slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN Forrás: http://www.kaposvar.hu PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN Forrás: http://www.kaposvar.hu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 197

ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN Forrás: http://www.kaposvar.hu - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN Forrás: http://www.kaposvar.hu. Cél: Az önkormányzatok közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatainak megismerése, elsajátítása.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÖNKORMÁNYZATOK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN Forrás: http://www.kaposvar.hu' - hayes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÖNKORMÁNYZATOK

A

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Forrás: http://www.kaposvar.hu

slide2

Cél: Az önkormányzatok közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatainak megismerése, elsajátítása.

Közbeszerzés:ajánlatkérőként meghatározott szervezetek által megadott tárgyú és értékű visszterhes szerződések megkötését célzó kötelezően lefolytatandó eljárás. (2. § /1/ bekezdés)

slide3

A/ Általános B/ Különös

eljárás eljárás

(pl. önkormányzatok) - vízügyi

- energetikai

- közlekedési - elektronika,

hírközlési

ágazatokban

C/ Jogorvoslati eljárás

slide4

Alapelvek:

   • Áruk szabad mozgása,
   • szolgáltatás nyújtásának szabadsága,
   • letelepedés szabadsága,
   • diszkrimináció tilalma,
   • tisztességes verseny,
   • arányosság,
   • nemzeti elbánás
slide5

Közbeszerzést szabályozó közösségi irányelvek

 • Klasszikus irányelvek
    • állam
    • önkormányzatok
 • Közszolgáltatási speciális irányelvek
  • /közszolgáltatási ágazatban/
 • - Jogorvoslati irányelvek
slide6

Ajánlatkérők:

Klasszikus ajánlatkérők:

a/ Az államháztartás alrendszerei

- minisztérium, MEH, stb.

- állam, központi költségvetési szerv, társadalombiztosítási költségvetési szerv, elkülönített állami pénzalap kezelője,

- kisebbségi önkormányzatok , helyi önkormányzatok, ezek társulásai és költségvetési szervei, területfejlesztési tanácsok,

- köztestület, köztestületi kv-i szerv, sportági országos

szakszövetség,

- közalapítvány,

- MNB, ÁPV Rt. MFB Rt., MTI, ORTT

slide7

b/ Állami, önkormányzati feladatokat ellátó egyéb szervezetek

- jogszabály által létrehozott jogképes szervezet

- közérdekű tevékenység ellátására létrehozott jogi személy, ún. „közjogi” szervezet

- állami vagy önkormányzati szervezet által alaptevékenysége ellátására létrehozott jogképes szervezet

slide8

b/ Támogatott szervezetek

 • - 22. § /1/ bekezdés szerinti egy vagy több szervezet támogatást ad
 • - 25. § /2/ bek. szerinti építési beruházáshoz vagy
 • - ezzel összefüggő szolgáltatás megrendeléshez
 • - EU-ból származó forrásból TÖBBSÉGI részben történik a támogatás
 • - Nemzeti eljárásrendben
 • - 22. § /1/ bek. szerinti szervezet költségvetési forrásból vagy EU forrásból többségi részben nyújt támogatást
 • Egyéni vállalkozó
 • Egyéni cég
slide9

Ajánlattevők:

- természetes személyek,

- jogi személyek,

- jogi személyiség nélküli gazdasági

társaságok, szervezetek,

- személyes joguk szerint jogképes

szervezetek, konzorciumok.

slide10

Közbeszerzés tárgya:

 • - Árubeszerzés
   • Visszterhes szerződés
   • Ingó dolog
   • Forgalomképes és birtokba vehető
   • Tulajdonjog, használatra vagy hasznosításra vonatkozó jog megszerzése
   • Beállítás és üzembe helyezés
   • Nemzeti jogban – az ingatlan vásárlása árubeszerzésnek minősül
slide11

Szolgáltatás megrendelés

   • Visszterhes szerződés,
   • Minden, ami nem árubeszerzés és nem építési beruházás,
   • Tárgya: különösen valamely tevékenység megrendelése,
   • Szolgáltatás akkor is, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét.
slide12

- Építési beruházás,

   • Visszterhes szerződés
   • Tárgyai:
   • - 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, vagy a kivitelezés és tervezés együtt,
   • - Építmény kivitelezése vagy a kivitelezés és a tervezés együtt,
   • - Építmény bármilyen eszközzel, ill. módon történő kivitelezése.
slide13

Szolgáltatási koncesszió

    • Csak a nemzeti jogban van,
    • Tárgya: szolgáltatás megrendelése,
    • Speciális ellenszolgáltatása van: a hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése.
 • Építési koncesszió
    • Tárgya: építési beruházás,
    • Speciális ellenszolgáltatása van: a hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése,
    • A pénzügyi kockázatot a koncesszióba vevő viseli.
slide14

Különböző rezsimeknek eltérő tárgyai lehetnek.

 • Meghatározó értékű tárgy szerinti minősítés.
slide15

Közösségi rezsim

Nemzeti rezsim

Egyszerű eljárás

Közösségi rezsim:

- árubeszerzés (csak ingó!),

- szolgáltatás,

- építési beruházás,

- építési koncesszió.

slide16

Nemzeti rezsim:

- árubeszerzés

- szolgáltatás,

- építési beruházás.

- építési koncesszió,

- szolgáltatási koncesszió.

Egyszerű eljárás:

- árubeszerzés,

- szolgáltatás,

- építési beruházás.

slide17

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos

helyi szabályozás

A közbeszerzési szabályzat (6. §) elfogadása: önkormányzati határozattal

Helyi jogalkotásra (önkormányzati rendelet) nincs lehetőség, nincs törvényi felhatalmazás.

slide18

A közbeszerzési szabályzat tartalma:

 • célja,
 • hatálya – képviselő-testület hivatalára és
 • intézményeire,
 • közbeszerzési eljárás előkészítésének rendje,
 • közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendje,
 • közbeszerzési eljárás dokumentálási rendje,
 • döntésekért felelős személyek és testületek meghatározása.
slide19

Egyéb követelmények:

 • Összhang a vonatkozó jogszabályokkal,
 • Ha nincs általános érvényű közbeszerzési szabályzat, vagy az attól való eltérés feltételei fennállnak, úgy az eljárással kapcsolatos szabályokat legkésőbb az adott eljárás előkészítését megelőzően el kell készíteni.
slide20

Példa

……………………. Város önkormányzatának és intézményeinek

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

…………… Város Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. §-ában meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával, dokumentálásával, valamint belső ellenőrzésével, továbbá az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályokról, feladat- és felelősségi rendről az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) alkotja:

slide21

I.

A Közbeszerzési Szabályzat hatálya

A Közbeszerzési Szabályzat hatálya …………………… Város Önkormányzatának és intézményeinek (továbbiakban: Önkormányzat) a Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira (továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire), továbbá tervpályázati eljárásaira terjed ki.

slide22

II.

 • A közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása
 • A közbeszerzési eljárások előkészítése:
 • A közbeszerzési eljárások (továbbiakban: eljárás) előkészítése, az ajánlati felhívás, részvételi jelentkezés, a dokumentáció elkészítése és az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát segítő felmérések elvégzése, előterjesztések elkészítése a beszerzés tárgya szerint érintett iroda – intézményi közbeszerzés esetén – az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik.
 • Az önkormányzat éves költségvetése elfogadását követően, legkésőbb a tárgyév április 15. napjáig, a költségvetésben foglaltak figyelembevételével elkészíti az önkormányzat éves közbeszerzési tervét, közösségi értékhatár szerinti eljárások vonatkozásában pedig az előzetes összesített tájékoztatóját. A közbeszerzési terv és előzetes tájékoztató készítője a Műszaki Iroda, közreműködnek a közbeszerzésekben érintett más irodák, illetve intézmények.
slide23

3. Az éves közbeszerzési tervben és az előzetes összesített tájékoztatóban fel kell tüntetni a közbeszerzések becsült értékét, forrását, tervezett határidejét, a közbeszerzésért felelős irodát, intézményt, valamint azt, hogy a közbeszerzést a polgármesteri hivatal, vagy valamely önkormányzati intézmény, esetleg az ajánlatkérő nevében eljáró külső szervezet bonyolítja le.

4. Az önkormányzat éves közbeszerzési tervét, illetve az előzetes összesített tájékoztatóját a polgármester hagyja jóvá.

5. Közbeszerzési eljárás általában az éves közbeszerzési terv, illetve az előzetes összesített tájékoztató alapján - kivételes, indokolt esetben a tervtől eltérően is - indítható. A közbeszerzési tervben, vagy tájékoztatóban nem szereplő, vagy az abban foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés esetén a tervet, illetve tájékoztatót az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor haladéktalanul módosítani kell, megjelölve a módosítás indokát is.

slide24

A közbeszerzési eljárások lefolytatása:

6. Az eljárások lefolytatása a közbeszerzés tárgya szerint illetékes iroda, illetve intézmény feladata. Az illetékes irodavezető, intézményvezető, illetve az általa témafelelősként kijelölt személy, valamint a jegyző – intézményi közbeszerzés esetén – az intézmény vezetője által kijelölt megbízott jogász felel az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért.

7. Ha az eljárást lefolytató irodavezető úgy ítéli meg, hogy a beszerzés tárgyának bonyolultsága, vagy speciális volta különleges szakértelmet igényel, javaslatot tesz a jegyzőnek a témafelelős munkáját segítő hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételére. Intézményi közbeszerzés keretében, hasonló esetben az intézmény vezetője dönt a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételéről.

slide25

8. A témafelelős gondoskodik arról, hogy az ajánlati, illetve a részvételi felhívás megjelenésének időpontjáig az ajánlattételhez, illetve a részvételi jelentkezéshez szükséges dokumentáció elkészüljön.

9. A jegyző, illetve az intézményvezető által kijelölt megbízott jogász felelős a felhívás, az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségéért, ajánlatok bontása során az eljárás jogi megfelelőségéért, a szerződéskötést megelőzően pedig a szerződés jogszabályszerűségéért.

slide26

III.

 • Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálása
 • A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok és részvételi jelentkezések értékelésére a Polgármesteri Hivatal által lefolytatott közbeszerzés esetén bírálóbizottságot (értékelő, javaslattevő munkacsoport, nem önkormányzati bizottság!) kell létrehozni, melynek tagjai:
 • A./ szavazati joggal:
 • alpolgármester(ek), vagy megbízottja(ik);
 • jegyző, vagy megbízottja;
 • a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági tag képviselője;
 • Vagyongazdálkodási Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági tag képviselője;
 • a szakmailag illetékes bizottság elnöke, vagy megbízott bizottsági tag képviselője;
 • a Pénzügyi Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági tag képviselője;
 • a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Elnöke, vagy megbízott bizottsági tag képviselője;
 • a Részönkormányzat Elnöke, vagy az általa megbízott részönkormányzati képviselő a településrészt érintő közbeszerzés esetén;
 • egyéni választókerületet érintő közbeszerzési ügyben a választókerület megválasztott képviselője.
slide27

B./ tanácskozási joggal:

 • a pénzügyi irodavezető, vagy megbízottja;
 • a műszaki irodavezető, vagy megbízottja;
 • a polgármesteri hivatal jogásza (akadályoztatása esetén a jegyző által kijelölt jogász);
 • városrendezési, vagy városképi szempontból meghatározó beruházások esetén a városi főépítész;
 • a közbeszerzéssel érintett intézmény(ek) vezetője, vagy megbízott képviselője.
 • szükség esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadó.
slide28

2. A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint fele jelen van. A bírálóbizottság vezetője a főállású alpolgármester.Az alpolgármester akadályoztatása esetén a jegyző, vagy megbízottja a bírálóbizottság vezetője.

3. A bírálat időpontjáról a bírálóbizottság tagjait – a bírálathoz szükséges dokumentáció megküldésével – 5 munkanappal előbb írásban értesíteni kell.

4. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint bírálja el az ajánlatot. Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát.

slide29

5. A bírálóbizottság egyszerű szótöbbséggel határoz.

6. Az eljárást lefolytató iroda az ajánlatok értékeléséről a polgármester részére az ajánlatok értékelését követő 3 napon belül jegyzőkönyvet készít, amelyet a jegyző vagy megbízottja hitelesít.

