i t arendamisega seotud juriidilised probleemid 2006 s gis eero johannes
Download
Skip this Video
Download Presentation
I T ARENDAMISEGA SEOTUD JURIIDILISED PROBLEEMID 2006 sügis Eero Johannes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 102

I T ARENDAMISEGA SEOTUD JURIIDILISED PROBLEEMID 2006 sügis Eero Johannes - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

I T ARENDAMISEGA SEOTUD JURIIDILISED PROBLEEMID 2006 sügis Eero Johannes. SISU. ÜLDOSA: JURIIDILISED PROBLEEMID Karistusõiguslikud sanktsioonid Eraõiguslikud nõuded ERIOSA: AUTORIÕIGUS LITSENTSILEPINGUD ISIKUANDMETE KAITSE E-ÄRI IT-KURITEOD. RISKID. KIIRESTI KASUMLIKULT MUGAVALT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I T ARENDAMISEGA SEOTUD JURIIDILISED PROBLEEMID 2006 sügis Eero Johannes' - hea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
SISU

ÜLDOSA: JURIIDILISED PROBLEEMID

   • Karistusõiguslikud sanktsioonid
   • Eraõiguslikud nõuded

ERIOSA:

 • AUTORIÕIGUS
 • LITSENTSILEPINGUD
 • ISIKUANDMETE KAITSE
 • E-ÄRI
 • IT-KURITEOD
riskid
RISKID

KIIRESTI

KASUMLIKULT

MUGAVALT

 • EFEKTIIVNE TEGEVUS
 • JÄTKUSUUTLIKKUS

RAHA

AEG

MAINE

INIMESED

era igus ja avalik igus
ERAÕIGUS JA AVALIK ÕIGUS

AVALIK ÕIGUS

 • KARISTUSÕIGUS
 • MENETLUSÕIGUS
 • FINANTSÕIGUS
 • SOTSIAALÕIGUS
 • KESKKONNAÕIGUS
 • HALDUSÕIGUS
era igus ja avalik igus1
ERAÕIGUSJA AVALIK ÕIGUS

ERAÕIGUS

 • INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUS
 • RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS
 • ÄRIÕIGUS
 • TSIVIILÕIGUS
  • Üldosa
  • Võlaõigus
  • Asjaõigus
  • Perekonnaõigus
  • Pärimisõigus
avalik igus
AVALIK ÕIGUS
 • PIIRATUD PÄDEVUS
 • PROPORTSIONAALSUS
 • HEA HALDUS
 • ÕIGUSPÄRANE OOTUS
 • ANALOOGIA KASUTAMINE PIIRATUD
 • “VÄHENE HÕLJUVUS”
era igus
ERAÕIGUS
 • DISPOSITIIVSUS
 • MÕISTLIKKUS
 • HEA USK
 • ANALOOGIA LAIALDANE KASUTAMINE
 • “HÕLJUVUS”
p hiseadus seadused m rused rahvusvahelised lepingud euroopa liidu igus
PÕHISEADUS

SEADUSED

MÄÄRUSED

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

EUROOPA LIIDU ÕIGUS

ÕIGUSAKTID
slide9
www.riik.ee

www.riigiteataja.ee

www.nc.ee

www.kola.ee

www.eau.org

www.bsa.ee

www.wipo.org

www.nlib.ee (BIE)

ALLIKAD
slide10
SÜÜTEOD:

KURITEOD (karistusseadustik)

VÄÄRTEOD (eriseadused)

MILLE EEST KARISTATAKSE?

Täpne vastavus süüteo kirjeldusele

+

süü

KARISTUSÕIGUS
tahtlus kavatsetus otsene tahtlus kaudne tahtlus ettevaatamatus kergemeelsus hooletus
TAHTLUS

kavatsetus

otsene tahtlus

kaudne tahtlus

ETTEVAATAMATUS

kergemeelsus

hooletus

SÜÜ KARISTUSÕIGUSES
karistus igus
KEDA KARISTATAKSE?

