slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realizowane na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Realizowane na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu:

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Realizowane na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu: - PowerPoint PPT Presentation

havily
94 Views
Download Presentation

Realizowane na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Realizowane na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu: „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”

 2. W dniu 30 września 2009 r. na Politechnice Wrocławskiej (Dział Nauczania PWr) ruszył projekt pt. „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”* realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IVSzkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Projekt będzie realizowany do 30 września 2012 r. • w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość projektu 10 912 711,13 PLN

 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013.

 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki: • Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). • Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację PO Kapitał Ludzki, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld euro (85%) to wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, na lata 2007 – 2013 a pozostałą część (15%) stanowić będą środki krajowe. EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich

 5. Głównym celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Głównym celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: • Cel główny PO Kapitał Ludzki: • Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej • Cele szczegółowe: • Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na • rynku pracy • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego • Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa • Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa • Wzrost spójności terytorialnej

 6. Głównym celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Głównym celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym (ogólnopolskim), jak i regionalnym. • Komponent centralny Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V. Dobre rządzenie • Komponent regionalny Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X. Pomoc techniczna

 7. System instytucjonalny PO KL: Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Fundusze Społecznym Instytucja Pośrednicząca • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II), • Ministerstwo Zdrowia (Priorytety II), • Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III), • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV), • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Priorytet V) • samorządy województw (Priorytety VI–IX). Instytucja Pośrednicząca II stopnia Beneficjent

 8. PRIORYTET IV

 9. Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni: Typ realizowanych projektów: • przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, • rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym), • opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy), • współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania,

 10. Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni: Typ realizowanych projektów cd.: • lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na runek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni, • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania, • podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe), • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie), • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących, zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki, • projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni • wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3).

 11. Projekt „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej” CEL GŁÓWNNY PROJEKTU wzrost potencjału rozwojowego Politechniki Wrocławskiej, umożliwiającego kształcenie wysokiej jakości kadr o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy i w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy

 12. Projekt „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej” Działania przewidziane w projekcie

 13. Projekt „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”

 14. Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!! Już wczerwcubr.rozpoczynamy rekrutację na pierwsze10 specjalności: CHEMIA MEDYCZNA MedicinalChemistry na Wydziale CHEMICZNYM NANOINŻYNIERIA Nanoengineering na Wydziale PODSTAWOWYCH PROBLEM TECHNIKI

 15. Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!! • MATEMATYKA DLA PRZEMYSŁU i GOSPODARKI Mathematics for Industry and Commerce na Wydziale PODSTAWOWYCH PROBLEM TECHNIKI • INŻYNIERIA INTERNETOWA Internet Engineering na Wydziale ELEKTRONIKI

 16. Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!! • INŻYNIERIA KOMPUTEROWA Computer Engineering na Wydziale ELEKTRONIKI • SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA Business Information Systemna Wydziale Informatyki i Zarządzania

 17. Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!! • STEROWANIE W SYSTEMIE ELEKTROMAGNETYCZNYM ControlinElectricalPower Engineering na Wydziale Elektrycznym • SYSTEMY ENERGII ODNAWIALNEJ Renewable Energy Systems na Wydziale Elektrycznym

 18. Specjalności na które nabór rozpocznie się już w czerwcu br. !!! • GÓRNICTWO I ENERGETYKA Mining and Power Engineering na Wydziale Geoinżnierii, Górnictwa i Geologii • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKA EnviromentalQuality Management na Wydziale Inżynierii Środowiska

 19. Specjalności na które nabór rozpocznie się w lutym 2011 roku • W lutym 2011 r. ruszają kolejne specjalności: • Budownictwo– ang.Civil Engineeringna Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego • Bioinformatyka– ang. Bioinformaticsna Wydziale Chemicznym • Chemia Medyczna – ang. MedicinalChemistrynaWydziale Chemicznym • ElektronikaStosowana- ang. Advanced Applied Electronicsna Wydziale Elektroniki • Zaawansowane Systemy Informatyki i Sterowania – ang. AdvancedInformatics and Controlna Wydziale Elektroniki • Górnictwo i Energetyka – ang. Mining and Power Engineering na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geoelogii • Chłodnictwo i Kriogenika – ang. Refrigeration and Cryogenicsna Wydziale Mechaniczno-Energetycznym • InżynieriaPojazdów– ang. Automotive Engineeringna Wydziale Mechanicznym • ZarządzanieProdukcją– ang. Production Managementna Wydziale Mechanicznym • Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy – ang. Electronics, Photonics, Microsystems na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki • Oraz druga edycja specjalności: • Zarządzanie Jakością środowiska – ang. EnvironmentalQuality Management na Wydziale Inżynierii Środowiska • Inżynieria Internetowa – ang. Internet Engineering na Wydziale Elektroniki

 20. Reasumując: • Dla studentów przewidujemy: • materiały dydaktyczne do zajęć umieszczane na kodowanych stronach projektu • skrypty pisane specjalnie na potrzeby nowo-otwieranych specjalności

 21. Reasumując: • Dla studentów przewidujemy: • wsparcie Opiekunów Merytorycznych Specjalności • podręczniki (min. 10 wysokospecjalistycznych • pozycji dla każdego studenta)

 22. Więcej informacji o projekcie: www.pwr.wroc.pl Będziemy obecni we wszystkich wydarzeniach w których będzie brała udział Politechnika Wrocławska m.in. na targach, „drzwiach otwartych”, portalach internetowych, społecznościowych, w prasie politechnicznej, prasie ogólnopolskiej zapraszamy na również na strony działu rekrutacji politechniki wrocławskiej:

 23. Więcej informacji o projekcie: O szczegóły można zapytać również osobiście w biurze projektu:Politechnika Wrocławska budynek b-1, ul. M. Smoluchowskiego 25, pokój 407 (iii piętro) 50-372 wrocławe-mail: studia@pwr.wroc.ploraz telefonicznie pod numerem:071 320 43 77lubbezpośrednio w Dziale Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej:071 320 27 78