1 / 52

KANGURU BAKIMI TEN TENE TEMAS

KANGURU BAKIMI TEN TENE TEMAS. Hazırlayan ASLIHAN BEKTAŞ. Sağlık Slaytları. http://hastaneciyiz.blogspot.com. Kanguru bakımı Ten tene temas NEDİR?. Tanım. Bebeğin sadece bezi ve beresi var Anne-babanın çıplak göğsüne konacak Bebek yüzükoyun, baş yukarda olacak

hedva
Download Presentation

KANGURU BAKIMI TEN TENE TEMAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KANGURU BAKIMITEN TENE TEMAS Hazırlayan ASLIHAN BEKTAŞ SağlıkSlaytları http://hastaneciyiz.blogspot.com

 2. Kanguru bakımıTen tene temasNEDİR? Tanım • Bebeğin sadece bezi ve beresi var • Anne-babanın çıplak göğsüne konacak • Bebek yüzükoyun, baş yukarda olacak • Bebeğin sırtına battaniye veya örtü örtülecek

 3. Kanguru bakımıTarihçe 1996; İtalya Uluslarası Çalıtay; 30 farklı kelime yerine Kangaroo Mother Care kabul edildi. İntrahospital maternal-infant skin to skin contact 1998; Maryland USA, First İnternastional Conference on Kangaroo Care 1998; Second International Workchop , Bogota , Colombia 2000; Third International Workshop, Yogyakarta, Indonesia. • 1979; Kolombia Bogota da Dr Rey ve Martinez ilk başlangıç, küvöz yetersizliği ve ağır hastane enfeksiyonu sıklığı nedeniyle • 1983; UNICEF programa dikkat çekti • 1985; Lancet ilk İngiliz deneyimi, Whitelaw and Sleath , USA, UK, İskandinavya deneyimi • 1986; Avrupa ve ABD deneyimi. Almanya ve İskandinavlar, Afrika ülkeleri SağlıkSlaytları <a href=“http://hastaneciyiz.blogspot.com”>sağlık</a>

 4. Kanguru bakımıTen tene temas için uygun bebekler • Stabil prematüre • Kilo sınırlaması yok • Solunum durumu stabil • Nadir apne bradikardi • Oksijen alması kabul edilebilir • Stabil nazal CPAP • Stabil ventilatörde • PICC • Umbilikal ven kateter kabul • Umbilikal arter doktora danış

 5. Kanguru bakımı sırasında monitörizasyon Sürekli • Kalp • Solunum ve • Oksimetri monitörizasyonu • Nabız oksimetri izlemi stabilse yeniden monitör gerekmez • Önceden monitörize değilse başlanmaz

 6. Kanguru ve ten tene temas beslenme ilişkisi Kanguru ve ten tene temas • Beslenme öncesi • Beslenme sırası Beslenme sonrasında uygulanabilir

 7. Stabil bebek ne demek? Dolaşım desteği almaması ya da Düşük doz dopamin alıyor olması, ya da Sık doz değişikliği gerekmemesi • Solunumla ilgili destek gereğinin sık sık değişmemesi • Vital bulguların normal sınırlarda olması, ya da • Vital bulguların bebeğe dokunmakla değişmemesi, veya hafif bir oksijen saturasyon değişikliği olması

 8. Pratik uygulama Bebeğin üzerine battaniye örtülebilir. Anne-babanın giysisi ile bebek örtülebilir Özel hayata saygı gösterilir, paravan veya ayrı odada uygulanır Küvözden çıkınca ve geri konunce derecesi alınır. <1000gr ise sürekli cilt probu ile ısı izlemi yapılır 30-60 dak günde bir kez ile başlanır. Bebeğin toleransına göre artırılır. Kayıtlar tutulur • Anne önünü açık giysi giyer • Emzirilecekse iç çamaşırı çıkarabilir • Baba ise önden açık gömlek giyer • Bebeğe bez ve bere takılır. • Bebek yüzü anne cildine dönük dik veya anne gögsünü çaprazlayarak yerleştirilir.

