slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BÀI 9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
BÀI 9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
hasad-horton

BÀI 9 - PowerPoint PPT Presentation

140 Views
Download Presentation
BÀI 9
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BÀI 9 CẤU TRÚC RẼ NHÁNH (2 TIẾT)

 2. 1. RẼ NHÁNH Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu các tình huống sau nhé!

 3. À ! nếungàymaimưathìtớnghỉ, nếukhôngmưathìtớđếnnhàcậuhọcnhé. Này, ngày mai cậu có đi học nhóm không? Nếungàymaimưathìtớnghỉ. ừm, để tớ nghĩ đã.

 4. 1.RẼ NHÁNH Nếu … thì…, nếu không thì … Nếu ... thì Cấu trúc dùng để mô tả các mệnh đề có dạng như trên gọi là cấu trúc rẽ nhánh.

 5. Ví dụ: Giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 (a0) Hãy nêu các bước giải phương trình bậc hai? • Nhập hệ số a,b,c • Tính Delta=b2 - 4ac • Nếu Delta âm thì thông báo PT vô nghiệm, ngược lại tính và đưa ra nghiệm.

 6. Nhập a, b, c Tính Delta = b2 – 4ac Kiểm tra Delta <0 Đúng Sai Tính và đưa ra nghiệm Thông báo vô nghiệm Kết thúc Ví dụ: Giải phương trình bậc hai Các em hãy vẽ sơ đồ thuật toán giải phương trình bậc 2 (với a0) Sau khi tính Delta, tuỳ thuộc vào giá trị Delta, một trong hai thao tác sẽ thực hiện.

 7. 2. CÂU LỆNH IF - THEN a. Dạng thiếu: IF<Điều kiện> THEN <Câu lệnh >; - Điều kiện là biểu thức quan hệ hoặc biểu thức lôgic. - Câu lệnh là một lệnh của Pascal. Trong đó: Điều kiện Điều kiện Điều kiện Đúng Câu lệnh Câu lệnh Câu lệnh Đúng Sai Nếu<điều kiện> đúng thì<câu lệnh> được thực hiện, sai <câu lệnh> bị bỏ qua. Ví dụ: IFa mod 2=0 THEN Writeln(‘ a la so chan’);

 8. 2. CÂU LỆNH IF - THEN b. Dạng đủ: IF<Điều kiện> THEN <Câu lệnh 1>ELSE <Câu lệnh 2>; Điều kiện Điều kiện Điều kiện Điều kiện Sai Đúng Câu lệnh 2 Câu lệnh 2 Câu lệnh 1 Câu lệnh 1 Câu lệnh 1 IF a mod 2=0 THEN Writeln(‘a là so chan’) ELSE Writeln(‘a la so le’); Nếu <điều kiện> đúng thì <câu lệnh1> được thực hiện, ngược lại thì <câu lệnh 2> được thực hiện. Ví dụ:

 9. 2. CÂU LỆNH IF - THEN Hãy dùng câu lệnh IF – THEN viết lệnh để xét các trường hợp của DELTA

 10. 3. CÂU LỆNH GHÉP Trong Pascal cho phép gộp nhiều câu lệnh thành một câu lệnh gọi là câu lệnh ghép, có dạng: BEGIN < Các câu lệnh>; END; Ví dụ:

 11. 4. MỘT SỐ VÍ DỤ Ví dụ 1: Em hãy hoàn thiện chương trình giải phương trình bậc 2 (a0) theo dàn ý sau: Program GPTB2; Uses crt; Var . . . ; BEGIN . . . Nhập vào 3 hệ số a,b,c .. . Delta :=. . .; NếuDelta<0 thì Writeln(‘PTVN’) ngược lại Tính và in nghiệm; Readln; END.

 12. 4. MỘT SỐ VÍ DỤ Ví dụ 2: Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết 4 nhưng không chia hết cho 100. Hãy xác định Input và Output của bài? Input: Nhập N từ bàn phím. Output: Đưa số ngày của năm N ra màn hình. Nếu N chia hết cho 400 hoặc N chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 Thì in ra số ngày của năm nhuận là 366, Ngược lại in ra số ngày là 365

 13. Nhập vào NĂM cần tính số lượng ngày Viết điều kiện: Nếu N chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 thì nhận số ngày của năm nhuận, ngược lại nhận số ngày của năm thường. Em hãy khai báo biến cho bài toán trên? In ra kết quả?

 14. CỦNG CỐ

 15. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

 16. Hãy nhớ • Cấu trúc mô tả các mệnh đề: “Nếu … thì…” “Nếu … thì …ngược lại…” gọi là cấu trúc rẽ nhánh. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH  Lệnh rẽ nhánh dạng thiếu  Lệnh rẽ nhánh dạng đủ • Câu lệnh ghép

 17. HẾT!!!