7. A bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

slide30

8. Az ajánlatokat a 1. pont szerinti összetételű bírálóbizottságnak a javaslata alapján, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az eredményhirdetési határidő lejártát megelőző munkanapon belül kell a Polgármesternek eldönteni.

9. Az önkormányzati intézmény által lefolytatott közbeszerzés esetén a beérkezett ajánlatokat az intézmény vezetője által létrehozott legalább 3 tagú bírálóbizottság értékeli. A bírálóbizottság javaslata alapján az önkormányzati intézmény vezetője dönt.

slide31

IV.

 • Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel
 • kapcsolatos szabályok
 • Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személynek, szervezetnek a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak belső ellenőrzésében való részvétele előtt összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell kitöltenie.
 • 2. A közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízott külső személy, illetve szervezet vonatkozásában az összeférhetetlenségi nyilatkozatot már az eljárás lebonyolítására vonatkozó árajánlatkérés mellékleteként meg kell küldeni.
 • 3. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az adott közbeszerzés iratainak dokumentumaival együtt kell nyilvántartani.
slide32

V.

 • A közbeszerzési eljárások dokumentálása, belső ellenőrzése
 • Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs kötelezettség az eljárást lefolytató intézményt, irodát, illetőleg a témafelelőst terheli.
 • Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
 • Az önkormányzat közbeszerzéseiről a Kbt. szerinti statisztikai összegzést, illetve beszámolót a Pénzügyi Iroda készíti el.
slide33

4. A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti megfelelőségét a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési rendszerében kell ellenőrizni. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvet a polgármesternek, a jegyzőnek és az érintett irodavezetőnek, illetve intézményi közbeszerzés vonatkozásában az intézményvezetőnek kell megküldeni.

5. A Polgármesteri Hivatal minden év június 30-ig tájékoztatja a Közgyűlést a megelőző év közbeszerzési eljárásairól. A tájékoztató, beszámoló, éves statisztikai összegzés elkészítésével kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Iroda végzi.

slide34

VI.

Záró rendelkezések

1. Jelen Szabályzatban használt fogalmak értelmezésére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. II. fejezet 4. §-ában használt fogalom-meghatározások az irányadók.

2. Jelen Szabályzatot ....év……hó……napjától kell alkalmazni.

Kelt,……….. 2005. …………. hó …nap

polgármester jegyző

slide35

Közösségi rezsim eljárásai

 • - Általános,
 • - gyorsított,
 • - egyszerűsített,
 • - tervpályázati.
 • Típusai:
 • - Nyílt,
 • - meghívásos,
 • - tárgyalásos (kivételes!)
  • a/ hirdetmény közzétételével
  • b/ hirdetmény közzététele nélkül
slide36

Előzetes összesített tájékoztató

 • Adott évre illetve legfeljebb 12 hó.
 • Költségvetésre épül.
 • Határidő – április 15.
 • Kivéve építési beruházás: döntést követően azonnal (5 napon belül)
 • A közbeszerzés tárgyairól együttesen és külön-külön is.
 • Árubeszerzést árucsoportonkénti bontásban.
 • Szolgáltatást szolgáltatáscsoportonként.
 • Hirdetményi közzétételi kötelezettség (közbeszerzés indítási feltétel!)
 • Minta: 15/2004. /IV. 25./ IM rendelet 1. számú melléklet
 • árubeszerzés 750 e euró
 • szolgáltatás megrendelés 750 e euró
 • építési beruházás 5 M euró
 • EU Hivatalos Lapjában közzé kell tenni
slide37

Előzetes tájékoztató kötelező:

 • Közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzés esetén
 • Megengedett: (24. § /1/ - /2/ bekezdés)
 • nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzés esetén
 • Nem tiltott:
 • nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések esetén.
 • Éves statisztikai összegzés
 • - Határidő: május 31-ig Közbeszerzési Tanácsnak megküldeni
 • Közbeszerzések Tanácsa Európai Bizottságnak
 • Minta: 15/2004. /IV. 25./ IM rendelet 30. számú melléklete szerint.
slide38

Hirdetmények megküldése

 • Közbeszerzési Tanácson keresztül:
   • Előzetes összesített tájékoztató,
   • hirdetmény közbeszerzési eljárás

megindításáról,

   • hirdetmény közbeszerzési eljárás

eredményéről.

Official Journal, TED

(Minta IM rendelet)

Közös közbeszerzési szójegyzék = CPV

/ 9 számú kód /

slide39

Nyílt eljárás

Hirdetmény -Közbeszerzések Tanácsán

keresztül

Tartalma:

15/2004. /IV. 25./ IM rendelet

szerint

slide40

Két szakaszból álló eljárások

1./ Részvételi szakasz

a/ részvételi felhívás,

b/ részvételi dokumentáció (nem kötelező),

c/ alkalmassági igazolások,

d/ részvételi határidő (3 tag),

e/ részvételi jelentkezés,

f/ eredményhirdetés.

slide41

2./ Ajánlattételi szakasz

a/ ajánlattételi felhívás (5 nap)

Meghívásos eljárás (Két szakaszos)

Részvételi szakasz 37 nap minimum

Ajánlattételi szakasz 40 nap minimum

(Kivételesen lerövidíthető)

Keretszám határozható meg (minimum 5)

- rangsorolás módját meg kell adni (alkalmasság),

- kiválasztott jelentkezők írásbeli felhívása ajánlattételre (egyidejűleg)

slide42

Tárgyalásos eljárás:

 • a/ hirdetmény közzétételével
 • Esetei:
  • - nyílt vagy meghívásos eredménytelen
  • - építési beruházás – szolgáltatás kivételesen (ha az ügy természete, ill. kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes meghatározását)
  • - építési beruházás – kutatás, kísérlet, fejlesztés,
  • - szolgáltatás – szellemi, pénzügyi – ha a szerződés pontos meghatározása nyílt vagy meghívásos eljárásban nem lehetséges .
slide43

Két szakaszos

Csak tv-ben meghatározott esetekben

Keretszám határozható meg (minimum 3)

Rangsorolás módjának meghatározása:

- pénzügyi

- szakmai

slide44

b/ hirdetmény közzététele nélkül induló

 • - a/ pont 1. francia bekezdés, ha összes ajánlattevőt meghívja,
 • nyílt vagy meghívásos eredménytelen volt,
 • csak egy szervezet, személy képes teljesíteni (műszaki, művészeti, kizárólagos jogi szempontok),
 • rendkívüli sürgősség, (nem eredhet ajánlatkérő mulasztásából)
 • építési beruházás – szolgáltatás ha kiegészítés előre nem látható körülmény okából szükséges,
 • építési beruházás – szolgáltatás ugyanazon ajánlattevővel azonos vagy hasonló ügyre,
 • árubeszerzés – kizárólag kutatási, kísérleti, stb. célra,
 • korábban beszerzett dolog részbeni cseréje (kompatibilitás).
slide45

Eltérések:

 • Egyszakaszos
 • Nincs hirdetmény
 • Minimum 3 ajánlatkérő
 • Gyorsított eljárás nem lehet
 • Kivételesen lefolytatható, ha:
 • Előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt nyílt, meghívásos, illetve hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos nem folytatható le.
slide46

Közös eltérő szabályok:

 • - Ajánlattételi legrövidebb határidőre vonatkozó szabály nem érvényesül,
 • nincs ajánlati kötöttség,
 • ajánlati biztosíték csak ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból történő meghiúsulásra köthető ki,
 • eredményhirdetés a meghatározottnál korábbi időpontban is lehetséges (indokolt esetben).
slide47

Gyorsított eljárás

Csak - meghívásos,

- hirdetmény közzétételével

induló tárgyalásos eljárás-

ban,

Ha - rendkívüli sürgősség

indokolja (nem eredhet az

ajánlatkérő mulasztásából)

Határidő: minimum 15 nap ajánlatkérési

10 nap ajánlattételi

slide48

Építési koncesszióra vonatkozó szabályok

 • Ajánlatkérőre vonatkozó szabályok:
  • csak az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján bírálható el,
  • határidők minimum: 52 nap,
  • hirdetmény kötelező
  • Koncessziós törvényt is alkalmazni kell.
  • /1991. évi XVI. törvény/
 • Ajánlattevőre vonatkozó szabályok:
slide49

Építési koncesszió 162/2004. /V. 21./ Kormány rendelet)

Lényege:

Önkormányzati tulajdonú létesítmény építése meghatározott időszakra szóló használati, üzemeltetési jog átengedése ellenében.

slide50

Szolgáltatási koncesszió

 • - Csak a nemzeti rezsim szabályai szerint folytatható le.
 • Bírálat csak az összességében legelőnyösebb ajánlat szerint.
 • Nem alkalmazható
   • gyorsított,
   • keretmegállapodásos eljárás.
 • Ha koncessziós tv. hatálya alá tartozik, a szerint kell eljárni.
slide51

Egyszerűsített eljárás

 • Csak a Kbt. 4. számú mellékletében felsorolt szolgáltatások beszerzése esetén (pl. oktatás, szálloda, stb.)
 • Egyszakaszos
 • Tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli (hirdetményben)
 • Kbt. Hirdetmény alól kivételt enged
 • Közzététel nem EU lapban hanem Közbeszerzési Értesítőben, eredmény viszont már EU lapban.
 • Egyéb alkalmassági feltételek is előírhatók.
 • (Önkormányzatoknál gyakorlatilag nem alkalmazott!)
slide52

Keretmegállapodásos eljárás

 • Kiválasztás Keretmegállapodás
 • Lebonyolítás
 • Adott időszakban elvégzendő feladatok:
 • - ellenszolgáltatás mértéke,
 • - előirányzott mennyiség (lehetőleg),
 • - beszerzés tárgyát.
 • Csak a nemzeti rezsimben.
 • Időtartam – maximum 4 év.
 • Ajánlat a lebonyolításra: csak keret-megállapodásban írtnál kedvezőbb lehet.
 • Gyorsított eljárás nem alkalmazható.
slide53

Keretmegállapodásos eljárás részei

Két részből álló eljárás

1./ Keretmegállapodás megkötése minimum 3 ajánlattevővel (Ha volt ennyi).

(nyílt – meghívásos – hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás keretében)

2./ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a feladat megvalósítása érdekében.

slide54

Versenykorlátozási cél tilalma.

Első részben meg kell adni a legkedvezőbb ajánlattevők keretszámát (minimum 3!), amelynek megfelelő ajánlattevővel szerződik.

(Ha több ajánlat azonos, úgy többel köteles szerződni.)

Kötelező tartalmi elemek:

- közbeszerzés tárgya,

- ellenszolgáltatás mértéke,

- közbeszerzés előirányzott mennyisége (ha lehet),

- egyéb lényeges szerződési feltételek.

slide55

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívás megkezdésével kezdődik.

A keretmegállapodásban írt közbeszerzésre más hirdetmény közzétételével induló eljárás is alkalmazható (pl. konyhák húsáru beszerzése).

slide56

Tervpályázati eljárás

 • Nyílt
 • Meghívásos
 • Indulása – tervpályázati kiírás
slide57

Tervpályázat 137/2004. /IV. 29./ Korm. rendelet)

Fogalma: - építészeti – műszaki tervjavaslatok,

- terület- és településrendezési tervek,

- egyéb jogszabályokban meghatározott

tervjavaslatok rangsorolására összevetésére, alkalmas tervezési verseny-forma.

Cél: - tervezési feladat megoldására alkalmas tervjavaslat kiválasztása,

- alkalmas tervező kiválasztása,

- tervezői megbízás szakmai feltételeinek előzetes tisztázása.

slide58

Általában kötelező

Fajtái: - tervpályázat

- ötletpályázat

Eljárás formája: - általános

- egyszerű (legalább 3)

Fajtája: - nyílt,

- meghívásos (két szakaszos)

Közvetlenül is felkérhető pályázó(k).

Bírálóbizottság (zsűri) – sajátos szabályok

Pénzügyi fedezet elkülönítése – díjazás

slide59

Nemzeti rezsim

Fő szabályként a közösségi rezsim szabályait kell alkalmazni:

nyílt,

meghívásos,

tárgyalásos.

