zavodi za javno zdravstvo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO. Maja Ivanec, stud. Ana Nikić, stud. Državni zdravstveni zavodi. Članak 96 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti Državni zdravstveni zavodi su zdravstvene ustanove za obavljanje stru č nih znanstvenoistraživakih i zdravstvenih djelatnosti Državni zdravstveni zavodi :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO' - heba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zavodi za javno zdravstvo

ZAVODI ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Maja Ivanec, stud.

Ana Nikić, stud.

dr avni zdravstveni zavodi
Državni zdravstveni zavodi
 • Članak 96. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Državni zdravstveni zavodi su zdravstvene ustanove za obavljanje stručnih znanstvenoistraživakih i zdravstvenih djelatnosti
 • Državni zdravstveni zavodi:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Hrvatski zavod za medicinu rada

Hrvatski zavod za mentalno zdravlje

to su zzjz
Što su ZZJZ?
 • To su specijalizirane organizacije u zdravstvu, koje prate i istražuju zdravstveno stanje stanovništva, pojavu i širenje zaraznih i određenih nezaraznih kroničnih bolesti, utjecaj ekoloških faktora na zdravlje, vode zdravstvenu statistiku, provode istraživanja..
 • Članak 97Zakona o zdravstvenoj zaštiti
slide5
Od svog osnutka pa do danas Zavod pokriva specifičan dio medicine koji se ne bavi pretežno dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom oboljelih osoba (tzv. kurativna medicina) već je usmjeren pretežno k sprečavanju nastanka bolesti tj. preventivi i njihovu suzbijanju, kreiranjem i primjenom posebnih, tzv. javnozdravstvenih mjera, namijenjenih u pravilu velikom broju ljudi odnosno cijelom pučanstvu, s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja i zdravstvene zaštite naroda u cjelini.
 • U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Hrvatski zavod za javno zdravstvo prati i skrbi se za sve čimbenike, koji utječu na zdravlje stanovništva Hrvatske kao cjeline, između ostaloga to su: zarazne bolesti, nezarazne masovne kronične i akutne bolesti, sigurna i zdrava prehrana pučanstva i sigurni predmeti opće uporabe, sigurna javna vodoopskrba i odlaganje otpadnih tvari i dr., nadalje podaci laboratorijske dijagnostike i analitike, a uz to i raznoliki pokazatelji o ustroju i djelovanju cijelog sustava zdravstva.
povijest hzjz
Povijest HZJZ
 • 1923. ustanovljen kao Epidemiološki zavod
 • 1926. preustrojen i preimenovan u Higijenski zavod sa Školom narodnog zdravlja, pa, nakon nekoliko međuoblika, u Centralni higijenski zavod, kasnije u Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske
 • ....i danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo
slide7
1927. zaslugom Prof. Dr. Andrija Štampar

oblikuje se HZJZ, te smješta na današnju lokaciju na tzv. Zelenom brijegu, u Rockefellerovoj ulici u Zagrebu

slide8
Razvoj zavodskih djelatnosti tijekom, vremena iziskivao je izgradnju još dviju zgrada u Rockefellerovoj ulici:

-1957./1958. nova upravna zgrada s prostorima za zd. statistiku i socijalnu medicinu

-1961. na br.7 iste ulice analitički laboratorijski odjel za prehranu i vode, te na br.12 viruloški odjel

hzjz danas
HZJZ danas..

