slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CZY I KOMU W POLSCE POTRZEBNY JEST PEDAGOG ZDROWIA? Do?wiadczenia UAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

CZY I KOMU W POLSCE POTRZEBNY JEST PEDAGOG ZDROWIA? Do?wiadczenia UAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007. Ewa Kasperek-Golimowska Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. CZY I KOMU W POLSCE POTRZEBNY JEST PEDAGOG ZDROWIA? Doświadczenia UAM w kształceniu kadr dla promocji zdrowia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CZY I KOMU W POLSCE POTRZEBNY JEST PEDAGOG ZDROWIA? Do?wiadczenia UAM' - havily


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Ewa Kasperek-GolimowskaZakład Promocji Zdrowia i PsychoterapiiWydział Studiów EdukacyjnychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

CZY I KOMU W POLSCE

POTRZEBNY JEST PEDAGOG ZDROWIA?

Doświadczenia UAM

w kształceniu kadr dla promocji zdrowia.

Poznań, 2007

slide2

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Rozwój form kształcenia w zakresie promocji zdrowia na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu (1)
 • Tradycja kształcenia pedagogicznego najpierw w Instytucie Pedagogiki, a od 1993 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, wiąże się z podejmowaniem badań naukowych oraz realizacją w różnym stopniu i zakresie zajęć dydaktycznych w obszarze problematyki zdrowia i choroby dziecka oraz człowieka dorosłego
 • Korzystamy z osiągnięć badawczych i dydaktycznych, między innymi, prof. H. Radlińskiej, prof. M. Demela, prof. M. Sokołowskiej, prof. H. Dąbrowskiego, prof. B. Woynarowskiej, prof. H. Sęk, Prof. Heszen-Niejodek,
 • W latach 1993-2003 ranga problematyki zdrowotnej na WSE wzrasta. Powstają zespoły badawcze podejmujące badania naukowe w tej dziedzinie. Zespoły te skupiają się przede wszystkim w Zakładzie Psychopatologii Dziecka, Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, Zakładzie Pedagogiki Społecznej, Zakładzie Podstaw Wychowania i Opieki, Zakładzie Socjologii Edukacji oraz w Pracowni Edukacji Ekologicznej
slide3

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Rozwój form kształcenia w zakresie promocji zdrowia na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu (2)
 • Na wszystkich specjalnościach kierunku pedagogika, pedagogika specjalna oraz w kształceniu nauczycieli w zakresie edukacji elementarnej na WSE UAM realizuje się przedmioty zawierające treści z dziedziny ochrony i promocji zdrowia. Są to przedmioty: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (45h), Edukacja zdrowotna (30h), Edukacja ekologiczna (30h), Szkolenie BHP,
 • Dodatkowo treści prozdrowotne wchodzą w skład różnych programów zajęć dostosowanych do specyfiki określonej specjalności np. emisja głosu, problemy zdrowia i higieny, pedagogika społeczna, socjologia edukacji, andragogika, psychologia kliniczna, metody psycho- i socjoterapii, itp.
slide4

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Rozwój form kształcenia w zakresie promocji zdrowia na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu (3)

Wzrost znaczenia i zainteresowania

problematyką z zakresu promocji zdrowia,

zarówno na polu naukowym, jak i dydaktycznym,

nastąpił wraz z powołaniem na WSE w 1997 roku

Zakładu Promocji Zdrowia i Psychoterapii,

pod kierunkiem prof. dr hab. Lechosława Gapika,

a od 1999 roku - specjalności pedagogicznej:

PEDAGOGIKA ZDROWIA

specjalno pedagogika zdrowia 1999 2006 na wydziale studi w edukacyjnych uam w poznaniu

