الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن - PowerPoint PPT Presentation

heath
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن PowerPoint Presentation
Download Presentation
الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن

play fullscreen
1 / 64
Download Presentation
Presentation Description
305 Views
Download Presentation

الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. فیزیولوژی قلب الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی دانشجو مهندسی پزشکی استاد مربوطه: دکتر رضا لشگری آبان 92

 2. فهرست مطالب • مقدمه • بافت های عضلانی قلب • فعالیت الکتریکی قلب • هدایت ایمپالس ها • ثبت حوادث الکتریکی • اشتقاق • الکتروکاردیوگرام (ECG-EKG) • تحلیل الکتروکاردیوگرام 2/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 3. مقدمه مقدمه • الکتروکاردیوگرام نمودار ثبت شده تغییرات پتانسیل الکتریکی ناشی از تحریک عضله قلب می باشد. • نوار قلب یکی اقداماتی است که اطلاعاتی در مورد عملکرد قلب بیان می کند. • از نوار قلب می توان جهت ارائه گزارش از ریتم قلب استفاده کرده و با تفسیر الگوی الکتروکاردیگرافی، بسیاری از مشکلات قلبی را تشخیص داد. • مزیت الکتروکاردیوگرافی نسبت به روشهای دیگر همچون CMR، PET و CT • هزینه کم • قدرت تفکیک زمانی بالا • غیر تهاجمی بودن • قابلیت نمایش تصاویر به صورت همزمان • سیستم قابل جابجایی بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 3/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 4. بافت های عضلانی قلب مقدمه بافت های عضلانی قلب بر حسب عملکرد بافت های عضلانی بافت با قابلیت تولید خود به خود پتانسیل عمل و محرک بافت با قابلیت انقباضی بالا بافت با قابلیت انقباضی بالا فعالیت الکتریکی قلب بافت هایی که قابلیت انقباضی بیشتری داشته و نیروی انقباضی قلب راتامین می کنند نظیر میوسیت های دهلیزی و بطنی هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی هسته اشتقاق میتوکندری های متعدد میوسیت یا الیاف عضلانی الکتروکاردیوگرام سارکوپلاسم میوفیبریل ها تحلیل الکتروکاردیوگرام 4/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 5. بافت های عضلانی قلب مقدمه سلولهای عضلانی قلب بر حسب عملکرد بافت های عضلانی بافت با قابلیت تولید خود به خود پتانسیل عمل و محرک بافت با قابلیت انقباضی بالا فعالیت الکتریکی قلب گره سینوسی دهلیزی(SA) مولد جریان الکتریکی قلب(گره پیش آهنگ) 4میلیمترعرض،2میلیمتر ضخامت،20میلیمتر طول سلولهای SA در زمان دیاستول (استراحت قلب) خود به خود دپلاریزه می شوند (شروع پتانسیل عمل) گره SA اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک دریافت می کند. بافت هایی که تولید خود به خود و هدایت سریع پتانسیل عمل در قلب را به عهده دارند هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 5/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 6. بافت های عضلانی قلب مقدمه بافت های عضلانی قلب بر حسب عملکرد بافت های عضلانی بافت با قابلیت تولید خود به خود پتانسیل عمل و محرک بافت با قابلیت انقباضی بالا فعالیت الکتریکی قلب گره دهلیزی بطنی(AV) در جدار دهلیز راست ، در عقب دریچه سه لتی 22میلیمرطول،10میلیمتر عرض،3میلیمتر ضخامت جریان الکتریکی پس از انتقال از AVاز دسته هیس به پورکنژ رسیده در تمام قلب منتشر می شود. زمان تحریک ناپذیری گره AVطولانی تر است. هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 6/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 7. سلول های عضلانی قلب مقدمه بافت های عضلانی قلب بر حسب عملکرد بافت های هدایتی قلب بافت با قابلیت تولید خود به خود پتانسیل عمل و محرک بافت با قابلیت انقباضی بالا فعالیت الکتریکی قلب پخش پتانسیل عمل در دهلیزها رسیدن به گره AV هدایت ایمپالس ارسال پتانسیل عمل به دسته هیس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق دسته هیس در امتداد دیواره بطن پایین آمده و به دو شاخه می شود. الکتروکاردیوگرام ارسال پتانسیل عمل به فیبر پورکنژ و ارسال در سرتاسر قلب تحلیل الکتروکاردیوگرام 7/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 8. فعالیت الکتریکی قلب مقدمه قلب بدون