 9. Kayıt • Vücut ısısı izlemi (işlem öncesi – sonrası) • Herhangi bir yan etki, soğuk stresi • Aile ile iletişim

 10. Kanguru anne bakımı tipleri Her bebeğe uygulanabilir • Kanguru pozisyonu-anne ile bebek ten tene temasta • Kanguru beslenme-erken ve tek başına anne sütü • Kanguru taşıma-anne ile bebeğin hiç ayrılmaması

 11. Anne-bebek ayrılması • Anne ile bebek doğum sonrası ayrılmamalı • Ayırmak zararlı • Preterm için bile?!

 12. TOPLUM İÇİN • Mortalite ve morbidite azalır • Hastane ilişkili harcamaları azaltır • Postnatal vizitlerde aile eğitimi fırsatı artar

 13. KANGURU BAKIMIAPNE • Randomize klinik çalışmalar • Kanguru bakımı ile küvöz bakımı karşılaştırıldığında apne ataklarının sayısında değişiklik saptanmamıştır. • Hadeed ve ark, kanguru bakımının 3. Saatinde apne ataklarında % 75 azalma bildirmişlerdir. • Bohnhorst ve ark , hava yolu tıkanıklığını kontrol etmeden yaptıkları çalışmada apne ataklarının arttığını öne sürmüşlerdir. • Hava yolu açıklığı kontrol edilerek tekrarlanan çalışmalarında ise izole apne atağında değişiklik yokken, desaturasyonlarla birlikte görülen apne sayısında artış saptamışlardır.

 14. KANGURU BAKIMIAPNE • Kanguru bakımı sırasında emzirilen bebeklerde hiç apne görülmediği gösterilmiştir. • A düzeyi kanıt; apne atak sayısında değişiklik yok • B kanıt düzeyi veriler: apne azalır • Apnelerin çoğunun indetermintae uykuda veya uykudan uyanırken olduğu saptanmış • Kanguru bakımı ise indeterminate uykuyu dışlar ve uyanmayı en aza indirerek apne sıklığını azaltıyor olabilir

 15. Kanguru bakımı • Yenidoğanda özellikle prematüre bebekleri anne veya babası ile doğrudan ten tene temas ettirmeye dayanan bir tekniktir. • Günde birkaç saat ile sınırlanır. • Bebeğin tıbbi durumu iyileşip stabilleştikçe süre uzatılabilir. • Fizyolojik ve psikolojik bir sıcaklık ve bağlanma sağlar

 16. Kanguru bakımıEmzirme • Beslenme için de iyi bir öncü basamaktır. • Anne babanın sabit cilt sıcaklığı bebeğin küvözden daha iyi bir şekilde bebeğin ısı kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca emzirmeye geçiş ve başlamak için de iyi bir başlangıçtır.

 17. Bugün dünyada >200 YYBÜ de kanguru bakımı pratik olarak kullanılmaktadır. • ABD lerinde YYBÜ lerinin % 82 sinde kanguru bakımı kullanılmaktadır.

 18. İlk uygulamaKanguru bakımı • 1978 de Kolombiya ( Bogota) • Hemşire ve bakım olanakları yetersiz olunca çözüm için kullanılmış. Düşük doğum ağırlıklı bebekleri sıcak tutmak ve emzirmek için anneleriyle sürekli ten tene temasta tutulmuşlar. Küvözlerin ve hemşirelerin daha uygun kullanımını sağlamış . Ayrıca daha erken taburculuğa neden olmuş. Yaşam oranlarının artırmış ve hastane enfeksiyon riskini, ağır hastalık sayısını, solunum yolu enfeksiyon sıklıığnı azalttığı saptanmış

 19. Kolombiya sonuçları • Tek başına anne sütü verme oranlarını artırmış • Daha uzun süre emzirme sağlamış • Annelerin tatmin ve güvenini de artırmış

 20. KİME KANGURU BAKIMI VERİLİR? • <1500 gram prematüre bebekler • Solunum sıkıntısı olmayan

 21. Kanguru bakımına engel olmayanlar • Kardiyopulmoner monitörizasyon • Nabız oksimetrisi • Oksijen destek tedavisi • Nazal ventilasyon ( CPAP) • IV infüzyon • Monitörizasyon