FÜÜSILINE ISIK (alates 14 a)

JURIIDILINE ISIK

KARISTUSED

rahaline karistus (30 – 500 päevamäära)

rahaline karistus juriidilisele isikule

vangistus

juriidilise isiku sundlõpetamine

rahatrahv (trahviühikud)

KARISTUSÕIGUS
karistus iguslik vastutus ja era iguslik vastutus
ERAÕIGUS

Eesmärk: riski jagamine

Tõendamine: poole kohustus

Süü, eeldatakse, et rikkuja on süüdi

Vaidluse lahendamine

Tulemus: nõude täitmine

KARISTUSÕIGUSLIK VASTUTUS JA ERAÕIGUSLIK VASTUTUS

KARISTUSÕIGUS

 • Eesmärk: kasvatuslik, edasiste rikkumiste vältimine
 • Tõendamine: riigi kohustus
 • Süü, süütuse eeldus
 • Õigusemõistja: kohus või ametiasutus
 • Tulemus: karistus
era iguslik vastutus
VASTUTUS

seadusega tagatud võimalus kasutada

õiguskaitsevahendeid

RIKKUMINE

lepingu rikkumine

lepinguvälise kohustuse rikkumine

SÜÜ

tahtlus

raske hooletus

hooletus

ERAÕIGUSLIK VASTUTUS
era iguslik vastutus1
RIKKUMINE

lepingu rikkumine

lepinguvälise kohustuse rikkumine

KAHJU

mittevaraline kahju

varaline kahju: otsene varaline kahju ja

saamata jäänud tulu

kahju tekitamise tõttu saadud kasu

mahaarvamine

ERAÕIGUSLIK VASTUTUS
era iguslik vastutus2
PÕHJUSLIK SEOS

(SÜÜ)

süü eeldus

süüta vastutus (eelkõige lepinguline vastutus)

KAS RIKKUMINE ON VABANDATAV?

Vääramatu jõud

KAS KAHJU OLI ETTENÄHTAV?

(lepinguline vastutus)

ERAÕIGUSLIK VASTUTUS
iguskaitsevahendid
KOHUSTUSE TÄITMISE NÕUE

- võimatu täitmine

- ebamõistlikult koormav või kulukas

- võlausaldajal on tulemuse saavutamiseks muu mõistlik võimalus

- isikliku iseloomuga teenus

KEELUNÕUDED

ÕIGUSKAITSEVAHENDID
iguskaitsevahendid1
OMA KOHUSTUSE TÄITMISEST

KEELDUMINE

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE

LEPINGUST TAGANEMINE VÕI LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

HINNA ALANDAMINE

VIIVIS (VIIVITUSINTRESS)

ÕIGUSKAITSEVAHENDID
slide19
OMA KOHUSTUSE TÄITMISEST

KEELDUMINE

LEPINGUST TAGANEMINE VÕI LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

HINNA ALANDAMINE

VIIVIS MAJANDUSSUHETES

ÕIGUSKAITSEVAHENDID SÕLTUMATA VASTUTUSEST
kes vastutab
KAHJU TEKITANUD ISIK

VASTUTUS ALLA 14-AASTASTE EEST

(14 – 18 AASTASED)

TÖÖANDJA VASTUTUS TÖÖTAJA EEST

SOLIDAARNE VASTUTUS

KAHJU TEKITAMINE MITME ISIKU POOLT

ÜHINE VASTUTUS

KIHUTAJA JA KAASAAITAJA

KES VASTUTAB?
autori igus
AUTORIÕIGUSEGA KAITSTAV TEOS

- originaalne (loominguline) tulemus

- kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas

- väljendatud objektiivses vormis

- tajutav ja reprodutseeritav

AUTORIÕIGUS
autori igusega ei ole kaitstud
- IDEED, KUJUNDID, MÕISTED, TEOORIAD, PROTSESSID, SÜSTEEMID, MEETODID, KONTSEPTSIOONID, PRINTSIIBID, AVASTISED, LEIUTISED

- RAHVALOOMINGUTEOSED

- ÕIGUSAKTID JA HALDUSDOKUMENDID, NENDE AMETLIKUD TÕLKED

- KOHTULAHENDID JA NENDE AMETLIKUD TÕLKED

- RIIGI AMETLIKUD SÜMBOLID JA ORGANISATSIOONIDE SÜMBOOLIKA

- PÄEVAUUDISED

- FAKTID JA ANDMED

- IDEED JA PÕHIMÕTTED, MILLELE RAJANEVAD

ARVUTIPROGRAMMI ELEMENDID

AUTORIÕIGUSEGA EI OLE KAITSTUD
it lahendused
- KÄSULAUSED (programm)

- TEKSTID

- KUJUTAVA KUNSTI TEOSED

- LIIKUVAD PILDID

- HELI, MUUSIKA

- LOOMINGULINE ANDMEBAAS

(andmete valik või rühimitamine)

AUDIOVISUAALNE TEOS?

