log file n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายการเก็บข้อมูล ฯ (Log file PowerPoint Presentation
Download Presentation
แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายการเก็บข้อมูล ฯ (Log file

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายการเก็บข้อมูล ฯ (Log file - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายการเก็บข้อมูล ฯ (Log file). พัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย. พัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช นิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์ รามคำแหง ใบอนุญาติทนายความ 2539. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย. ผู้ให้บริการ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายการเก็บข้อมูล ฯ (Log file' - hasana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
log file
แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายการเก็บข้อมูล

(Log file)

พัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

slide2
พัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช

นิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์ รามคำแหง

ใบอนุญาติทนายความ 2539

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

slide3
ผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ไว้ไม่น้อยกว่า 90วัน ตามมาตรา 26ของ พรบ

slide4
ผู้ให้บริการ
 • หมายความวา
 • ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการให บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
 • ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
slide5
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น

slide6
ผู้ให้บริการมีกี่ประเภทผู้ให้บริการมีกี่ประเภท

1ผู้ให้บริการในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ( มี 4รูปแบบ )

2ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์

slide7
1ผู้ให้บริการในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต1ผู้ให้บริการในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

1.1 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายภาพและเสียง

 • ผู้ให้บริการโทรศัพท์ Fix line – Mobile
 • ผู้ให้บริการวงจรเช่า
 • ผู้ให้บริการ ATM
 • ผู้ให้บริการดาวเทียม
slide8
1ผู้ให้บริการในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต1ผู้ให้บริการในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

1.2 ผู้ให้บริการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ISP
 • ผู้ให้บริการเข้าถึงเครือข่ายในห้องพัก โรงแรม ฯลฯ
 • ผู้ให้บริการเข้าถึงเครือข่ายในองค์กร หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา ฯลฯ
slide9
1ผู้ให้บริการในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต1ผู้ให้บริการในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

1.3 ผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ

 • ผู้ให้บริการ Hosting
 • ผู้ให้บริการ FTP หรือ File Sharing
 • ผู้ให้บริการ Mail Server
 • ผู้ให้บริการData center
slide10
1ผู้ให้บริการในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต1ผู้ให้บริการในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

1.4 ผู้ให้บริการร้านอินเตอร์เน็ต

 • ผู้ให้บริการ Internet cafe
 • ผู้ให้บริการ Game Online cafe
slide11
2ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์2ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์

ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่าน Applicationต่าง ๆ

 • ผู้ให้บริการเว็บบอร์ต Web board, Blog
 • ผู้ให้บริการธุรกรรมการเงินทางอินเตอร์เน็ต
 • ผู้ให้บริการ Web services
 • ผู้ให้บริการ e-Commerce
slide12
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ถ้าไม่เก็บจะเกิดอะไรขึ้น?

มีความผิดตาม พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550มีระวางโทษปรับสูงถึง 500,000บาท ตามมาตรา 26 วรรคสาม

slide13

มาตรา ๒๖

ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่ จําเปนเพื่อให สามารถระบุตัวผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเมื่อใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท

slide14
ใครบ้างที่ต้องทำหน้าที่นี้ ?
 • เจ้าของเว็บไซด์ (ผู้มีความรับผิดชอบโดยตรง)
 • Webmaster ผู้ดูแล
 • Developer ผู้พัฒนาระบบ
 • Network Admin ผู้ดูแลระบบ
slide15
หน้าที่การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มีเงื่อนไขดังนี้หน้าที่การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มีเงื่อนไขดังนี้

1เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ และ บันทึกเข้าใช้ข้อมูล

2กรณี Web board หรือ Blog ให้เก็บข้อมูลผู้ประกาศ

3 เวลาใน log ที่เก็บจะต้องตั้งให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล

4 ที่เก็บข้อมูล (ตัว log) จะต้อง กําหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูล

5 เก็บข้อมูล (ตัว log) ไว้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่เกิดกิจกรรมนั้น

จะเก็บยาวกว่านั้นตามที่ เจ้าพนักงานสั่ง แต่ไม่เกิน 1 ปี