Ulaz upravne zgrade na adresi Rockefellerova 7

organizacija1
Organizacija
 • Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti – praćenje i prevencija zaraznih bolesti te intervencija u slučaju pojave epidemija
 • Služba za mikrobiologiju s bakteriološkim, virološkim, parazitološkim i drugim laboratorijima koji uz ostalo imaju referentnu funkciju i javnozdravstvenu funkciju, među njima međunarodno poznati i povezani laboratoriji:

Nacionalni centar za influencu

Referentni laboratorij za enteroviruse

Laboratorij za mikrobiološku dijagnostiku tuberkuloze

Nacionalni centar za salmonelle i dr

 • Služba za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti s registrom za rak i odjelom za promicanje zdravlja.
 • Služba za zdravstvenu ekologiju – praćenje i analize prehrane, voda, te budućim programima buke, zraka i drugih okolišnih čimbenika
 • Služba za socijalnu medicinui zdr. statistiku s cjelokupnom zdravstvenom statistikom, bolničkim podacima, izvanbolničkim podacima, mortalitetnom statistikom, registrom zdravstvenih djelatnika i dr. te stručnom medicinskom analitikom i djelatnostima koje prate i skrbe se za pojedine segmente zdravstvene zaštite u Hrvatskoj, kao što je zaštita male i predškolske djece, obiteljska medicina, zdravstvena zaštita žena, medicina rada i dr.
 • Služba za školsku medicinu i Služba za prevenciju ovisnosti
funkcije
Funkcije

Određene su čl. 98 i 99Zakona o zdravstvenoj zaštiti

 • provođenje i koordinacija aktivnosti usmjerenih promicanju i očuvanju zdravlja, sprečavanju bolesti na nacionalnoj i županijskim razinama
 • praćenje i analiza zdravstvenog stanja i rada zdravstvenih službi
 • predlaganje mjera zdravstvene zaštite
 • praćenje i analiza epidemiološke situacije uz prijedlog i provođenje interventnih mjera
 • praćenje i analiza ekološke situacije uz prijedlog i provođenje interventnih mjera (na području prehrane, vode za piće i rekreacijskih voda)
 • sudjelovanje u izradi nacionalnih strategija, planova i programa te legislativnih dokumenata
slu ba za epidemiologiju zaraznih bolesti
Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti
 • 1923. osnovan Epidemiološki zavod (preteča današnjeg HZJZ)
 • 1930. osnovan prvi samostalni Epidemiološki odsjek pri Bakteriološko- epidemiološkom odjelu Centralnog higijenskog zavoda (danas HZJZ)
 • 2003. reorganizacijom Zavoda do tada jedinstvena Epidemiološka služba razdvojena je na Službu za epidemiologiju zaraznih bolesti i Službu za epidemiologiju nezaraznih bolesti
slu ba za epidemiologiju zaraznih bolesti1
Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti
 • Zadaća :

-praćenje, proučavanje, sprečavanje i suzbijanje bolesti u ljudi (bavljenje pitanjima učestalosti i rasprostranjenosti bolesti, nastanka (etiologija), održavanja ili iščezavanja iz ljudske populacije)

 • Cilj:

-smanjenje učestalosti bolesti ili čak posve iskorijene mjerama sprečavanja (ili prevencije) prije pojave neke bolesti, i suzbijanje (tj. izravne intervencije ako se već neka bolesti javila) kako bi oboljelih bilo što manje

slu ba za mikrobiologiju1
Služba za mikrobiologiju
 • dijagnostika se odvija u šest odjela, niz odsjeka i laboratorija
 • Djelokrug rada:

-otkrivanje i identificiranje mikroorganizama iz bolesničkih materijala i aktivnosti središnjih, referentnih javnozdravstvenih laboratorija  

-uvode se nove i unapređuju postojeće dijagnostičke metode, sudjeluje u izradi preporuka za organizaciju laboratorijske službe obzirom na osoblje, prostor, opremu i laboratorijsku dokumentaciju.

- edukacija i kontinuirano stručno usavršavanje laboratorijskih djelatnika.

- provjera kvalitete rada preko različitih standardnih test sojeva i seruma.

