Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Af PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Af

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Af

445 Views Download Presentation
Download Presentation

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Af

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ministerie van Onderwijs en VormingAgentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)Afdeling Volwassenenonderwijs ZiekteverlofBevallingsverlofBedreiging beroepsziekte enmoederschapsbescherming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2008-2009 opleiding schoolsecretariaten

 2. Ik voel me te ziek en nu? Procedures melding controle Recht op ziekteverlof Overschrijden ziekterecht Halve dag prestaties Ambtshalve pensioen omwille van ziekte opleiding schoolsecretariaten

 3. Ziekte mededelingMelding personeelslid • Eéndagsziekte • Verwittiging directeur(s) • Aangifte bij ziekenfonds (tijdelijke) • Ziekte meerdere dagen of verlenging • Verwittiging directeur(s) • Afwezigheidattest PERS16 naar CVO(‘s) • Medisch attest naar controleorgaan Encare • Aangifte bij ziekenfonds (tijdelijke) opleiding schoolsecretariaten

 4. Ziekte mededelingVerplichtingen personeelslid • Verwittiging directeur(s) eerste uur afwezigheid of eerste schooluur • Opmaak PERS16 en medisch attest (niet bij ééndagsziekte) • Mededeling (ook tussentijds) van verblijfplaats • Aanwezigheid thuis/verblijfplaats eerste 24 uur • Bij vrijwillige hervatting, melding aan directeur dag voordien • Indien ziek en verplaatsing naar buitenland >1dag, aanvraag controle Encare 4 dagen voor vertrek (via medisch attest) Niet voldoen = ongewettigd afwezigheid opleiding schoolsecretariaten

 5. Ziekte mededelingMelding ziekte tijdens verlof in buitenland • Niet hervatting werk ingevolge ziekte buitenland • Verwittiging directeur(s) • Attest lokale arts • Aangifte bij mutualiteit (tijdelijke) Terugkeer en nog steeds ziek • Afwezigheidattest PERS16 naar CVO(‘s) • Medisch attest naar controleorgaan Encare) • Aangifte bij mutualiteit (tijdelijke) opleiding schoolsecretariaten

 6. Ziekte mededelingMelding CVO aan WS RL2 – code 23001 • alle ééndagsziekten • alle ziektedagen zoals vermeld op PERS 16 • dus ook weekends, verlofperiode …. • bij vervroegde, vrijwillig of verplichte, diensthervatting • Annulatie oorspronkelijke ziekteperiode • Correcte RL2 + RL3 melding “vervroegde diensthervatting” • Verwittigen controleorgaan opleiding schoolsecretariaten

 7. Ziekte controle Verzoek controle door directie, inrichtende macht, werkstation, controleorgaan aanvraag telefonisch, schriftelijk PERS16bis (e-mail, fax,post) • Controle kan gebeuren alle dagen op normale uren (08:00 tot 21:00) • Bij afwezigheid, oproeping in brievenbus om zich aan te bieden op het eerstvolgende spreekuur Niet voldoen = ongewettigde afwezigheid opleiding schoolsecretariaten

 8. Ziekte controleBeslissingen • Gerechtvaardigd • Niet of niet langer gerechtvaardigd • Onmiddellijk hernemen bij ééndagsziekte • Bij akkoord hernemen eerstvolgende dag tenzij anders bepaald • Niet akkoord (personeelslid en behandelende arts) • Overleg controlegeneesheer met behandelende arts voor beslissing “hernemen” en uiterlijk binnen de 24 uur. • Indien nog geen overeenkomst dan beroepsprocedure via scheidsrechter opleiding schoolsecretariaten

 9. Ziekte controle Protestattest • Bij een definitieve beslissing “hernemen” zal elk volgend nieuw attest over de niet gerechtvaardigde ziekteperiode worden aanzien als een ongeldig attest tenzij: • Tenminste 1 dag werkhervatting • Toestemming van de controlegeneesheer Niet voldoen = ongewettigde afwezigheid opleiding schoolsecretariaten

