แฟ้มสะสมผลงาน - PowerPoint PPT Presentation

hayes-snow
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แฟ้มสะสมผลงาน PowerPoint Presentation
Download Presentation
แฟ้มสะสมผลงาน

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
1677 Views
Download Presentation

แฟ้มสะสมผลงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. แฟ้มสะสมผลงาน ประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 2. ประวัติส่วนตัว • ชื่อ-นามสกุล นายไซนุนดิน บือราเฮง • วันเดือนปีเกิด 25 เมษายน 2522อายุ 34ปี • ที่อยู่ 81/1ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี • การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา • วันเดือนปีที่ได้รับการบรรจุ 1 กรกฎาคม 2552 • ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ • สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง

 3. ภารกิจงานในสถาบันปอเนาะภารกิจงานในสถาบันปอเนาะ

 4. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักศึกษาที่ในปีการศึกษา 2/2555จำนวน 44 คน

 5. แบ่งเป็นระดับได้ ดังนี้ -ระดับประถม จำนวน 2คน -ระดับ ม.ต้น จำนวน 23 คน -ระดับม.ปลาย จำนวน 9 คน - ผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 10 คน


 6. บริการมุมเรียนรู้ในสถาบันปอเนาะบริการมุมเรียนรู้ในสถาบันปอเนาะ ภารกิจงานในสถาบันปอเนาะ

 7. บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน

 8. ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 9. ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 10. ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 11. ภารกิจงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 12. คณะทำงานปฏิบัติการ โครงการก้าวทันสู่อาเซียน

 13. คณะทำงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผู้ช่วย มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม

 14. ภารกิจงานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเมาลิด ณ มัสยิด หมู่ 4 ตำบลวัด ร่วมงานวันสตรี อำเภอยะรัง

 15. จบการรายงาน