indikatorer m ta f r vem l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indikatorer – mäta för vem? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Indikatorer – mäta för vem?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Indikatorer – mäta för vem? - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

Avdelningen för Drift- och Underhållsteknik. Indikatorer – mäta för vem?. Thomas Åhrén Doktorand vid avd. för Drift- och underhållsteknik Luleå tekniska universitet. Disposition . Inledning Mätningens problematik Indikatorer – vad är det? Indikatorer som beslutsunderlag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Indikatorer – mäta för vem?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indikatorer m ta f r vem

Avdelningen för Drift- och Underhållsteknik

Indikatorer – mäta för vem?

Thomas Åhrén

Doktorand vid avd. för Drift- och underhållsteknik

Luleå tekniska universitet

disposition
Disposition
 • Inledning
 • Mätningens problematik
 • Indikatorer – vad är det?
 • Indikatorer som beslutsunderlag
  • Backspegelns problematik
  • Verksamhetsstyrning
  • Processorienterade och resultatrelaterade
 • Exempel
  • Att använda Banverkets resultatmått som indikatorer
  • CO2-halt och miljömål
 • Kan man mäta diffusa processer ingenjörsmässigt
 • Avslutning
m tandets problematik
Mätandets problematik
 • Kan vi mäta det vi vill mäta
 • Mäter vi det vi ska mäta (validitet)
 • Hur bra är mätningarna (reliabilitet)
 • Hur förhålla sig till mätdata som beslutsunderlag
ett exempel
Ett exempel
 • Tänk på en termometer som visar -10oC
 • Du planerar en utomhusaktivitet
 • Vilka slutsatser drar du?
 • Tänk nu på en termometer som visar +10oC
 • Vilka slutsatser drar du nu?
 • Vilka slutsatser skulle du dra utan termometer?
exempel 2
Exempel 2
 • Bilens hastighetsmätare visar 110 km/h
 • Tillåten hastighet är 90 km/h
 • Du närmar dig vägverkets hastighetskamera
 • Hur kommer du att reagera?
 • Vad skulle hända om bilens hastighetsmätare är ur funktion?
relevanta fr gor
Relevanta frågor
 • Är det tillräckligt att veta temperaturen för att få en trevlig utomhusvistelse?
 • Är det tillräckligt att veta bilens hastighet för att få en säker bilkörning?
 • Vad vill hända om informationen är felaktig?
vad r indikatorer nyckeltal
Vad är indikatorer (nyckeltal)?
 • ”Just an indicator of performance” (Wireman, 1998),
 • “Performance indicator is a measure capable of generating a quantified value to indicate the level of performance taking into account single or multiple aspects” (Liyanage et al., 2001)
k rt barn har m nga namn

Indikatorer

Index

Nyckeltal

KPI

(Key performance indicators)

Kärt barn har många namn…
varf r indikatorer

En önskan att kunna påverka ett fastställt mål, genom att följa upp och mäta de påverkansfaktorer som målet är beroende utav.

 Väljs rätt indikatorer kan målvärdet påverkas i önskad riktning under resans gång

Varför indikatorer?
indikatorer
Indikatorer
 • En möjlig definition
  • Komprimerad information levererad som ett tal
 • Hur indikatorer fungerar
  • Identifierar behov av handling, alarmbeslut
  • Identifierar vad som bör göras, diagnostik
 • Signallikhet
 • Beslutslikhet
 • Samband signal  beslut

Resultatmått

Processmått

(Performance driver)

indikatorernas egenskaper
Indikatorernas egenskaper
 • Uttryckt som ett tal
 • Ger information om:
  • fysiska förhållanden eller processtatus
  • mål- eller strategiorienterad
  • enstaka objekt/uppgift eller grupper av objekt/uppgifter
 • Skalbar
  • lokal, regional och global
typer av indikatorer
Typer av indikatorer
 • Förutspående eller kvitterande
 • Standard eller skräddarsydd
 • Lång- eller kortsiktig
 • Snabb eller långsam
  • Redundans
 • Kompromiss (Trade-off)
indikatorer jmf m lv rde

Målvärdet mätbart

Indikator mätbar här

Indikator mätbar här

Indikator mätbar här

Tid

Leading eller

förutspående

indikator 

performance

driver

Coincident eller

just-nu

indikator 

förändras

parallellt med

målvärdet 

indikator kan vara

målvärde

Lagging eller

kvitterande

indikator 

outcome

measurments 

indikator = målvärde

Indikatorer jmf målvärde
signal eller beslutslikhet
Signal- eller beslutslikhet

Signallikhet (motorinformation)

Oljetryck

Tankmätare

Vattentemp.