Lehet: - gyorsított eljárás,

- keretmegállapodásos eljárás,

- építési koncessziós eljárás,

- szolgáltatási koncessziós eljárás,

- egyszerűsített eljárás,

- tervpályázati eljárás.

slide60

Eltérések:

 • Ajánlatkérői kör:
  • klasszikus és támogatott mellett
  • szervezetek a Kormány kezességével
 • Hirdetmények közzététele
 • Közbeszerzési Értesítőben
 • Árubeszerzés – ingatlan is
 • Értékhatárok
slide61

Eljárási határidők rövidíthetők:

   • 7 nap elektronikus közzététel
   • 5 nap dokumentáció Internet
 • Tárgyalás lehetősége
 • a/ nincs fedezetnek megfelelő ajánlat,
 • b/ legkedvezőbb két ajánlatnál
slide62

Egyszerű közbeszerzési eljárás

 • Eltérések:
 • Ajánlatkérő: klasszikus és támogatott
    • ajánlatkérői körön
    • kívüli szervezetek, melyek
    • kizárólagos jog alapján
    • nyújtanak szolgáltatásokat
 • Tárgya: - árubeszerzés,
     • szolgáltatás
     • építési beruházás
 • Értékhatár
slide63

Kivétel: - műszaki- technikai sajátosságok,

- művészeti szempontok,

- a kizárólagos jogi védelem,

(kizárólag egy személy, vagy szervezet

képes teljesíteni)

- rendkívüli sürgősség,

- építési beruházás keretében előre nem látható kiegészítés,

- árubeszerzés – korábbi helyettesítése csak azonos áruval lehet (kompatibilitás),

- szolgáltatás – tervpályázatot követően a nyertessel kell szerződni,

- 4. számú melléklet szolgáltatásai,

- ügyvédi szolgáltatatás.

slide64

! Nem azonos az egyszerűsített eljárással (önkormányzati eljárásban kivételesen alkalmazott egyszakaszos tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli forma).

slide65

Indítása:

 • Hirdetmény közzététele nélkül ajánlattételi felhívással (minimum 3 ajánlattevőnek).
 • (2006. I. 1-től)
 • Kizáró okokat nem kötelező előírni.
 • Egyéb alkalmasság kiköthető.
 • Eljárási határidőt törvény nem állapít meg.
slide66

Lehet: - tárgyalásos, vagy

- tárgyalás nélküli.

Különös közbeszerzési eljárás

Önkormányzatokat nem érinti.

slide67

Megfelelő eljárás kiválasztása

 • Lehetőségek:
 • a/ Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések (30-40. §)
 • - Árubeszerzésnél 200 000 SDR-nek megfelelő euró /236.945/
 • - Építési beruházás
 • a/ Állam vagy EU támogatás 5 millió SDR-nek megfelelő euró /5.923.624/
 • b/ 5 millió euró
 • - Építési koncesszió 5 millió euró
 • - Szolgáltatások
 • a/ 200 000 SDR-nek megfelelő euró
 • b/ 200 000 euró állami v. EU támogatás esetén.
 • Tervpályázat (154-160. §)
 • 200.000 SDR-nek megfelelő euró /szolgáltató/
 • 200 000 euró
 • Közbeszerzési érték: (35-40 §)
slide68

b/ Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések - árubeszerzés, 30 mill. Ft

- építési beruházás, 90 mill. Ft

- építési koncesszió, 100 mill. Ft

- szolgáltatás, 25 mill. Ft

- szolgáltatási koncesszió, 25 mill. Ft

- tervpályázat (fenti értékhatárok szerint)

2006-tól az éves költségvetési törvény állapítja meg.

(Érvényes: 2006. január 1-től)

slide69

c/ Nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések - közbeszerzés értéke eléri, vagy meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárait és nem a közösségi vagy nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó eljárást kell lefolytatni,

- tervpályázat – ua.

Egyszerű közbeszerzés értékhatára:

a/ árubeszerzés: 8 mill. Ft

b/ építési beruházás: 15 mill. Ft

c/ szolgáltatás: 8 mill. Ft

(Érvényes: 2006. január 1-től!)

slide70

Közbeszerzési érték: Becsült érték

= a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított … - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás.

slide71

A becsült érték megállapítása

 • Árubeszerzés esetén
 • 1. Dolog használata, hasznosítása esetén
 • - határozott időre, 1 évre vagy annál
 • rövidebb időre kötött szerződés esetén – teljes ellenszolgáltatás
 • - határozatlan időre kötött szerződés esetén – a havi ellenszolgáltatás 48- szorosa
slide72

2. Rendszeresen, időszakonként visszatérően

kötött szerződés esetén

- az előző évben kötött szerződése szerinti ellenszolgáltatás, módosítva az adott évben várható mennyiségi, értékbeli változással, vagy

- az első teljesítést követő 12 hónap vagy a teljes időtartam alatti teljes ellenszolgáltatás

slide73

3. Vételi jogot is tartalmazó szerződésnél a vételárral együtt számított legmagasabb összegű ellenszolgáltatás

  • Árubeszerzés becsült értékébe be kell számítani a beállítás, üzembe helyezés becsült értékét.
  • Ha a szerződés az árubeszerzés mellett szolgáltatás-megrendelést is tartalmaz, becsült értéküket egybe kell számítani.
slide74

Szolgáltatás megrendelése esetén

 • 1. Ha a teljes díjat tartalmazza – a teljes díj
 • 2. Ha a teljes díjat nem tartalmazza
 • - határozott időre, 4 évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén – a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás,
 • - határozatlan időre, vagy 4 évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén – a havi ellenszolgáltatás 48-szorosa.
 • 3. Ha vételi jogot is tartalmaz – a vételárral számított legmagasabb összegű ellenszolgáltatás
slide75

Építési beruházásnál

 • - Egy év alatt megvalósulónál – teljes ellenszolgáltatás.
 • Több év alatt megvalósulónál – teljes beruházásért járó ellenszolgáltatás.
 • Több részből vagy több szerződés alapján megvalósulónál – mindegyik rész értékét egybe kell számítani.
 • Be kell számítani az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk, szolgáltatások értékét – ha a megvalósításhoz szükséges.
slide76

Közbeszerzés műszaki leírása

Kötelező elem (dokumentáció ha nem készül, úgy hirdetményben kell megadni).

- ajánlatkérő köteles megadni a műszaki leírást az ajánlati felhívásban,

- EU vagy nemzeti szabvány, vagy közös műszaki leírás,

- nem írható le oly módon, hogy egyeseket kizár, illetve hátrányos, vagy előnyös helyzetbe hoz.

Kiegészítő tájékoztatás

10 nap írásban / ajánlatkérő

6 nap írásban / ajánlattevő

slide77

Alkalmassági feltételek:

- pénzügyi és gazdasági,

- műszaki és szakmai.

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:

Példálózó felsorolás

Műszaki és szakmai alkalmasság:

Taxatív felsorolás,

Egy vagy több előírható,

Egyes eljárásokban eltér.

slide78

Bírálati szempontok

 • Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
 • vagy
 • Összességében legelőnyösebb ajánlat
 • - részszempontok,
 • - súlyszámok,
 • - ponthatár és pontozási módszer.
slide79

értékelhető tényezőkön kell alapulni,

 • közbeszerzés tárgyával kapcsolatban
 • kell állnia,
 • meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékét.
 • Új szempontok: - esztétika,
 • - funkcionalitás,
 • - környezetvédelmi
 • tulajdonság.
slide80

Ajánlat benyújtása

 • írásban,
 • zártan,
 • igazolások,
 • Hiánypótlás.
 • Jelezni kell:
  • a közbeszerzés azon részét, melyre harmadik személlyel szerződni fog (személy megnevezése nélkül)
  • közbeszerzési érték 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót (Ha ajánlatkérő részvételi feltételként előírta igazolni kell az alvállalkozó alkalmasságát – célszerű előírni!)
  • Kizárás szabályai vonatkoznak alvállalkozóra!
slide81

Ajánlatok elbírálása

Vizsgálni a megfelelőséget:

- ajánlati felhívás feltételeinek,

- dokumentációban meghatározott

feltételeknek,

- jogszabályban meghatározott

feltételeknek.

slide82

Elbírálás

  • Fogalma
  • Hiánypótlás
  • Pontosítás
  • Kirívóan alacsony ár
  • Lehetetlen ajánlati elemek
  • Érvénytelenség
  • Kizárás
  • Értékelés
  • Az eljárás eredménye
slide83

Elbírálás fogalma

 • Tágabb értelemben: minden cselekmény, ami az ajánlatok vizsgálatára irányul
 • Megfelel-e az AF-ben, dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
 • Alkalmas-e az AT, alvállalkozója a szerződés teljesítésére,
 • Van-e érvénytelen ajánlat,
 • Van-e olyan AT, akit ki kell zárni.
 • Szűkebb értelemben: az ajánlatok értékelése
slide84

Hiánypótlás

 • AF-ben meg kell határozni, hogy AK biztosít-e lehetőséget vagy kizárja
 • Teljes körű hiánypótlás – akár többször is
  • Kizáró okokkal
  • Alkalmassággal
  • Egyéb iratokkal kapcsolatosan utólagos becsatolás vagy hiányosságainak pótlása
  • Egyéb formai hiányosságok pótlása
 • DE a tartalmai elemek módosítását nem eredményezheti!
 • Hiánypótlási felhívás
  • Hiányok feltüntetése
  • Hiánypótlási határidő
  • Összes AT értesítése
slide85

Pontosítás

 • Számítási hiba
 • Pontosítás
  • Nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása
  • Összes AT egyidejű értesítése
  • Ajánlat módosításával nem járhat
 • Számítási hiba
  • AK javítja a nyilvánvaló hibát
  • Összes AT egyidejű értesítése
slide86

Kirívóan alacsony ellenszolgáltatás

 • AK minősíti – törvényi meghatározás nincs!
 • Adatokat, indoklást írásban kell kérni
 • Elfogadható – objektív alapú indoklás
  • Gyártási folyamat, módszer gazdaságossága
  • Műszaki megoldás
  • Előnyös körülmények
 • Érvénytelenség, ha nem fogadja el
 • Európai Bizottságot tájékoztatni kell, ha az 57. § /2/ a/ a bírálati szempont (összességében legelőnyösebb)
slide87

Lehetetlen ajánlati elemek

 • Fogalma a bírálati részszempont szerinti ajánlati tartalmi elem tekintetében
  • Lehetetlen
  • Túlzottan magas vagy alacsony
  • Kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz az ajánlat
 • Adatokat, indoklást írásban kell kérni
  • Érvénytelenség, ha nem fogadható el
 • K.Tanácsot tájékoztatni kell.
slide88

Érvénytelenség

 • Kizárás
 • Kötelező bírálni, kivéve, ha:
 • Előre nem látható ok,
 • Elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény folytán nem lenne képes a szerződést teljesíteni.
slide89

Érvénytelen ajánlat

 • ajánlattételi határidő után nyújtották be,
 • biztosítékot nem, vagy nem megfelelően bocsátotta rendelkezésre,
 • összeférhetetlenség áll fenn,
 • kizárás áll fenn,
 • alkalmatlanság áll fenn,
 • nem felel meg AF-nak, dokumentációnak vagy jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
 • kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz,
 • lehetetlen ajánlati elemet tartalmaz.
slide90

Érvénytelen ajánlatot nem lehet értékelni

 • Többváltozatú ajánlat érvényessége
  • Csak az a változat lehet érvényes, amely a minimum követelményeknek, műszaki leírásnak megfelel.
  • De nem nyilvánítható érvénytelennek – ha
   • a szabványokra, műszaki leírásokra hivatkozó közbeszerzési műszaki leírás alapján készült,
   • áru helyett szolgáltatásnak, vagy szolgáltatás helyett árunak minősülne.
slide91

Kizáró okok:

Kötelezően alkalmazandó /ki kell zárni/

- kizárási okok ellenére pályázott,

- kizáró ok az eljárás során következett be

Kizáró okok (alvállalkozó is)

- három éven belül súlyos szakmai vagy etikai szabálysértés,

- adatszolgáltatási kötelezettség

elmulasztása.

slide92

Választható kizáró okok

- nem kell számára nemzeti elbánást

nyújtani,

- a kínált árura nem kell nemzeti

elbánást nyújtani. (Közösségi Vámkódex)

!Különös eljárások – speciális érvény-

telenségi okok.

