TRÖÔØNG THCS AN HOØA 1
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

TRÖÔØNG THCS AN HOØA 1. VAÄT LYÙ 7. TIEÁT 14 - Baøi 13 MÔI TRUONG TRUYÊN ÂM. KIEÅM TRA BAØI CUÕ. Vaät phaùt ra aâm to hôn khi naøo ?. Caâu 1 :. a. Khi vaät dao ñoäng nhanh hôn b. Khi vaät dao ñoäng maïnh hôn c. Khi taàn soá dao ñoäng lôùn hôn d. Caû 3 tröôøng hôïp treân.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - havard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tr ng thcs an ho a 1

TRÖÔØNG THCS AN HOØA 1

VAÄT LYÙ 7

TIEÁT 14 - Baøi 13

MÔI TRUONG TRUYÊN ÂM


Tr ng thcs an ho a 1

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

Vaät phaùt ra aâm to hôn khi naøo ?

Caâu 1:

a. Khi vaät dao ñoäng nhanh hôn

b. Khi vaät dao ñoäng maïnh hôn

c. Khi taàn soá dao ñoäng lôùn hôn

d. Caû 3 tröôøng hôïp treân

b. Khi vaät dao ñoäng maïnh hôn

Ñôn vò ño ñoä to cuûa aâm laø gì ?

Caâu 2:

Ñôn vò ño ñoä to cuûa aâm laø ñêeâxiben (dB)


Tr ng thcs an ho a 1

Tieát 14 – Baøi 13:

MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM


Tr ng thcs an ho a 1

PHIEÁU GIAO VIEÄC

Caâu hoûi

Traû lôøi

C1

a. Coù hieän töôïng gì xaûy ra vôùi quaû caàu baác treo gaàn troáng 2 ?

b. Khi ñoù maët troáng thöù 2 coù rung ñoäng hay khoâng?

c. Hieän töôïng ñoù chöùng toû ñieàu gì ?

MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM

Tieát 14:

I. MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM

 Thí nghieäm

1. Söï truyeàn aâm trong chaát khí

?

15cm

Troáng 1

Troáng 2


Tr ng thcs an ho a 1

MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM

Tieát 14:

I. MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM

 Thí nghieäm

1. Söï truyeàn aâm trong chaát khí


Tr ng thcs an ho a 1

PHIEÁU GIAO VIEÄC

Caâu hoûi

Traû lôøi

C1

a. Coù hieän töôïng gì xaûy ra vôùi quaû caàu baác treo gaàn troáng 2 ?

b. Khi ñoù maët troáng thöù hai coù rung ñoäng hay khoâng?

c. Hieän töôïng ñoù chöùng toû ñieàu gì ?

a.Quaû caàu baác rung ñoäng vaø leäch ra khoûi vò trí caân baèng

b. Maët troáng coù rung ñoäng

c. AÂm ñaõ ñöôïc khoâng khí truyeàn töø maêt troáng thöù nhaát ñeán maët troáng thöù hai


Tr ng thcs an ho a 1

MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM

Tieát 14:

I. MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM

 Thí nghieäm

1. Söï truyeàn aâm trong chaát khí

?

?

C2


Tr ng thcs an ho a 1

PHIEÁU GIAO VIEÄC

Caâu hoûi

Traû lôøi

C2

a. So saùnh bieän ñoä dao ñoäng cuûa hai quaû caàu baác.

b. So saùnh vò trí cuûa quaû caàu baác 1 vaø quaû caàu baác 2 vôùi nguoàn aâm.

c. Töø ñoù ruùt ra keát luaän veà ñoä to cuûa aâm trong khi lan truyeàn

MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM

Tieáât 14:

I. MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM

a. Quaû caàu baác 2 coù bieân ñoä nhoû hôn so vôùi quaû caàu baác 1

 Thí nghieäm

1. Söï truyeàn aâm trong chaát khí

b. Quaû caàu baác 2 xa nguoàn aâmhôn

c. Ñoä to cuûa aâm caøng giaûm khi caøng ôû xa nguoàn aâm

VEÀ TN


Tr ng thcs an ho a 1

MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM

Tieát 14:

I. MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM

Thí nghieäm

1. Söï truyeàn aâm trong chaát khí

2. Söï truyeàn aâm trong chaát raén

Khoâng nghe thaáy tieáng goõ

Goõ nheï ñaàu buùt chì xuoáng maët baøn

AÂm truyeàn ñeán tai baïn C qua moâi tröôøng raén.

Nghe thaáy tieáng goõ


Tr ng thcs an ho a 1

3. Söï truyeàn aâm trong chaát loûng

Tai

Thuyû tinh

Nöôùc

C4 : AÂm truyeàn ñeán tai ta qua nhöõng moâi tröôøng naøo ?

AÂm truyeàn ñeán tai ta qua moâi tröôøng

loûng,

raén,

khí.