“TUULEKELLATEOSED”

IT-LAHENDUSED
loominguline andmebaas autori igusega kaitstav teos andmebaasi tegija igused
“LOOMINGULINE” ANDMEBAAS =

AUTORIÕIGUSEGA KAITSTAV TEOS

+

ANDMEBAASI TEGIJA ÕIGUSED

ANDMEBAASID
autori iguse ldp him tted
KAITSE TEKIB AUTOMAATSELT,

REGISTREERIMIST EI OLE VAJA

(C)-märk

KAITSE EI SÕLTU AVALIKUSTAMISEST

KAITSE EI SÕLTU KVALITEEDIST

KAITSE EI SÕLTU ÕIGUSPÄRASUSEST

AUTORIÕIGUSE ÜLDPÕHIMÕTTED
autori iguse ldp him tted1
AUTORIÕIGUSES KAITSTAKSE “VORMI”, MITTE “SISU” VÕI “IDEED”

KAITSE ON TÄHTAJALINE

70 a. pärast viimase autori surma

KAITSE ON TERRITORIAALNE

teose kasutamise koha õiguse rakendamine

-Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse

konventsioon

AUTORIÕIGUSE ÜLDPÕHIMÕTTED
eeldused teos on autori igusega kaitstud isik kes on teosel m rgitud autorina ongi autor
EELDUSED:

TEOS ON AUTORIÕIGUSEGA KAITSTUD

ISIK, KES ON TEOSEL MÄRGITUD

AUTORINA, ONGI AUTOR

AUTORIÕIGUSE ÜLDPÕHIMÕTTED
autori iguse ldp him tted2
PARALLEELKAITSE ON VÕIMALIK

“MITMEKIHILINE” KAITSE

autoriõigus ei välista muid õiguskaitse viise

ISIKLIKEL ÕIGUSTEL ON OLULINE ROLL

AUTORIÕIGUS JA ASJAÕIGUSLIK

OMANDIÕIGUS

AUTORIÕIGUSE ÜLDPÕHIMÕTTED
paralleelkaitse
MITU AUTORIT LOOVAD ISESEISVALT SAMA TEOSE

“lühikesed teosed”

AUTORIÕIGUS + AUTORIÕIGUSEGA KAASNEVAD ÕIGUSED

esitaja õigused

filmi esmasalvestuse tootja õigused

AUTORIÕIGUS + ANDMEBAASI TEGIJA

ÕIGUS

AUTORIÕIGUS + TÖÖSTUSOMANDI ÕIGUS

kaubamärk

disainilahendus

PARALLEELKAITSE
plagiaat
PLAGIAAT versus IDEE VARGUS

PLAGIAAT:

- autori loominguline tase?

- kas teose loomiseks oli piisavalt aega?

- kas teose loomiseks oli piisavalt tehnilisi vahendeid?

- varasem kokkupuude teise teosega?

PLAGIAAT?
karistusseadustik
VÕÕRA TEOSE

OMA NIMEL

ÜLDSUSELE TEATAVAKS TEGEMISE EEST

KARISTATAKSE RAHALISE KARISTUSE VÕI KUNI KOLMEAASTASE VABADUSEKAOTUSEGA

(KarS § 219 lg 1)

KARISTUSSEADUSTIK
autori isiklikud igused
ÕIGUS AUTORSUSELE

ÕIGUS AUTORINIMELE

kodanikunimi

pseudonüüm

ilma nimeta (anonüümiselt)

NB! mõju õiguste kehtivuse tähtajale

ÕIGUS TEOSE PUUTUMATUSELE

ÕIGUS TEOSE LISADELE

AUTORI ISIKLIKUD ÕIGUSED
autori isiklikud igused1
ÕIGUS AU JA VÄÄRIKUSE KAITSELE

ÕIGUS TEOSE AVALIKUSTAMISELE

“TASULISED ÕIGUSED”:

- õigus teose täiendamisele

- õigus teos tagasi võtta

- õigus nõuda autorinime kõrvaldamist teoselt

AUTORI ISIKLIKUD ÕIGUSED
slide35
SELGESÕNALINE KOKKULEPE

TEOSE ÕIGUSPÄRASE KASUTAMISE EESMÄRK

TEOSE KASUTAMISE TRADITSIOONILISED TINGIMUSED

ISIKLIKE ÕIGUSTE TEOSTAMINE
varalised igused
ÕIGUS REPRODUTSEERIMISELE

juhuslik või ajutine koopia tehnilise protsessi käigus (v.a arvutiprogrammid)

ÕIGUS LEVITAMISELE

ÕIGUS TÕLKIMISELE

ÕIGUS TÖÖTLEMISELE

ÕIGUS KOGUMIKELE

ÕIGUS AVALIKULE ESITAMISELE

VARALISED ÕIGUSED
varalised igused1
ÕIGUS TEOSE EKSPONEERIMISELE

ÕIGUS EDASTAMISELE (ringhääling)

