v zgazd lkod s v zv delem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vízgazdálkodás, vízvédelem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vízgazdálkodás, vízvédelem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Vízgazdálkodás, vízvédelem - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Vízgazdálkodás, vízvédelem. dr. Szilágyi Szilvia szilvia @ emla.hu. Főbb jogszabályok. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vízgazdálkodás, vízvédelem' - hayes-nguyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v zgazd lkod s v zv delem

Vízgazdálkodás, vízvédelem

dr. Szilágyi Szilvia

szilvia@emla.hu

f bb jogszab lyok
Főbb jogszabályok
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
slide3

1.

Mit jelent a víz védelme?

a v z v delme
A víz védelme

Kvt.

- környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői;

- 18. § (1) A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére (beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan - jogszabályban vagy hatósági határozatban - kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.

slide5

2.

Hogyan oszlanak meg a vizek védelmével kapcsolatos feladatok az egyes érintettek között?

feladatmegoszt s
Feladatmegosztás

Az állam feladata:

 • a vízgazdálkodás országos koncepciójának kialakítása és a végrehajtás megszervezése
 • a nemzetközi együttműködésből adódó vízügyi feladatok ellátása
 • a vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, kivitelezésével, továbbá üzemeltetésével összefüggő szabályozási feladatok ellátása;
 • a vízügyi igazgatási és ennek keretében hatósági feladatok szabályozása;
 • az állami hatósági feladatok ellátása;
 • az állami tulajdonban lévő közcélú vízilétesítmények működtetése, a koncessziós pályázat kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése;
 • a vízrajzi tevékenység ellátása és szabályozása, a vízkészletek mennyiségi és minőségi számbavétele;
 • a vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkárelhárítási tevékenység szabályozása, szervezése, irányítása, ellenőrzése, a helyi közfeladatokat meghaladó védekezés;
 • vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítése.

A települési önkormányzat feladata:

 • a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó tervek kialakítása és végrehajtása;
 • a helyi víziközművek működtetése, a koncessziós pályázat kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése;
 • a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás;
 • a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása;
 • a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszainak és azzal összefüggő vízfelületének kijelölése;
 • a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.

A települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni:

 • a települések lakott területén az ivóvízminőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátásról;
 • meghatározott szennyvízkibocsátás feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációt alkotó településeken a keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről;
 • a hulladékgazdálkodásról szóló külön törvény szerint nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalom mentes elhelyezésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
feladatmegoszt s1
Feladatmegosztás

Hatóságok

 • környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek;
 • települési önkormányzat jegyzője.
slide8

3.

Hogyan alakul a „vizek” tulajdonjoga?

a vizek tulajdonjoga
A vizek tulajdonjoga

(1) Az állam kizárólagos tulajdonában vannak:

 • a) a felszín alatti vizek és azok természetes víztartó képződményei;
 • b) a természetes tavak közül a Balaton (a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerrel együtt), a Velencei-tó, a Fertő tó és a Hévízi-tó, valamint azok medre;
 • c) az államhatárt alkotó vagy metsző folyók, patakok, a törvény 2. számú melléklete szerinti egyéb folyók, patakok, holtágak, mellékágak és azok medre;
 • d) a folyóvízben újonnan keletkezett szigetek;
 • e) az államhatárt alkotó vagy metsző csatornák, továbbá a törvény 3. számú melléklete szerinti csatornák, tározók, árvízvédelmi fővédvonalak és egyéb vízilétesítmények.

A 2. és a 3. számú melléklet szerinti vízfolyások és vízilétesítmények jegyzékét a miniszter rendeletben teszi közzé.

(3) A helyi önkormányzat tulajdonában vannak törzsvagyonként - a külön törvények rendelkezése alapján - a helyi önkormányzatoknak átadott vizek és vízilétesítmények (ideértve a víziközműveket is).

(4) Az ingatlan tulajdonosának a tulajdonában vannak:

 • a) az ingatlan határain belül keletkező és ott befogadóba torkolló vízfolyások;
 • b) az ingatlan határain belül levő természetes állóvizek (a tó, a holtág), amelyek más ingatlanon elhelyezkedő vizekkel közvetlen kapcsolatban nincsenek;
 • c) az ingatlanra lehulló és az ingatlanon maradó csapadékvíz;
 • d) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ingatlan határain belül levő és saját célt szolgáló vízilétesítmények.

(5) Az állami tulajdonban lévő természetvédelmi szempontból védett, fokozottan védett, illetve védelemre tervezett területeken lévő vizek forgalomképtelenek.

Az (1), (3), (4) és (5) bekezdésben nem említett vizek és vízilétesítmények állami tulajdonban vannak, de forgalomképesek. Elidegenítés esetén az érintett helyi önkormányzat (önkormányzati társulás) - több önkormányzat esetében az érintettség arányában - elővásárlási joggal rendelkezik. Az elővásárlási jog szempontjából érintett az a helyi önkormányzat, amelynek a közigazgatási területén vagy határán van a víz, illetve vízilétesítmény.

A természetes úton létrejött - a meder részét már nem képező - feliszapolódáson (parti növedék) csak a parti ingatlan tulajdonosa szerezhet tulajdont.

slide10

4.

Mit jelent a vizek mennyiségi védelme?

mennyis gi v zv delem
Mennyiségi vízvédelem
 • vizek természetes viszonyainak megváltoztatására vonatkozó szabályok
 • vízigények kielégítése
 • vízkészlet hasznosítása
 • vízbázisok és vízkészlet védelme
 • szennyvízgazdálkodás, szennyvíztisztítás
 • vízszennyezés megakadályozása
 • vízi létesítmények létesítésének, működtetésének szabályozása, engedélyezése
 • víz igénybevételéért járó díjak megállapítása
slide12

5.

