slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
مکان یابی در شبکه های حسگر بیسیم PowerPoint Presentation
Download Presentation
مکان یابی در شبکه های حسگر بیسیم

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

مکان یابی در شبکه های حسگر بیسیم - PowerPoint PPT Presentation

hazina
212 Views
Download Presentation

مکان یابی در شبکه های حسگر بیسیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. مکان یابی در شبکه های حسگر بیسیم استاد راهنما: دکتر کمال جمشیدی ارائه دهنده: حجت اله بهلولی آذر 1386

 2. مکان یابی چیست؟ • شبکه حسگر بیسیم چیست؟ • چرا به مکان یابی در شبکه های حسگر بیسیم نیاز داریم؟

 3. روشهای ارائه شده این روشها بر مبنای وجود یک سری نقاط مرجع یا لنگر هستند. • الف) مبتنی بر فاصله • اندازه گیری • اندازه گیری قدرت سیگنال دریافتی(RSS) • اندازه گیری زمان ورود(ToA) • یک طرفه • دو طرفه • اندازه گیری اختلاف زمان ورود(TDoA) • اندازه گیری زاویه ورود(AoA) • محاسبه موقعیت • Lateration • Angulation • تکنولوژی های مورد استفاده در روشهای مبتنی بر فاصله • RF, IR, US و نور

 4. معایب و مزایا • دقت نسبتا خوبی دارند • به سخت افزارهای گران قیمت نیاز دارند • برد کارایی آنها کم و محدود است.

 5. روشهای ارائه شده • ب) مستقل از مسافت در این روشها نیازی به داشتن اطلاعاتی در مورد فاصله ها نیست. • مکان یابی نقطه ثقل • تخمین آزمایش نقطه در مثلث • مکان یابی چندگامی • معایب و مزایا • کم هزینه و آسان هستند • دقت پایینی دارند.

 6. روشهای ارائه شده • ج) سایر روشها • روشهای توزیع شده • روشهایی که در آنها مرجع ها متحرک هستند • نکات قابل توجه: • در هیچیک از روشها به استفاده از اطلاعات داخلی گره ها توجهی نشده است. • روشهای ارائه شده به جز تعدادی که به پردازش سیگنال یا طراحی آنتن پرداخته اند یا ساخت سخت افزارهای خاص بیشتر توسط محققان علوم کامپیوتر ارائه شده اند.

 7. هدف • ارائه روشی که • از اطلاعات خود گره ها برای مکان یابی استفاده کند. • استفاده از اطلاعات خارجی را به حداقل برساند. • یا بهبود یکی از الگوریتمهای موجود به طوریکه • از اطلاعات موجود در خود گره ها نیز استفاده کند • در نتیجه • حجم ارتباطات و توان مصرفی کاهش خواهد یافت. • قابلیت توسعه شبکه بالا خواهد رفت. • نیاز به سخت افزار اضافی کمتر خواهد شد. • ابزارهای شبیه سازی • TOSSIM • MiniWiz

 8. Q & A

 9. Received Signal Strength

 10. Time of Arrival • ToA*سرعت سیگنال = فاصله

 11. Angle of Arrival

 12. Lateration • در محیط های دو بعدی به سه سطح نیاز داریم

 13. Angulation • به فاصله بین دو ند مرجع نیاز داریم • در محیط دو بعدی به اندازه گیری دو زاویه نیاز است.

 14. Centroid Localization

 15. Point In Triangle

 16. Multihop Localization

 17. انتخابها و محدودیتها