ÕIGUS ÜLDSUSELE KÄTTESAADAVAKS TEGEMISELE

ÕIGUS ARVUTIPROGRAMMI FÜÜSILISEKS KASUTAMISEKS JA VALDAMISEKS ÄRILISEL EESMÄRGIL

VARALISED ÕIGUSED
kellele varalised igused kuuluvad
AUTOR

ühine autorsus: kaasautorid ja ühisautorid

kaasautorite õigused

AUDIOVISUAALSE TEOSE PRODUTSENT

LEPINGU ALUSEL VARALISED ÕIGUSED OMANDANUD ISIK

KELLELE VARALISED ÕIGUSED KUULUVAD?
slide39
TÖÖSUHE VÕI MUU SUHE?

OTSESTE TÖÖÜLESANNETE TÄITMISE KÄIGUS LOODUD TEOS

ÕIGUSED TÖÖÜLESANNETEGA

ETTENÄHTUD EESMÄRGIL JA PIIRIDES

TÖÖANDJA AUTORIÕIGUSED
andmebaasi tegija igused
ANDMEBAAS?

Teoste, andmete või muu materjali korrastatud kogu. Andmebaasi mõiste ei hõlma arvutiprogrammi

ANDMEBAASI TEGIJA?

Investeeringute kaitse

ANDMEBAASI TEGIJA ÕIGUSED
andmebaasi tegija igused1
VÄLJAVÕTTE TEGEMINE ANDMEBAASIST VÕI SELLE OLULISEST OSAST

ANDMEBAASI VÕI SELLE OLULISE OSA TAASKASUTAMINE

ANDMEBAASI KASUTAJA ÕIGUSED

- mitteoluliste osade kasutamine

KAITSE TÄHTAEG: 15 aastat ANDMEBAASI VALMIMISE AASTALE JÄRGNEVA AASTA 01. jaanuarist

ANDMEBAASI TEGIJA ÕIGUSED
vabakasutus
EELDUS: AUTORIÕIGUSLIK KAITSE

KEHTIB

TEOSE ÕIGUSPÄRANE KASUTAMINE:

- AUTORI NÕUSOLEK

- KAITSE TÄHTAEG ON MÖÖDUNUD

- VABAKASUTUSE JUHTUMID

- tasuta

- kompensatsiooni eest

VABAKASUTUS
slide43
TASUTA ja ILMA LEPINGUTA

- ei ole vastuolus teose tavapärase

kasutamisega

- ei kahjusta põhjendamatult autori

seaduslikke huve

VABAKASUTUS
kopeerimine ja t lkimine
AINULT FÜÜSILISED ISIKUD

ÕIGUSPÄRASELT AVALDATUD TEOSED

- koopiad üldsusele kasutamiseks piisavalt suures koguses

- üldsusele avatud arvutisüsteemis

salvestamine

NB! avalik esitamine, ringhäälingus edastamine, eksponeerimine, ehitamine ei ole avaldamine

KOPEERIMINE JA TÕLKIMINE
kopeerimine ja t lkimine1
ISIKLIKU KASUTAMISE EESMÄRKIDEL

ILMA ÄRILISTE EESMÄRKIDETA

ERANDID:

- arhitektuuriteosed

- piiratud tiraazhiga kujutava kunsti teosed

- elektroonilised andmebaasid

- arvutiprogrammid

- noodid (reprograafiliselt)

