slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม PowerPoint Presentation
Download Presentation
สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู. สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู. พระตรีมูรติหรือผู้เป็นเจ้าทั้งสาม มีตัวอักษร ๓ ตัว อันศักดิ์สิทธิ์เรียกกันว่า “ โอม ” ประกอบด้วยอักษร ๓ ตัวคือ “ อะ ” หมายถึง พระวิษณุหรือพระนารายณ์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม' - hasad-grimes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
slide2
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

slide3
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

พระตรีมูรติหรือผู้เป็นเจ้าทั้งสาม มีตัวอักษร ๓ ตัว อันศักดิ์สิทธิ์เรียกกันว่า “โอม”

ประกอบด้วยอักษร ๓ ตัวคือ

“อะ” หมายถึง พระวิษณุหรือพระนารายณ์

“อุ” หมายถึง พระอิศวรหรือพระศิวะ

“มะ” หมายถึง พระพรหม

slide4
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

ลักษณะสำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 • พระพรหม
 • คัมภีร์พระเวท
 • มีวิวัฒนาการสืบต่อเนื่องกันมาโดยตลอด
slide5
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

ความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 • อารยัน+ดราวิเดียน – เขตลุ่มน้ำสินธุ
slide6
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

วิวัฒนาการของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 • สมัยพระเวท
 • สมัยพราหมณ์(พระพรหม)

- ลัทธิตรีมูรติ

* พระพรหม (ผู้สร้าง)

* พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ (ผู้รักษา)

* พระศิวะ หรือพระอิศวร (ผู้ทำลาย)

slide7
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

3. สมัยฮินดู แบ่งออกเป็น 6 ลัทธิ (ษัททรรศนะ คือ สางขยะ โยคะ

นยายะ ไวเศิกะ ดีบางสา เวทานตะ)

* มุ่งสู่ความหลุดพ้น คือ โมกษะ

slide8
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

โมกษะ

การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

(เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา)และมีสภาวะเป็นเอกภาพ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหม

slide9
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

ปรมาตมัน

วิญญาณอันยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นเอง เป็นปฐมของวิญญาณ เป็นอมตะ

เมื่ออกจากร่างจะไปเกิดใหม่

slide10
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

กำหนดคัมภีร์พระเวท

 • ฤคเวท - สรรเสริญเทพเจ้า
 • ยชุรเวท - บูชายัญ
 • สามเวท – เป็นบทร้อยกรอง นำมาจากฤคเวท
 • อถรรพเวท - เวทมนต์คาถาไสยศาสตร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
slide11
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

หลักคำสอน เรื่องวรรณะ

 • วรรณะพราหมณ์ – นักบวช ปุโรหิต ผู้พิพากษา ครู นักปราชญ์
 • วรรณะกษัตริย์ – พระเจ้าแผ่นดิน ขุนนาง ทหาร ตำรวจ
 • แพศย์ – ชาวนา ชาวสวน พ่อค้า
 • ศูทร – กรรมกรผู้ใช้แรงงาน มีหน้าที่รับใช้วรรณะทั้ง 3 หมายถึง พวกพื้นเมือง ดราวิเดียน หรือมิลักขะ

* พวกสมรสข้ามวรรณะ เรียกว่า จัณฑาล มีฐานะต่ำราวกับไม่ใช้มนุษย์

slide12
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัยฮินดู

 • การเวียนว่ายตายเกิด- ดวงวิญญาณจะเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดจนกว่าจะเข้าสู่พรหม
 • การเข้าสู้พรหม – สะสมความสุขและออกไปบำเพ็ญพรตในป่า
 • การเวียนว่ายตายเกิดจากกรรมแต่ปางก่อน – ทำดี ไปสู่วรรณะสูง
 • การสิ้นสุดการเกิดใหม่ของโลก – เป็นหน้าที่ของพระเจ้าผู้สร้าง และพระเจ้าผู้ทำลาย สมัยนี้ได้พัฒนาเข้าสู่ เอกเทวนิยม (พระพรหม)
 • องค์ประกอบในสันติสุขของโลก *พราหมณ์ * คัมภีร์ *พระเวท
 • กำหนดให้คนในตระกูลพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ประพฤติตนใน อาศรม 4 อย่างเคร่งครัดมากขึ้น
slide13
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

อาศรม 4 –ขั้นตอนการดำเนินชีวิตของชาวฮินดู

 • พรหมจารี – แรกเกิดของชีวิต เล่าเรียน (เกิด-25 ปี)
 • คฤหัสถ์ – ผู้ครองเรือน (26-50 ปี)
 • วนปรัสถ์ – ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (51-75 ปี)
 • สันยาสี - การเสียสละชีวิตคฤหัสถ์ออกบวชเพื่อโมกษะสู่ (76 ปี...)

ปรมาตมัน (เข้าไปรวมกับวิญญาณอมตะของพระพรหม)

slide14
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

หนทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้น(โมกษะ)

 • ชญาณโยคะ- ปัญญา
 • กรรมโยคะ- การกระทำ
 • ภัทติโยคะ- จงรักภักดีต่อพระเจ้า
slide15
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

นิกายในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 • นิกายพรหม -นำถือพระพรหม(ผู้สร้าง)
 • นิกายไศวะ-นับถือพระศิวะหรือพระอิศวร(ผู้สร้างและผู้รักษา)
 • นิกายไวษณพ -นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์(ผู้สร้างและผู้ทำลาย
 • นิกายศากยะ หรือนิกายศักติหรือลัทธิบูชาเทวี – พระอุมาเทวี(ชายาพระศิวะ) พระลักษมีเทวี (ชายาพระวิษณุ) พระสรัสวดีเทวี (ชายาพระพรหม)
slide16
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

พิธีกรรมที่สำคัญ

 • พิธีสังสการ- เป็นพิธีประจำบ้าน ( เช่นตั้งชื่อ แต่งงาน)
 • พิธีศราทธ์- ทำบุญให้แก่ผู้ล่วงรับเป็นพิธีที่สำคัญที่สุด
 • พิธีบูชาเทวดี (เช่นการสวดมนต์ตอนเช้า เย็น)