slide93

Igazolási módját meg kell határozni

 • (Kbt. minta)
 • Igazolás
 • Kizárási okok:
 • Végelszámolás alatt áll, csőd vagy felszámolási eljárás van folyamatban, vagy személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban (vele vagy alvállalkozójával szemben),
 • Tevékenységét felfüggesztette, vagy felfüggesztették,
 • Gazdasági, szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetését állapították meg, jogi személy tevékenységét bíróság korlátozta,
 • Közbeszerzési eljárásokban való részvételtől eltiltott,
 • Egy évnél régebbi adó, stb. tartozása van,
 • Hamis adatszolgáltatás miatt három éven belül eljárástól eltiltották, illetve a hamis adatszolgáltatást megállapították.
slide94

Értékelés

 • Fogalma:
 • az a folyamat, amikor az AK a választott bírálati szempont szerint és a hozzátartozó értékelési rendszer, módszer szerint összehasonlítja, értékeli az ajánlatokat.
 • - Menete:
  • 57. § /2/ a/ szerinti esetben – az előre meghatározott módszerrel az ajánlott ellenszolgáltatások összehasonlítása.
slide95

57. § /2/ b/ szerinti esetben

 • 1. részszempontok szerint a pontszámok kiosztása
 • 2. értékelési pontszám X súlyszám
 • 3. szorzatok összesítése = összpontszám
 • Azonos összpontszám esetén
  • Az a legjobb, amely alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmaz
  • Azonos ellenszolgáltatás esetén, a legnagyobb súlyszámú részszempontra nagyobb pontot kapott
slide96

Az eljárás eredménye

 • 1. Eredményes
 • - Nyertes az, aki a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette
 • - Szerződni kizárólag a nyertessel lehet
 • - A nyertes visszalépése esetén a 2. helyezettel, ha kihirdetésre került
slide97

2. Eredménytelen

- nem nyújtottak be ajánlatot,

- kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett,

- anyagi fedezet mértékére megfelelő ajánlat nem érkezett,

- ajánlatkérő képtelenné vált a szerződéskötésre, vagy a teljesítésre,

- valamely ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértette,

- békéltetési eljárás alapján így döntött az ajánlatkérő,

- Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését és az ajánlatkérő új eljárást határoz el vagy eláll a folytatástól.

!Különös, speciális eljárások – speciális eredménytelenségi okok.

slide98

Eredményhirdetés

30 nap.

60 nap (építési beruházás).

Indokolt esetben halasztható egy esetben

30 nappal.

Meg kell hívni ajánlattevőket.

Ismertetni – átadni írásbeli összegzést.

Hirdetmény – EU hivatalos lapjában

/5 munkanap feladni/

slide99

Jogorvoslati eljárás

Eljárás indítása

Döntőbizottság

Békéltetés (jogvita jogorvoslati eljárás)

Tanusítás (jogvita megelőzését célozza)

slide100

A közbeszerzési eljárás dokumentálása

 • Dokumentálási kötelezettség (7. §)
 • előkészítési iratok,
 • lefolytatásával kapcsolatos iratok,
 • szerződés teljesítésével kapcsolatos iratok,
 • jogorvoslati eljárás iratai
 • Megőrzése: 5 év
 • (eljárás lezárásától, szerződés teljesítésétől, jogorvoslati eljárás jogerős befejezésétől)
 • Éves statisztikai összegzés – május 31-ig
slide101

Iratmegküldési kötelezettség

- illetékes szervek kérésére!

a/ Közbeszerzések Tanácsa

b/ illetékes ellenőrző szerv

(Közbeszerzési Döntőbizottság,

ÁSZ,

Ügyészség

Országgyűlési Biztosok, stb.)

c/ Más illetékes szervek

(Bíróság,

Közigazgatási Hivatal,

Magyar Államkincstár,

Támogatást nyújtó szervezetek, stb.)

slide102

Önkormányzatok által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban alkalmazott egyéb lényeges szabályok

a/ hulladékkezelés megszervezése

(2004. évi XCVII. törvény 1. és 3. §; 224/2004. /VII. 22./ Korm.rendelet)

Lehetőségek:

- önálló közszolgáltatás szervezése

- több település által alapított gazdálkodó

szervezettel

- közbeszerzés keretében kiválasztott

gazdálkodó szervezettel.

slide103

b/ Központosított közbeszerzéshez csatlakozás lehetősége 168/2004. /V. 25./ Korm.rendelet)

- Kormány rendelheti el,

- általa irányított szervezetek vonatkozásában,

- eljáráshoz csatlakozni lehet

(pl. informatikai eszköz beszerzés)

Előnye: - kedvező és ismert ár,

- gyors,

- egyszerű.

slide104

c/ Ajánlatkérőkre vonatkozó szabály

- önkormányzat

- önkormányzati társulás

- helyi önkormányzati költségvetési szerv

Nevében eljárók:

- megfelelő képesítéssel kell rendelkezni,

- minimum 3 tagú bírálóbizottság

slide105

d/ Összeférhetetlenség

 • Érintett gazdasági társasággal munkaviszonyban álló,
 • Érintett gazdálkodó szervezet tisztségviselője vagy felügyelő-bizottságának tagja,
 • Érintett gazdálkodó szervezetben tulajdonnal rendelkezik,
 • Előzőek hozzátartozója (Ptk.),
 • Előkészítésbe vagy más szakaszába bevont nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó,
 • Személy vagy hozzátartozója ajánlatkérő nevében nem járhat el, ha érintett gazdálkodó szervezetben tulajdonosi jogokat gyakorol,
 • Előző szabály alkalmazandó hasonló esetben ajánlatkérő vezető tisztségviselőjére vagy felügyelő-bizottsági tagjára vagy hozzátartozójára,
 • Ha az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akinek a nevében eljárt a szabályt sértő.
slide106

e/ Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

- Felsőfokú végzettséggel,

- Legalább három éves szakmai gyakorlattal,

- Legalább három éves igazolt közbeszerzési gyakorlattal, vagy akkreditált közbeszerzési gyakorlattal és legalább két éves közbeszerzési gyakorlattal rendelkező, ha – szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben.

Szervezet is felvehető névjegyzékbe (legalább egy tagja megfelel).

Felelősségbiztosítással kell rendelkezni.

slide107

f/ Minősített ajánlattevő

  • Jegyzékét a Közbeszerzések Tanácsa vezeti.
  • Felvétel szempontjait a Tanács határozza meg.
  • Alkalmasság igazolására általában elégséges.
 • g/ Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
 • (167/2004. /V. 25./ Korm.rendelet)
  • Közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények szabályozása.
slide108

h/ Ajánlati biztosíték

- kiköthető,

- teljesíthető - pénz befizetéssel

- bankgaranciával,

- készfizető kezességvállalással,

- esélyegyenlőséget nem sérthet a kikötése (mértéke)

- vissza kell adni,

- ajánlatkérő kétszeres összeget fizet, ha

1. határidőben nem hirdet eredményt

(mindenkinek)

2. nem köt szerződést

(nyertesnek)

i/ Ajánlatok bontása

- ajánlattételi határidő lejártának időpontjában,

- ajánlattevők jelen lehetnek,

- főbb adatok ismertetése.

slide109

j/ Tájékoztatási kötelezettség

 • Az ajánlattevőt tájékoztatni kell
  • kizárásáról,
  • alkalmatlansága megállapításáról,
  • ajánlata érvénytelenné nyilvánításáról.
 • Összegzés
  • Az ajánlatok elbírálásáról,
  • Minta szerint,
  • Írásban.
slide110

k/ Szerződéskötés

 • Nyertessel vagy nyertesekkel kell a szerződést megkötni
 • A szerződést az AF-ban tervezett időpontban kell megkötni
 • AF, AD és ajánlat tartalma szerint írásban
 • AK oldalán szerződéskötési kötelezettség keletkezik (Csak egy mentesülési eset van!)
 • A szerződéskötéssel a közbeszerzési eljárás lezárul
 • A közbeszerzési szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül
slide111

Szerződés módosítása törvényi feltételek esetén!

 • Hirdetmény!
 • Szerződés teljesítése
 • Hirdetmény!
 • (határozatlan idejű – éves tájékoztató a
 • teljesítésről)
slide112

Minta: (Hirdetmény közzétételével induló eljárásra)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételi felhívása tárgyalásos eljárás megindítására

Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon- és telefaxszáma: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Telefon: 82/501-501

Fax: 82/501-500

E-mail: gazd-ig@kaposvar.hu

slide113

2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

 • b) Az eljárás alkalmazása feltételének indokolása: a Kbt. 70. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
 • A közétkeztetés biztosításával kapcsolatos alábbi szerződéses feltételek optimális módon csak tárgyalások során alakíthatóak ki:
 • a jelenlegi konyhai dolgozók átvételének rendje, az ezzel összefüggő munkajogi kérdések egyeztetése, az esetlegesen felmerülő költségek viselése, elszámolása,
 • a szolgáltatás fizikai nyújtásától (helyben főzés, illetve kiszállítással történő biztosítás miatt) függő működési terület és eszközrendszer átadás-átvételének részletes feltételei,
 • az üzemeltetés során intézményen belül a konyhák energia és közmű költségeinek megosztási módja, elszámolása.
 • c) A gyorsított eljárás alkalmazása feltételeinek indokolása: -
 • d) A szerződés meghatározása, aminek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak:
 • vállalkozási szerződés közétkeztetési szolgáltatásra
slide114

3.a) A beszerzés tárgya és mennyisége:

Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén az oktatási, nevelési és szociális intézmények főző- és melegítőkonyháinak üzemeltetésével a közétkeztetési tevékenység ellátása

Az intézmények főző- és melegítőkonyhái tekintetében a 3.b) pont szerinti helyszíneken történő biztosítással és kiszállítással (2004. évi adatok):

- óvodai ellátás 2.301 fő

- általános iskolai ellátás 4.244 fő

- középiskolai és kollégiumi ellátás 1.849 fő

- szociális intézmények 1.018 fő

ÖSSZESEN: 9.412 fő

A közétkeztetés biztosítása az önkormányzat jelenleg tulajdonában lévő eszközeinek átadásával történik. A szerződéskötés időpontjától az eszközök beszerzése, pótlása ajánlattevőt terheli. A közétkeztetési tevékenységet ajánlattevő a szükséges dolgozói létszám átvételével valósítja meg.

slide115

b) A teljesítés helye:

 • Búzavirág u-i Bölcsőde Kaposvár, Búzavirág u. 19.
 • Nemzetőr sori Bölcsőde Kaposvár, Nemzetőrsor u. 10.
 • Petőfi u-i Bölcsőde Kaposvár, Petőfi u. 18.
 • Somssich u-i Bölcsőde Kaposvár, Somssich P. u. 10.
 • Szigetvári u-i Bölcsőde Kaposvár, Szigetvár u. 7.
 • Gyöngyfa Napközi Otthon Kaposvár, Rippl Rónai u. 11.
 • Szoc. Gondozási Kp.Konyha Kaposvár, Szigetvári u. 5-7.
 • Béke u. 47. Tálalókonyha Kaposvár, Béke u. 47.
 • Petőfi u. 18. Idősek Klubja Kaposvár, Petőfi u. 18.
 • Toponári Idősek Klubja Kaposvár, Orci u. 2.Szigetvári u. 5-7.
 • Idősek Klubja Kaposvár, Szigetvár u. 5-7.
 • Liget Időskorúak Otthona Kaposvár, Vak Bottyán u. 1.
 • Családsegítő Központ – Népkonyha Kaposvár, Kinizsi ltp. 7.
 • Arany János Óvoda Kaposvár, Arany J. u. 2/a.
 • Bajcsy Zs. u. Központi Óvoda Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 20.
 • Irányi Dániel u. Tagóvoda Kaposvár, Irányi D. u. 7.
 • Béke u. Központi Óvoda Kaposvár, Béke u. 51.
 • Jutai u. Tagóvoda Kaposvár, Jutai u. 24.
 • stb. (intézmények felsorolása)
slide116

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

Nem

d) A részajánlat tételének szempontja: -

4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:

A vállalkozói szerződést 5 évre köti meg az ajánlatkérő 2004. augusztus 02-től, kivéve az alábbi intézményeket, amelyek esetében a vállalkozásba adás ideje ettől eltérő:

- Toponári Általános Iskola 2004. augusztus 09-től

- Búzavirág utcai Óvoda 2004. augusztus 16-tól

- Kodály Zoltán Általános Iskola 2004. szeptember 01-től

5. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -

slide117

6. a) A részvételi jelentkezés határideje:

A hirdetmény közzétételének napját követő első naptól számított 26. napon 10.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra.

b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. régi épület II. emelet 205. szoba

c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar

d) Az (első) tárgyalás időpontja:

Az ajánlattételi határidő lejártát követő első naptól számított 8. napon 10.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanapon 10.00 óra.

slide118

7. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja:

A részvételi jelentkezés határidejének lejártát követő első naptól számított 15. napon 10.00 óra. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanapon 10.00 óra.