KOPEERIMINE JA TÕLKIMINE
info haridus teadus
FÜÜSILISED ja JURIIDILISED ISIKUD

VIIDE AUTORILE JA ALLIKALE

REFEREERIMINE JA TSITEERIMINE

- õiguspäraselt avaldatud teos

- motiveeritud mahus

- teose kui terviku õige mõtte edasiandmine

INFO, HARIDUS, TEADUS
haridus teadus
ILLUSTREERIV MATERJAL

ÕPPE- või TEADUSPROTSESSIS

REPRODUTSEERIMINE ÕPPE- VÕI TEADUSASUTUSES

- õiguspäraselt avaldatud

- motiveeritud mahus

- ilma äriliste eesmärkideta

HARIDUS, TEADUS
slide48
PÄEVAUUDISED

ÕIGUSEMÕISTMINE VÕI AVALIK

JULGEOLEK

PUUETEGA INIMESTELE MÕELDUD TEOSED

KARIKATUUR, PAROODIA

INFO
teosed avalikus kohas
KINNISVARAKUULUTUSED

ARHITEKTUURITEOS, KUJUTAVA KUNSTI TEOS, FOTOGRAAFIATEOS,

TARBEKUNSTITEOS

- üldsusele külastamiseks avatud kohas

- reprodutseerimine ja üldsusele suunamine

- v.a mehaaniline kontaktkopeerimine

- v.a juhul, kui teos on põhimotiiv ja seda

kavatsetakse kasutada otsesel ärilisel

TEOSED AVALIKUS KOHAS
1 varukoopia tingimusel et see on vajalik programmi taastamiseks piirav kokkulepe on t hine
1 VARUKOOPIA -

TINGIMUSEL, ET SEE ON VAJALIK PROGRAMMI TAASTAMISEKS

PIIRAV KOKKULEPE ON TÜHINE

ARVUTIPROGRAMMI VABA KASUTAMINE
arvutiprogrammi vaba kasutamine
ÕIGUS UURIDA PROGRAMMI IDEED JA PÕHIMÕTTEID

ÕIGUSPÄRASE PROGRAMMI LAADIMISE, ESITAMISE, KÄITAMISE, ÜLEKANDMISE VÕI TALLETAMISE KÄIGUS

PIIRAV KOKKULEPE ON TÜHINE

ARVUTIPROGRAMMI VABA KASUTAMINE
arvutiprogrammi vaba kasutamine1
KOPEERIMINE, TÕLKIMINE, KOHANDAMINE, ÜMBER TÖÖTAMINE

- KUI SEE ON VAJALIK

PROGRAMMI ÕIGUSPÄRASEKS KASUTAMISEKS

VIGADE PARANDAMISEKS

VÕIB KOKKU LEPPIDA TEISITI

ARVUTIPROGRAMMI VABA KASUTAMINE
dekompileerimine
ÕIGUS REPRODUTSEERIDA JA TÕLKIDA

- KUI ON VAJALIK SÕLTUMATU PROGRAMMIGA ÜHILDUVUSE TAGAMISEKS

- ÜHILDUVUSE TAGAMISEKS VAJALIK INFO EI OLE MUUL VIISIL KÄTTESAADAV

- KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS

PIIRAV KOKKULEPE ON TÜHINE

DEKOMPILEERIMINE
slide55
LÄBIRÄÄKIMISED

PÕHIMÕTTED:

- hea usu põhimõte

- piisav informeerimine

- konfidentsiaalsus

LEPING LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMISEKS

AUTORILEPINGUD
slide56
LEPING LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMISEKS

- eesmärk

- vahetatav info, juurdepääs infosüsteemidele ja äriprotsessidele

- töögrupid

- vahekokkuvõtted

- tähtajad

- sanktsioonid

leping l bir kimiste pidamiseks eelleping p ris leping
LEPING LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMISEKS

EELLEPING

„PÄRIS“ LEPING

pakkumus n ustumus leping lahtised tingimused t ptingimused
PAKKUMUS + NÕUSTUMUS = LEPING

LAHTISED TINGIMUSED

TÜÜPTINGIMUSED

LEPINGU SÕLMIMINE
t ptingimused
KAS TÜÜPTINGIMUSED ON LEPINGU OSA?

KAS TÜÜPTINGIMUS ON KEHTIV?

- ÜLLATAV

- EBAMÕISTLIKULT KAHJUSTAV

- TÜÜPTINGIMUS EI VÕIMALDA LEPINGU EESMÄRKI TÄITA

- TOODETE EBAÕIGLANE SIDUMINE

TÜÜPTINGIMUSED
slide60
- VORMIVABA

- KIRJALIKKU TAASESITAMIST VÕIMALDAV VORM

- KIRJALIK VORM = ELEKTROONILINE VORM

- NOTARIAALNE VORM

LEPINGU VORM
leping iguste v randamiseks ainulitsentsileping lihtlitsentsileping all litsentsileping
LEPING ÕIGUSTE VÕÕRANDAMISEKS

AINULITSENTSILEPING

LIHTLITSENTSILEPING

ALL-LITSENTSILEPING

AUTORILEPINGUD
lepingud t ptingimuste alusel individuaalselt koostatud lepingud
LEPINGUD TÜÜPTINGIMUSTE ALUSEL

INDIVIDUAALSELT KOOSTATUD LEPINGUD

AUTORILEPINGUD
autorilepingu tingimused
AUTORILEPINGU TINGIMUSED

AUTORILEPING: KÄSUNDILEPING VÕI TÖÖVÕTULEPING?