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Specjalność: Pedagogika Zdrowia (1999 – 2006) na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
 • PEDAGOGIKA ZDROWIAw ofercie dydaktycznej WSE istnieje jako specjalność pedagogiki ogólnej; wybierana po II roku i realizowana w ramach studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych, (od 2005/2006 zmiana nazwy na Promocja Zdrowia i Socjoterapia) (WSE Poznań)
 • PEDAGOGIKA ZDROWIAto także specjalność studiów 3 letnich pierwszego stopnia (licencjat), stacjonarnych (wygasła w 2005/2006) i niestacjonarnych ( Kolegium UAM Kościan (od 2005/2006 Promocja Zdrowia i Socjoterapia)
 • PEDAGOGIKA ZDROWIA realizowana była także w formie studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych), a obecnie od 2005/2006 istnieje pod nazwą Promocja Zdrowia i Socjoterapia
 • PROMOCJA ZDROWIA I SOCJOTERAPIA– nowa oferta od 2005/2006

PEDAGOGIKA ZDROWIA

slide6

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Specjalność:

PEDAGOGIKA ZDROWIA

 • intencje i idee
 • program kształcenia
 • organizacja i specyfikacja praktyk
 • kompetencje absolwenta
 • możliwości zatrudnienia
 • refleksje i wnioski
slide7

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

KILKA SŁÓW O IDEI:

Specjalność powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby społeczne w zakresie dostępu do wiedzy o zdrowym stylu życia, promocji i ochronie zdrowia oraz o różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przekazujemy wiedzę na temat zdrowia i jego zaburzeń, uczymy metod diagnozy psychopedagogicznej nastawionej na rozpoznawanie potrzeb, problemów oraz zasobów zdrowotnych, ćwiczymy umiejętności potrzebne do planowania i realizacji programów profilaktycznych oraz wspierających zdrowie.

Zależy nam na rozwijaniu praktycznych umiejętności realizacji edukacji prozdrowotnej oraz promowania zdrowego stylu życia w różnych środowiskach społecznych i instytucjach oświatowych.

Dążymy do tego, aby promocja zdrowia była nie tylko modnym hasłem, ale sztuką praktycznego działania pomocnego ludziom w osiąganiu możliwie najlepszego stanu zdrowia.

PEDAGOGIKA ZDROWIA

intencje i idee podstawy formalno prawne 1

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Intencje i idee: podstawy formalno - prawne (1)
 • Założenia Narodowego Programu Zdrowia 1996-2005 oraz projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006-2015 postulujących wzmożone działania promujące zdrowie i edukacyjne dla poprawy stanu zdrowia i jakości życia (zwłaszcza 17 cel operacyjny: „budowanie infrastruktury i kadr dla promocji zdrowia”;
 • Intensywny rozwój Krajowej i Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie;
 • Wprowadzenie do szkół obowiązku realizacji edukacji prozdrowotnej, programu profilaktyki i organizowania profilaktycznej opieki nad uczniami (Rozp. MENiS z 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej oraz z 31 stycznia 2002, Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2003 w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą);
 • Przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych (w tym m. in. działań wychowawczych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych, edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli (Rozp. MENiS z 7 stycznia 2003);
 • Przepisy zobowiązujące placówki do działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Rozp. MENiS z 31 stycznia 2003;
 • Założenia Narodowego Planu Działania na rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla Dzieci”, który za priorytet uznaje promowanie zdrowego stylu życia i zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji oraz pomoc i wsparcie rodziny.

PEDAGOGIKA ZDROWIA

intencje i idee za o enia i podstawy teoretyczne 2

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Intencje i idee – założenia i podstawy teoretyczne (2)
 • Holistyczna, dynamiczna koncepcja zdrowia;
 • Zdrowie jako wartość osiągana w procesie rozwoju;
 • „Zdrowe wychowanie”, jako warunek ukształtowania „zdrowej osobowości”;
 • Kształtowanie umiejętności osiągania dobrego samopoczucia, jako ważne zadanie rozwojowe i wychowawcze;
 • Edukacja zdrowotna jako kluczowy element promocji zdrowia, w której ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w której żyją (Williams, 1988);
 • Promocja zdrowia poprzez upodmiotowienie i aktywność ludzi, którzy z poczuciem odpowiedzialności podejmują skuteczne działania na rzecz swego zdrowia i środowiska (uzupełnienie modelu medycznego, prewencyjnego, perswazyjnego);
 • Uzupełnianie orientacji patogenetycznej (biomedycznej) skoncentrowanej na przeciwdziałaniu zaburzeniom i chorobom o osiągnięcia orientacji salutogenetycznej skupionej naposzukiwaniu warunków prawidłowego rozwoju człowieka i odkrywaniu możliwości budowania, umacniania i rozwijania jego zasobów zdrowotnych;
 • Afektywne (wartości, postawy, emocje), aktywne nauczanie/uczenie się, kształtowanie kompetencji do działania i umiejętności życiowych.

