Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aerodromlarda m eteoroloji xidmətin təşkili PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aerodromlarda m eteoroloji xidmətin təşkili

Aerodromlarda m eteoroloji xidmətin təşkili

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Aerodromlarda m eteoroloji xidmətin təşkili

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aerodromlarda meteorolojixidmətintəşkili Mühazirəçi: Hacıyev Aqil

  2. Təyinatlar, tapşırıqlar və aviasiya meteoroloji orqanlarının təşkili Son on ildə müxtəlif regionlarda hava hərəkətinin əhəmiyyətli dərəcədə artımını nəzərə alaraq, aeroport administrasiyalarının və havada hərəkətin idarə edilməsi orqanlarının (HHİ) tələbləri və meteoroloji məhsulların yeni növləri artır.

  3. Aerodromlarda meteoroloji orqanlar tərəfindən istifadə edilən meteoroloji sistem və avadanlıqlar İCAO ÜMT ilə birlikdə qlobal səviyyədə ixtisaslaşdırılmış aviasiya meteoroloji xidmətinin verilməsi üçün 2 mərkəzi olan Ümumdünya Zonal Proqnozlar Sistemini yaratdı. Ümumdünya Zonal Proqnozlar Sisteminin mərkəzi London və Vaşinqtonda yerləşir. Bu mərkəzlər küləyin proqnozu, temperatur və 20 000 fut yüksəklikdə xüsusi atmosfer hadisələrinin ötürülməsinə xidmət edir.

  4. Aviasiya üçün operativ meteoroloji məlumatlar (OPMET), METAR, TAF vəSIGMET/AIRMET məlumatları daxil olmaqla, İCAO-nun təyin etdiyi real vaxtla regional və qlobal telerabitə şəbəkəsi vasitəsilə yayılır. Müvafiq beynəlxalq kod protokolları və formatları İCAO və ÜMT-nin işçi qrupları ilə razılaşdırılır.

  5. ÜZPM-nin məhsulları İCAO-nun Aviasiya üzrə təyin edilmiş xidmət çərçivələrində peyklər vasitəsilə yayımlanır. Bu xidmət Birləşmiş Krallığın aeronaviqasiya informasiya poçtunun peyk sistemi (SADİS) və ABŞ-ın Beynəlxalq Peyk sistemi əlaqəsi vasitəsilə yerinə yetirilir. Həmçinin, İCAO-nun təyin etdiyi İnternet bazasına əsaslanmış SADİS FTP serverindən də istifadə edilir.

  6. ÜZPM-nin tərtib etdiyi yüksəkliklər üçün xəritə (Proqnoz SIGWX)

  7. Təhlükəsizliyinvəhavadahərəkətineffektivliyininartımıməqsədiiləhavahərəkətinidarə edilməsi üzrəehtiyaclarınıtəminetməküçün, ÜMTekspertlərqrupu İCAO iləbirgəaerodromüzrəproqnozlara aid olanyeniməhsulhazırlayır. Güman edilir ki, bu növ məhsullar aerodrom ərazisində aviasiya üçün çox vacib olan atmosfer elementlərinin proqnozunu, aerodrom üzrə proqnoz və ənənəvi məhsul növlərilə müqayisədə daha geniş zaman və məkan ölçüsündə təmin edəcək.

  8. Aerodrom üzrə yeni proqnoz rəqəmsal formada buraxılır və onu 2013-cü ildən Web bazada qrafik məhsul formasında əldə etmək mümkündür. Bura küləklər, konveksiyanın proqnozu, buludluluğun aşağı təbəqəsi, görünüş məsafəsi və soyuq havaya xas atmosfer təzahürləri daxildir. Daha sonra zamanla (təqribən 2018-ci ilədək) aviasiya və ətraf mühit üçün vacib olan buzbağlama, turbulentlik kimi vacib elementlər də daxil ediləcək. Aerodromüzrəyeniproqnozbütündünyadahavadahərəkətinidarə edilməsiləbağlı olangələcəksistemlərinhazırlamasındaəhəmiyyətlikomponentolacaq.Belə sistemlərə ABŞ-da vəAvropadaNextGenvə SESAR kimimüvafiqsistemləri aid etmək olar.

  9. Схематическая диаграмма системы оповещения о сдвиге ветра с использованием лазерноголокатора uçuş Lazer şüaları Yerə enmə