VASTUTUSE PIIRAMINE

rahaline

“push the button”

vastutuse välistamine? (disclaimers)

AUTORILEPINGU TINGIMUSED
autorilepingu olulised tingimused
TEOSE KIRJELDUS

- spetsifikatsioonid

- IT-lahenduse tulemuse, eesmärgi kirjeldus

ÜLEANTAVAD ÕIGUSED

KASUTAMISE TERRITOORIUM

LEPINGU KEHTIVUSE TÄHTAEG

TEOSE KASUTAMISE ALGUSTÄHTAEG

AUTORILEPINGU OLULISED TINGIMUSED
slide65
AUTORID, „ALLTÖÖVÕTJATE KASUTAMINE“

ISIKLIKE ÕIGUSTE TEOSTAMINE

TUGITEENUSED

LEPINGU LÕPETAMINE (ülesütlemine, taganemine)

TASU

AUTORILEPINGU OLULISED TINGIMUSED
tarkvara
ÄRIVARA (commercialware)

JAOTUSVARA (shareware)

PROOVIVARA (trial)

VABAVARA (freeware)

VABALT KASUTATAV TARKVARA (free software, GPL)

AVALIKULT KASUTATAV TARKVARA (public domain)

TARKVARA
viitamine allikale mitte riline kasutamine tuletatud teoste keeld samadel tingimustel edasiandmine
VIITAMINE ALLIKALE

MITTE-ÄRILINE KASUTAMINE

TULETATUD TEOSTE KEELD

SAMADEL TINGIMUSTEL EDASIANDMINE

CREATIVE COMMONS
slide68
EDU, AE (educational, academic)

OEM (original equipment manufacturer)

FPP (full package product)

UP (upgrade product)

TARKVARA
andmesubjekt inimene andmete t tleja andmebaasi tegija
ANDMESUBJEKT (inimene)

ANDMETE TÖÖTLEJA

ANDMEBAASI TEGIJA

ISIKUANDMETE KAITSE
eesm rk
INIMESE PÕHIÕIGUSTE JA PÕHIVABADUSTE KAITSMINE KOOSKÕLAS AVALIKE HUVIDEGA

INFORMATSIOONILINE ENESEMÄÄRAMISÕIGUS

„JUHUSLIKKUS KUI LOODUSVARA“

ÕIGUS OSALEDA

EESMÄRK
igus osaleda
ÕIGUS LUBADA JA KEELATA

- õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta

ÕIGUS OLLA INFORMEERITUD

- nõusoleku küsimine

- andmetega tutvumine

ÕIGUS NÕUDA ANDMETE PARANDAMIST

ÕIGUS NÕUDA EBASEADUSLIKU TÖÖTLEMISE LÕPETAMIST

ÕIGUS OSALEDA
slide72
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE ISIKLIKUL OTSTARBEL

„LIHTNE“ EDASTAMINE LÄBI EESTI

ÕIGUSPÄRASELT AVALIKUKS KASUTAMISEKS ANTUD ANDMED

VÄLISTUSED
isikuandmed
ANDMED TUVASTATUD VÕI TUVASTATAVA INIMESE KOHTA

INIMESE OMADUSED, SUHTED, KUULUVUS:

FÜÜSILISED

PSÜÜHILISED

FÜSIOLOOGILISED

MAJANDUSLIKUD

KULTUURILISED

SOTSIAALSED

ISIKUANDMED
t tlemine
IGA ISIKUANDMETEGA TEHTAV TOIMING

KOGUMINE

SALVESTAMINE

KORRASTAMINE

SÄILITAMINE

MUUTMINE

JUURDEPÄÄSU VÕIMALDAMINE

PÄRINGUD

VÄLJAVÕTTED

KASUTAMINE

EDASTAMINE

RISTKASUTAMINE

ÜHENDAMINE

SULGEMINE

KUSTUTAMINE

HÄVITAMINE

TÖÖTLEMINE
seaduslikkus eesm rgikohasus minimaalsus kvaliteet turvalisus individuaalne osalus
SEADUSLIKKUS

EESMÄRGIKOHASUS

MINIMAALSUS

KVALITEET

TURVALISUS

INDIVIDUAALNE OSALUS

PÕHIMÕTTED
harilikud eraelulised delikaatsed
„HARILIKUD“

ERAELULISED

DELIKAATSED

ISIKUANDMED
delikaatsed isikuandmed
POLIITILISED VAATED, USK, MAAILMAVAADE (v.a erakonna liikmeksolek)