 10. Ziekterecht toepassing met ingang van 01/09/07 • Voor hoofdambt en bijbetrekking • Voor alle onderwijsniveaus (VL/BL) • Uitgezonderd Hoger Onderwijs • Voor alle personeelscategorieën Indien toelage bij TAO ook schorsing indien > 14 dagen ziek opleiding schoolsecretariaten

 11. ZiekterechtTijdelijke personeelsleden • Één dag per reeks van tien dagen waarvoor een salaris(toelage) door de onderwijsadministratie wordt verstrekt als tijdelijk personeelslid sinds 1 april 1969 (telling tot de vooravond ziekteverlof) in alle onderwijsdiensten (VL-BL-HO) • Recht op ziekteverlof steeds in mindering brengen met het al genoten bezoldigd ziekteverlof in de periode die meetelt voor de berekening van tijdelijke diensten • In afwijking: dertig kalenderdagen indien aangesteld voor een volledig schooljaar en ingeval de 1/10 regeling minder gunstig is opleiding schoolsecretariaten

 12. ZiekterechtTijdelijke personeelsleden 01/09/08 ziek 25/09/08 – 01/11/08 30/06/09 Recht = (252 + 24)/10 = 27,6 = 27-5 = 22 bezoldigde ziektedagen maar in afwijking = recht op 30 bezolgde = gunstig dus onbezoldigd ziekte van 25/10/08 tot 01/11/08 en ook alle volgende ziektedagen in dat schooljaar indien ontslag = herberekening = recht op 22 = onbezoldigd ziekte vanaf 17/10/08 tot 01/11/2008 (= terugvordering) opleiding schoolsecretariaten

 13. ZiekterechtTijdelijke personeelsleden • Per schooljaar worden maar maximum 300 dagen tijdelijke diensten aangerekend • Uitgestelde bezoldiging = telling 01/09 – 30/06 • Geen uitgestelde bezoldiging = telling 01/09 – 31/08 • ziekte dagen in juli en augustus tellen mee opleiding schoolsecretariaten

 14. ZiekterechtTijdelijke personeelsleden • Toekenning recht op ziekteverlof enkel indien het personeelslid de opdracht effectief heeft opgenomen op de eerste schooldag van de aanstelling  Geldig zowel voor nieuwe aanstellingen als uitbreiding opdracht 01/09 ziek Administratief medewerker Leraar Leraar 10/20 verlenging 10/20 + 5/20 1 2 3 4 ziek leraar TADD TADD leraar TADD (voor dezelfde opdracht) opleiding schoolsecretariaten

 15. ZiekterechtVaste personeelsleden • Dertig kalenderdagen bezoldigd ziekteverlof per twaalf maanden sociale anciënniteit (telling tot de vooravond ziekteverlof) : Alle diensten die in aanmerking kunnen komen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit (dus ook deze voor de minimumleeftijd) onderwijsdiensten in alle niveaus (VL-BL-HO) en alle personeelscategorieën + andere overheidsdiensten + Alle onderwijsdiensten in bijbetrekking (indien deze perioden nog niet werden meegerekend) Let op: nuttige ervaring in de privé-sector komt niet in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

 16. ZiekterechtVaste personeelsleden • Recht op ziekteverlof steeds in mindering brengen met het al genoten bezoldigd ziekteverlof sinds 01/01/1958 in de periode die meetelt voor de sociale anciënniteit • De sociale anciënniteit wordt opnieuw herberekend op het ogenblik dat het recht op ziekteverlof uitgeput is. Ziekte vanaf 01/10 en al 180 dagen genoten bezoldigd ziekteverlof SA 8j11m Recht op 240–180=60 30/11/08 SA 9j0m Recht op 270–180-60=30 Definitieve uitputting opleiding schoolsecretariaten

 17. Ziekterechtoverzicht recht op 01/09/03 01/09/04 01/01/08 10/01/08 overheid onderwijs ziek Deeltijds VB Recht op bezoldigd ziekte Bezoldigde ziektedagen 10 20 Tijdelijke onderwijsdiensten 3j 122d = 1022 d 9d =1031/10 = 103 – 20 = 83 1j 3j 4m 2d // = 4j x 30 = 120 – 30 = 90 Sociale anciënniteit opleiding schoolsecretariaten