8. A résztvevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és tények:A részvételi jelentkezőnek önállóan - a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nélkül - kell megfelelnie az előírt pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassági követelményeknek. A részvételre jelentkező részéről a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása az alábbi adatokkal és tényekkel történik:

- a Kbt. 44. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkezési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, valamennyi számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat az alábbi tartalommal:

- ajánlattevő hitel- és fizetőképes-e,

- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, - ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett-e az utóbbi egy évben, - számláján sorban állás előfordult-e, ha igen mikor és hány napig

-a Kbt. 44. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételt megelőző 2 év (2001,2002) éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek) benyújtása, amennyiben – az a számviteli törvény alapján kötelező -, úgy a könyvvizsgálói záradékkal együtt.

slide119

A részvételre jelentkező részéről a műszaki alkalmasság igazolása az alábbi adatokkal és tényekkel történik:

 • a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előző 3 évben végzett közétkeztetési tevékenység bemutatása (referenciaigazolás)
 • a Kbt. 44. § (2) bekezdés g) pontja alapján a közétkeztetés minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítása,
 • a Kbt. 44. § (2) bekezdés c) pontja szerint azoknak a szakembereknek, illetve vezetőknek a bemutatása szakirányú képzettségük és szakmai gyakorlatuk ismertetésével, akik a teljesítésben részt vesznek, különösen azoknak a személyeknek a bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
 • 9. a) A részvételre jelentkezők alkalmassága elbírálásának szempontjai:
 • - pénzügyi-gazdasági stabilitás (pénzintézeti nyilatkozatok, mérlegek), - referenciák, - minőségbiztosítási rendszer megléte, - a teljesítésbe bevont szakemberek szakirányú képzettsége.
slide120

b) A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai: pénzintézettől származó nyilatkozat szerint kötelezettségeinek határidőre nem tesz eleget, számláján 30 napot meghaladó vagy legalább kétszer 15 napot meghaladó sorban állás mutatkozik,

 • szokásos vállalkozási eredménye 2 egymást követő évben negatív,
 • az értékesítés nettó árbevétele 2 egymást követő évben nem haladja meg az 500 millió forintot
 • nem rendelkezik a közétkeztetésben legalább napi 2000 fő ellátására vonatkozó referenciával,
 • nem rendelkezik – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel,
 • a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között nincsen élelmezésvezetői és diabetikai szakirányú végzettségű személy
slide121

c) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 34. § (1) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.

d) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltak:

Az ajánlati felhívásban kerülnek meghatározásra. 10. Az ajánlatkérő által meghívni kívánt ajánlattevők keretszáma: öt. 11. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem. 12. Az ajánlatkérő által már kiválasztottak neve és címe: -

slide122

13. Egyéb információk:

 • A részvételi jelentkezést cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon a részvételre jelentkező személyre utalóan semmilyen más szöveg, embléma stb. nem szerepelhet. - A másolati példányoknak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie, a példányokat el kell látni az "eredeti", illetve a "másolat" felirattal. - A ajánlatkérő a Kbt. 43. § (4)-(5) bekezdése alapján hiánypótlás lehetőségét biztosítja.- A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a Kbt. 43. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban foglaltakat, az erről szóló jelentkezői nyilatkozatot a nemleges válasz esetén is meg kell tenni, ellenkező esetben az ajánlatkérő a jelentkezést érvénytelennek fogja nyilvánítani.
slide123

-A jelentkezéshez benyújtáskor csatolni kell:

- rövid cégismertetőt, - 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, - a cégbejegyzésre jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát.

- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 46. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra, az előírt nyilatkozatokat be kell csatolni a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan is.

- Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban 1.000.000 Ft ajánlati biztosítékot fog előírni. 14. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: - 15. A hirdetmény feladásának napja: 2004. április 5. A hirdetmény kézhezvételének napja: 2004. április

slide124

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AJÁNLATI FELHÍVÁSA NYÍLT ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon és fax száma:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Telefon: 82/501-501

Fax: 82/501-500

E-mail: gazd-ig@kaposvar.hu

2. a) A választott eljárás: nyílt közbeszerzési eljárás

A közbeszerzésekről szóló többször módosított 1995. évi XL. törvény, a továbbiakban: Kbt. rendelkezései szerint

b.) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

vállalkozási szerződés közétkeztetési szolgáltatásra

slide125

3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:

Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a dokumentációban megfogalmazottak szerinti oktatási, nevelési és szociális intézmények főző- és melegítőkonyháinak üzemeltetésével a közétkeztetési tevékenység ellátása

Az intézmények főző- és melegítőkonyhái tekintetében az ajánlati dokumentáció szerinti helyszíneken történő biztosítással és kiszállítással (2004. évi tervezett létszám adatok):

- óvodai ellátás 2.036 fő

- általános iskolai ellátás 3.341 fő

- középiskolai és kollégiumi ellátás 1.432 fő

- szociális intézmények 1.107 fő

A közétkeztetés biztosítása az önkormányzat jelenleg tulajdonában lévő eszközeinek átadásával történik. A szerződéskötés időpontjától az eszközök beszerzése, pótlása ajánlattevőt terheli. A közétkeztetési tevékenységet ajánlattevő a szükséges dolgozói létszám átvételével valósítja meg.

slide126

b) A teljesítés helye:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények székhelyei, telephelyei, az ajánlati dokumentációban meghatározott címek szerint

c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

Igen.

d) A részajánlat tételének szempontjai:

Részajánlat tehető külön az óvodai, általános iskolai, középiskola és kollégiumi illetve szociális intézményi konyhák működtetésére.

4. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:

A vállalkozói szerződést 5 évre köti meg az ajánlatkérő 2004. március 1-től

5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe:

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. régi épület II. emelet 205. szoba

b) A dokumentáció megkérésének határideje:

A jelen ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételének napján és az azt követő első naptól számított 15. napig hétfőtől péntekig 9-14 óráig az 5.a) pontban megjelölt címen.

slide127

c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei:

A dokumentációt ajánlattevők 50.000 Ft + ÁFA összegért vásárolhatják meg, melynek befizetése a helyszínen átvehető csekken vagy Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 11743002-15398006-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára átutalással történik. A dokumentáció megvásárlásához a befizetést tényét igazolni kell.

A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció árát az ajánlatkérő csak a Kbt. 37. § (4) bekezdésben foglalt esetekben téríti vissza.

6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:

A jelen ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételének napját követő első naptól számított 40. napot követő első munkanapon 10.00 óráig.

b) Az ajánlat benyújtásának címe:

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. régi épület II. emelet 205. szoba

A zárt, cégjelzés nélküli borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat közétkeztetésre”

slide128

c) Az ajánlattétel nyelve:

magyar

7. a) Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő a törvény 51. § (2)

bekezdésében nevesített személyeken kívül kit hív meg: -

b) Az ajánlatok felbontásának helye:

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

7400 Kaposvár Kossuth tér 1. új épület fszt. 15. tárgyaló

8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke:

1.000.0000 Ft, azaz egymillió forint.

b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:

Az ajánlati biztosíték Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal letéti 11743002-15398006-06530000 számú számlájára átutalással, vagy visszavonhatatlan, az ajánlattételi kötöttség idejében érvényben maradó, feltétel nélküli bankgaranciával teljesíthető. Az átutalás teljesítéséről szóló igazolást vagy az eredeti bankgaranciát az ajánlathoz csatolni kell.

slide129

9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

 • Az ajánlatkérő kijelenti, hogy minden évben költségvetésében rendelkezni fog a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezetről.
 • A szolgáltatás ellenértéke havonta, az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással 30 napos fizetési határidővel egyenlíti ki.
 • A pályázó ettől kedvezőbb fizetési ajánlatot tehet.
 • 10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése: -
 • 11. a) Az ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(k) pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának igazolására kért adatok és tények:
 • Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
 • valamennyi számlavezető pénzintézetének 3 hónapnál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
 • ajánlattevő hitel- és fizetőképes-e,
 • mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
 • ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
 • számláján sorban állás előfordult-e,
 • az ajánlattételt megelőző 2 év éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítőmellékletek)
slide130

Műszaki alkalmasság igazolása:

- az előző 3 évben végzett közétkeztetési tevékenység bemutatása (referenciaigazolás),

- minőségbiztosítási rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító általi tanúsításával,

- a feladat végrehajtásáért (különös tekintettel a minőségellenőrzésért) felelős szakemberek megnevezését, szakképzettségét, gyakorlatának bemutatását.

b) Az ajánlattevőnek és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(k)nak a szerződés teljesítésére alkalmatlanná minősítésének szempontjai:

- pénzintézettől származó nyilatkozat szerint kötelezettségeinek határidőre nem tesz eleget, számláján 3 hónapot meghaladó vagy többszöri 15 napot meghaladó sorban állás mutatkozik,

- mérleg szerinti eredménye 2 egymást követő évben negatív,

- nem rendelkezik a közétkeztetésben legalább 2000 fő ellátására vonatkozó referenciával,

- nem rendelkezik – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel,

- a konyhák vezetésével megbízni kívánt személy szakirányú végzettségének hiánya

slide131

12. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja:

Az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik, és az eredményhirdetést követő 30 napig tart.

13. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat.

b) A Kbt. 34. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően részajánlatonként történik az értékelés az alábbiak szerint:

részszempontok súlyszámok

- ajánlati ár 75

alszempontok:

- ajánlott rezsiköltség a nyersanyagnorma %-ban 60

- ajánlott éves nettó bérleti díj 15

- a bemutatott mintaétlapok táplálkozás-élettani elveknek

megfelelő szakvéleményezése, beleértve az étrendek

értékelését a 80/1999 (XII.28.) GM-EüM-FVM együttes

rendelet 2. sz. melléklet felhasználási ajánlás alapján 10

- a munkavállalók minél nagyobb számú átvétele 15

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10-ig terjedhet, részszempontonként a legjobb ajánlat kapja a 10 pontot, a többi arányosan kerül felosztásra. Az így 1-10 pont közötti kapott értéket kell beszorozni az adott súlyszámmal.

slide132

14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni:

Nem.

15. a) Az eredményhirdetés időpontja:

Az ajánlatok felbontásától számított 30. nap 10.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt megelőző első munkanap 10.00 óra. Helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal új épület fszt. 15 tárgyaló

b) A szerződéskötés időpontja:

Az eredményhirdetést követő 30. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt megelőző első munkanap.

slide133

16. Egyéb információk:

- Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.

- Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli.

- Ajánlattevőnek a Kbt. 43. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot csatolnia kell.

- A Kbt. 46. § (2) – (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlattevőnek és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(k)nak csatolniuk kell.

- Csatolni kell továbbá az ajánlattevő és alvállalkozó(k) (amennyiben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben kívánja ajánlattevő igénybe venni) jelenlegi állapota szerinti, az ajánlat bemutatását megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonatát.

- Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, elhasználódott eszközök pótlására beszerzett új eszközöket a szerződés lejártakor térítésmentesen átadja az önkormányzatnak.

slide134

- Az ajánlatot cégszerűen aláírva, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat, az ajánlaton az "eredeti" és a "másolat" feltüntetésével), zárt borítékban, postai úton vagy személyesen kell benyújtani.