PEDAGOGIKA ZDROWIA

slide10

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

 • PROGRAM KSZTAŁCENIA
 • Realizowane
 • w ramach
 • specjalności
 • przedmioty
 • można
 • podzielić
 • na następujące
 • grupy:

PEDAGOGIKA ZDROWIA

slide11

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

 • 1. Podstawowa wiedza o zdrowiu, edukacji
 • zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • w tym takie przedmioty jak:
 • Wstęp do promocji zdrowia
 • Psychologia zdrowia
 • Socjologia zdrowia i choroby
 • Podstawy zdrowia publicznego

PEDAGOGIKA ZDROWIA

slide12

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

2. Poznanie funkcjonowania człowieka

w zdrowiu i w chorobie:

 • Anatomia i fizjologia
 • Zaburzenia rozwoju i zachowania
 • Psychologia kliniczna
 • Rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia

PEDAGOGIKA ZDROWIA

slide13

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

3. Diagnoza problemów zdrowotnych

i sytuacji wymagających pomocy:

 • Socjopedagogiczne problemy młodzieży
 • Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej
 • Zagrożenia społeczne i cywilizacyjne

PEDAGOGIKA ZDROWIA

slide14

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

4. Praktyczne aspekty pracy w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki, poradnictwa i terapii w szkole oraz w instytucjach ochrony i promocji zdrowia

 • Kształtowanie umiejętności społecznych
 • Wybrane zagadnienia pomocy psychologicznej i pedagogicznej
 • Metodyka edukacji zdrowotnej,
 • Marketing w promocji zdrowia,
 • Media w edukacji zdrowotnej
 • Konstruowanie programów profilaktycznych
 • Techniki wspomagania zdrowia
 • Podstawy psychoterapii, terapii rodzin oraz terapii pedagogicznej
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Metody psycho- i socjoterapii w pracy z dziećmi: chorymi somatycznie, z ADHD, z rodzin alkoholowych, doświadczającymi przemocy, z trudnościami w uczeniu się itp.

PEDAGOGIKA ZDROWIA

slide15

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

ORGANIZACJA PRAKTYK

 • Nie ma lepszego sposobu uczenia się od łączenia
 • teorii z praktyką, a więc studenci mają w ofercie:
 • 20 godzin hospitacji w szkołach i placówkach opieki zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia na III roku,
 • 60 godzin praktyk zawodowych po III roku,
 • 50 godzin praktyk pedagogicznych po IV roku,
 • 100 godzin praktyk dyplomowych na V roku,

oraz

PEDAGOGIKA ZDROWIA

 • dużą możliwość działania w ramach WOLONTARIATU
slide16

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

OCZEKIWANE KOMPETENCJE ABSOLWENTA PEDAGOGIKI ZDROWIA

 • Diagnozowanie wiedzy, zachowań i potrzeb zdrowotnych różnych grup społecznych
 • Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki najczęstszych zaburzeń i chorób oraz promocji zdrowia
 • Planowanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych placówkach oświatowych i ochrony zdrowia
 • Opracowywanie i realizacja autorskich programów i scenariuszy zajęć wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych oraz ochrony i promocji zdrowia
 • Ewaluacja procesów i wyników programów profilaktycznych, wychowawczych i edukacji zdrowotnej

PEDAGOGIKA ZDROWIA

slide17

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

OCZEKIWANE KOMPETENCJE ABSOLWENTA PEDAGOGIKI ZDROWIA

c.d.

 • Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego i psychoedukacji w zakresie zdrowego stylu życia
 • Planowanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach społecznych oraz placówkach oświatowych i ochrony zdrowia
 • Organizowanie i koordynowanie działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska życia, pracy i nauki w różnych środowiskach społecznych
 • Realizacja ścieżki edukacyjnej „edukacja prozdrowotna” w szkole
 • Prowadzenie działań wychowawczych, kompensacyjnych, socjoterapeutycznych skierowanych na uczniów z trudnościami w uczeniu się i niedostosowanych społecznie

PEDAGOGIKA ZDROWIA

slide18

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA?

 • Szkoły Promujące Zdrowie
 • Kliniki i Szpitale Pediatryczne
 • Szkoły Przyszpitalne
 • Prewentoria i sanatoria dla dzieci i młodzieży
 • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
 • Stacje sanitarno – epidemiologiczne
 • Ośrodki sportu i rekreacji
 • Inne instytucje publiczne i niepubliczne zajmujące się promowaniem zdrowego stylu życia

PEDAGOGIKA ZDROWIA

mo liwo ci zatrudnienia

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA?
 • wszelkie placówki oświatowo-wychowawcze oraz ochrony i wspomagania zdrowia, np.:
   • świetlice i kluby socjoterapeutyczne
   • instytucje wychowania pozaszkolnego
   • instytucje interwencji i pomocy społecznej
   • organizacje pozarządowe
   • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z problemami zdrowotnymi i podnoszące poziom zdrowotny społeczeństwa

PEDAGOGIKA ZDROWIA

liczba absolwent w pedagogiki zdrowia studia 5 letnie jednolite magisterskie stacjonarne

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Liczba absolwentów Pedagogiki Zdrowia – studia 5 letnie, jednolite magisterskie, stacjonarne
 • W latach 2000 – 2006 dyplom magistra w zakresie pedagogiki zdrowia uzyskało 66 osób
 • W 2007 przewiduje się 15 absolwentów z ostatniego rocznika pedagogów zdrowia
 • Obecnie na III i IV roku specjalności Promocja Zdrowia i Socjoterapia studiuje 35 osób
slide21

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Liczba absolwentów Pedagogiki Zdrowia - studia 3 letnie licencjat w Kościanie (stacjonarne i niestacjonarne-zaoczne)
 • w latach 2000 – 2006 studia stacjonarne zawodowe w zakresie Pedagogiki Zdrowia w Kolegium Kościańskim ukończyły 92 osoby
 • w trybie niestacjonarnym na I, II i III roku studiuje 37 osób
slide22

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Liczba absolwentów Pedagogiki Zdrowia i studentów Promocji Zdrowia i Socjoterapii w trybie studiów 2 letnich uzupełniających magisterskich niestacjonarnych zaocznych

 • Absolwenci pedagogiki zdrowia
 • 2005 – 27 osób
 • 2006 – 21 osób
 • Studenci pedagogiki, specjalność Promocja Zdrowia i Socjoterapia w roku akademickim 2006/2007
 • I Rok – 50 osób
 • II rok – 55 osób
refleksje student w i realizator w efekt 8 lat do wiadcze w kszta ceniu kadr dla zdrowia 1

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Refleksje studentów i realizatorów - efekt 8 lat doświadczeń w kształceniu kadr dla zdrowia - 1
 • System oświatowy nie jest gotowy do przyjęcia pedagogów zdrowia – nie ma dla nich etatów w szkołach, ani zrozumienia potrzeby ich zatrudniania w innych placówkach wychowania i opieki zdrowotnej
 • Nazwa specjalności budzi zdziwienie, dla większości pracowników placówek edukacyjnych „prawdziwy” pedagog, to absolwent pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • W placówkach oświatowych (także w kuratorium) z trudem przyjmuje się do wiadomości fakt, że absolwent pedagogiki zdrowia spełnia wszystkie standardy obowiązujące w kształceniu pedagogów oraz posiada dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje w zakresie promocji zdrowia
 • Rynek wchłania pedagogów zdrowia poza systemem edukacji (w kosmetologii, klubach pielęgnacji zdrowia i urody, fundacjach i stowarzyszeniach opiekuńczych)
refleksje student w i realizator w efekt 8 lat do wiadcze w kszta ceniu kadr dla zdrowia 2