Tr ng thcs an ho a 1

~

~0%

4. AÂm coù theå truyeàn trong chaân khoâng hay khoâng ?

Chuoâng ñieän

100%

80%

60%

40%

20%


Tr ng thcs an ho a 1

~

~0%

4. AÂm coù theå truyeàn trong chaân khoâng hay khoâng?

100%

80%

60%

40%

20%

C5 Keát quaû thí nghieäm treân chöùng toû ñieàu gì?

AÂm khoâng truyeàn qua chaân khoâng


Tr ng thcs an ho a 1

I. MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN AÂM

Thí nghieäm

1. Söï truyeàn aâm trong chaát khí

2. Söï truyeàn aâm trong chaát raén

3. Söï truyeàn aâm trong chaát loûng

4. AÂm coù theå truyeàn trong chaân khoâng hay khoâng ?

  • Keát luaän

  • AÂm coù theå truyeàn trong nhöõng moâi tröøông nhö … ………………………………vaø khoâng theå truyeàn qua ……… … … ……..……

  • - ÔÛ caùc vò trí caøng ………………………… nguoàn aâm thì aâm nghe caøng ……………………

raén, loûng, khí

chaân khoâng

xa (gaàn)

nhoû (to)


Tr ng thcs an ho a 1

5. Vaän toác truyeàn aâm

Khoâng khí

Nöôùc

Theùp

6100m/s

340m/s

1500m/s

C6 : Haõy so saùnh vaän toác truyeàn aâm trong khoâng khí, nöôùc vaø theùp.

 Chuù yù: vaän toác truyeàn aâm trong chaát raén lôùn hôn trong chaát loûng,

trong chaát

Vaän toác truyeàn aâm trong nöôùc nhoû hôn trong theùp vaø lôùn hôn trong khoâng khí.

loûng lôùn hôn trong chaát khí


Tr ng thcs an ho a 1

II. VAÄN DUÏNG

C7: AÂm thanh xung quanh truyeàn ñeán tai ta nhôø moâi tröôøng naøo?

AÂm thanh xung quanh truyeàn ñeán tai ta nhôø moâi tröôøng khoâng khí.

C8: Haõy neâu thí duï chöùng toû aâm coù theå truyeàn trong moâi tröôøng loûng.

Khi ñaùnh caù, ngöôøi ta thöôøng cheøo thuyeàn ñi xung quanh löôùi vaø goõ vaøo maïn thuyeàn ñeå doàn caù vaøo löôùi.


Tr ng thcs an ho a 1

II. VAÄN DUÏNG

C9: Haõy traû lôøi caâu hoûi neâu ra ôû phaàn môû baøi.

Ngaøy xöa, ñeå phaùt hieän tieáng voù ngöïa ngöôøi ta thöôøng aùp tai xuoáng ñaát ñeå nghe. Taïi sao?

Vì maët ñaát truyeàn aâm nhanh hôn khoâng khí neân ta nghe ñöôïc tieáng voù ngöïa töø xa khi gheù tai saùt maët ñaát.


Tr ng thcs an ho a 1

II. VAÄN DUÏNG

C10:Khi ôû ngoaøi khoaûng khoâng (chaân khoâng ), caùc nhaø du haønh vuõ truï coù theå noùi chuyeän vôùi nhau moät caùch bình thöôøng nhö khi ôû treân maët ñaát hay khoâng? Taïi sao?

Khoâng theå noùi bình thöôøng ñöôïc vì giöõa hoï bò ngaên caùch bôûi chaân khoâng beân ngoaøi boä aùo, muõ giaùp baûo veä.

KEÁT THUÙC


Tr ng thcs an ho a 1

COÙ THEÅ EM CHÖA BIEÁT

Sôû dó aâm truyeàn ñöôïc trong caùc chaát khí, loûng, raén vaø khoâng truyeàn ñöôïc trong chaân khoâng, vì khi caùc nguoàn aâm dao ñoäng, noù seõ laøm cho caùc haït caáu taïo neân chaát raén, loûng, khí ôû saùt noù cuõng dao ñoäng theo. Nhöõng haït naøy laïi truyeàn dao ñoäng cho caùc haït khaùc ôû gaàn chuùng vaø cöù nhö theá dao ñoäng truyeàn ñi xa... Do ñoù, muoán aâm truyeàn töø nguoàn aâm ñeán tai ta nhaát thieát phaûi coù moâi tröôøng truyeàn aâm nhö chaát raén, loûng vaø chaát khí.


Tr ng thcs an ho a 1

COÂNG VIEÄC ÔÛ NHAØ

Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi :

 AÂm coù theå truyeàn trong nhöõng moâi tröôøng naøo? Vaø khoâng theå truyeàn trong moâi tröôøng naøo?

 Laáy ví duï veà söï truyeàn aâm trong caùc chaát raén, loûng, khí.

Laøm baøi taäp :Baøi 13.1 (SBT) Baøi 13.2(SBT) Baøi 13.3 (SBT)