Mi a vízigények kielégítésének sorrendje?

v zig nyek kiel g t se
Vízigények kielégítése

- létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási

- gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató tevékenységgel járó

- állatitatási, haltenyésztési

- természetvédelmi

- gazdasági

- egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú)

vízhasználat

slide14

6.

Milyen eszközöket alkalmaz a szabályozás a vizek mennyiségi védelme érdekében?

szab lyoz si eszk z k
Szabályozási eszközök

- hatósági szervezeti rendszer

- vízügyi hatósági engedélyek

- kötelezések

A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása - a védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés - az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége.

Ha a vizek mennyiségi védelme, a vizek kártételeinek elhárítása, a károk megelőzése vagy a jogszerűen gyakorolt vízhasználat azt egyébként szükségessé teszi, a hatóság a vízhasználót, vagy azt, aki a vízviszonyokba jogellenesen beavatkozott a káros, illetve a károsodás veszélyével fenyegető állapot megszüntetésére, a szükséges vízimunka elvégzésére vagy meghatározott módon történő gyakorlására kötelezheti.

- járulék, érdekeltségi hozzájárulás, díj

A területi közcélú vízilétesítmények, illetve a közcélú vízimunkák költségeit, vízitársulat esetén a tagok külön törvény szerint, vízitársulat hiányában az érdekeltek érdekeltségük arányában kötelesek viselni (közcélú érdekeltségi hozzájárulás).

A vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált, az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni.

slide16

7.

Mi az a vízjogi engedély?

v zjogi enged ly
Vízjogi engedély

Vízjogi engedély szükséges - jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély).

Elvi vízjogi engedély kérhető a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezéséhez.

Vízjogi engedélyt a hatóság az előírt feltételek megléte esetén csak abban az esetben adhat ki, ha a vízilétesítmény, avízimunka, illetve a vízhasználat:

a) nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket;

b) megfelel a vízimunkára, avízilétesítmények, víziközművek megvalósítására, átépítésére és megszüntetésére, valamint üzemeltetésére és a vízhasználatok gyakorlására kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak;

c) megfelel a külön jogszabályban foglalt előírásoknak.

Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt, az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a hatóság a létesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő bírság fizetésére köteles.

slide18

8.

Mi az a vízgazdálkodási társulat?

v zgazd lkod si t rsulat
Vízgazdálkodási társulat

A vízgazdálkodási közfeladatok a törvényben meghatározott feltételek szerint létrehozott vízgazdálkodási társulatok útján is elláthatók. A vízgazdálkodási társulat közfeladatai jellegétől függően vízitársulat, illetve víziközmű társulat.

A vízitársulatjogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetté minősíthető gazdálkodó szervezet.

A társulat közfeladatként a működési területén a tulajdonában, vagyonkezelésében, valamint használatában lévő közcélú vízgazdálkodási műveken (a továbbiakban: társulati művek) területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokat lát el, közcélú vízilétesítményeket hoz létre, karbantartási és üzemeltetési feladatokat lát el. Működési területén környezetvédelmi, természetvédelmi, táblán, illetve üzemen belüli meliorációs és mezőgazdasági vízszolgáltatási feladatokat végezhet.

A víziközmű társulat tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

A víziközmű társulat tagjai kötelesek a víziközmű társulat részére víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulást (a továbbiakban: hozzájárulás) fizetni. A hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás.

A víziközmű társulat közfeladatként a település, az együttesen ellátható települések belterületi, illetve lakott területi részének közműves vízellátását, szennyvízelvezetését, szennyvíztisztítását, a belterületi vízrendezést és csapadékvíz elvezetést szolgáló vízilétesítményeket hoz létre, illetve fejleszt.

slide20

9.

Milyen szabályozási eszközök útján valósul meg a vizek minőségének védelme?

vizek min s g nek v delme
Vizek minőségének védelme
 • vízgyűjtő-területi tervezés
 • szennyezőanyagok azonosítása, osztályozása
 • minőségi szabványok, küszöbértékek, határértékek (környezetminőségi, kibocsátási)
 • engedélyek (kibocsátási, lerakási)
 • tilalmak kötelezések (közvetlen kibocsátás megtiltása, egyes árucikkek piacra juttatásának megtiltása, bizonyos vizek használatának tilalma)
 • szennyezés-csökkentő programok, akciótervek
 • monitoring, szennyezőforrások feltárása – információs rendszer, tájékoztatás
 • jó gyakorlat kódexe
slide22

10.

Mi az a vízgyűjtő-gazdálkodási terv?

v zgy jt gazd lkod si terv
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza a vízgyűjtők jellemzőinek, a környezeti célkitűzéseknek és a vizek jó állapotának elérése érdekében - a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban - azokat a tevékenységeket, beavatkozásokat, amelyek hatással lehetnek a vizek mennyiségi, minőségi és ökológiai állapotára, valamint ezen hatások elemzését, továbbá a vizek jó állapotának elérése érdekében tett és teendő intézkedéseket, intézkedési programokat, a vizek állapotának jellemzéséhez szükséges monitoring programmal együtt.

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervet az ország egész területére, ezen belül a Duna közvetlen, a Tisza, a Dráva, valamint a Balaton részvízgyűjtőre, továbbá ezeken belül összesen negyvenkét vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységre egységes módszertannal kell elkészíteni.

slide24

11.

Milyen különös szabályozási területeket különböztethetünk meg a vizek védelmén belül?

k l n s szab lyoz si ter letek
Különös szabályozási területek
 • felszíni vizek védelme
 • felszín alatti vizek védelme
 • emberi fogyasztásra szánt vizek
 • fürdővizek
 • halak és mészhéjú állatok vizei
 • szennyvizek