 • - Az ajánlatok összeállításánál az ajánlattételi felhívásban és - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában – a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény előírásaiban foglaltak szerint kell a résztvevőknek eljárni.
 • - Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal köt szerződést.
 • - A nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetéskor a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a Kktv. szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e.
 • - A Kbt. 59. § (2)-(5) bekezdései az ajánlati felhívás részét képezik.
 • Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló, többször módosított 1995. évi XL. törvény előírásai szerint kell eljárni.
 • Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 43. § (4)-(5) bekezdései alapján.
 • 17./ Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: —
 • 18./ A hirdetmény feladásának napja: 2003.
 • A hirdetmény kézhez vételének napja: 2003.
slide135

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás X

Árubeszerzés

Szolgáltatás Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe

Szervezet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Címzett Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóság

Cím Kossuth tér 1. Postai irányítószám 7400

Város/Község Kaposvár Ország Magyarország

Telefon 82/501-501 Telefax82/501-520

E-mail ut@kaposvar.huInternet cím (URL)www.kaposvar.hu

slide136

I.2) További információk a következő címen szerezhetők be

Azonos az I.1) pontban megadottal X

Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.3) A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben)

Azonos az I.1) pontban megadottal X

Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.4) Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Azonos az I.1) pontban megadottal X

Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.5) Az ajánlatkérő típusa

Központi költségvetési szerv 

Egyéb X

slide137

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén)

Kivitelezés X Tervezés és kivitelezés  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatérő által meghatározott követelményeknek

megfelelően

II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén)

Adásvétel  Bérlet  Lízing  Ezek kombinációja/Egyéb 

II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa (szolgáltatásmegrendelés esetén)

Szolgáltatási kategória 

II.1.4) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés *

Kaposvár, Vikár Béla utca útfelújítás

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)

Meghatározása: Vállalkozási szerződés

Tárgya: Kaposvár, Vikár Béla utca útfelújítás

slide138

II.1.6) A teljesítés helye

Kaposvár, Vikár Béla utca 6503. hrsz.

NUTS-kód * —

II.1.7) Nómenklatúra

II.1.7.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.20.00.00-9 ---

További tárgyak 45.23.32.23-8 ---

45.23.32.50-6 ---

45.23.32.90-8 ---

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)

NEM X IGEN 

Ajánlatok benyújthatók: egy részre  több részre  valamennyi részre 

slide139

II.2) A szerződés szerinti mennyiség

 • II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)
  • 2 garnitúra forgalomirányító és terelőtábla kihelyezése
  • 219 m3 humuszréteg leszedés
  • 649 fm burkolt árok bontása
  • 2.325 m2 makadám burkolat bontása
  • 901 m3 földmunka (bevágás és töltés építés)
  • 35 fm burkolt árok javítás
  • 3720 m2 tükör készítése, hengerlése
  • 930 m3 zúzottkő alap készítése
  • 116 m3 homokos kavics ágyazat készítése
  • 649 fm előregyártott beton árokelem építése
  • 1.650 fm előregyártott betonszegély építése
  • 373 m3 aszfaltburkolat építés
  • 1 db kresztábla kihelyezés
  • 17 db közműakna fedlap szintre emelése
slide140

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint)

 • II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
 • Időtartam hónap(ok)ban és/vagy napokban (a szerződés megkötésétől számítva)
 • vagy: Kezdés 2004/09/06 és/vagy befejezés 2004/10/29 (év/hó/nap)
 • III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
 • III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
 • III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
 • A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
 • Ajánlatkérő előírja szerződést biztosító mellékkötelezettségként a műszaki átadás-átvétel időpontjától számított minimum 1 év jótállás vállalását. A jótállási kötelezettség bírálati részszempontként szerepel.
 • Ajánlatkérő a műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva a Ptk-ban előírt minimum 5 év szavatosság vállalását írja elő, mely egyébként bírálati részszempontként is szerepel az ajánlattételi felhívásban.
 • Ajánlatkérő késedelmi kötbér vállalását írja a véghatáridő tartása érdekében, melynek maximalizált összege a bírálati szempontok között szerepel.
 • Ajánlatkérő „jóteljesítési garancia” címén a teljes bekerülési költség 10 %-át zárolja, melyet a garanciális hiányok kijavítása után kamatmentesen fizet ki. A vállalkozó a 10 %-os visszatartás egy vele azonos értékű, minimum 1 évre szóló, feltétel nélküli bankgaranciával kiválthatja, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell.
slide141

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

- A pénzügyi fedezet Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzatának rendelkezésére áll.

- Ajánlatkérő előleget nem fizet.

- Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult.

- Fizetési határidő: az igazolt teljesítéstől számított 30 nap.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény.

slide142

III.2) Részvételi feltételek

 • III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők
 • Kizáró okok:
 • - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
 • Nem lehet az eljárásban ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
 • - Nem lehet az eljárásban ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró feltételek fennállnak.
slide143

Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró tényezők:

 • A pénzintézeti nyilatkozat szerint volt sorban álló tétele az elmúlt 1 évben.
 • - A pénzintézeti nyilatkozat szerint – hitelkapcsolat esetén – a minősítés hitelképtelen vagy ezt értelemszerűen jelző minősítés.
 • Az előző 3 év bármelyikének mérlege szerint az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye negatív.
 • - Amennyiben az ajánlattevő által az előző 3 évben (2001., 2002., 2003. év) az ajánlattételi határidőig befejezett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő fővállalkozói teljesítéseinek összege évenként nem éri el a 20 M Ft-ot.
slide144

Műszaki alkalmasságot kizáró tényezők:

- Amennyiben az ajánlattevő által az előző 3 évben (2001., 2002., 2003. év) az ajánlattételi határidőig befejezett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő fővállalkozói teljesítéseinek száma nem éri el a hármat.

- Amennyiben nem rendelkezik az alkalmazott technológiához szükséges saját tulajdonú vagy bérelt, a továbbiakban felsorolt műszaki berendezésekkel, gépi eszközökkel: - kotrógép – gréder – vibrohenger – gumihenger – lapvibrátor – rakodógép – finisher – kompresszor – bontókalapács – tehergépkocsi

- Amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő bevonható, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó „A” kategóriás műszaki vezetővel és 1 fő, közbeszerzés tárgyára vonatkozó, legalább „B” kategóriás, a kivitelezés helyszínén állandóan ott-tartózkodó műszaki vezetővel.

slide145

III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód(adott esetben)

 • - Az ajánlattevőknek és – a Kbt. 71. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az aajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdés szerint igazolnia kell, és írásban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdés, a 61. § (1) a)-c) pontjának és (2) bekezdésének hatálya alá.
 • A Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti kizáró okokról az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell.
 • III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
 • Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása:
 • A Kbt. 66. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
 • valamennyi számlavezető banktól származó, az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napnál nem régebbi nyilatkozattal az alábbi kötelező tartalommal:1. mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
 • 2. az ajánlattevő számláján a pénzforgalom rendszeres-e,
 • 3. fizetési kötelezettségeinek az ajánlattevő időben eleget tesz-e,
 • 4. volt-e sorban álló tétel az ajánlattevő számláján az elmúlt 1 évben,
 • 5. amennyiben a hitelintézetnek van az ajánlattevővel hitelkapcsolata, az ajánlattevő hitelminősítését, ha nem állnak ilyen jellegű kapcsolatban, akkor az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata.
slide146

- Az előző 3 évre (2001., 2002., 2003. év) vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása.

 • - Ajánlattevő nyilatkozata, mely évenkénti bontásban tartalmazza, hogy mekkora az ajánlattevő forgalma (árbevétele) és mekkora a közbeszerzés tárgyára vonatkozó forgalma az elmúlt 3 évben (2001., 2002., 2003. év).
 • III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
 • Műszaki alkalmasság igazolására:
 • A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága igazolható
 • - az előző 3 évben (2001., 2002., 2003. év) az ajánlattételi határidőig befejezett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő építési beruházásainak ismertetésével, kiemelve a fővállalkozóként teljesített kivitelezéseket, megjelölve annak megrendelőjét (név, cím, telefonszám), mennyiségét, szerződés szerinti összegét, a befejezési határidő (év, hónap, nap) megjelöléssel, valamint a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint kiállított igazolás (referencialevelek) csatolásával;
 • a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg a műszaki felszereltség leírásával;
slide147

- a teljesítésbe bevonandó és a kivitelezés irányításában részt vevő szakemberek végzettségének és képzettségének ismertetésével, valamint az 1/2002. (I.17.) FVM-GM-KöViM együttes rendelettel módosított 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletében előírt feltételek igazolására, a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételről szóló hatósági határozattal.

III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)

Ajánlattevő köteles külön nyilatkozatot az ajánlati dokumentációjában szerepeltetni arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzfogalmi számláról becsatolta a felhívás III.2.1.2.) pontjában pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot.

III.3) különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

NEM  IGEN 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

slide148

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

Tárgyalás nélküli X Tárgyalásos 

IV.2) Bírálati szempontok

(A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

vagy:

(B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat X

B1) a következő részszempontok és súlyszámok alapján X

1 ajánlati ár (Ft) 60 2 jótállás megajánlása (év) max. 5 év 15 3 szavatosság megajánlása (év) max. 15 év 15 4 késedelmi kötbér vállalása részhatáridő tartására (Ft/nap) max. 500 000 Ft/nap 10

slide149

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám* —

IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje 2004/08/16 (év/hó/nap) 10.00 óra

Ár (adott esetben) 40.000 Ft + ÁFA, Pénznem HUF.

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét a Kaposvár Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatal 11743002-15398006. számú számlájára kell átutalni, vagy befizetni a hivatal pénztárába.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a befizetés igazolását követően átvehető.

IV.3.3) Az ajánlattételi határidő

2004/08/16 (év/hó/nap) vagy:  nap (a hirdetmény feladásától számítva)

Időpont 14.00 óra.

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók: HU

slide150

IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

2004/09/06-ig (év/hó/nap) vagy:  hónap és/vagy  nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei

IV.3.6.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdésben foglaltak.

IV.3.6.2) Dátum, időpont, hely

Dátum 2004/08/16 (év/hó/nap) Időpont 14.00 óra

Hely: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., földszint 15. sz. tárgyaló.

slide151

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) A hirdetmény nem kötelező jellegű?

NEM X IGEN 

VI.2) Adott esetben kérjük feltüntetni, hogy a közbeszerzés ismétlődő jellegű-e és a további hirdetmények közzétételének tervezett idejét

VI.3) A szerződés EU-Alapokból finanszírozott projekttel/programmal kapcsolatos?

NEM X IGEN 

Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot

VI.4) Egyéb információk

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Hiánypótlásra lehetőség nincs.

2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2004. szeptember 06.

3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli): —

slide152

4) Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati példányban) kell benyújtani a cég nevében kötelezettségvállalásra jogosult személyek által cégszerűen aláírva, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat: Kaposvár; Vikár Béla utca útfelújítás”

5) A dokumentáció minden oldalát oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult szignálásával kérjük ellátni, valamint oldalszámra való hivatkozással készített tartalomjegyzéket kérünk mellékelni.

6) Az ajánlatkérő kiköti, hogy a dokumentációt igényelni és megvásárolni csak személyesen lehet munkanapokon 9.00 órától 12.00 óráig, ajánlattételi határnapon csak 9.00 órától 10.00 óráig lehet, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságán, Kaposvár, Kossuth tér 1. szám alatt.

7) Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül az ajánlattételi határidő lejártáig a beadás helyére érkeztek.

8) Az ajánlatokat tartalmazó dokumentációk felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában történik.

9) Az ajánlatok elbírálásának eredményét ajánlatkérő 2004. augusztus 27-én 10.00 órakor hirdeti ki. Az eredményhirdetés helye: Polgármesteri Hivatal 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., régi épület II. emelet 214. sz. iroda.

10) Ajánlatkérő kéri az aláírási címpéldánynak eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában az ajánlatba történő becsatolását.

slide153

11) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő mutassa be önmagát (cégbemutatás) néhány oldal terjedelemben, alapvetően a közbeszerzés tárgyával összefüggő információk tekintetében.

12) A dokumentáció ajánlattevő általi megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.

13) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tegyen kifejezett nyilatkozatot, hogy a szerződés teljesítése érdekében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben más személyeket, alvállalkozókat igénybe kíván-e venni vagy sem, és ha igen, mely időtartamra, milyen mértékben és milyen munkafázisokra veszi igénybe ezen személyeket.

14) Ajánlattevő köteles külön nyilatkozatot az ajánlati dokumentációjában szerepeltetni arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a felhívás III.2.1.2) pontjában pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot.

15) Ajánlatkérő kiköti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, ha az eljárás eredményének kihirdetésekor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevő személyét is meghatározta, akkor azzal köt szerződést.

16) Bírálati részszempontok IV.2) kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy az adható pontszám valamennyi részszempont esetén 1-100. Az értékelés módszere valamennyi részszempont esetén azonos: az ajánlatkérő a részszempontokon belül az arányosítás elve alapján értékel, azaz az adott részszempontokon belül a legjobb ajánlat kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosítással kerül megállapításra.