 22. KANGURU BAKIMI İLE • Daha az apne • Daha az bradikardi ve • Oksijen ihtiyacının stabilleşmesi

 23. 1990 lar: önceleri pretermlerde kanguru, sonra term bebeklerde • Küvöz teknolojilerinin artışı nedeniyle kanguru bakımının kullanımı gelişmiş ülkelerde biraz geriden gelmektedir

 24. TEKNİKTİPİK KANGURU BAKIMI • Bebek sadece bez bağlıdır • Annesinin bir giysi giymiş çıplak göğsüne, bebek başı yukarda olacak şekilde, apneye sebep omayacak şekilde hafif ekstansiyonda yerleştirilir. • Anne hastane gömleği veya önden açık bir gömlek giyer. Giysi bebeği hafif fleksiyona getirecek şekilde bebeğe sarılıp bağlanır. Bu bağlanma annenin nefes almasına ve göğüs hareketlerinin bebeğin solunumunu uyarmasına yetecek kadar sıkı olmalıdır.

 25. ZAMANLAMA • Doğum sonrası ik 2 saatte başlanan kanguru bakımı başarılı bir emzirme için de en uygun zamanlamadır. • En kısa zamanda annenin teni ile çıplak olarak bebeği temas ettirmek teşvik edilmektedir. • Prematüreler için bebeğin genel durumuna göre değişerek doğum sonrasında hemen, günler, haftalar için de başlanabilir.

 26. YARARLARI • Prematüreler ve düşük doğum ağırlıklı bebekler içir bir çok yararı var: • Vücut ısısı, kalp hızı, solunum sayısı daha normal olmaktadır • Daha iyi kilo almaktadır • Daha az hastane enfeksiyonu riski vardır • Solunum yolu hastalıkları daha az görülür

 27. Uzun vadede kanguru bakımı verilen prematüreler • Daha iyi bilişsel gelişim gösterirler, • Stres düzeyleri daha düşüktür. • Ağrı yanıtları daha azalmış • Daha normal büyüme • Motor gelişime olumlu etki

 28. Uyku paterni daha olgun • Kolik ile baş etmesi daha iyi • Daha erken taburcu • Daha sık emzirime • Daha iyi anne-bebek bağlanması

 29. HASTANELER İÇİN • Hastane yatış süresi kısalır • Pahalı tedavi teknolojilerinin kullanımı azalır • Ailenin bakıma katkısı artar • Anne baba eğitim fırsatı artar • Sağlık harcamalarının daha iyi kullanılması sağlanır

 30. Fizyolojik, davranışsal, gelişimsel ve psikososyal etkileri • >30 hf prematüre • Çalışmalar • Kanguru bakımı öncesi, sırası ve sonrası etkiler değerlendirilmiş • Fizyolojik etkiler • Çoğu fizyolojik sonuçlara göre yararlı bulunmuş

 31. Kanguru bakımı: • Günde bir kez 30 dakika ile başlanır • Günde iki üç saat uygulanabilir • Oksijen tedavisi alan ve nazal CPAP’lı bebeklerde de uygulanabilir • Hastanede bebeğe verilen diğer bakımlarla bütünleştirilir

 32. Anneye gebeliğini tamamlama duygusu verir • Doğal anne-babalık rolüne daha erken geçmeye olanak sağlar • Prematürede ısı dengesinin sağlanmasında etkilidir • Apne ve periyodik solunum ataklarını azaltır • Bebekteki yoğun bakımın olumsuz etkisini en az düzeye indirir • Erken taburculuğa zemin hazırlar

 33. Kalp hızı bakımından • Değişiklik yok • veya • Küvözde olduğundan farklı • Kanguru bakımı sırasında 5-10 atım/dak artmış • Başını yukarı çevirmekle başta nabız yükselmesi • Sonra ısınmaya bağlı • Kanguru bakımının ikinci saatinde birinci saatten daha çok yükseliri • Topuk kanı alınırken kangurudayken (8-10 atım/dak) küvözdekinden (36-38 /dak) daha az yükselir

