2 lau hilabetekoa 1 atala lan kontratuaren edukia n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
2. Lau hilabetekoa 1. atala; lan kontratuaren edukia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

2. Lau hilabetekoa 1. atala; lan kontratuaren edukia - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

2. Lau hilabetekoa 1. atala; lan kontratuaren edukia. 8-a. Gaia. Lan ematearen nolakotasuna zehaztea (Lanbide sailkatzea eta laneko sustatzea ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2. Lau hilabetekoa 1. atala; lan kontratuaren edukia' - hector-hebert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 lau hilabetekoa 1 atala lan kontratuaren edukia

2. Lau hilabetekoa1. atala; lan kontratuaren edukia

8-a. Gaia. Lan ematearen nolakotasuna zehaztea (Lanbide sailkatzea eta laneko sustatzea)

slide2
1. Sarrera; Lan ematearen nolakotasuna zehaztea 1.1. lanbide sailkatzeko sistema: lanbide taldeak. 1.2. Funtzioak zehaztea; balio aniztasunaren paktua. 2. Igoerak.
slide3
kontratu orok objektu zehatza eta jakina izateko obligazioa Kzeko 1261 eta 1273
 • LEeko 22.4 artikuluak esandakoarekin arabera, kontratu barruan lan ematearen edukia zehaztu behar da
 • . 4. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignará al trabajador un grupo profesional y se establecerá como contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo la realización de todas las funciones correspondientes al grupo profesional asignado o solamente de alguna de ellas.
 • Beraz, kontratua egiterakoan ezinbestekoa da langilea hitzarmeneko taldean sartzea. Hitzarmen ezean, enpresan erabiltzen direnak kontutan hartuko dira.
 • Bi bide; talde baten guztiak
   • Edo talde baten zeregin batzuk
sailkatzeko prozesua
Sailkatzeko prozesua
 • Sailkatzeko prozesu badaude bi urratsak;
  • - lanbide sailkatzea zehaztea (sistema)
  • - norbanakoa sailkatzea: langilea sailkapen horretan barneratzea.
 • Lehenengo urratsean, negoziazio kolektiboen bidez lanbide-taldeak antolatzean burutzen da, hau da enpresa edo arlo ekonomiko oso horretan lanbide, enplegua eta lanpostuak sailkatzen eta definitzen dira.
 • Bigarrenez, aldiz, aipatutako sailkatze horretan langilea barneratzen da.
1 1 lanbide sailkatzeko sistema eta lanbide taldeak
1.1. lanbide sailkatzeko sistema: eta lanbide taldeak.
 • 2012eko lan erreformak artikulua aldatu du, lanbide kategoriaren erreferentzia ezabatuz. Horrela malgutasun handiagoa lortzen enpresariarentzat.
 • LEko Art. 22.1 1. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de grupos profesionales.
 • Lanbide sailkatzeko sistema: . negoziazio kolektiboaren bidez, edo horren ezean enpresa eta langileen ordezkarien arteko akordioaren bidez, langileen lanbide sailkatze sistema ezarriko da, horretarako lanbide kategoriak edo taldeak erabiliz.
 • Hitzarmen kolektiboko gaia
 • Bi aukerak; lanbide kategoriak eta lanbide taldeak
  • lanbide kategoriak legean definiziorik ez; ezaugarri homogeneoak edo berak dituen lan edo zeregin multzoa
  • Lanbide Taldearen definizioa, LEko 22.2 art. an hain zuzen ere.
  • "el que agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir tanto diversas categorías profesionales como distintas funciones o especialidades profesionales"
  • Lanbideen gaitasunak, titulazioak eta lan ematearen eduki orokorra batzen dituena lantaldea da. Lanbide kategori bereziak edo bestelako iharduera edo zeregin desberdinak batu ahal ditu.

(kontzeptu zabalagoa, gaur egun malgutasuna lortzeko erabili

  • LEko 22. 5 artikuluan ordaintzeko mailak ("niveles de retribución") aipatzen dira, hau da, langilea ez bere eginkizunaren arabera sailkatzea baizik eta ordainketaren bidez. Aukera bikoitza dugu;
  • aukeran, lanbide kategoria edo talde berean ordaintzeko maila desberdinak egotea (iharduera zehatzagatik, ardura bereziagatik, bestelako ezaugarriengatik,...)
  • aukeran, lanbide kategoria edo talde desberdinak egonik, ordaintzeko mailak bateratuak izatea.
  • Baina argi gera bedi ordaintzeko mailarena antolatzeko irizpidea osagarria da, eta inola ere, sailkatzearen ardatza
1 1 lanbide sailkatzeko sistema eta lanbide taldeak1
1.1. lanbide sailkatzeko sistema: eta lanbide taldeak.
 • LEko Art. 22. Sistema de clasificación profesional.º1. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores, por medio de categorías o grupos profesionales
 • Lanbide sailkatzeko sistema: . negoziazio kolektiboaren bidez, edo horren ezean enpresa eta langileen ordezkarien arteko akordioaren bidez, langileen lanbide sailkatze sistema ezarriko da, horretarako lanbide kategoriak edo taldeak erabiliz.
 • Hitzarmen kolektiboko gaia
  • Lanbide Taldearen definizioa, LEko 22.2 art. an hain zuzen ere.
  • "el que agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir tanto diversas categorías profesionales como distintas funciones o especialidades profesionales“
  • Lanbideen gaitasunak, titulazioak eta lan ematearen eduki orokorra batzen dituena lantaldea da. Lanbide kategori bereziak edo bestelako jarduera edo zeregin desberdinak batu ahal ditu.