ETNILINE PÄRITOLU JA RASS

TERVISESEISUND, PUUE

PÄRILIKKUS

SEKS

AMETIÜHINGU LIIKMEKSOLEK

KARISTUSMENETLUSE TEAVE – KUNI AVALIKU ISTUNGI VÕI OTSUSENI

DELIKAATSED ISIKUANDMED
isiku n usolek seadus elu tervise v i vabaduse kaitse registreerimine andmekaitse inspektsioonis
ISIKU NÕUSOLEK

SEADUS

ELU, TERVISE VÕI VABADUSE KAITSE

REGISTREERIMINE ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONIS

DELIKAATSETE ANDMETE TÖÖTLEMINE
slide79
PEREKONNAELU ÜKSIKASJAD

SOTSIAALABI, SOTSIAALTEENUSED

VAIMSED VÕI FÜÜSILISED KANNATUSED

MAKSUMENETLUSED KOGUTUD TEAVE (v.a maksuvõlad)

ERAELULISED ISIKUANDMED
isiku n usolek seadus vabaduse elu tervise kaitse andmekaitse inspektsiooni teavitamine
ISIKU NÕUSOLEK

SEADUS

VABADUSE, ELU, TERVISE KAITSE

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI TEAVITAMINE

ERAELULISTE ANDMETE TÖÖTLEMINE
isiku n usolek seadus vabaduse elu tervise kaitse lepingu t itmine
ISIKU NÕUSOLEK

SEADUS

VABADUSE, ELU, TERVISE KAITSE

LEPINGU TÄITMINE

„HARILIKE“ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
n usolek
SELGE JA TEADLIK TAHTEAVALDUS

EELNEV INFORMEERIMINE:

TÖÖTLEMISE EESMÄRK

VASTUTAV TÖÖTLEJA

KELLELE ANDMEID EDASTATAKSE

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED (töötlemise lõpetamine, parandamine, sulgemine, kustutamine)

EELDATAKSE, ET NÕUSOLEKUT EI OLE ANTUD

NÕUSOLEK
n usolek1
- PIIRATUD TEOVÕIMEGA ISIKUD

- SURNUD ISIKUD

nõusolek on vajalik 30 aastat pärast surma

(v.a nimi, sugu, sünni- ja surmaaeg ja surmafakt)

NÕUSOLEKU VÕIB IGAL AJAL TAGASI VÕTTA

NÕUSOLEK
andmesubjekti igused
INFORMEERIMINE:

- isikuandmed

- eesmärk

- koosseis ja allikad

- kellele edastamine on lubatud

- vastutav töötleja

ÕIGUS NÕUDA ANDMETE PARANDAMIST, KASUTAMISE LÕPETAMIST, KUSTUTAMIST

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
autori iguse rikkumine isiklike iguste rikkumine varaliste iguste rikkumine
AUTORIÕIGUSE RIKKUMINE

ISIKLIKE ÕIGUSTE RIKKUMINE

VARALISTE ÕIGUSTE RIKKUMINE

SÜÜTEOD
slide86
PAKKUMISED

SIDEVAHENDI KAUDU SÕLMITUD LEPINGUD

LEPINGUTE SÕLMIMINE ARVUTIVÕRGU KAUDU

VASTUTUSE PIIRAMINE

E-ÄRI
sidevahendi kasutamise piirangud
PAKKUMINE TARBIJA FAKSILE, TELEFONI AUTOMAATVASTAJALE, ELEKTRONPOSTI AADRESSILE

AINULT TARBIJA EELNEVAL NÕUSOLEKUL

MUUD SIDEVAHENDEID VÕIB KASUTADA, KUI TARBIJA EI OLE SEDA SELGESÕNALISELT KEELANUD

SIDEVAHENDI KASUTAMISE PIIRANGUD
kommertsteadaanne
IGAT LIIKI EDASTUS, MIS ON KAVDANDATUD OTSESELT VÕI KAUDSELT EDENDAMA KAUPADE VÕI TEENUSTE PAKKUMIST VÕI TÕSTMA MAINET

KOMMERTSTEADAANNE EI OLE:

- VIIDE DOMEENINIMELE VÕI E-POSTI AADRESSILE

- PAKKUJAST SÕLTUMATULT ESITATUD TEAVE

KOMMERTSTEADAANNE
slide89
SELGELT TUVASTATAV KOMMERTSTEAANDENA

SELGELT TUVASTATAV ISIK, KELLE NIMEL TEADAANNE ESITATAKSE

MÜÜGIEDENDUSED

OSALEMISTINGIMUSED

KOMMERTSTEADAANNE
kommertsteadaanne1
ADRESSAADI EELNEV NÕUSOLEK

registreerimine, tõendamiskohustus

KUIDAS EDASPIDI KEELDUDA

TEGELIK VÕIMALUS KEELDUMISÕIGUST E-KANALIS REALISEERIDA

KOMMERTSTEADAANNE
lepingud sidevahendi abil
SIDEVAHEND: telefon, raadio,televisioon, arvuti, faks, kataloog