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma 2004/07/02 (év/hó/nap)

slide154

Nyílt eljárás

Kiírás minta:

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Építési beruházás X

Építési koncesszió

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe

Szervezet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Címzett Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóság

Cím Kossuth tér 1. Postai irányítószám 7400

Város/Község Kaposvár Ország Magyarország

Telefon 82/501-519Telefax82/501-520

E-mail muszaki-ig@kaposvar.huInternet cím (URL)www.kaposvar.hu

slide155

I.2) További információk a következő címen szerezhetők be

Azonos az I.1) pontban megadottal X

Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.3) A dokumentáció a következő címen szerezhető be

Azonos az I.1) pontban megadottal X

Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.4) Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Azonos az I.1) pontban megadottal X

Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén)

Kivitelezés X Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, - az ajánlatérő által meghatározott

követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió -

II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén)

Adásvétel- Bérlet - Lízing - Ezek kombinációja/Egyéb -

II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa (szolgáltatásmegrendelés esetén) Szolgáltatási kategória -

Szolgáltatási koncesszió -

II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e? NEM X IGEN -

slide156

II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés * -

II.1.6) A szerződés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)

Vállalkozási szerződés a Benedek Elek Általános Iskola többcélú csarnokkal történő bővítésének generál kivitelezésére.

II.1.7) A teljesítés helye

7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 173. Hrsz.: 15384

NUTS-kód * -

II.1.8) Nómenklatúra

II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.00.00.00-7 ---

További 45.20.00.00-9 ---

tárgyak 45.21.00.00-2 -- 

45.21.20.00-6 ---

45.21.22.20-4 ---

II.1.9) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)

NEM X IGEN -

Ajánlatok benyújthatók: egy részre - több részre - valamennyi részre -II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

NEM X IGEN -

slide157

II.2) A szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)

603 m2 alapterületű, félköríves ragasztott fa tartókkal tervezett többcélú csarnok, valamint a hozzá kapcsolódó 104,1 m2 alapterületű, hagyományos szerkezetű kiszolgáló helyiségek (női-férfi öltöző-, zuhanyzó-, WC helyiségek, közlekedő, előtér és a meglévő épülethez csatlakozó nyaktag rész) építése a dokumentációkban foglaltaknak megfelelően.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint) -

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Időtartam hónap(ok)ban és/vagy napokban (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy: Kezdés / / és/vagy befejezés 2005/08/15 (év/hó/nap)

slide158

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

 • III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
 • III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
 • - A teljesítési határidőhöz képest történő késedelmes teljesítés esetén, a késedelmi kötbér mértéke a bruttó szerződéses összeg 1‰-e naponta. A késedelmi kötbér a végszámlából kerül levonásra.
 • - A nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egy időben jóteljesítési garanciaként 2005. 09. 15-ig szóló feltétel nélküli bankgaranciát nyújt 3.000.000,- Ft összegben.
 • - A jótállási kötelezettségek teljesítésére ajánlattevő feltétel nélküli bankgaranciát nyújt a műszaki átadás-átvétel időpontjától 1 éves időtartamra vonatkozóan, a bruttó szerződéses összeg 10%-áról.
 • III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
 • -Ajánlatkérő előleget nem fizet;
 • - rész-számla benyújtására van lehetőség a szerződésben rögzítendő műszaki-pénzügyi ütemezés szerint;
 • - a végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a szerződéses összeg 20%-a;
 • a műszaki ellenőr által leigazolt számlák kiegyenlítése a kézhezvételtől számított 30 napon belül, átutalással történik.
 • III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) -
slide159

III.2) Részvételi feltételek

 • III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők
 • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
 • valamely pénzintézeti nyilatkozata szerint az elmúlt egy évben számláján kettőnél több esetben előfordult 15 napot meghaladó sorban állás;
 • az előző 3 év (2001.; 2002.;2003.) bármelyikének a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójában az eredménye negatív;
 • az előző 3 év referenciái között nem szerepel legalább kettő 60 mFt bekerülési költség feletti, generál kivitelezésű magasépítési munka;
 • nem rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges műszaki-technikai felszereltséggel (állványzat, építőipari kisgépek, kéziszerszámok);
 • nem rendelkezik megfelelő jogosultságú („A” kategóriába tartozó), névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetővel;
 • vele szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-f) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak;
 • vele szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak;
 • vele szemben a Kbt. 61.§ (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fennállnak;
 • vele szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.
slide160

III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem áll fenn vele szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok, valamint a Kbt. 63.§ (2) és (3) bekezdés szerint kell igazolnia illetve nyilatkoznia, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-f) pontjai, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjai és a Kbt. 61.§ (2) bekezdés szerinti kizáró ok.

III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban az alábbiak szerint kell igazolnia pénzügyi és gazdasági alkalmasságát:

valamennyi számlavezető pénzintézetének nyilatkozatát csatolni arról, hogy mióta vezeti számláját, fizetési kötelezettségeinek határidőn belül eleget tesz-e, illetve számláján az utóbbi egy évben előfordult-e sorban állás (Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont);

az elmúlt 3 év (2001.; 2002.; 2003.) számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolójának csatolásával (Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont).

slide161

III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód

 • Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban az alábbiak szerint kell igazolnia műszaki- illetve szakmai alkalmasságát:
 • az előző 3 év (2001.; 2002.; 2003.) legjelentősebb magasépítési munkáinak ismertetésével (Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pont); igazolása a Kbt. 68.§ (2) bekezdés szerint;
 • a teljesítéshez szükséges műszaki-technikai felszereltség ismertetésével (Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pont)
 • a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek, illetve vezetők megnevezésével, képzettségük ismertetésével, különös tekintettel a felelős műszaki vezető jogosultságának igazolására, valamint a minőségellenőrzésért felelős személyre vonatkozóan.
 • III.2.1.4) Egyéb információk(adott esetben) -
slide162

III.3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

NEM - IGEN -

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét?

NEM - IGEN -

slide163

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt X Gyorsított meghívásos -

Meghívásos - Gyorsított tárgyalásos -

Tárgyalásos -

IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt -

Meghívásos -

Tárgyalásos -

IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?

(csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)

NEM - IGEN - Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körébenkell megadni (VI. szakasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont szerinti tárgyalásos, illetve gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben) -

IV.1.5) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben) –

IV.1.5.1) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes összesített tájékoztató (adott esetben) -

IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (adott esetben)

Létszám - vagy: minimum - / maximum -

slide164

IV.2) Bírálati szempontok

(A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X

vagy:

(B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat -

(B1) a következő részszempontok és súlyszámok alapján -

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám* -

IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje 2004/09/20 (év/hó/nap) Időpont: munkanapokon 8.00 – 12.00 óráig; az ajánlattétel napján 8.00 – 10.00 óráig.

Ár (adott esetben) 40.000,- + 25% ÁFA = 50.000,- pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja :

Készpénzben Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. sz. alatti pénztárában, vagy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank Rt.-nál vezetett 11743002-15398006 sz. számlájára történő átutalással.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A dokumentáció megvásárlásának igazolását követően személyesen vagy postai úton a Kbt. 54.§-ának megfelelően.

slide165

IV.3.3) Az ajánlattételi határidő vagy a részvételi határidő (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)

2004/09/20 (év/hó/nap) vagy: ─ nap (a hirdetmény feladásától számítva)

Időpont: 10.00 óra

IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)

Tervezett dátum ─ (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a, illetve 283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)

-/-/--ig (év/hó/nap) vagy: ─ hónap és/vagy 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)

IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Ajánlatkérő és ajánlattevő képviselői, valamint az általuk meghívott személyek.

IV.3.7.2) Dátum, időpont, hely

Dátum 2004/09/20 (év/hó/nap) Időpont : 10.00 óra

Hely : Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. fsz. 15. sz. tárgyalója.

slide166

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

 • VI.1) A hirdetmény nem kötelező jellegű?
 • NEM X IGEN ─
 • VI.2) Adott esetben kérjük feltüntetni, hogy a közbeszerzés ismétlődő jellegű-e és a további hirdetmények közzétételének tervezett idejét ─
 • VI.3) A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel/programmal kapcsolatos?
 • NEM X IGEN ─
 • Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
 • VI.4) Egyéb információk
 • A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít
 • Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:
 • Eredményhirdetés időpontja: 2004. 10. 15. 10.00 óra
 • Szerződéskötés tervezett időpontja: 2004. 10. 29. 10.00 óra
slide167

3) A két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja ─

4.) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, az másra át nem ruházható.

5.) Az ajánlat benyújtásának feltétele 2.000.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtása, mely a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint ajánlattevő választása szerint teljesíthető Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank Rt.-nál vezetett 11743002-15398006-06530000 sz. letéti számlájára történő átutalással, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezesség vállalását tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítését igazoló eredeti dokumentumot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre.

6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát.

7.) Ajánlatkérő konzultációs lehetőséget biztosít: időpontja: 2004. 08. 23. 10.00 óra helyszíne: Benedek Elek Ált. Iskola 7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 173.

slide168

8.) Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.

9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (1) bekezdés, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaira és a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan.

10.) A Kbt. 48.§ (2) bekezdés értelmében ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra a körülményre, hogy e közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás támogatására pályázatot nyújtott be. Ennek megfelelően kerülnek alkalmazásra a Kbt. 48.§ (3) bekezdésében foglaltak.

11.) Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, minden oldalt szignálva, zárt-, cégjelzés nélküli borítékban, a borítékon „Többcélú csarnok építése.” megjelöléssel, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani.

12.) Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség ajánlattevőt terheli.

13.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma 2004/07/28 (év/hó/nap)

slide169

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Építési beruházás

Építési koncesszió

Árubeszerzés

Szolgáltatás X

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe

Szervezet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Címzett Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóság

Cím Kossuth tér 1. Postai irányítószám 7400

Város/Község Kaposvár Ország Magyarország

Telefon 82/501-519Telefax82/501-520

E-mail muszaki-ig@kaposvar.huInternet cím (URL)www.kaposvar.hu

slide170

I.2) További információk a következő címen szerezhetők be

Azonos az I.1) pontban megadottal X

Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.3) A dokumentáció a következő címen szerezhető be

Azonos az I.1) pontban megadottal X

Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.4) Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Azonos az I.1) pontban megadottal X

Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

slide171

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén) —

Kivitelezés  Tervezés és kivitelezés  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatérő által meghatározott

követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió 

II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén) —

Adásvétel  Bérlet  Lízing  Ezek kombinációja/Egyéb 

II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa (szolgáltatásmegrendelés esetén)

Megbízási szerződés

Szolgáltatási kategória 12

Szolgáltatási koncesszió 

II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e? NEM X IGEN

II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés * —

slide172

II.1.6) A szerződés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat)

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium kialakításának teljes körű lebonyolítása, műszaki ellenőrzése és a projekt megvalósításra irányuló összes közbeszerzési eljárás lefolytatása.