 34. Ventilatördeki bebeği kanguruya alırken veya çıkarırken kalp hızı yükselir • 23 çalışmanın meta-analizi: • Stabil pretermde ise küvöz içi ve kanguru bakımı ve geri küvöz arasında kalp hızı bakımından fark saptanmamış. • <100/dak bradikardi veya bazal kalp hızından >%33 düşüş nadirdir • Kanguru bakımı • Hatta bradikardik olayları, atakları azaltan bir yöntemdir. • Tek bir çalışmada <120/dak bradikardik olay kanguruda hiç tanımlanmamış, küvözde bir çok kez görülmüş

 35. SOLUNUM HIZI • Kangurudayken küvöze göre fark görülmemiş • veya • 10/dak ya kadar solunum hızı artışı görülmüş Meta-analiz; 30 hf ve üstü postmenstrüel yaş preterm bebeklerde • 5 soluk/dak solunum değişikliği ve • 10 atım/dak kalp hızı artışı görülmüş Cochrane meat-analiz : Kanguru bakımı sırasında küvözdekine göre daha düşük solunum sayısı görülmektedir.

 36. ÖZET • Kanguru bakımı sırasında kalp ve solunum hızı değişikleri kabu edilebilir sınırlardadır ve kangurudayken küvözden daha stabildir .A düzeyi kanıt

 37. OKSİJEN SATURASYONU • Oksijen saturasyonu kangurudayken küvöze göre % 2-3 artar

 38. Strese etkisi • Serum ve tükürük kortizol değerleri ölçülmüş • B-düzeyi kanıt • Kanguru bakımı bebeğin stresini azaltır

 39. Kilo alımına, baş çevresi ve boya etkisi • Daha iyi kilo alır • İkizler ? • Çok aşırı pretermler? • C düzey kanıt ( daha randomize kontrollü geniş serilere ihtiyaç var) • Baş çevresi ve boy için • B düzey kanıt (önerilir)

 40. Nosokomiyal sepsis • Daha az görülür • 13 saat ort /günde alan grup • A düzey kanıt ( kuvvetle önerilir) • Aralıklı ve kısa kanguruda enfeksiyon sıklığına etkisi ?

 41. Hipoglisemi • Daha az • C düzeyi kanıt

 42. KANIT DEĞERLENDİRME • A, Kuvvetle önerilir • B, Önerilir • C, Bulgular ağırlıklı olarak desteklemektedir • D, Kısıtlı veri • E, Etkinlik saptanmamıştır

 43. Uyku • Kanguru uykuya geçişi kolaylaştırır • A düzey kanıt • Optimal uyuma sağlar • Uyuma gelişimi paralelinde beyin gelişimi üzerine iyi etkileri kanıtlanmış

 44. Beyin maturasyonu • İyi etkileri destekleyen kanıtlar var • C düzey kanıt

 45. Ağlama • Ağlamayı azaltır • Ağrılı uyarı ile ağlamayı azaltır • AAP ağrılı uyarıda kanguru önermektedir

 46. Emzirme için yararlı • Başlama • Tek başına verilme • Performans • Başarı • Süre • Süt üretimi

 47. Nörogelişimsel • Yararlı • A düzey kanıt

 48. Anne baba davranışıtatmin • Yararlı • Anneler için A düzey kanıt • Babalar için C düzey kanıt

 49. Kanguru ile sonuçlarkanıt değerleri Neurobehavioral ↑ General development A ↑ Mental/motor scores A ↑ Brain maturation C Psychosocial ↓ Maternal/paternal anxiety A/C ↓ Maternal/paternal satisfaction A/C Better maternal/paternal attachment A/C More positive maternal/paternal A/C interactions with infant • Physiological • Heart rate A • Respiratory rate A • Oxygen saturation • Desaturations B • Apnea—no change/↓ Apnea A/B • Temperature A • Cortisol B • ↑ Weight gain C • ↓ Infections A • Blood glucose C • Behavioral • Improve sleep A • ↓ Crying A • Analgesic A • Breastfeeding • ↑ Milk production A • ↑ Exclusivity A • ↑ Duration A • ↑ Initiation A

More Related