 18. Ziekterechtfeestdagen, weekends en vakanties • afwezigheid wegens ziekte voor een feestdag, … en afwezig wegens ziekte na een feestdag, … dan wordt de feestdag, … eveneens aangerekend als afwezigheid wegens ziekte • niet voor de zomervakantie • afwezigheid wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen voor de zomervakantie en tevens afwezig wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen na de zomervakantie dan wordt de zomervakantie eveneens aangerekend als afwezigheid wegens ziekte • enkel vaste personeelsleden opleiding schoolsecretariaten

 19. Ziekterechtfeestdagen, weekends en vakanties • Afwijking Indien de tweede ziekteperiode geen verband houdt met de eerste ziekteperiode  geen aanrekening afwezigheid wegens ziekte tijdens feestdag, … en zomervakantie Hiertoe verzoekt het personeelslid aan het controleorgaan (Encare) om op basis van de medische attesten bezorgd aan het controleorgaan, het WS ervan op de hoogte te brengen dat beide afwezigheden geen verband hebben met elkaar opleiding schoolsecretariaten

 20. ZiekterechtOverschrijding • Tijdelijke personeelsleden hebben geen recht meer op een salaris(toelage) maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds Wel recht op eindejaarstoelage • Mededeling aan personeelslid ten behoeve van het ziekenfonds • Vaste personeelsleden worden TBSWZ en ontvangen van de onderwijsadministratie een wachtgeld(toelage) tussen de 50% en 75% van het laatste bruto activiteitssalaris • Mededeling aan het centrum ten behoeve van het personeelslid opleiding schoolsecretariaten

 21. Ziekterecht TBSWZ • Berekening wachtgeld(toelage) • Per jaar geldelijke anciënniteit per opdracht • 5%x(eerste 5j) + 4%x (volgende 5j) + 2%x (rest j) • Oproeping door MEDEX voor onderzoek en beslissing omtrent de • Aandoening Indien een ernstige en langdurige ziekte recht op een wachtgeld(toelage) van 100% • Geschiktheid • geschikt, tijdelijk ongeschikt • tijdelijk ongeschikt maar geschikt wederaanpassing ½ dagtaak bepaalde duur • definitief ongeschikt maar geschikt voor wedertewerkstelling ander ambt • tijdelijk pensioen, definitief pensioen opleiding schoolsecretariaten

 22. Verminderde prestaties ziekteenkel vastbenoemden • Verlof Verminderde Prestaties wegens Ziekte • Goedkeuring via ENCARE op verzoek personeelslid en onder voorwaarden: • Ten minste ½ vast benoemd • Verlof enkel op vastbenoemde uren • Aansluitend op ziekte, vvp arbeidsongeval,vvp beroepsziekte, wederaanpassing ½ dagtaak • Aanvraag en toekenning met maximaal 30 dagen, maar verlengbaar • Geen TBSWZ • Wederaanpassing ½ dagtaak (bij TBSWZ) • Voorstel door MEDEX opleiding schoolsecretariaten

 23. Verminderde prestaties ziekteenkel vastbenoemden duur en prestaties in beide stelsels • 1/2 prestaties (T+V en afronding) gedurende maximaal 90 dagen per 10 jaar voorafgaandelijk • Ziekte = opschorting verminderde prestaties • ziektedagen, zonder nieuwe aanvraag, op verzoek toevoegen aan toegekende periode • Uitgezonderd • Ziekte > 14 kalenderdagen (schort op en beëindigt) • Ziekte die de toegestane periode overschrijdt VVP ziekte 60 dagen ziek→ Aanvraag VVP 30 dagen = OK 01/10/98 01/10/08 Aanvraag VVP 30 dagen = neen 31/10/98 31/10/08 opleiding schoolsecretariaten

 24. Verminderde prestaties ziekteoverzichtopschorting VVP wegens ziekte 30 dagen 3d ziek 5d ziek + 8d = 30d – 8d + 8d = 30 dagen VVP Nieuwe aanvraag VVP wegens ziekte = 30d -16d -10d = 4 dagen VVP 4d 16d ziek 25 d 10 dagen ziekt Nieuwe aanvraag VVP wegens ziekte = 30d – 5d = 25 dagen VVP opleiding schoolsecretariaten