-prikupljanje mjesečnih, godišnjih podataka o radu javnozdravstvenih laboratorija i njihova stručna obrada 

slu ba za epidemiologiju kroni nih masovnih bolesti
Služba za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti

Zadaci Službe su:

 • Za odabrane prioritete iz područja kroničnih masovnih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, zloćudne novotvorine, duševne bolesti i poremećaji itd.) praćenje i epidemiološka analiza morbiditeta i mortaliteta;
 • Praćenje i analiza čimbenika rizika za pojedine kronične bolesti od javno zdravstvenog značaja;
 • Sudjelovanje u izradi prijedloga programa mjera zdravstvene zaštite;
 • Predlaganje mjera i postupaka primarne, sekundarne i tercijarne prevencije te sudjelovanje u njihovom organiziranju i provođenju s posebnim naglaskom na integriranim programima (primjerice INTER-HEALTH program SZO) gdje se suzbijanjem odabranog čimbenika rizika djeluje u smislu prevencije više kroničnih bolesti (npr. pušenje je čimbenik rizika za bolesti srca i krvnih žila, neka sijela raka, kroničnu opstruktivnu bolest pluća itd);
slu ba za epidemiologiju kroni nih masovnih bolesti1
Služba za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti
 • Predlaganje, poticanje i sudjelovanje u organizaciji i provođenju programa zdravstvenog prosvjećivanja i promicanja zdravlja, posebice poticanjem zdravijeg načina življenja, čime se unaprjeđuje zdravlje, a istodobno rizici po zdravlje ni ne nastupe ili se smanjuje njihova prevalencija;
 • Monitoring i evaluacija pojedinih programa;
 • Unapređivanje kompjutorske obrade podataka, analitičkih procedura i informacijskog sustava;
 • Vođenje državnih registara za rak i psihoze;
 • Sudjelovanje u stručnom usavršavanju i edukaciji zdravstvenih djelatnika;
 • Izrada posebnih analiza i elaborata za potrebe Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i drugih naručitelja;
 • Provođenje istraživanja na području kroničnih masovnih bolesti.
slu ba za epidemiologiju kroni nih masovnih bolesti2
Služba za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti

Ustrojstvo Službe:

 • 1. Odjel za praćenje i prevenciju ostalih masovnih bolesti
 • 2. Odjel za prevenciju duševnih bolesti i poremećaja
 • - Odsjek za praćenje psihoza s registrom
 • - Odsjek za praćenje izvršenih samoubojstava s registrom
 • 3. Odjel za sprječavanje i suzbijanje malignih bolesti
 • - Odsjek za praćenje malignih bolesti s registrom
 • 4. Odjel za sprječavanje bolesti srca i krvnih žila
 • 5. Odjel za suzbijanje i sprječavanje nesreća
 • 6. Odjel za prevenciju invalidnosti- Odsjek Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
slu ba za zdravstvenu ekologiju1
Služba za zdravstvenu ekologiju
 • Osnovni zadaci:

- praćenje, ocjenjivanje, prevencija i korekcija čimbenika okoliša s štetnim djelovanjem

-podržavanje aktivnosti kojima se poboljšava kakvoća okoliša , koriste zdravi stilovi života i ohrabruje uporaba zdravih tehnologija

-praćenje, proučavanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti namirnica u proizvodnji i prometu u Republici Hrvatskoj, kao i onih iz uvoza,

-praćenje, proučavanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti pitke vode, kakvoće otpadnih, površinskih i voda za rekreaciju, i stanja vodoopskrbe na čitavom teritoriju RH

-praćenje stanja uhranjenosti pučanstva u smislu energetske opskrbljenosti kao i u smislu prisustva pojedinih prehrambenih deficita, posebno u ugroženim skupinama pučanstva (djeca, žene i trudnice, starije osobe)