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Refleksje studentów i realizatorów – efekt 8 lat doświadczeń w kształceniu kadr dla zdrowia - 2
 • Istnieje uzasadniona obawa, że praktyka oświatowa nie zna lub nie rozumie idei promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na upodmiotowienie ludzi i kształtowanie umiejętności psychospołecznych (życiowych) na bazie holistycznej koncepcji zdrowia
 • Nie dostrzega potrzeby optymalizacji zasobów zdrowotnych, kreowania aktywnej postawy wobec zdrowia i kształtowania zdrowego stylu życia,
 • Szkoła tkwi w paradygmacie biomedycznym, pojęcie zdrowia psychospołecznego nie istnieje w słowniku większości nauczycieli, którzy koncentrują się na „nauczaniu”, „opiece”, „przeciwdziałaniu patologii” i kierowaniu klientów na terapię
 • Teoretycznie w szkole zgodnie z przepisami realizuje się profilaktykę, ale w jej tradycyjnym, wąskim rozumieniu jako przeciwdziałanie uzależnieniom i najczęstszym zaburzeniom i chorobom (z przekonaniem, że „i tak nie zadziała”),
refleksje student w i realizator w efekt 8 lat do wiadcze w kszta ceniu kadr dla zdrowia 3

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Refleksje studentów i realizatorów – efekt 8 lat doświadczeń w kształceniu kadr dla zdrowia - 3
 • Praktycznie wiele szkół wykazuje pozory działania edukacyjnego i „prowadzi tak zwane zajęcia prozdrowotne”, realizuje programy profilaktyczne, głównie z dziedziny profilaktyki uzależnień na bazie „gotowych” programów i najchętniej zewnętrznych „edukatorów-ekspertów”
 • Nauczyciele nie są modelem ani w zakresie zachowań zdrowotnych, ani prawidłowego prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej
 • Generalnie w większości szkół brak przekonania o potrzebie i wartości edukacji zdrowotnej („dodatkowy obowiązek, który nie przynosi wymiernych efektów”)
refleksje student w i realizator w efekt 8 lat do wiadcze w kszta ceniu kadr dla zdrowia 4

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Refleksje studentów i realizatorów – efekt 8 lat doświadczeń w kształceniu kadr dla zdrowia - 4
 • Studenci w większości są bardzo zadowoleni z programu studiów i jego realizacji, ponieważ w ich opinii daje on nie tylko szansę na zdobycie nowoczesnej wiedzy, ale także sprzyja rozwojowi osobistemu, stymuluje do nabywania nowych umiejętności i pozwala na aktywne uczestnictwo w procesie nauczania-uczenia się
 • Studenci stanowią z reguły niewielką, elitarną grupę osób, które podejmują nie tylko trud uczenia się, ale także podejmują próby zmiany postaw i zachowań codziennych, ponieważ świadomość znaczenia modelowania w edukacji oraz potrzeba łączenie teorii z praktyką wymaga od nich nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także aktywnych prób ich stosowania w swoim życiu
 • Studenci są szczególnie zainteresowani problematyką zdrowia psychospołecznego i wykazują szczególną motywację do pracy w aspekcie kreowania zdrowia psychicznego i społecznego własnego i potencjalnych uczniów i klientów
 • Po praktykach są w większości rozczarowani szkołą, która nie tylko nie ma dla nich etatów, ale także często nie pozwala im wykorzystać ich nowych umiejętności,
 • Bywają też zadowoleni, gdy okazuje się, że ich umiejętności metodyczne wzbudzają zaciekawienie doświadczonych pedagogów i gdy uzyskują wysokie oceny za pracę z uczniami, z którymi dobrze sobie radzą w trakcie prowadzonych zajęć
refleksje student w i realizator w efekt 8 lat do wiadcze w kszta ceniu kadr dla zdrowia 5