II.1.7) A teljesítés helye

7400 Kaposvár, Baross G. u. Hrsz: 467/1.

NUTS-kód *

II.1.8) Nómenklatúra

II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 74.00.00.00-9 ---

II.1.9) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)

NEM X IGEN 

Ajánlatok benyújthatók: egy részre  több részre  valamennyi részre II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

NEM X IGEN 

slide173

II.2) A szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)

7498,31 m2 szintterületű épület kivitelezésének, belsőépítészetének, sportpályák-, parkolók-, kerítés- kertépítésének, telekhatáron belüli külső közműépítésének, gyengeáramú hálózatok, valamint a tűz- és villámvédelmi rendszer kiépítésének teljeskörű lebonyolítása, műszaki ellenőrzése, valamint a projekt megvalósítására irányuló összes közbeszerzési eljárás lefolytatása.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint) —

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Időtartam hónap(ok)ban és/vagy napokban (a szerződés megkötésétől számítva)

vagy: Kezdés // és/vagy befejezés 2007/09/30 (év/hó/nap)

slide174

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egyidőben jóteljesítési garanciaként 2007. október 31-ig szóló feltétel nélküli bankgaranciát nyújt a vállalási ár minimum 10 %-áról.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A szolgáltatás részben saját forrásból, részben pedig címzett támogatásból kerül finanszírozásra. Ennek megfelelően a számlázás ütemezésének a támogatási szerződéshez igazodnia kell. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követő 8. napig kiállított számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított legalább 30 nap határidejű átutalással fizeti meg. A teljesítés során az ajánlattevő előleget nem kérhet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől együttműködési szerződés kötését kéri egyetemleges felelősségvállalás mellett. Az együttműködési szerződést, vagy az erről szóló szándéknyilatkozatot az ajánlathoz mellékelni kell. A megbízási szerződés hatálybalépésének feltétele az együttműködési szerződés megkötése. Közös ajánlat esetén meg kell jelölni, hogy az együttműködők képviselőjeként melyik ajánlattevő jár el.

slide175

III.2) Részvételi feltételek

 • III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők
 • - ha az ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban, a 61. § (2) bekezdés és a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;
 • - ha a pénzintézeti nyilatkozat szerint bankszámláján az ajánlat benyújtását megelőző egy évben sorban állás volt;
 • -ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyára vonatkozó lebonyolítási tevékenységéből származó árbevétele az előző 3 évben (2001, 2002., 2003.) nem érte el az 50 millió forintot;
 • - ha az ajánlattevőnek vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2001., 2002., 2003. évek bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt;
 • ha az ajánlattevő nem rendelkezik az elmúlt három évben (2001., 2002., 2003.) legalább 2 db bruttó 1 milliárd forint feletti bekerülési költségű épület, vagy épületegyüttes közbeszerzési eljárásának és műszaki ellenőrzésének lebonyolítására vonatkozó referenciával és arra nem csatol pozitív, közepesnél jobb tartalmú referenciaigazolást;
slide176

- ha az ajánlattevő nem rendelkezik a 158/1997. (IX.26.) Kormányrendelet szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező felsőfokú végzettségű, legalább 5 éves szakmai (műszaki ellenőri) gyakorlattal rendelkező: magasépítési műszaki ellenőrrel (a projektvezetőn kívül) mélyépítési műszaki ellenőrrel, épületgépész műszaki ellenőrrel, épületvillamossági műszaki ellenőrrel;

 • ha az ajánlattevő nem rendelkezik legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező tartószerkezeti mérnökkel;
 • ha az ajánlattevő nem rendelkezik a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint szakmai felelősségbiztosítással;
 • nem rendelkezik a 158/1997. (IX.26.) Kormányrendelet szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező okleveles építészmérnöki végzettségű, legalább 5 éves szakmai (műszaki ellenőri), ezen belül legalább 3 éves projektvezetői gyakorlattal rendelkező vezető műszaki ellenőrrel;
 • - nem rendelkezik EN ISO 9001-2000 szabvány szerinti beruházás szervezés és műszaki ellenőrzés minőségbiztosítási szabvány gyakorlásának független szervezet által kiállított tanúsítványával.
slide177

III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód

Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem áll fenn vele szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok, valamint a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdés szerint kell igazolnia, illetve nyilatkoznia, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-f) pontjai, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjai és a Kbt. 61. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésében foglaltak vonatkozásában.

III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód

Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlatban az alábbiak szerint kell igazolnia pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a számviteli szabályoknak megfelelő beszámoló előző három évre (2001-2002-2003) vonatkozóan.

slide178

Az előző három évi (2001-2002-2003) teljes árbevételéről és ugyanezen időszakban építési beruházások lebonyolítási tevékenységéből származó árbevételéről szóló nyilatkozata.

 • — Valamennyi számlavezető pénzintézetének eredeti, vagy közjegyző által hitelesített, az ajánlat beadását megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
 • Mióta vezeti bankszámláját,
 • Bármely bankszámláján volt-e sorban állás az ajánlattételi határidőt megelőző 1 évben;
 • — Az ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az érvényes szakmai felelősségbiztosítási kötvényének és az érvényességet fenntartó legutolsó befizetés bizonylatának másolatban történő becsatolása.
slide179

III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód

 • Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint igazolt módon az elmúlt 3 évben végzett jelentősebb (2001., 2002., 2003.) középületen lebonyolítói, műszaki ellenőrzési feladatra vonatkozó referenciát, a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott minimális tartalmon túl a beszerzés tárgyának részletes leírásával;
 • az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja szerint az ajánlatához csatolnia kell a teljesítésbe bevonandó projekt vezető megnevezését, bemutatását, végzettségének, képesítésének és szakmai gyakorlatának ismertetését;
 • az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja szerint az ajánlathoz csatolnia kell a műszaki ellenőrök szakmai képesítésük, oklevelének, bizonyítványának, valamint névjegyzékbe vételi határozatának másolatát;
 • az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, referenciáik bemutatását, akik a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vesznek;
 • EN ISO 9001-2000 szabvány bevezetésének és gyakorlatának független tanúsító általi igazolását eredeti vagy hiteles másolatban.
 • III.2.1.4) Egyéb információk(adott esetben)
slide180

III.3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

NEM  IGEN X

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

A 158/1997. (IX.26.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőri tevékenység.

162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 5. § szerinti szakértelem.

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét?

NEM  IGEN X

slide181

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) az eljárás fajtája

IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt X Gyorsított meghívásos 

Meghívásos  Gyorsított tárgyalásos 

Tárgyalásos 

IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt 

Meghívásos 

Tárgyalásos 

IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?

(csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)

NEM  IGEN 

Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont szerinti tárgyalásos, illetve gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)

slide182

IV.1.5) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben)

 • IV.1.5.1) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes összesített tájékoztató (adott esetben)
 • IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (adott esetben)
 • Létszám  vagy: minimum  / maximum 
 • IV.2) Bírálati szempontok
 • (A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 • (B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat X
 • B1) a következő részszempontok és súlyszámok alapján X
 • Részszempontok súlyszámok
 • ajánlati ár 5
 • műszaki ellenőrzések gyakorisága a jogszabályi
 • előíráson belül (napokban) 2 3. jóteljesítési garancia mértéke az utó felülvizsgálati
 • tevékenység befejezéséig %-ban 1
 • 4. fizetési határidő (legalább 30 nap) 1
 • 5. bejelentéstől számított helyszíni rendelkezésre állás 1
slide183

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám* —

IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje (2004. december 15.) (év/hó/nap) Időpont munkanapokon 8.00 – 12.00 óráig; az ajánlattétel napján 8.00 – 10.00 óráig.

Ár (adott esetben) 80.000,- + 25 % ÁFA = 100.000,- Pénznem HUF

A fizetés feltételei és módja Készpénzben Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. sz. alatti pénztárában, vagy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank Rt-nél vezetett 11743002-15398006. sz. számlájára történő átutalással.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A dokumentáció megvásárlásának igazolását követően személyesen, vagy postai úton a Kbt. 54. §-ának megfelelően.

slide184

IV.3.3) Az ajánlattételi határidő vagy a részvételi határidő (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)

2004. december 15. (év/hó/nap) vagy:  nap (a hirdetmény feladásától számítva)

Időpont 10.00 óra.

IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén) —

Tervezett dátum //(év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók

Magyar

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a, illetve 283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)

//-ig (év/hó/nap) vagy:  hónap és/vagy 30 nap

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

slide185

IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)—

IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

IV.3.7.2) Dátum, időpont, hely

Dátum 2004. december 15. (év/hó/nap) Időpont 10.00 óra

Hely Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., földszint 15. számú tárgyaló.

slide186

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) A hirdetmény nem kötelező jellegű?

NEM X IGEN 

VI.2) Adott esetben kérjük feltüntetni, hogy a közbeszerzés ismétlődő jellegű-e és a további hirdetmények közzétételének tervezett idejét —

VI.3) A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel/programmal kapcsolatos?

NEM X IGEN 

Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot

VI.4) Egyéb információk

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra.

2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:

Eredményhirdetés időpontja: 2005. január 13. 10.00 óra.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2005. január 25. 10.00 óra.

slide187

3) A két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja-

 • Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláírók és szignálók eredeti aláírási címpéldányait vagy közjegyző által hitelesített másolatokat (közös ajánlat megtétele esetén valamennyi ajánlattevőnek csatolnia kell). Az Ajánlattevő csatolja, továbbá a folyamatban lévő változás bejegyzési kérelmek eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányait.
 • A dokumentáció ajánlattevő általi kiváltása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.
 • Az ajánlat benyújtásának feltétele 300.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtása, mely a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint ajánlattevő választása szerint teljesíthető Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzatának OTP Bank Rt-nél vezetett 11743002-15398006-06530000 sz. letéti számlájára történő átutalással, bankgarancia biztosításával vagy biztosítás szerződés alapján kiállított – készfizető kezesség vállalását tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítését igazoló eredeti dokumentumot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték a kbt. 59. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre.
 • - Az ajánlattevő a Kbt. 71. § szerint köteles megjelölni a szolgáltatásnak azt a részét, amelyre harmadik személlyel kíván szerződést kötni, illetőleg az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat.
slide188

- Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 3 (1 eredeti és 2 másolat) példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagon csak a beszerzés tárgyának megnevezése szerepeljen: Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium kialakításának teljes körű lebonyolítása, műszaki ellenőrzése.

 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell, a jogszabályban előírt, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban közölt nyilatkozatokat, igazolásokat, dokumentumokat.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát, miszerint az ajánlatában szerepeltetett pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet.
 • Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza és az eljárás nyertesének visszalépése setén azzal köt szerződést.
 • - Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdésre vonatkozóan.
 • Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség ajánlattevőt terheli.
slide189

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzés tárgyát képező projekt megvalósításához címzett támogatást nyert el. (Magyar Közlöny 2004/70. szám).

 • A bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat, ahol az értékelés során adható pontok száma: 1-10 pont. A pontszámok meghatározásának módszere: relatív értékelési módszer, értékarányosítással. (2/2004. számú Közbeszerzések Tanácsa ajánlása)P = A legjobb x (Pmax, - Pmin.) + Pmin. A vizsgált
 • ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontokra vonatkozó pontszáma; Pmax,: a pontskála felső határa Pmin,: a pontskála alsó határa. A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
 • Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
 • VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma 2004/10/22(év/hó/nap)
slide190

30. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés

I. Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról és tervpályázati eljárásokról a Kbt. IV. és VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

2. A szervezet a WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e:

3. A szervezet szerepel-e a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében:

4. A szervezet típusa:

a) állam és egyes szervezetek - a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a)-c), e), h) pontja;

b) helyi önkormányzat és helyi önkormányzati költségvetési szerv (beleértve a kisebbségi települési önkormányzatot, a helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdésének d) pontja];

c) közjogi szervezet - a Kbt. 22. § (1) bekezdésének f)-g), i)-j) pontok;

d) egyéb szervezet

slide191

5. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete):

6. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete):

7. A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések és beszerzések száma és értéke:

8. Az egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része):

9. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan:

slide192

10. a) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (árubeszerzés):

slide193

10. b) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (építési beruházás):

slide194

10. c) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (szolgáltatás):

slide195

11. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) XXIII. Cikkével

összhangban, az e Megállapodás rendelkezéseitől eltérően megvalósított,

a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzések

száma, értéke:

12. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások

értéke:

13. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma

és értéke (a Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként):

slide196

II. Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról és tervpályázati eljárásokról a Kbt. V. és VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

2. Az ajánlatkérő tevékenységi köre:

a) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység az ivóvíz tekintetében;

b) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia tekintetében;

c) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység a gáz vagy hőenergia tekintetében;

d) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének ba) pontja szerinti tevékenység a kőolaj és a gáz tekintetében;

e) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének ba) pontja szerinti tevékenység a szén vagy más szilárd tüzelőanyag tekintetében;

f) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének bb) pontja szerinti tevékenység repülőtér tekintetében;

g) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve repülőtér tekintetében;

h) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti tevékenység a vasúti közlekedés tekintetében;

i) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem városi vasúti közlekedést;

j) a Kbt. 163. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti tevékenység;

k) a Kbt. 272. § szerinti tevékenység (egyetemes postai szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása).

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. V. fejezete):

slide197

4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VII. fejezete):

5. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt.

V. és VII. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan:

6. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások száma és értéke, külön-külön a Kbt. V. és VII. fejezete (225. §) szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan:

7. A tervpályázati eljárások száma és értéke (a Kbt. V., VII. fejezete szerinti eljárásonként):