ارتباطات عصبی تا زمانی که سلول های عضلانی زنده باشند، زنده میماند. خاصیت خودکاری بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب • شروع مرحله ی دپلاریزاسیون در گره SA (پتانسیل پیش آهنگ) • سلولهای اطراف گره SA و گره AV نیز با سرعت دپولاریزاسیون پایین تر، قادر به تولید پتانسیل پیش آهنگ هستند اما قبل از تحریک توسط این پتانسیل پیش آهنگ، توسط پتانسیل ناشی از گره SA تحریک می شوند. هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 8/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 9. فعالیت الکتریکی قلب مقدمه رسیدن ولتاژ به حد آستانه وباز شدن کانل های سدیمی و ورود سدیم به داخل سلول بافت های عضلانی مرحله رپولاریزاسیون باز شده کانال پتاسیمی و خروج پتاسیم از سلول 60 mv فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس کفه به مدت 200 تا 300 میلی ثانیه فعال شدن کانال کلسیمی و ورود کلسیم به داخل سلول دوره تحریک ناپذیری 0 mv ثبت حوادث الکتریکی تولید پتانسیل پیش آهنگ در گره SA و آغاز مرحله ی دپولاریزاسیون اشتقاق الکتروکاردیوگرام -90 mv 200ms تحلیل الکتروکاردیوگرام 9/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 10. هدایت ایمپالس مقدمه شروع پتانسیل عمل از گره SA بافت های عضلانی عبور سریع پتانسیل عمل از دهلیزها کاهش سرعت هدایت در گره AV سرعت: 0.3 تا 0.5 متر بر ثانیه فاصله تحریک بین دهلیزها و بطن ها: 0.1 تا 0.2 ثانیه فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی ارسال پتانسیل عمل به دسته هیس و ارسال به سمت چپ و راست افزایش سرعت هدایت در دسته هیس اشتقاق الکتروکاردیوگرام ارسال پتانسیل عمل به تمامی نقاط قلب از طریق الیاف پورکنژ تحلیل الکتروکاردیوگرام 10/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 11. محور الکتریکی قلب مقدمه محور الکتریکی قلب: مسیر عبور دپولاریزاسیون در قلب سلول های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 11/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 12. ثبت حوادث الکتریکی قلب مقدمه هنگامی که ایمپالس قلبی از درون قلب عبور می کند جریان الکتریکی از قلب از طریق مایع میان بافتی به بافت های اطراف منتشر می شود بطوریکه می توان این امواج الکتریکی را با قرار دادن الکترودها در سطح پوست ثبت کرد. بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 12/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 13. ثبت حوادث الکتریکی قلب مقدمه B: زمان که کل سلول دپولاریزه می شود، موجی ثبت نمی شود. D: زمان که کل سلول رپولاریزه می شود، موجی ثبت نمی شود. A: دپولاریزاسیون از آند به کاتد C: رپولاریزاسین از آند به کاتد اتصال آند به قاعده و کاتد به نوک قلب بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 13/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 14. ثبت حوادث الکتریکی قلب • جهت رپولاریزاسیوندر دهلیزهاو بطن ها متفاوت است. • در دهلیزها همان سلول هایی که زودتر دپولاریزه شده اند زودتر هم رپولاریزه می شوند و بنابراین جهت انتشار رپولاریزاسیون دهلیزی هم از آند به کاتد خواهد بود و رپولاریزاسیون دهلیزها منجر به ثبت موج منفی میشود. • در بطن ها اولین سلول هایی که دپولاریزه شده اند آخرین سلول هایی هستند که رپولاریزه خواهند شد بنابراین جهت انتشار رپولاریزاسیون بطن ها از سمت نوک قلب به سمت قاعده (کاتد به آند ) بوده و یک موج مثبت ثبت خواهد شد. مقدمه سلول های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 14/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 15. اشتقاق در الکتروکاردیوگرافی استاندارد محل قرارگیری الکترودهای آند و کاتد را درچندین موقعیت، بصورت قراردادی تنظیم می­کنند و به محور هر کدام از این جهت ها یک لید یا اشتقاق می گویند. مقدمه نوع I سلول های عضلانی نوع II اشتقاق دو بعدی اندامها اشتقاق دو بعدی اندامها Bipolar limb lead فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس نوع III اشتقاق تقویت شده یک بعدی ثبت حوادث الکتریکی انواع اشتقاق اشتقاق اشتقاق جلو سینه ای یا جلو قلبی الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 15/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 16. اشتقاق