TARBIJA TEAVITAMINE

pakkuja, põhitunnused,

lepingu jõustumise aeg

pakkumuse kehtivusaeg

hind + muud kulud

maksmise kord, üleandmise kord

taganemisõigus

TEABE KINNITAMINE

püsiv andmekandja

LEPINGUD SIDEVAHENDI ABIL
taganemine
14 päeva jooksul

lepingu sõlmimisest (teenused)

asja üleandmisest (asjad)

+

TEAVE PEAB OLEMA KINNITATUD PÜSIVAL ANDMEKANDJAL

-

3 kuud

TAGASTAMINE hiljemalt 30 päeva möödumisel

TAGANEMINE
arvutiv rgu abil s lmitud lepingud
LEPINGU SÕLMIMISE TEHNILISED ETAPID

KAS PAKKUJA SÄILITAB LEPINGUTEKSTI?

SISESTUSVIGADE TUVASTAMINE JA PARANDAMINE

KEELED

PAKKUJA JÄRGITAVAD REEGLID

ARVUTIVÕRGU ABIL SÕLMITUD LEPINGUD
tellimuse viivitamatu kinnitamine lepingutingimused v imalus salvestada ja taasesitada
TELLIMUSE VIIVITAMATU KINNITAMINE

LEPINGUTINGIMUSED: võimalus salvestada ja taasesitada

ARVUTIVÕRGU ABIL SÕLMITUD LEPINGUD
slide95
AINULT TEABE EDASTAMINE

AINULT JUURDEPÄÄSUTEENUSE PAKKUMINE

TEHNILINE SALVESTAMINE VAHEMÄLLU

AINULT TEABE TALLETAMISE TEENUS

VASTUTUSE PIIRANGUD
j lgimiskohustuse puudumine otsimiskohustuse puudumine sekkumine teadlikkus koost kohustus
JÄLGIMISKOHUSTUSE PUUDUMINE

OTSIMISKOHUSTUSE PUUDUMINE

SEKKUMINE

TEADLIKKUS

KOOSTÖÖKOHUSTUS

VASTUTUSE PIIRAMINE
it s teod
AUTORI ISIKLIKE ÕIGUSTE RIKKUMINE

AUTORI VARALISTE ÕIGUSTE RIKKUMINE

PIRAATKOOPIA VALMISTAMINE

PIRAATKOOPIA AVALIK ESITAMINE

PIRAATKOOPIAGA KAUPLEMINE

IT-SÜÜTEOD
it s teod1
KIRJAVAHETUSE JA SIDEVAHENDI ABIL EDASTATUD SÕNUMI SALADUSE RIKKUMINE

ARVUTIKAHJURLUS

arvutis olevate andmete või programmi ebaseaduslik vahetamine, kustutamine, rikkumine või sulustamine

arvutisse andmete või programmi ebaseaduslik sisestamine

IT-SÜÜTEOD
slide99
ARVUTIVÕRGU ÜHENDUSE KAHJUSTAMINE

arvutivõrgu või arvutisüsteemi ühenduse rikkumine või tõkestamine

ARVUTIVIIRUSE LEVITAMINE

IT-SÜÜTEOD
it s teod2
ARVUTIKELMUS

varalise kasu saamine arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, kui sellega on mõjutatud andmete töötlemise tulemust

IT-SÜÜTEOD
it s teod3
ARVUTI, ARVUTISÜSTEEMI, ARVUTIVÕRGU EBASEADUSLIK KASUTAMINE KOODI, SALASÕNA VÕI MUU KAITSE VAHENDI KÕRVALDAMISE TEEL

KAITSEKOODIDE ÜLEANDMINE

kui see on toime pandud omakasu eesmärgil ja on tekitatud oluline kahju

IT-SÜÜTEOD
slide102
Andmebaasi loomisega seotud õiguslikud probleemid

Õpilase poolt õppeprotsessis loodud teosed ja autoriõigus

Arvutiprogrammi õiguspärane kasutamine ilma lepingut sõlmimata ja tasu maksmata

Autori isiklike õiguste teostamine

IT-lahenduste korral

ad