 25. Ambtshalve pensioen vastbenoemden • Indien 60 jaar en ziek dan: • Ambtshalve pensioen na 365 ziektedagen vanaf 60 jaar • Ambtshalve pensioen indien TBSWZ en 30 dienstjaren in aanmerking voor de berekening pensioen • Indien TBSWZ en geen 30 dienstjaren dan ambtshalve pensioen na 365 dagen (som ziekte + TBSWZ) vanaf 60 jaar opleiding schoolsecretariaten

 26. Zwangeren nu … • Bedreiging door een beroepsziekte • Moederschapsbescherming Profylactisch verlof • Bevallingsverlof - prenataal verlof - postnataal verlof - verlenging postnataal verlof • Moederschapsbescherming lactatie • Borstvoedingsverlof Vaderschapsverlof Omstandigheidsverlof geboorte Ouderschapsverlof in kader LBO opleiding schoolsecretariaten

 27. Bevallingsverlofmelding personeelslid • Melding vermoedelijke bevallingsdatum • Doktersattest (of pers16) aan CVO ten laatste 6 (8 bij meerling) weken voorafgaand de vermoedelijke bevallingsdatum • Melding aanvang bevallingverlof • Medisch attest naar het controleorgaan (Encare) • Aangifte ziekenfonds (tijdelijke) • Doktersattest (of pers16) aan CVO opleiding schoolsecretariaten

 28. Bevallingsverlofverplichtingen personeelslid 1 kind Meerling • Geen arbeid meer 7 dagen voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum • Bevallingsverlof mag ingaan 6de(8) week voorafgaand de vermoedelijke bevallingsdatum • Verplichte rust van 9 weken vanaf de effectieve bevallingsdatum opleiding schoolsecretariaten

 29. Bevallingsverlofzending RL2 – code 23003 (melding bevallingsverlof) • Begindatum bevallingsverlof • Vermoedelijke bevallingsdatum • Aantal verwachte kinderen • Voorlopige einddatum • Fictieve duur BV 1 kind = 6 weken prenataal + 9 weken postnataal = max 105 dagen • Fictieve duur BV meerling = 8 weken prenataal + 9 weken postnataal = max 119 dagen opleiding schoolsecretariaten

 30. Bevallingsverlofbevallen Herberekening bevallingsverlof • Verplichte rust van 9 weken, bevallingdatum inbegrepen • Bevallingsverlof mag worden verlengd met de gewerkte en gelijkgestelde dagen vanaf de 6de(8) week tot en met de 2de week voorafgaand aan de effectieve bevallingsdatum + op verzoek 2 weken • RL2 – code 24003 (aanvullend bevallingsverlof)) • Dezelfde begindatum bevallingsverlof en vermoedelijk bevallingsdatum • Effectieve bevallingsdatum • Aantal verwachte kinderen • correcte einddatum bevallingsverlof opleiding schoolsecretariaten

 31. Bevallingsverlofoverzicht bevalling Overdracht gewerkte dagen 5 weken 7 d 9 weken 7 weken 7 d 9 weken extra 2 weken meerling opleiding schoolsecretariaten

 32. Bevallingsverlofoefening Vermoedelijke bevallingsdatum 16/04/2008 1 kind 7de dag = 09/04/2008 42ste dag = 05/03/2008 aanvang BV 07/04/2008 – bevalling 18/04/08 aanvang BV 05/03/2008 – bevalling 20/04/08 aanvang BV 09/04/2008 – bevalling 12/04/08 opleiding schoolsecretariaten

 33. Bevallingsverlofoefening 05/03/08 09/04/08 16/04/08 18/04/08 20/7 7/ 4 7/3 11/4 63 dagen + 31 dagen (= 7/3 tem 6/4) T = 4+7+63+31=105 20/04/08 21/6 5/ 3 9/3 13/4 63 dagen + // T = 4+35+7+63=109 18/7 12/04/08 9/ 4 1/3 5/4 63 dagen + 35 dagen (= 1/3 tem 4/4) T = 3+63+35=101 opleiding schoolsecretariaten