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Refleksje studentów i realizatorów – efekt 8 lat doświadczeń w kształceniu kadr dla zdrowia - 5
 • Znaczna część absolwentów podejmuje podyplomowe kształcenie w dziedzinie psychoprofilaktyki, socjoterapii, psychoterapii
 • Podejmują pracę w szkołach na stanowisku pedagoga, ale często mimo wysokich umiejętności muszą uzupełniać formalne wykształcenie na kursach z dziedziny pracy opiekuńczo-wychowawczej lub socjoterapii
 • W wielu placówkach leczniczych, edukacyjnych i w zakładach opiekuńczych związanych z sektorem opieki zdrowotnej bardziej pożądani są absolwenci Pedagogiki Leczniczej lub Pedagogiki Specjalnej („bo to ludzie chorzy, więc trzeba ich leczyć, zaopiekować się, a nie edukować” - to opinia jednego z dyrektorów sanatorium)
 • Kilku absolwentów znalazło zatrudnienie w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (Zakład Promocji Zdrowia), Centrum Zdrowia Publicznego, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, także jako Gminny Pełnomocnik ds. profilaktyki alkoholowej – lecz ich opinie o realizowanych tam zadaniach są z reguły krytyczne – stanowiska te nie pozwalają im na wykonywanie działań edukacyjnych, na pracę z ludźmi, kreowanie ich postaw wobec zdrowia, lecz wymagają od nich pełnienia obowiązków urzędniczych
 • Najbardziej zadowolona jest kilkuosobowa grupa, która kontynuuje kształcenie w zakresie poradnictwa, terapii i psychoterapii i podjęła pracę indywidualną i/lub grupową z osobami wymagającymi pomocy psychologicznej, pedagogicznej, lub ukierunkowanymi na samorozwój i wzmacnianie swojego potencjału zdrowotnego
slide28

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia oferowane na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

W 1998 przy Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii pod kierunkiem

Prof. dr hab. Lechosława Gapika

powołano PODYPLOMOWE STUDIUM PROMOCJI ZDROWIA I PSYCHOTERAPII w zakresie PODSTAWY SEKSUOLOGII

(w latach 1998/1999 oraz 2000/2001 wykształciło 87 specjalistów w zakresie

promocji zdrowia seksualnego)

a począwszy od 2001/2002 powołano

PODYPLOMOWE STUDIUM SEKSUOLOGII SPOŁECZNEJ

(Do chwili obecnej 27 absolwentów)

Od roku 2007 działa trzy-semestralne

PODYPLOMOWE STUDIUM SEKSUOLOGII

S T U D I U M P O D Y P L O M O W E

slide29

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia oferowane na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

W 2005 roku z inicjatywy Zakładu Promocji Zdrowia i Psychoterapii UAM powołano nowe Towarzystwo Naukowe o zasięgu ogólnopolskim, z siedzibą na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, pod nazwą:

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPEUTYCZNE.

Jego celem jest integracja specjalistów o zróżnicowanym wykształceniu w celu poszukiwania możliwości współdziałania w profilaktyce, rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz zdrowotnych określonych grup pacjentów

Członkowie PTT to specjaliści w zakresie: psychologii, pedagogiki i grupa humanistycznie zorientowanych lekarzy, którzy zajmują się różnymi metodami wspomagania zdrowia i terapii.

Oferuje możliwości zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania:

 • Certyfikatu specjalisty w zakresie terapii stresu pourazowego,
 • Certyfikatu specjalisty w zakresie seksuologii,
 • Certyfikatu doradcy w problemach małżeńskich i rodzinnych.

www.ptt-terapia.pl

slide30

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia oferowane na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

w PTT istnieją następujące Sekcje Naukowe:

 • PSYCHOPROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA
 • PORADNICTWA I PREZENTACJI MEDIALNYCH
 • TERAPII OSÓB Z ZABURZENIAMI ROZWOJU
 • TERAPII OSÓB Z ZESPOŁEM STRESU POURAZOWEGO
 • PSYCHOTERAPII NERWIC I ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH
 • EKSPERTYZ SĄDOWYCH I PENITENCJARYSTYKI
 • SEKSUOLOGII
 • ZDROWIA RODZINY

www.ptt-terapia.pl

formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia we wsp pracy z r nymi o rodkami