مقدمه ترمینال منفی الکترود به دست راست و ترمینال مثبت به دست چپ بسته میشود. نوع I سلول های عضلانی نوع II اشتقاق دو بعدی اندامها Bipolar limb lead اشتقاق دو بعدی اندامها فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس نوع III اشتقاق تقویت شده یک بعدی ثبت حوادث الکتریکی انواع اشتقاق اشتقاق اشتقاق جلو سینه ای یا جلو قلبی الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 16/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 17. اشتقاق مقدمه ترمینال منفی الکترود به دست راست و ترمینال مثبت به پای چپ بسته میشود. نوع I بافت های عضلانی نوع II اشتقاق دو بعدی اندامها Bipolar limb lead فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس نوع III اشتقاق تقویت شده یک بعدی ثبت حوادث الکتریکی انواع اشتقاق اشتقاق اشتقاق جلو سینه ای یا جلو قلبی الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 17/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 18. اشتقاق مقدمه ترمینال منفی الکترود به دست چپ و ترمینال مثبت به پای چپ بسته میشود. نوع I بافت های عضلانی نوع II اشتقاق دو بعدی اندامها Bipolar limb lead فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس نوع III اشتقاق تقویت شده یک بعدی ثبت حوادث الکتریکی انواع اشتقاق اشتقاق اشتقاق جلو سینه ای یا جلو قلبی الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 18/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 19. قانون اینتهون مقدمه بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 19/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 20. اشتقاق مقدمه الکترودهای متصل به دو اندام بعنوان الکترود منفی و الکترود متصل به اندام سوم بعنوان الکترود مثبت درنظر گرفته میشود. بافت های عضلانی Augmented Voltage Right Arm اشتقاق دو بعدی اندامها فعالیت الکتریکی قلب الکترود مثبت به دست راست متصل میشود. AVR هدایت ایمپالس اشتقاق تقویت شده یک بعدی Augmented limb lead ثبت حوادث الکتریکی AVL انواع اشتقاق اشتقاق AVF اشتقاق جلو سینه ای یا جلو قلبی الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 20/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 21. اشتقاق مقدمه الکترودهای متصل به دو اندام بعنوان الکترود منفی و الکترود متصل به اندام سوم بعنوان الکترود مثبت درنظر گرفته میشود. بافت های عضلانی Augmented Voltage Left Arm اشتقاق دو بعدی اندامها فعالیت الکتریکی قلب AVR هدایت ایمپالس اشتقاق تقویت شده یک بعدی Augmented limb lead الکترود مثبت به دست چپ متصل میشود. ثبت حوادث الکتریکی AVL انواع اشتقاق اشتقاق AVF اشتقاق جلو سینه ای یا جلو قلبی الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 21/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 22. اشتقاق مقدمه الکترودهای متصل به دو اندام بعنوان الکترود منفی و الکترود متصل به اندام سوم بعنوان الکترود مثبت درنظر گرفته میشود. بافت های عضلانی Augmented Voltage Foot اشتقاق دو بعدی اندامها فعالیت الکتریکی قلب AVR هدایت ایمپالس اشتقاق تقویت شده یک بعدی Augmented limb lead ثبت حوادث الکتریکی AVL انواع اشتقاق اشتقاق الکترود مثبت به پای چپ متصل میشود. AVF اشتقاق جلو سینه ای یا جلو قلبی الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 22/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 23. اشتقاق مقدمه بافت های عضلانی اشتقاق دو بعدی اندامها فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس اشتقاق تقویت شده یک بعدی ثبت حوادث الکتریکی انواع اشتقاق الکترود مثبت در نواحی مشخصی در مقابل قلب بر روی قفسه سینه قرار گرفته و الکترودهای سه گانه اندامها مجموعا بعنوان الکترود منفی در نظر گرفته میشوند. اشتقاق اشتقاق جلو سینه ای یا جلو قلبی Myocardial lead الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام V1-V6 23/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 24. اشتقاق مقدمه V1درچهارمین فضای بین دنده ای سمت راست درکنارجناغ سینه بافت های عضلانی V2 درچهارمین فضای بین دنده ای سمت چپ درکنارجناغ سینه فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس V3در حد فاصل بین V2,V4 V4 در پنجمین فضای بین دنده ای سمت چپ روی خط میانی ترقوه     ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق V5 در امتداد V4روی خط زیر بغلی قدامی الکتروکاردیوگرام V6در امتداد V4در روی خط میانی زیر بغلی تحلیل الکتروکاردیوگرام 24/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 25. کاغذ الکتروکاردیوگرام مقدمه سرعت دستگاه: 25 میلی متر در ثانیه بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 25/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 26. شکل ECG و نام گذاری اجزاء آن مقدمه P Wave Depolarization of atria in response to SA node triggering بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام موج :Pعبور جریان الکتریکی از دهلیزها، اولین موج ECG را ایجاد می‌کند. این موجP نام‌دارد. موج P در حالت طبیعی گرد، صاف و قرینه بوده و نشان دهنده‌ی دپولاریزاسیون دهلیزهاست. تحلیل الکتروکاردیوگرام 26/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 27. شکل ECG و نام گذاری اجزاء آن مقدمه PR interval Delay of AV node to allow filling of ventricles بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام فاصله‌ی (interval)PR: از ابتدای موجP تا شروع کمپلکسQRSبه این نام خوانده می‌شود. این فاصله نشان دهنده‌ی زمان سپری شده برای رسیدن موج دپولاریزاسیون از دهلیزها به بطن‌ها است. قسمت عمده‌ی این فاصله به علت وقفه‌ی ایمپالس در گره‌ی AV شکل می‌گیرد. تحلیل الکتروکاردیوگرام 27/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 28. شکل EGC و نام گذاری اجزاء آن مقدمه QRS Complex Depolarization of ventricles بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق کمپلکسQRS: از مجموع سه موج تشکیل شده است و مجموعاً نشان دهنده‌ی دپلاریزاسیون بطن‌ها است. اولین موج منفی بعد از P، موج Q نام دارد. اولین موج مثبت بعد ازP را موج R ، و اولین موج منفی بعد ازR راS می‌نامند. چون هر سه موج ممکن است با هم دیده نشوند، مجموع این سه موج را با هم یک کمپلکس QRS می‌نامند. الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 28/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 29. شکل ECG و نام گذاری اجزاء آن مقدمه بافت های عضلانی ST Segment Beginning of ventricle repolarization فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام قطعه‌ی (segment)ST: از انتهای کمپلکسQRS تا ابتدای موج Tرا قطعه‌یST نام‌گذاری کرده‌اند. این قطعه نشان‌دهنده‌ی مراحل ابتدایی رپولاریزاسیون بطن‌ها است. تحلیل الکتروکاردیوگرام 29/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 30. شکل ECG و نام گذاری اجزاء آن مقدمه T Wave ventricular repolarization بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام موجT: موجی گرد و مثبت می‌باشد که بعد ازQRS ظاهر می‌شود. این موج نشان دهنده‌ی مراحل انتهایی رپولاریزاسیون بطن‌ها است. تحلیل الکتروکاردیوگرام 30/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 31. شکل ECG و نام گذاری اجزاء آن مقدمه بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام فاصله‌ی (interval)QT: از ابتدای کمپلکسQRS تا انتهای موجP می‌باشد و نشان دهنده‌ی زمان لازم برای مجموع فعالیت بطن‌ها در طی یک چرخه‌ی قلبی است. تحلیل الکتروکاردیوگرام 31/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 32. شکل ECG و نام گذاری اجزاء آن مقدمه بافت های عضلانی ED فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ES ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام موج U: موجی گرد و کوچک می‌باشد که بعد از T ظاهر می‌شود. این موج همیشه دیده نمی‌شود. تحلیل الکتروکاردیوگرام 32/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 33. مقدار و مدت زمان امواج و فواصل مقدمه بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 33/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 34. تحلیل کاردیوگرام مقدمه • تحلیل الکتروکاردیوگرام • محاسبه‌ی سرعت ضربان قلب • تعیین نظم شکل موج با توجه به فواصل R-R: شکل موج منظم • بررسی امواج P • توجه به فواصل P-R • بررسی عرض کمپلکس QRS بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب • بررسی امواج P • آیا امواج P دیده می‌شوند؟ • آیا شکل تمام امواج P به هم شبیه هستند؟ • آیا فواصل P-P منظم هستند؟ • آیا قبل از هر کمپلکس QRS یک موج P دیده می‌شود؟ هدایت ایمپالس • محاسبه‌ی سرعت ضربان قلب • روش اول: روش 6 ثانیه‌ای • روش دوم: روش مربع‌های بزرگ • روش سوم: روش مربع‌های کوچک • روش چهارم: روش ترتیبی • بررسی عرض کمپلکس QRS • عرض کمپلکس QRS باید بین 0.04 تا 0.12 ثانیه باشد. • آیا این فاصله در تمامی کمپلکس های QRS یکسان است؟ • فاصله‌ی PR • فاصله‌یPR چقدر است؟ (نرمال این فاصله 0.2- 0.12ثانیه است) • آیا فواصلPR در تمام نوار ریتم ثابت هستند؟ ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 34/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 35. روش 6 ثانیه ای مقدمه انتخاب 6 ثانیه از نوار قلب (30 خانه بزرگ) بافت های عضلانی تعداد کمپلکس های QRS در این فاصله=N فعالیت الکتریکی قلب تعداد ضربان قلب در یک دقیقه= 10N هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 35/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 36. روش مربع های بزرگ مقدمه هر مربع بزرگ معادل 0.2 ثانیه بافت های عضلانی محاسبه تعداد مربع های بزرگ بین دو کمپلکس های QRS متوالی= N فعالیت الکتریکی قلب تعداد ضربان قلب در یک دقیقه=300/N هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 36/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 37. روش مربع های کوچک مقدمه هر مربع کوچک معادل 0.04 ثانیه بافت های عضلانی محاسبه تعداد مربع های کوچک بین دو کمپلکس های QRS متوالی= N فعالیت الکتریکی قلب تعداد ضربان قلب در یک دقیقه=1600/N هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 37/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 38. روش ترتیبی (روشی تخمینی) مقدمه پیدا کردن موج R منطبق بر خطوط تیره بافت های عضلانی خطوط تیره بعدی نمایانگر 300، 160، 100، 75، 60 و 50 می باشند. فعالیت الکتریکی قلب یافتن موج R بعدی که منطبق بر خطوط تیره باشد. هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 38/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 39. تعداد ضربان قلب مقدمه تعداد ضربان طبیعی قلب: 60 تا 100 ضربه در دقیقه بافت های عضلانی برادیکاری: تعداد ضربان قلب کمتر از 60 ضربه در دقیقه فعالیت الکتریکی قلب • سنکوپ • درد قفسه سینه • گیجی • سرگیجه • تپش قلب • ضعف و خستگی • اختلال در خواب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی تاکیکاردی: تعداد ضربان قلب بیشتر از 100 ضربه در دقیقه اشتقاق • هنگام ورزش و در هنگام افزایش نیاز بدن به اکسیژن • بیماری ها الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 39/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 40. بررسی نظم مقدمه کاملا منظم بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس گاهی نامنظم ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 40/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 41. بررسی نظم مقدمه • علل بی نظمی: • تنش • اختلالات الکترولیتی • تحریک عصب واگ • مصرف برخی مواد و داروها • آسیب به پرده میوکارد و نرسیدن اکسیژن به نواحی درگیر بی نظمی منظم بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس کاملا نامنظم ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 41/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 42. بررسی امواج P مقدمه بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی • چند مورد از تشخیص های به دست آمده با توجه به موقعیت موج P • بلوک دهلیزی بطنی درجه اول • بلوک دهلیزی بطنی درجه دوم • بلوک دهلیزی بطنی درجه سوم اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 42/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 43. بلوک دهلیزی بطنی درجه یک • تشخیص: فاصله طولانی PR • 0.20S < PR interval • در این بلوک تمام ایمپالس های سینوسی به بطن منتقل می شوند ولی این امر با تأخیر همراه است. • وقتی که PR خیلی طولانی شود . گاهی موجP بر روی موج T قبلی می افتد. • به طور کلی بیشترین علت ایجاد بلوک دهلیزی بطنی درجه