 34. Bevallingsverlofmiskraam Miskraam (doodgeboorte) na de 180ste dag zwangerschap geeft recht op bevallingsverlof RL2 – melding bevallingsverlof of aanvullend bevallingsverlof met bijkomend • datum miskraam • aantal dagen zwanger (minstens 181) ! Afwezigheid, ingevolge miskraam voor de 181ste dag zwangerschap = ziekteverlof ! Geboorte vóór de 181ste dag zwangerschap geeft eveneens recht op bevallingsverlof opleiding schoolsecretariaten

 35. Bevallingsverlofbezoldiging • Vaste opdracht = salaris(toelage) • Tijdelijke opdracht = moederschapsuitkering door ziekenfonds (behoud recht op uitkeringen ook indien einde opdracht) Een tijdelijk personeelslid kan steeds aangesteld worden tijdens haar bevallingsverlof Heeft recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege onderwijsadministratie Overschrijden prenataal verlof (late bevalling) = bevallingsverlof Overschrijden postnataalverlof = onbezoldigd • dus vervroegde indiensttreding of nemen van een verlofstelsel opleiding schoolsecretariaten

 36. Bevallingsverlofziekte vóór het bevallingsverlof Ziekte in de 6(8) weken voor de effectieve bevallingsdatum • met werkhervatting blijft ziekte • zonder werkhervatting wordt omgezet in bevallingsverlof ! Tussenliggende feestdag, weekend, verlof wordt aangerekend als ziekteverlof en eventueel omgezet in bevallingsverlof BVerlof Bevalling ziekte ziekte = ziekte = BV 6 weken terug opleiding schoolsecretariaten

 37. Bevallingsverlofarbeidsongeschikt vóór de bevalling Indien arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval in de volledige 6(8) weken voor de effectieve bevallingsdatum • recht op verlenging postnataal verlof met 1 week ! Zending ziekte (ongeval) tot aan de vooravond van de effectieve bevallingsdatum is noodzakelijk voor toekenning extra week Zending ziekte Bevalling extra 1 week 6 weken terug opleiding schoolsecretariaten

 38. Bevallingsverloflangdurig hospitalisatie kind Het kind moet sinds zijn geboorte langdurig opgenomen blijven in de verpleeginstelling • Recht op verlenging van het postnataal verlof, met de duur van de opname – de eerste 7 dagen, tot een maximum van 24 weken (onderbreking stopt de verlenging) ! Attest bezorgen aan de werkgever ! Zending RL2 – gebeurteniscode 23118 (verlenging bevallingsverlof hospitalisatie kind) aansluitend op het bevallingsverlof 7 dagen hospitalisatie kind bevalling Bevallingsverlof verlenging hospitalisatie kind opleiding schoolsecretariaten

 39. Bevallingsverlofborstvoedingsverlof • Onmiddellijk aansluitend op bevallingsverlof (of verlenging hospitalisatie kind) • Voor de volledige opdracht • Maximaal 3 ononderbroken maanden • Onbezoldigd • Attest van dokter aan werkgever RL2 – gebeurteniscode 23005 (in alle scholen tewerkstelling) opleiding schoolsecretariaten

 40. Bevallingsverlofborstvoedingsverlof Regeling zomervakantie Einde BV 20/07/2008 01/09/2008 ( 20/10/2008) zending Vast benoemden Tijdelijk selectie- en bevorderingsambt Zending borstvoedingsverlof vanaf 21/07/08 zending Zending tot 30/06 Tijdelijk leraar Tijdelijk administratie medewerkers OSP Zending borstvoedingsverlof vanaf 01/09/08 opleiding schoolsecretariaten

 41. Bevallingsverlofouderschapsverlof • Volledige loopbaanonderbreking • Maximum 3 maanden per kind • RL2 • Gedeeltelijke loopbaanonderbreking • Maximum 6 maanden per kind • RL1 • Beide ouders • Ononderbroken periode • Te nemen vanaf de geboorte tot op de vooravond dat het kind 4 jaar wordt opleiding schoolsecretariaten