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia we współpracy z różnymi ośrodkami
 • Współpraca z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia)
 • Wspieranie profilaktycznych działań Miasta poprzez opracowanie programów edukacyjnych i realizację warsztatów;
  • dla młodzieży rozwijających motywację i umiejętności realizacji zdrowego stylu życia, ukazujących sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz możliwości zapobiegania zagrożeniom wakacyjnym i zachowaniom autodestrukcyjnym (pt.: „Być sobą – być z innymi” 2004)
  • dla nauczycieli gimnazjów poznańskich ukierunkowane na rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z problematyką promocji zdrowia w szkole (pt.: „Kształtowanie kompetencji w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w szkole” (2005), „Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne i promować zdrowie w szkole” (2006)
 • Udział w konferencjach z cyklu „Poznańskie szkoły promują zdrowie” w celu propagowania idei Szkoły Promującej Zdrowie (2004, 2005) oraz w pracach Rady Programowej Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (od 2001)
 • Wykłady szkoleniowe dla członków towarzystw naukowych, instytucji oraz środowisk zajmujących się w praktyce problematyką edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia we wsp pracy z r nymi o rodkami1

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia we współpracy z różnymi ośrodkami
 • Współpraca z Katedrą Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Uniwersytetu Warszawskiego - Kierownik, prof. B. Woynarowska oraz Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (Zakład Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej), Krajowym Koordynatorem ds. Szkół Promujących Zdrowie
 • Udział w opracowywaniu „Propozycji programu nauczania przedmiotu edukacja zdrowotna w kształceniu przeddyplomowym nauczycieli i pedagogów” oraz treści przedmiotu „edukacja zdrowotna” przewidzianych do realizacji w uczelniach wyższych w projekcie standardów nauczania dla kierunku pedagogika (opracował zespół pod kierunkiem prof. B. Woynarowskiej)
 • Udział w projekcie p.t.: „Ewaluacja w szkole promującej zdrowie. Opracowywanie standardów mierzenia jakości pracy szkół w zakresie promocji zdrowia”. Kierownik projektu prof. B. Woynarowska, 2004 – 2005.
 • Udział w projekcie pt.: „Opracowywanie wskaźników i narzędzi do oceny środowiska fizycznego i społecznego w szkołach promujących zdrowie”. Projekt realizowany w ramach porozumienia o współpracy między Ministerstwem Zdrowia a Światową Organizacją Zdrowia Biurem Regionalnym dla Europy w zakresie priorytetowych obszarów, w tym „Środowisko i zdrowie (z koncentracją na dzieciach i młodzieży). Kierownik Projektu prof. Barbara Woynarowska, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania UW.
wnioski

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

WNIOSKI
 • Warto kształcić ludzi zorientowanych w teorii i praktyce promocji zdrowia, bo dzięki temu jest możliwa poprawa zdrowia oraz związanej z tym jakości życia współczesnego człowieka, który chce być zdrowy, wie jak to osiągnąć, a ponadto umie sprawnie i konsekwentnie działać na rzecz ochrony oraz budowania potencjału zdrowotnego;
 • Trzeba wiele czasu, aby edukacja zdrowotna społeczeństwa przyniosła wymierną poprawę poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej, więc nie można rezygnować z działań na rzecz upowszechniania kultury zdrowotnej Polaków;
 • Są do tego potrzebni pedagodzy zdrowia, edukatorzy zdrowia, promotorzy zdrowia – trzeba jednak podejmować nie tylko działania edukacyjne, ale także społeczno-polityczne i organizacyjne, które pozwolą im uzyskać miejsca pracy sprzyjające wykorzystywaniu ich wysokich kompetencji;
 • Istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w celu budowania lepszego poczucia identyfikacji z zawodem „edukatora zdrowia” i przeciwdziałanie poczuciu bycia „outsiderem” w systemie oświaty szczególnie wśród młodych, wysoko kwalifikowanych kadr, które są niezbędne dla promocji zdrowia.
slide34

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

Ewa Kasperek-GolimowskaDepartment of Health Promotion and PsychotherapyFaculty of Educational StudiesAdam Mickiewicz University in Poznań

Do we need a health educator in Poland?

AMU experiences in education of health promotion personnel

by

Poznań, 2007

Przetłumaczyć tę planszę na angielski