uddannelsesforum 2005 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uddannelsesforum 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uddannelsesforum 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
hazina

Uddannelsesforum 2005 - PowerPoint PPT Presentation

84 Views
Download Presentation
Uddannelsesforum 2005
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uddannelsesforum 2005 ”Giv læreren en stemme” Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 2. Problemstilling Michael Fullan: ”Strukturreformer, som har indebåret uddelegation af beslutningskompetence til den enkelte skole, har måske nok ændret ledelsesprocedurerne, men ikke påvirket kerneforholdet undervisning/læring i skolerne”. Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 3. ”Den tavse viden” • Den viden, der skal til for at skabe forandringsprocesser i skolerne er til stede • Vi må fokusere på måder, hvorpå denne tavse viden italesættes og gøres håndterbar Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 4. Skolen som lærende organisation- 8 anbefalinger • Engager skolen i spørgsmål om læring – ikke i spørgsmålet om tid • Gør noget ved fejlorganiseringen: brug tiden på nye og bedre måder • Afhold pædagogiske dage • Hold skolerne åbne længere tid hver dag, så de imødekommer børnenes og lokalsamfundenes behov • Giv lærerne den tid, de har brug for • Invester i teknologi • Opstil lokale handleplaner for skoleudvikling • Del ansvar (og vis tillid): Det må være slut med at pege fingre ad andre og smyge sig uden om sit anvar Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 5. Michael Fullan: Skoleudvikling gennem samarbejdskulturer, der kendes ved: • At de skaber forskellighed samtidig med at de opbygger tillid • At de fremprovokerer usikkerhed, men også kan rumme den • at de motiverer til at skabe ny viden og omformer tavs viden til eksplicit viden • At de forbinder åbenhed og sammenhæng • At de forbinder det etiske, politiske og intellektuelle Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 6. Det professionelle læringsmiljø er kendetegnet ved at: ”lærerne som helhed og sammen i grupper bedømmer de studerendes præstationer”, relaterer præstationerne til undervisningen og på denne baggrund løbende foretager forbedringer hver især og sammen som et professionelt miljø. Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 7. Lærerne evaluerer i fællesskab • Resultaterne relateres til undervisningen • Der foretages efterfølgende løbende forbedringer Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 8. Tilvejebringelse af et system der håndterer viden: • generer • opsamler • deler • arkiverer Med henblik på en kvalificering af beslutningsprocesserne på alle niveauerne Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 9. Reflektionsværktøjer: • Logbøger • Weblog • Chat • Dagbog • Konferencer Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 10. Chicagomodellen tilstræber: • at få forskning på den ene side og udvikling af skolerne, undervisning-en og læringen på den anden side til at gå op i en højere enhed. Det sker ud fra den antagelse, at ingen interessent er i stand til at løfte opgaven alene når skolerne samlet set skal udvikles. Eva-rapport 2003 Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 11. Chicagomodellens 5 domæner • Skoleledelse • Det professionelle miljø • Forældresamarbejdet og inddragelse af lokalsamfundet • Elevorienteret læringsmiljø • Undervisning af høj kvalitet Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 12. Italesættelse af tavs viden • I forhold til ledelseslaget • Internt i lærergruppen Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 13. Chicagomodellen - spørgeskemadelen • Sigter mod at skabe ny viden om praksis i forhold til de forskellige temaer/domæner, dvs. nøgle-elementer i skoleudviklingen som vedrører skolens organisation og menneskelige resurser, undervisningens kvalitet og støttemekanismer i forhold til læringsprocesser, samarbejde, samarbejde med forældre og lokalsamfund og elevernes erfaringer med og holdninger til at gå i skole. • Giver også mulighed for at identificere steder med særligt gode resultater og at knytte resultaterne sammen med den bagvedliggende praksis. Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers

 14. Spørgeskemaundersøgelser i en dansk sammenhæng: • Ikke alt kan testes • Må ikke flytte fokus til et enkelt felt på bekostning af helheden • Både test og spørgeskemaer skal give læring til lærere og leder, fremme den fælles refleksion i lærergruppen og sikre skolen som et fælles læringssted • Må ikke sluge for megen tid • Eksterne briller kan afdække blinde pletter Jørgen Schirmer Nielsen & Charlotte Abrahams, Pædagogisk Center, Randers