 42. Bevallingsverlofomstandigheidverlof Omstandigheidverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner • 10 werkdagen • binnen de 30 kalenderdagen vanaf de bevalling • niet noodzakelijk aanéénsluitend (afspraak met werkgever) • bezoldigd RL2 gebeurteniscode 23119 (omstandigheidverlof n.a.v. de geboorte van een kind) en enkelwanneer er een vervanger wordt aangesteld opleiding schoolsecretariaten

 43. Bevallingsverlofvaderschapsverlof omzetting van het postnataal bevallingsverlof van de moeder naar vaderschapsverlof in geval van langdurige hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind • Kan voorlopig enkel voor tijdelijke personeelsleden • Specifieke voorwaarden … • Uitkering ziekenfonds RL2 code 23006 (vaderschapsverlof) opleiding schoolsecretariaten

 44. BBZ – MBdefinitie Bescherming van de zwangere vrouw en het ongeboren kind bij risicosituaties als vervat in de risico-evaluatie • Bedreiging Beroepsziekte • Blootstelling aan Infectieziekten • Blootstelling aan chemische stoffen en fysische agentia • Moederschapsbescherming • Agressief gedrag van jongeren • Tillen van lasten opleiding schoolsecretariaten

 45. BBZ – MBrisico-evaluatie Iedere onderwijsinrichting moet een risico- evaluatie maken en indien een risico dan: • Preventieve maatregelen • Doorverwijzing naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Beslissing verwijdering uit de risico-opdracht (formulieren BZ/MB2 of MB2) • Maatregelen werkgever • Aanpassing arbeidsomstandigheden • Andere betrekking = nieuwe zendingen • Vrijstelling arbeid = opmaak formulieren BZ/MB1 of MB1 en zendingen opleiding schoolsecretariaten

 46. BBZ – MBvrijstelling van arbeid • Enkel uit de risico-opdracht • Neemt een einde • 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum = aansluitend aanvang bevallingsverlof (in alle onderwijsinrichtingen) • wanneer er geen risico meer is: miskraam, zomervakantie, einde opdracht, einde tijdelijk andere opdracht opleiding schoolsecretariaten

 47. BBZ – MBvrijstelling arbeid Administratieve richtlijnen • Opsturen van de ingevulde formulieren BZ/MB of MB en bijlagen naar het werkstation Beroepsziekte vereist erkenning door Medex • Elektronische zendingen • RL1 code 109 (verlof wegens een bedreiging door een beroepsziekte) • RL1 code 113 (verlof wegens moederschapsbescherming) opleiding schoolsecretariaten

 48. BBZ – MBlactatie Bescherming kan ook bij borstvoeding = moederschapsbescherming omwille tillen van lasten, infectieziekten en chemische stoffen Indien vrijstelling • Maandelijks bewijs van borstvoeding aan werkgever • Einde vijf maanden na de geboorte kind • Einde wanneer geen bedreiging of borstvoeding • Kan in combinatie met borstvoedingsverlof RL1 code 23113 (verlof wegens moederschapsbescherming) opleiding schoolsecretariaten

 49. BBZ – MBbezoldiging • bij aanpassing van de arbeidsomstandigheden bezoldiging volgens de geleverde prestaties • bij andere betrekking bezoldiging conform de tewerkstelling • bij verlof wegens bedreiging beroepsziekte • Tijdelijke: recht op doorbetaling van de salaris 1ste aanstelling, daarna 90% • Vaste: recht op doorbetaling van de salaris • bij verlof wegens moederschapsbescherming • Tijdelijke : vergoeding van de mutualiteit tijdens aanstelling Wel recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege onderwijsadministratie • Vaste : recht op doorbetaling van de salaris(toelage) opleiding schoolsecretariaten

 50. Profylactisch verlof Indien vaststelling besmetting door een infectieziekte in de CVO ≠ BZ • Mogelijkheid to verwijdering van de zwangere vrouw door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en dit voor de duur van de ziekte RL2 code 23047 (profylactische maatregelen) opleiding schoolsecretariaten