-sudjeluju u kreiranju javnozdravstvene politike i zakonskih i podzakonskih akata iz područja svog djelovanja

slu ba za kolsku medicinu i slu ba za prevenciju ovisnosti
Služba za školsku medicinu i Služba za prevenciju ovisnosti
 • ciljevi preventivne i specifične zdravstvene zaštite:· rano uočavanje i prepoznavanje poremećaja i bolesti,· sprečavanje nastanka društveno neprihvatljivog ponašanja i ovisnosti,· usvajanje stavova i navika zdravijeg načina življenja,· razvijanje odgovornosti za osobno zdravlje,· zaštita duševnog zdravlja osobito vezano uz probleme učenja i prilagodbe na školu.-Ambulantnu skrb o školskoj djeci u primarnoj zdravstvenoj zaštiti provode liječnici opće/obiteljske medicine, a preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu liječnici školske medicine u zavodima za javno zdravstvo. 
slu ba za socijalnu medicinu i zdr statistiku
Služba za socijalnu medicinui zdr. statistiku
 • Ustrojstvo Službe:
 • Odjel za zdravstvenu statistiku i informatiku
 • Odjel za ljudske i materijalne resurse u zdravstvu
 • Odjel za primarnu zdravstvenu zaštitu
 • Odjel za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
 • Odjel za medicinsku demografiju
 • Odjel za medicinu rada
 • Odjel za zdravstvenu politiku i sustav zdravstva
 • Odjel za istraživanje zaštite zdravlja skupina s posebnim rizicima
 • Odjel za zdravstvenu ekonomiku
program rada socijalne med
Program rada socijalne med.
 • Zdravstveno-statistička istraživanja od nacionalnog interesa

-prema godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti

-prema odredbama HZZO-a i Ministarstva zdavstva i socijalne skrbi

 • Sudjelovanje u izradi i evaluacija provođenja programa mjera zdravstvene zaštite
 • Izrada stručnih mišljenja i publikacija temeljem pokazatelja o zdravstvenom stanju i radu zdravstvenih službi (bilteni, ljetopisi i sl.)
program rada socijalne med1
Program rada socijalne med.
 • Edukacija zdravstvenih djelatnika vezano uz unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih pokazatelja
 • Stručno-metodološka pomoć zdravstvenim djelatnicima i ustanovama u vezi s kvalitetom izvještavanja (upute za ispunjavanje obrazaca)
program rada socijalne med2
Program rada socijalne med.
 • Suradnja s međunarodnim organizacijama (WHO, EUROSTAT, UNICF, druge)
 • Zdravstveno prosvjećivanje i promicanje zdravlja

- programi zdravstvenog informiranja (www.zdravlje.hr)

slide29
Do osamostaljenja Hrvatske uz HZJZ (nacionalna razina) postojalo 6 zavoda na regionalnoj razini
 • Za vrijeme Domovinskog rata javila se potreba za dobro organiziranom zdr. službom → potiče se mreža zavoda za javno zdravstvo na regionalnoj razini i osnivaju se Županijski zavodi za javno zdravstvo (21)
upanijski zavodi za javno zdravstvo1
Županijski zavodi za javno zdravstvo
 • čl. 100Zakona o zdravstvenoj zaštiti:

Zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja sljedeće poslove:

 • – provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te fakultetima na svom području,
 • – prati, proučava, evalvuira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnojonesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje,
 • – prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolestiovisnosti, na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda zajavno zdravstvo,
 • – na zahtjev poglavarstva jedinice područne (regionalne) samouprave prati i ocjenjujezdravstveno stanje stanovništva na tom području,
 • – kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizomstanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po potrebi provodi protuepidemijskemjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija,
slide31
čl. 100Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • – analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti zasprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
 • – nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i
 • protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje jedinice područne(regionalne) samouprave,
 • – obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave,
 • – prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnostnamirnica i predmeta opće uporabe za područje jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • – sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • – prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva jedinicepodručne (regionalne) samouprave,
 • – sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući bolesti ovisnosti,
 • – obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnostina području jedinice područne (regionalne) samouprave.
zavodu za javno zdravstvo istarske upanije
Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije

Zavod kroz javnozdravstvenu djelatnost na području Istarske županije obavlja slijedeće poslove:

 • provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te fakultetima na svom području,
 • prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje,
 • prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti, na svom području za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
 • na zahtjev Poglavarstva Županije prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području,
 • kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija,
 • analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
 • surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
 • nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svom području,
 • obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za područje županije,
zavodu za javno zdravstvo istarske upanije1
Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije
 • prati, proučava, analizira i ocjenjuje higijensku ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje Županije,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (zraka, tla, buke) i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području Županije,
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući i bolesti ovisnosti,
 • obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Županije,
 • obavlja i ostale poslove iz područja javnog zdravstva, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
 • obavlja dio poslova preventivne zdravstvene zaštite za Hrvatsku vojsku,
 • obavlja druge poslove povjerene od Istarske županije, a u skladu sa zakonom,
 • obavlja zdravstvene preglede na temelju posebnih odluka nadležnih ministarstava (zdravstva, unutarnjih poslova i dr.) te državnih tijela s posebnim ovlastima,
 • obavlja stručne poslove zaštite okoliša,
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju promicanja zdravlja.
zavodu za javno zdravstvo istarske upanije3
Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije

Izvješća

Mjesečno:

 • Bilten o kretanju zaraznih bolesti

Godišnje:

 • Zarazne bolesti u Istarskoj županiji
 • Podaci o zdravstvenom stanju pučanstva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji
 • Izvješće o kakvoći mora na morskim plažama u Istarskoj županiji
 • Izvješće o kakvoći vode u Istarskoj županiji
 • Izvješće o kakvoći zraka u Istarskoj županiji

Povremeno:

 • Županijska slika zdravlja i prijedlog strategije unapređenja zdravlja u Istarskoj županiji
 • Korištenje sredstava ovisnosti kod srednjoškolaca u Istarskoj županiji (Rizični poremećaji kod srednjoškolaca i Škola iz perspektive učenika)
financiranje
Financiranje
 • HZJZ: - Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi→ oko 60%

- HZZO→ oko 40%

 • Županijski ZJZ-i: županije i HZZO za rad epidemioloških timova
druge zemlje
Druge zemlje
 • SAD (CDC)
 • Velika Britanija (NHS)
cdc centers for disease control and prevention
CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
 • Osnovan 1946. u Atlanta Georgia kao Communicabla Disease Center
 • Sadašnja direktorica:

Julie Louise Gerberding, MD, MPH

vizija
Vizija

“Healthy People in a Healthy World—Through Prevention”

- CDC kao ključna institucija u SAD i u svijetu koji nastoji zaštiti ljudsko zdravlje i sigurnost te osigurati pouzdane informacije i zdravlje kroz blisku suradnju

misija
Misija
 • Promicati zdravlje i kvalitetan život prevencijom i kontrolom bolesti i ozljeda.
istinske vrijednosti
Istinske vrijednosti
 • ODGOVORNOST
 • POŠTIVANJE
 • INTEGRITET – poštenje i etičnost u svemu (“We are honest and ethical in all we do. We will do what we say. We prize scientific integrity and professional excellence.”)
obe anja
Obećanja
 • Biti marljiv službenik od povjerenja.
 • Osigurati okruženje za intelektualni i osobni razvoj i integritet.
 • Baziranje odluka u javnom zdravstvu na temelju rezultata znanstvenih istraživanja.
 • Stavljanje koristi društva ispred koristi institucije.
 • Tretiranje svih ljudi na dostojanstven, častan i pošten način.
ciljevi
Ciljevi
 • Healthy People in Every Stage of Life
 • Healthy People in Healthy Places
 • People Prepared for Emerging Health Threats
 • Healthy People in a Healthy World
nacionalni centri cdc a
Nacionalni centri CDC-a

Utjecaj okoliša na zdravlje

 • National Center for Environmental Health (NCEH)

Prevencija ozljeda

 • National Center for Injury Prevention and Control (NCIPC)