Hinder/fara

Poliskontroll

Trötthet

Beslutslikhet

Beslutslikhet

Stanna nu

Planera stopp

skapande av indikatorer

Fastställ mål

Skapa strategier

Bestäm kritiska

framgångsfaktorer

Välj lämpligaindikatorer

Skapande av indikatorer
uppf ljning och kontroll en tillbakablick
Uppföljning och kontroll – en tillbakablick
 • 1880 – ingenjörsmässiga uppföljningssystem
  • behov av resurskontroll
 • 1920 – ekonomirelaterade förvaltningssystem
  • offentlig ekonomisk kontroll
 • 1960 – behov av kompletterande ingenjörsmässiga aspekter
  • ekonomi, utrustning och organisatoriska perspektiv
 • 1990 – behov av kompletterande företagsmässiga aspekter
  • säkerhet, hälsa och miljömässiga perspektiv
backspegelns problematik
Backspegelns problematik
 • Traditionell verksamhetsstyrning via resultatmått
  • ekonomirelaterad
  • reflekterar gårdagens aktiviteter
  • ”kör bil genom att titta i backspegeln”
 • Vad händer om bilen är en ”supertanker”
  • lång tid mellan beslut och kursändring
  • vissa kursändringar ej mätbara inom normal planeringshorisont
 • Vad händer om bilen är ”börsen”
  • kursändringar sker så snabbt att inga beslut hinner fattas
verksamhetsstyrning

SHM

ROI

Infrastruktur-

integritet

Relationer

Kompetens

Processer

Verksamhetsstyrning

Företags-

övergripande

mål

 • Resursförvaltning
 • Hantering av oväntad input/output
 • Strategiskt fokus
 • Stödja övergripande företagsmål
 • Länka verksamheten mot företagsövergripande mål
 • Mäta verksamhetens effektivitet

(Åhrén och Kumar, 2004)

indikatorer som beslutsunderlag21
Indikatorer som beslutsunderlag
 • Organisatorisk kontroll
 • Kvantifiera organisationens effektivitet
 • Grad av organisatorisk måluppfyllelse
 • Identifiering av starka och svaga områden
 • Förbättra organisationens prestation
indikatorer kan utg ra en bas f r
Indikatorer kan utgöra en bas för:
 • Resursallokering och kontroll
 • Identifiera problemområden
 • Bidrag till övergripande företagsmål
 • Benchmarking
 • Trender
slide23

Indikatorers användning

Trender

Historia

“Gör inget”

“Agera”

+

Mål

-

Positiv

Mål

Negativ

“Agera”

“Avvakta”

Benchmarking

Tid

Konkurrent

Positiv

Mål

Negativ

Typ of indikator

Övervakas

Avstävmning

Styrande

Behov

Tid

Visualiserings nivå

Visualisering

Röd – Otillfredsställande

Gul – Behöver förbättras

Vit – Tillfredsställande

Grön – Utmärkt

Överallt

Strategiskt

Operativ

l nk och effektmodellens uppbyggnad
Länk och effektmodellens uppbyggnad

Företags-övergripande

mål

SHM

ROI

Strategiska indikatorer

(System)

Taktiska indikatorer

(Delsystem)

Operationella indikatorer

(Komponent)

Infrastruktur-integritet

Infrastruktur- integritet

Relationer

Kompetens

Processer

styrning och uppf ljning

ROI

ROI

SHM

HSE

Infrastruktur-

integritet

Kompetens

Processer

Relationer

Styrning och uppföljning

Effektivitet

Produktivitet

Ekonomi

Arbetsmiljö

Innovation

Kvalitet

tv olika typer av prestanda
Två olika typer av prestanda

A

B

C

Process

Input/Output

Processens

prestationsförmåga

Beslut baserat på relevant information

reducerad processkontroll
Reducerad processkontroll

Process-relateradeindikatorer

Dolda processer utan insyn

Program

Program

Planning

Planering

Mål & Strategier

Execution

Genomförande

Analysis

Analys

&

&

Feedback

Feedback

Resultat-orienteradeindikatorer

banverkets strategiska plan fr n resultatm tt till indikatorer

Banverkets strategiska plan: från resultatmått till indikatorer

Ett exempel på hur indikatorerkan skapas

banverkets strategiska plan
Banverkets strategiska plan
 • Strategisk styrning
 • Vision, värderingar och policyer
 • Transportpolitiska delmål
 • Målredovisning
 • Prioritering
 • Återrapporteringskrav
strategisk planuppbyggnad
Strategisk planuppbyggnad

Totalt 222 resultatmått

ett potentiellt problemomr de
Ett potentiellt problemområde
 • Styrning / ledning
 • 42 strategiska delmål
 • 222 resultatmått
 • Prioriteringar
 • Trade-offs
hur l sa problematiken
Hur lösa problematiken

