmijas likme tiek noteikta saskaņā ar MK noteikumiem, atbilstoši LGA kredīta kvalitātes novērtēšanas sistēmaiDefin cijas
Definīcijas

Eksporta kredīts ir atliktais maksājums par eksportētāja pircējam piegādātajām precēm un/vai pakalpojumiem.

Eksporta kredīta garantija ir LGA uzņemtas saistības atlīdzināt eksportētājam (vai eksportētāju finansējošai bankai vai faktoringa sabiedrībai) zaudējumus, kas rodas, ja iestājas kāds no komerciālajiem vai politiskajiem riskiem un ārvalstu pircējs neveic atlikto maksājumu par piegādāto preci un/vai pakalpojumu eksporta līgumā noteiktajā atliktā maksājuma termiņā.

Eksporta kredīta garantijas mērķis ir atbalstīt eksportētājus, sedzot ar eksporta darījumiem saistītos komerciālos un politiskos riskus, kā arī kalpot par nodrošinājumu eksporta darījuma finansējuma saņemšanai.

- 15 -

- 15 -


Eksporta kred ta garantiju regul jums
Eksporta kredīta garantiju regulējums

Komisijas paziņojums dalībvalstīm, atbilstoši EK līguma 93.panta 1.punktam, par līguma 92. un 93.panta piemērošanu īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanai (OV L 281/4, 17.09.1997, 147.lpp.)

Komisijas paziņojums dalībvalstīm, ar ko groza paziņojumu atbilstīgi EK līguma 93. panta 1. punktam par Līguma 92. un 93. panta piemērošanu īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanai (OV C 325/22, 22.12.2005, 22.lpp)

2009.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.436 “Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi”

- 16 -


Krit riji eksporta kred ta garantijas sa em anai
Kritēriji Eksporta kredīta garantijas saņemšanai

Kritēriji garantijas saņemšanai:

Garantijas saņemšanai var pretendēt komersants vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kura eksportam paredzēto produktu izcelsmes sertifikātā ir norādīta valsts "Latvija".

Garantiju nevar saņemt komersants vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā

sabiedrība:

kurai ar tiesas lēmumu pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas lēmumu īstenots tiesiskās aizsardzības process, kuras saimnieciskā darbība ir izbeigta vai kura saskaņā ar komercreģistra informāciju atrodas likvidācijas procesā;

kura ir ārvalstu debitora saistītais uzņēmums;

kurai ir Valsts ieņēmuma dienesta administrēti nodokļu parādi;

Kuras ārvalstu debitors ir privātpersona.

- 17 -


Garantijas limiti un termi i
Garantijas limiti un termiņi

(1) garantijas maksimālā summa vienam darījumam vai darījumu sērijai ar vienu pircēju:

1 milj. euro, bet ne vairāk kā 90 % no darījuma vērtības

(2) garantijas maksimālais (atliktā maksājuma) termiņš: 2 gadi

Līdz apstiprinājuma saņemšanai no Eiropas Komisijas īstermiņa eksporta kredīta garantiju nesniedz, ja pircējs ir no Eiropas Savienības dalībvalsts, Austrālijas, Kanādas, Īslandes, Japānas, Jaunzēlandes, Norvēģijas, Šveices vai Amerikas Savienotajām Valstīm.

- 18 -


Garantijas izsnieg ana1
Garantijas izsniegšana

Garantijas izsniegšanas process:

Eksportētājs iesniedz pieteikuma formu garantijas saņemšanai;

LGA izvērtē eksportētāja atbilstību MK noteikumu kritērijiem un izvērtē pircēja risku (nepieciešamības gadījumā papildus finanšu informācija par pircēju);

LGA aprēķina prēmijas likmi;

LGA valde pieņem lēmumu par garantijas izsniegšanu;

LGA sniedz piedāvājumu eksportētājam par eksporta kredīta garantijas izsniegšanu ~15 dienu laikā pēc pieteikuma formas saņemšanas (piedāvājums ir spēkā 3 mēnešus);

LGA un eksportētājs veic pārrunas par eksporta kredīta garantijas līguma noslēgšanu.

Papildus iesniedzamie dokumenti:

LTRK izsniegts sertifikāts par preces izcelsmi. Pakalpojumu eksporta gadījumā Komersantam ir jābūt reģistrētam LR Uzņēmumu reģistrā;

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu parādu neesamību.

- 19 -


Maksa par eksporta kred ta garantiju
Maksa par Eksporta kredīta garantiju

Eksporta kredīta garantijas līguma parakstīšanas dienā, eksportētājs saņem rēķinu par minimālo garantijas prēmiju, kas jāapmaksā 15 dienu laikā.

Garantijas prēmijas likme tiek apmaksāta par katru piegādi.

(3) Garantijas prēmijas aprēķins:

garantijas prēmijas apmērs tiek aprēķināts sareizinot prēmijas likmi ar garantēto eksporta kredīta apjomu;

prēmijas likme tiek noteikta ņemot vērā pircēja valsts riska kategoriju (OECD noteiktā valstu riska klasifikācija), pircēja riska kategoriju un riska perioda ilgumu.

- 20 -


Zaud jumu atl dz bas izmaksa
Zaudējumu atlīdzības izmaksa

 • Eksportētājs 60 dienu laikā pēc atliktā maksājuma termiņa beigām informē LGA par pircēja neveiktiem atliktajiem maksājumiem;

 • Nogaidīšanas perioda laikā (90 dienas) parāda atgūšanu veic eksportētāja nolīgta un ar LGA saskaņota parādu piedziņas sabiedrība;

 • Nogaidīšanas perioda laikā atgūtos līdzekļus saņem eksportētājs;

 • Pēc nogaidīšanas perioda LGA konstatē visus pircēja neapmaksātos atliktos maksājumus par piegādēm, kas veiktas garantijas perioda laikā;

 • LGA izmaksā zaudējumu atlīdzību, kas nepārsniedz garantijas summu;

 • Pēc atlīdzības izmaksas prasījuma tiesības pārņem LGA un parāda atgūšanu veic LGA nolīgta parādu piedziņas sabiedrība;

 • Pēc atlīdzības izmaksas atgūtie līdzekļi tiek sadalīti starp LGA un eksportētāju.

- 21 -


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!

SIA Latvijas Garantiju aģentūra

Adrese: Tirgoņu iela 11, LV-1050 , Rīga

tālrunis: +371 67216081, fakss: +371 67359374; mājas lapa: www.lga.lv; e-pasts: lga@lga.lv