Globalno zdravlje

 • Coordinating Office for Global Health (COGH)
slide45
Promicanje zdravlja
 • National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities (NCBDDD)
 • Office of Genomics and Disease Prevention
 • National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP)
slide46
Infektivne bolesti
 • National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD)
 • National Center for Zoonotic, Vector-Borne, and Enteric Diseases (NCZVED)
 • National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention (NCHHSTP)
 • National Center for Preparedness, Detection, and Control of Infectious Diseases (NCPDCID)
slide47
Javno-zdravstvene informacije, zdravstveni marketing i statistika
 • National Center for Public Health Informatics (NCPHI)
 • National Center for Health Marketing (NCHM)
 • National Center for Health Statistics (NCHS)

Antiteroristička pripravnost

 • Coordinating Office for Terrorism Preparedness & Emergency Response (COPTER)

Zdravlje i sigurnost na poslu

 • National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
slide49
90% Amerikanaca vjeruje da CDC odlično radi svoj posao
 • "We ought to be able to tell the American people the health impact we are having, and we should continuously improve that impact.“
 • Javne financije - HealthImpact.net (usporedba potrošenih novčanih sredstava s ostvarenim ciljevima)
nhs national health service
NHS(National Health Service)
 • Utemeljen 1948. (Aneurin Bevan)
 • 3. najveći poslodavac na svijetu (nakon kineske vojske i indijskih željeznica)

Aneurin Bevan visits a patient at Park Hospital, Manchester

slide51
Dijelovi NHS: NHS Scotland, NHS Wales, Health and Social Care in Northern Ireland, NHS England
 • NHS osiguravaju većinu zdravstvene zaštite u VB
 • Uključuje:

Primarna zd. zaštita

in-patient care

Dugoročna zdravstvena zaštita

Oftalmologija

Stomatologija

tijela nhs a
Tijela NHS-a

Administracija

 • Strategic Health Authorities (SHAs) – nadzire djelovanje NHS-a u pojedinom području
 • Special Health Authorities – pruža usluge u Engleskoj uključujući:
  • National Institute for Health and Clinical Excellence
  • NHS Direct,
  • NHS Business Services Authority
  • NHS Professionals Special Health Authority

Pružatelji zdravstvenih usluga

 • NHS Trusts
  • Primary Care Trusts (PCTs), which administer primary care and public health, providing and commissioning healthcare for their populations. See List of Primary Care Trusts in England
  • NHS Hospital Trusts. 290 organisations administer hospitals, treatment centres and specialist care in about 1,600 NHS hospitals (many trusts maintain between 2 and 8 different hospital sites).
   • NHS hospitals administered by the above - often more than one hospital per Trust.
  • NHS Ambulance Services Trusts
  • NHS Foundation Trusts - presently all of these are hospitals, but could include PCTs in future.
  • NHS Care Trusts
 • NHS Mental Health Services Trusts
i na kraju ponovimo
I na kraju.. ponovimo..
 • Organizacija, struktura i funkcije ZZJZ definirane su člancima 96-100 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (2003., izmjena 2006.god.)
 • Usprkos trendu privatizacije zdravstva, ZZJZ moraju ostati državna tijela, tijela koja će raditi maksimalno objektivno, tijela kojim ćemo vjerovati.. (90% Amerikanaca vjeruje da CDC odlično radi svoj posao)
financiranje1
Financiranje
 • HZJZ: - Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi→ oko 60%

- HZZO→ oko 40%

 • Županijski ZJZ-i: županije i HZZO za rad epidemioloških timova
slide57
Na temelju statističkih izvještaja o pojedinim bolestima koje rade ZZJZ izrađuju se planovi i mjere za suzbijenje, sprečavanje, kontroliranje tih bolesti..

Pravilnom prehranom i higijenom do

zdravih zubi i lijepog osmjeha

Prehrambene smjernice za odrasle

  1. Registar zdravstvenih djelatnika

  2. Registar liječenih ovisnika

  3. Registar za psihoze

4. Registar izvršenih samoubojstava Hrvatske

  5. Registar za rak

  6. Registar legionele

  7. Registar za TBC

  8. Registar za HIV

Incidencija raka u Hrvatskoj, Bilten br. 28

Pravilnim izborom i pohranjivanjem namirnica čuvajte svoje zdravlje