222

resultatmått

 • Reduktion av antalet mått
 • Övergripande målperspektiv
 • Prioriterade mål
 • Återrapporteringsfrekvens
 • Indikatoregenskaper
 • Människans minneskapacitet
 • Resan eller resmålet

5 - 8 indikatorer för respektive målperspektiv

indikatorer en l sning
Indikatorer – en lösning
 • Ett tal
 • Process eller fysiskt relaterad
 • Strategi- eller målinformation
 • Ofta jämförelse av “är-bör”-värde
 • Skalbar
 • Psykologin säger –max 5-8 st
 • Signallikhet
 • Beslutslikhet
 • Samband signal  beslut

BÖR

ÄR

analyskriterier f r indikatorer
Analyskriterier för indikatorer
 • Max 5-8 parallella indikatorer
 • Presenterbar som ett tal
 • Larmande eller diagnostiserande
  • larmsignal eller peka på nödvändiga beslut
 • Kopplas mot organisationens övergripande mål
  • reflektera det som går att påverka
 • Skalbara
  • lokala, regionala eller globala
 • Icke-redundanta
  • behövs ej flera mått som beskriver samma sak
utdrag ur m ttbilagan
Utdrag ur måttbilagan…

Måttbilagans rubrik 3.1.1 - Tillgänglighet

Så här ser det ut!

Information avtypeninventarielista

Vad signalerardetta?

Vilket beslut följer?

mera utdrag ur m ttbilagan
Mera utdrag ur måttbilagan…

3.1.2 Turtäthet och kapacitet ska öka

+

Rubrik 3.1.3 – 3.1.5

 Konsumerad kapacitet per…

valda indikatorer
Egen verksamhet, förmåga & utveckling

Medarbetarsamtal

Individuell utvecklingsplan

Antal ändringsmeddelanden avseende PSB

Antal marknadsföringsåtgärder

Underhållskostnad per…

Antal tågförseningar pga överskridet A-arbete

Andel beviljade tåglägen

Andel körda tåg enligt plan

Kunder, uppdragsgivare & samhällsintressenter

Konsumerad kapacitet per…

Punktlighet totalt / för/ per ….

Antal tågförseningstimmar totalt / för/ per ….

Nöjdhet med Banverkets trafikantinformation

Hastighetsnedsättning

Tågstörande fel

Antal döda och allvarligt skadade

Antal olyckor

Valda indikatorer
sammanfattning av studien
Sammanfattning av studien
 • Antalet resultatmått kan reduceras
 • Resultatmått  skalbara indikatorer
 • Prioriteringar viktiga
 • Återrapporteringsfrekvens vägledande
 • Avse både process och slutmål
co 2 halt och milj m l40
CO2-halt och miljömål
 • Ökningen av CO2-halten måste stoppas
 • Relativt eniga om att problemet existerar
 • Relativt enkelt att mäta
 • Förändrad CO2-halt tar lång tid
 • Måste förlita sig på förändrade beteenden hos människan
 • Förändring övervakas enbart med processkontroll
kan man m ta diffusa processer med ett ingenj rsm ssigt f rh llningss tt

Kan man mäta diffusa processer med ett ingenjörsmässigt förhållningssätt

En möjligt lösning

kan man m ta diffusa processer med ett ingenj rsm ssigt f rh llningss tt42
Kan man mäta diffusa processer med ett ingenjörsmässigt förhållningssätt
 • Systematiskt tillvägagångssätt krävs
 • Betrakta processen som diffus
 • Identifiera liknande problemsituationer
  • CO2-halt och miljömål
 • Skapa processindikatorer
 • Fokusera på resan
generella processer
Generella processer

Mål och strategier

Program

Planera

Analysis/continuos

improvement

Genomföra

oklara delprocesser
Oklara delprocesser
 • Klara orsak-verkan samband saknas
 • ”Gör vi så här förväntar vi oss att detta ska hända”
 • Länk och effektmodellens grundtanke kan användas

Process-relateradeindikatorer

Dolda processer utan insyn

Program

Program

Planning

Planering

Mål & Strategier

Execution

Genomförande

Analysis

Analys

&

&

Feedback

Feedback

Resultat-orienteradeindikatorer

skapa indikatorerna

Fastställ mål

Skapa strategier

Bestäm kritiska

framgångsfaktorer

Välj lämpligaindikatorer

Skapa indikatorerna…

… och fokusera på resan

BÖR

ÄR

sammanfattning
Sammanfattning
 • Inledning
 • Mätningens problematik
 • Indikatorer – vad är det?
 • Indikatorer som beslutsunderlag
  • Backspegelns problematik
  • Verksamhetsstyrning
  • Processorienterade och resultatrelaterade
 • Exempel
  • Att använda Banverkets resultatmått som indikatorer
  • CO2-halt och miljömål
 • Kan man mäta diffusa processer ingenjörsmässigt
 • Avslutning