اول، مسمومیت با دیگوکسین و  inferior MI است. • بلوک دهلیزی بطنی درجه اول به طور فیزیولوژیک در ورزشکاران هم اتفاق می افتد. مقدمه بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 43/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 44. شکل موج Pطبیعی بوده اما تعداد موج Pبیشتر از کمپلکس QRSاست: • برخی از امواج P از گره AV عبور نمیکنند. • دهلیز و بطن هر کدام با ایمپالس جداگانه ای دیولاریزه می شوند. • خطرناک نبوده و شناسایی و حذف موارد ایجاد کننده قابل رفع است. بلوک دهلیزی بطنی درجه دو مقدمه بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 44/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 45. بلوک دهلیزی بطنی درجه سه • در صورتی که موج P از کمپلکس QRS بصورت کامل جدا شود: • به مفهوم تضعیف هدایت در گره AV بوده و بطن ها از هدایت دهلیز خارج شده اند. • دهلیز و بطن هر کدام با ایمپالس جداگانه ای دیولاریزه می شوند. • ایست قلبی • عدم تحریک پذیری قلب موجب عدم خونرسانی به مغز و در نتیجه غش کردن بیمار می شود. (سندروم استوکس آدامز) مقدمه بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 45/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 46. بررسی فواصل P-R مقدمه بافت های عضلانی • فاصله‌یPR چقدر است؟ (نرمال این فاصله 0.2- 0.12 ثانیه است) • آیا فواصلPR در تمام نوار ریتم ثابت هستند؟ فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی ناتوانی برخی از رشته های عظلانی بطنی در رپولاریزه شدن بین دو ضربان است. آسیب دیدن قطعی بخشی از بطن اشتقاق دسته هیس دچار ایسکیمی و یا التهاب شده است. (رماتیسم قلبی) ایست کامل قلبی الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 46/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 47. بررسی کمپلکس QRS مقدمه • بلوک شاخه ای راست RBBB • بلوک شاخه ای چپ LBBB بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی درحالت طبیعی هر دوبطن باهم، ازطریق شاخه های هدایتی راست وچپ دریک زمان تحریک می شوند معمولاٌ اختلال درشاخه ها بعد از دسته هیس اتفاق می افتد و بدین ترتیب بلوک شاخه ای خواهیم داشت. این نوع بلوکها بدنبال اختلالات قلبی شایعند. وقتی یکی ازشاخه ها بلوک شود تحریکات الکترکی ازطریق شاخه دیگر (سالم) وارد بطن می شود. لذا وقتی بطنها جداجدا تحریک شوند، مدت زمان کمپلکسQRS طولانی می شود (بیشتر از 0.12 ثانیه) و شکل کمپلکس QRSبصورت غیرعادی در می آید. اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 47/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 48. بلوک شاخه ای سمت راست مقدمه بافت های عضلانی ترتیب دپولاریزاسیون 1- ابتدا دپولاریزاسیون سپتوم بین بطنی از چپ به راست 2- دپولاریزاسیون بطن چپ 3- دپولاریزاسیون بطن راست فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی • علت این بلوک: • MI(MYOCARDIAL INFARCTION) • کاردیومیوپاتی • هیپرتروفی بطن راست • بیماری مادرزادی قلب • آمبولی ریه • درمان • درمان خاصی نداشته و روی علل تمرکز می شود. اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 48/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 49. بلوک شاخه ای سمت چپ مقدمه دراین نوع بلوک شروع دپولاریزاسیون بطن چپ به تاٌخیر می افتد و ترتیب دپولاریزاسیون بدین صورت می شود: 1- ابتدا دپولاریزاسیون سپتوم بین بطنی از راست به چپ 2- دپولاریزاسیون بطن راست 3- دپولاریزاسیون بطن چپ بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی • علت این بلوک: • MI • کاردیومیوپاتی • هیپرتروفی بطن چپ • بیماری مادرزادی قلب • درمان • درمان خاصی نداشته و روی علل تمرکز می شود. اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 49/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92

 50. فیبریلاسیون بطنی فیبریلاسیون بطنی یکی از خطرناک ترین آریتمی های قلبی است که در صورتی که طی 2 الی 3 دقیقه مهار نشود، منجر به مرگ حتمی فرد خواهد شد. مقدمه بافت های عضلانی فعالیت الکتریکی قلب هدایت ایمپالس ثبت حوادث الکتریکی اشتقاق الکتروکاردیوگرام تحلیل الکتروکاردیوگرام 50/60 الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن مهدیه کریمی لاخانی - آبان 92