A’Glanadh an sluma Kibera - PowerPoint PPT Presentation

harvey
a glanadh an sluma kibera n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A’Glanadh an sluma Kibera PowerPoint Presentation
Download Presentation
A’Glanadh an sluma Kibera

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
172 Views
Download Presentation

A’Glanadh an sluma Kibera

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A’Glanadh an sluma Kibera

  2. An Sluma Tha iad a’ toiseachadh a’glanadh suas an sluma Kibera a tha ann an Ceinia, Afraga. Se an sluma as motha ann an Afraga agus tha mu millean daoine a’fuireach ann. Se aite uabhasach cunnartachd, salach, bochd agus tha cus daoine a’fuireach ann. Tha e an aon mheud de New York’s Central Park ann am Ameireaga, mu 1.5 miltean cearnagach.

  3. A’ Gluasad Thog an riaghaltas tri cheud taighean ura dhaibh agus an sin bith uisge glan agus taighean bheaga aca agus bith feum aca a’paigheadh £6 gach mhios. Tha buthan, sgoiltean math, raon- cluichean agus torr rudan eile a’dol a bhith aca.

  4. Thoisich na daoine a’gluasad aig leth uair as deidh sia sa mhaidainn. Tha mu tri cheud teaghlachan air a’ghluasad agus tha iadsan a’coimhead air adhart ris, gu h-araidh oir bith uisge glan aca agus rudan eile nach robh aca riamh.

  5. Ach… • Chan eil a h-uile daoine toilichte mu dheidhinn. Tha buidhean de uachdaran agus neach-comhnaidh ag argamaid gu bheil am fearann ann an Kibera acasin agus chan urrainn an riaghaltas gan toirt na bothagan air falbh. • Mar sin chan urrainn an riaghaltas a cumail a’dol gus an cluinn an ard-chuirt mu dheidhinn an ath mhios.

  6. Carson a thagh mi an stoiridh seo. • Thagh mi an stoiridh seo mar stoiridh nuadh-eolas oir feumaidh an riaghaltas a’deanamh rudeigin mu dheidhinn na slumaichean an sin. Chan eil e sabhailte, glan neo math airson clann a’ fas suas ann agus bith torr daoine a’fas bochd agus tinn.

  7. Kirsty Matheson1G2