Download
lidija mar ek stanislav benka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lidija Marček Stanislav Benka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lidija Marček Stanislav Benka

Lidija Marček Stanislav Benka

235 Views Download Presentation
Download Presentation

Lidija Marček Stanislav Benka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zemplínska zaťažená oblasť Lidija Marček Stanislav Benka Environmentalistika, 3. ročník

 2. Zaťažené oblasti Slovenska Zemplínska zaťažená oblasť, jej rozloha je: 545,2 km²

 3. http://www.vranov.sk/?lng=sk&page=t19&go=173&offset=8&PHPSESSID=0521198a546785b4b1c9f387d3087d1ehttp://www.vranov.sk/?lng=sk&page=t19&go=173&offset=8&PHPSESSID=0521198a546785b4b1c9f387d3087d1e • na znečistení ovzdušia sa v najväčšej miere podieľa chemický, drevospracujúci priemysel, priemysel palív a energetiky • ďalšími lokálnymi zdrojmi sú najmä doprava,suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, skládok sypkých materiálov a vykurovanie domov na tuhé palivá.

 4. Zdroj: Environmentálna regionalizácia Slovenskej republikyIII. aktualizované a rozšírené vydanie

 5. Najväčší znečisťovatelia: • Chemko,a.s., Strážske • Energetika, s.r.o., Strážske • Bukocel, a.s., Hencovce • CENON, s.r.o., Strážske • UNIOL – VRANOV, s.r.o.,VnT • Bukóza Preglejka, a.s., Hencovce CENON, s.r.o., Strážske Chemko,a.s., Strážske Bukocel, a.s., Hencovce

 6. Množstvo emisii v Zemplínskej zaťaženej oblasti Zdroj: SHMÚ

 7. Znečistenie povrchových vôd • Hlavný tok Ondava s prítokmi Laborec a Bodrog. • Znečistenie spôsobné hlavne nevyhovujúcim čistením komunálnych odpadových vôd. • Kvalita vody II.-V. trieda. Zdroj: Environmentálna regionalizácia Slovenskej republikyIII. aktualizované a rozšírené vydanie

 8. Úroveň kvality povrchových vôd v Zemplínske zaťaženej oblasti

 9. Úroveň kvality povrchových vôd v Zemplínske zaťaženej oblasti • Limitné hodnoty výrazne prekračujú aj obsahy ťažkých kovov - Al a Zn, CHSKCr a organických uhľovodíkov. • Uh a Latorica boli znečistené aj ropnými látkami – pochádzali z havárii mimo Slovenska.

 10. Pôdy v tejto oblasti radíme • do kategórie O – A nekontaminované pôdy – rizikové pôdy( podľa obsahu ťažkých kovov v pôdach ) Zdroj: Environmentálna regionalizácia Slovenskej republikyIII. aktualizované a rozšírené vydanie

 11. http://www.cas.sk/clanok/160450/zemplinska-sirava-je-zamorena-odpadom-rybari-naplnili-400-vriec.htmlhttp://www.cas.sk/clanok/160450/zemplinska-sirava-je-zamorena-odpadom-rybari-naplnili-400-vriec.html • Na produkcii nebezpečných a ostatných odpadov mali v roku 2007 najvýznamnejší podiel tieto spoločnosti: • • Slovenské elektrárne a.s., Vojany - s produkciou 236 155 t odpadov • • Železnice SR Bratislava, prevádzka Trebišov - 56 379t odpadov • • Bukocel a.s., Hencovce - 50 134 t odpadov • • Bukóza Píla a.s., Hencovce - 22 685 t odpadov • • SLOVNAFT a.s., BA, prevádzka Michalovce - 10 486 t odpadov

 12. Spôsob nakladania s odpadmi v Zemplínskej zaťaženej oblasti ( 2007 ) Zdroj: SAŽP

 13. Správa o stave životného prostredia • slovenskej republiky v roku 2007 • ZAŤAŽENÉ OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE / 2010 • www.enviroportal.sk • www.chemko.sk • www.enviro.gov.sk • www.sazp.sk

 14. Ďakujeme za pozornosť