(kontzeptu zabalagoa, gaur egun malgutasuna lortzeko erabili

  • .
  • Ordaintzeko mailak
slide7
Bestelako erregelak;

Sailkatzea  Hierarkiaren arabera gauzatzen da (normalki) zar taldetan sartu, talde batean baino gehiagotan funtzioak egiten badira.

ez baztertzeko printzipioa gauzatzeko Ez diskriminatzeko printzipioaren zehazpena da;

22.3. La definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas que tengan como objeto garantizar la ausencia de discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres.

Talde-definizioa burutzeko irizpideak eta sistemak diskrimiazio-eza bermatu behar dira, emakume eta gizonen artean

1.2. Funtzioak zehaztea; balio aniztasunaren paktua.

. balio aniztasunaren paktua. (LEko 22.5 art. in fine)

Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones propias de dos o más categorías, grupos o niveles, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que resulten prevalentes.

Langile eta enpresariaren arteko akordioa bi edo gehiagoko lanbide kategoria edo taldeko funtzioak betetzeko bezala defini dezakegu. Beraz, labur bilduz, langile bakar batek bi funtzioak egiteko ituna dugu. Esate baterako, teknikoa eta saltzailea.

Jurisdikzio soziala erregulatzen den Legearen 137 art.an (horri buruzko gatazkak konpontzeko prozesu berezia)

2 igoerak
2. Igoerak.

Definizio;betirako aldaketa edo bederen iraunkorra da, goiko lanbidearen funtziora igotzea

 • Lege aipamenak: Konst 35.1 art. (lanaren bidez sustatzeko eskubidea), LEko 4.2.b art (laneko eskubidea bezala aurkeztea) eta LEko 24 LET (erregulazioa).

. Legean ildo nagusiak eta orokorrak isladatzen dira soilik.

 • 1. Los ascensos dentro del sistema de clasificación profesional se producirán conforme a lo que se establezca en convenio o, en su defecto, en acuerdo colectivo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

Legeko erregelak singleak dira

1. Sexua dela eta ez baztertzea

 • ET art. 24. 2. «2. Los ascensos y la promoción profesional en la empresa se ajustarán a criterios y sistemas que tengan como objetivo garantizar la ausencia de discriminación directa o indirecta entre mujeres y hombres, pudiendo establecerse medidas de acción positiva dirigidas a eliminar o compensar situaciones de discriminación.»
 • 35/2010 Legeak egindako aldakuntza

 ez soilik irizpideak berdinak erabiltzea, baizik eta ez diskriminatzea bermatzea

  • aurretiazko diskriminazio egoerak konpentsatzeko  akzio baikorrak ( tratu desberdina emakumeen alde) = Zilegi

2. Nola egin? Igoerak egingo dira kontutan hartuz prestakuntza, merituak, antzinatasuna eta enpresariaren antolatzeko ahalmenak.

 • ET art. 24.1. En todo caso los ascensos se producirán teniendo en cuenta la formación, méritos, antigüedad del trabajador, así como las facultades organizativas del empresario.

Bi eskubide kontrajarriak agertzen zaizkigu: langilearena lanaren bidez sustatzeko eta enpresaren askatasuna.

Praktikan maizago erabiltzen diren irizpideak honako hauek dira:

 • a. antzinatasuna
 • b. gaitasunak aurretik neurtu
 • c. Enpresariak aske hautatzea

batzuetan 3 sistemak agertu ahal zaizkigu; kopuruz (edo portzentajeaz ezarriz sistema bakoitzeko), lanpostuz (postu batzuetan sistema bat eta beste batzuetan beste desberdina erabiliz) edo sistema mistoak.

Litekena igoera proba azpian egitea(hitzarmen kolektiboan hala onartuez gero)

kasu berezia igoeretan goiko zuzendaritzako postuetara sustatzea
Kasu berezia igoeretan; goiko zuzendaritzako postuetara sustatzea
 • Goiko zuzendaritza = lan harreman berezia da (1382/1985 EDak erregulatzen du hain zuzen ere).
 • Aurretik lan harreman arrunta bazegoen, goiko zuzendaritzara igotzean beharrezkoa  zehaztea lan harreman arrunta ordezkatzen edo eteten den.
 • Besterik ez bada esaten lan harreman arrunta eteten dela ulertuko da; beraz, lan harreman arrunta amaitu baino izoztu edo eskegi egin da baina lan harreman berezia bukatzen bada berriro berbiztuko da.
 • 2 urte epean harreman berezia bukatuez gero aurreko lan harremanetara itzultzen da
 • Argi dago, beraz, langilea babesteko neurria dugu, (enpresariak ez dezala eraberri kontratua langilea inolako oztoporik eta kalte ordainik eman gabe bota ahal izateko)