membaca manuskrip i n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
MEMBACA MANUSKRIP I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

MEMBACA MANUSKRIP I - PowerPoint PPT Presentation


  • 189 Views
  • Uploaded on

Oleh: Hesti Mulyani Email: hestimulyani1361@yahoo.com MEMBACA MANUSKRIP JAWA A. JINISING MANUSKRIP JAWA ( SEJARAH , SÅRÅSILAH, HUKUM , BAB RINGGIT, SASTRÅ RINGGIT, SASTRÅ, PIWULANG, ISLAM, PRIMBON, BÅSÅ, MUSIK, TARI-TARIAN , ADAT-ISTIADAT , LAIN-LAIN )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MEMBACA MANUSKRIP I' - haruki


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
membaca manuskrip i

Oleh: Hesti Mulyani

Email: hestimulyani1361@yahoo.com

MEMBACA MANUSKRIP JAWA

A. JINISING MANUSKRIP JAWA (SEJARAH, SÅRÅSILAH, HUKUM, BAB RINGGIT, SASTRÅ RINGGIT, SASTRÅ, PIWULANG, ISLAM, PRIMBON, BÅSÅ, MUSIK, TARI-TARIAN, ADAT-ISTIADAT, LAIN-LAIN)

B. NÊMTOKAKÊN MANUSKRIP JAWA (KATÊMTOKAKÊN MITURUT

JINIS INGKANG KAPILIH)

C. MEMBACAMANUSKRIP JAWA (KANTHI METODE HEURISTIK

SÅHÅ METODE HERMENEUTIK)

D. DESKRIPSIMANUSKRIP JAWA SÅHÅ TEKS-IPUN

(NGANDHARAKÊN KAWONTÊNANING MANUSKRIP SÅHÅ

TEKS-IPUN KANTHI MÊNÅPÅ WONTÊNIPUN)

MEMBACA MANUSKRIP I

alih tulis

ALIH TULIS MÊNIKÅ WONTÊN WARNI KALIH, INGGIH MÊNIKÅ TRANSLITERASI SÅHÅ TRANSKRIPSI

TRANSLITERASI INGGIH MÊNIKÅ ALIH TULIS SÊRATANING TEKS MAWI AKSÅRÅ INGKANG BOTÊN SAMI KALIYAN AKSARANING TEKS.

(TEKS KASÊRAT MAWI AKSÅRÅ JÅWÅ KADAMÊL ALIH TULISIPUN MAWI AKSÅRÅ LATIN UTAWI AKSÅRÅ ARAB PÉGON, TUWIN KOSOK-WANGSULIPUN)

TRANSKRIPSI INGGIH MÊNIKÅ ALIH TULIS SÊRATANING TEKS MAWI AKSÅRÅ INGKANG SAMI KALIYAN AKSARANING TEKS.

(TEKS KASÊRAT MAWI AKSÅRÅ JÅWÅ KADAMÊL ALIH TULISIPUN UGI MAWI AKSÅRÅ JÅWÅ, LAN SAPITURUTIPUN)

CARA/METODE-NIPUN WONTÊN WARNI KALIH

METODE TRANSLITERASI DIPLOMATIK SÅHÅ METODE TRANSLITERASI STANDAR

METODE TRANSKRIPSI DIPLOMATIK SÅHÅ METODE TRANSKRIPSI STANDAR

ALIH TULIS
parafrase

PARAFRASE INGGIH MÊNIKÅ NGÉWAHI DHAPUKAN SÊKAR DADOS DHAPUKAN GANCARAN, UTAWI NGÉWAHI TÊMBUNG-TÊMBUNG PUITIS DADOS TÊMBUNG-TÊMBUNG LIMRAH (PADINTÊNAN) INGKANG KAGINAKAKÊN KANGGÉ NYÊRAT TEKS.

TEKS INGKANG KADHAPUK MAWI SÊKAR MÊNIKÅ KARACIK KANTHI ADHÊDHASAR KLOMPOKING TÊMBUNG.

TEKS INGKANG KADHAPUK MAWI GANCARAN MÊNIKÅ KARACIK KANTHI ADHÊDHASAR UKÅRÅ, INGGIH WONTÊNIPUN URUT-URUTANING JÊJÊR ~ WASÉSÅ ~ LÉSAN ~ KATRANGAN (STRUKTUR UKÅRÅ INGKANG JANGKÊP).

DADOS, PARAFRASE MÊNIKÅ NGÉWAHI SÊRATANING TEKS PUISI KANTHI MADOSI STRUKTUR UKÅRÅ NGGINAKAKÊN TÊMBUNG-TÊMBUNG LIMRAH (PADINTÊNAN)

PARAFRASE
terjemahan

TERJEMAHAN INGGIH MÊNIKÅ NGÉWAHI BÅSÅ SAKING BÅSÅNING TEKS (BÅSÅ SUMBER-IPUN) DHATÊNG BÅSÅ SASARAN-IPUN (BÅSÅ INGKANG DIPUNPILIH) KAJUMBUHAKÊN KALIYAN ANCASIPUN).

TIGANG BAB INGKANG PRÊLU KAGATOSAKÊN, INGGIH MÊNIKÅ:

1. PAHAM SAÈTU NGÉNGINGI BÅSÅ SUMBER INGKANG BADHÉ DIPUN-TERJEMAH-AKÊN

2. PAHAM SAÈTU NGÉNGINGI BÅSÅ SASARAN INGKANG KANGGÉ NERJEMAH-AKÊN

3. PAHAM SAÈTU NGÉNGINGI KAWONTÊNAN PAGÊSANGANING MASARAKAT RIKÅLÅ TEKS DIPUNSÊRAT (KONTEKS SOSIO-BUDAYA)

METODE TERJEMAHAN MÊNIKÅWONTÊN TIGÅ, INGGIH MÊNIKÅ:

1. TERJEMAHAN HARFIAH

2. TERJEMAHAN ISI UTAWI MAKNA

3. TERJEMAHAN BEBAS

TERJEMAHAN
t tandhingan manuskrip jawa s h mb dhah isining teks ipun

TÊTANDHINGAN MANUSKRIP JAWA INGGIH MÊNIKÅ NANDHING-NANDHINGAKÊN KATHAHIPUN, KAWONTÊNANING, JINISIPUN, SÊRATANIPUN, AKSARANIPUN, BASANIPUN, SÅHÅ DHUPUKANIPUN

TÊTANDHINGAN ING NGINGGIL KATINDAKAKÊN KATHI STUDI KATALOG SÅHÅ PENGAMATAN LANGSUNG

MBÊDHAH ISINING MANUSKRIP JAWA INGKANG AWUJUD TEKS:

TEKS-IPUNJANGKÊP MÊNÅPÅ BOTÊN, NGANDHARAKÊN BAB MÊNÅPÅ, MÊNÅPÅ KÉMAWON PIGUNANIPUN TUMRAPING PAGÊSANGANING MASARAKAT ING JAMAN SAMÊNIKÅ

SADÅYÅ GARAPAN ING NGINGGIL KATINDAKAKÊN ADHÊDHASAR NGÊCAKAKÊN TEORI SÅHÅ METODE INGKANG SAMPUN KAANDHARAKÊN KAGAYUTNÅ KALIYAN TEORI SÅHÅ METODE FILOLOGI

TÊTANDHINGAN MANUSKRIP JAWA SÅHÅMBÊDHAH ISINING TEKS-IPUN
ad