Prezentimi
Download
1 / 35

PREZENTIMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

PREZENTIMI. LETRAT ME VLERE Dr.sc. Armand Krasniqi. Kuptimi i letrave me vlerë. Me lëshuarën e tyre në qarkullim krijojnë detyrime me shprehjen e njëanshme të vullnetit;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PREZENTIMI' - harper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prezentimi

PREZENTIMI

LETRAT ME VLERE

Dr.sc. Armand Krasniqi


Kuptimi i letrave me vler
Kuptimi i letrave me vlerë

 • Me lëshuarën e tyre në qarkullim krijojnë detyrime me shprehjen e njëanshme të vullnetit;

 • Janë dokumente të shkruara me të cilat mund të përcaktohet ndonjë e drejtë pasurore e cila është inkorporuar në letër dhe është e patjetërsueshme pa ekzistimin e letrës me vlerë;

 • Letra me vlerë është karakteristike se i takon atij që e mban që nënkupton se është e lidhur ngushtë me subjektin që e mban;

 • Roli i letrave më vlerë në të drejtën biznesore dhe biznesin në përgjithësi është shumë i madh;

 • Letrat me vlerë janë dokumente të cilat përpilohen me shkrim;

 • Formaliteti (Forma) është njëra ndër karakteristikat kryesore të saj;

 • Kjo nënkupton se ato prodhojnë efekt juridik dhe ekonomik vetëm nëse janë të krijuara në formën të cilën shprehimisht e përcakton ligji;


 • Letrat me vlerë i paraqesin dy vlera:

  • Vlerën e vet që kanë; dhe

  • Vlerën të cilën e mbajnë;

 • Nga kjo del se letrat me vlerë mbanë dy lloje të drejtash:

  • Të drejtat në vet letrat me vlerë që t’i posedon ato; dhe

  • Të drejtat të cilat dalin nga letrat me vlerë (ajo se çfarë është shkruar në të);

 • Letrat me vlerë mundësojnë zhvillim të shpejtë dhe të sigurt të biznesit;

 • Lehtësojnë qarkullimin në biznes dhe rrisin sigurinë juridike;


Një letër me vlerë për të shërbyer si dokument i bazuar me ligjin duhet t’i plotësojë disa karakteristika të domosdoshme:


 • Duhet të cilësohet lloj i letrës me vlerë p.sh. sikurse që është fjala për kambialin, çekun, fletdetyrimin, etj;

 • Firmën, respektivisht emërtimin dhe selinë e lëshuarësit të letrës me vlerë;

 • Firmën, respektivisht emrin e personit me urdhrin e të cilit lëshohet letra me vlerë;

 • Caktimi i saktë i detyrimit i cili del nga letra me vlerë (elementet gjeografike, kalendarike etj)

 • Nënshkrimi i lëshuarit të letrës me vlerë ose faksimili i lëshuarit nëse kjo behët në seri;

 • Nënshkrimi


Sipas natyr s s t drejtave q mbajn ne vete letrat me vler mund t i ndajm n
SIPAS NATYRËS SË TË DREJTAVE QË MBAJNË NE VETE, LETRAT ME VLERË MUND T’I NDAJMË NË

 • Detyrimejuridike;

  • Kambialidheçeku

 • Sendorereale – juridike;

 • Tëdrejtat e pasurisëapohipotekës

 • Letra me vlerëtëkorporatave;

  • Aksionet


Llojet e letrave me vler
LLOJET E LETRAVE ME VLERË ME VLERË MUND T’I NDAJMË NË

 • Ndarjen e letrave me vlerë zakonisht ndahet sipas kriterit të bartësve të tyre;

 • Të këtilla janë:

  • Letrat me vlerë me emër;

  • Letrat me vlerësipasurdhrit;

  • Letrat me vlerësipasprurësit;


Letrat me vler me em r jan ato letra ku
Letrat me vlerë me emër janë ato letra ku ME VLERË MUND T’I NDAJMË NË

 • Është i cekur emri i bartësit te të drejtave pronësore dhe juridike të cilat i përmban vet letra;

 • Vetëm personi i cili është i cekur në letër mund t’i realizojë këto të drejta;

 • Personi i cili e posedon letrën me vlerë ka mundësi që atë ta bartë në personin tjetër;

 • Letrat me vlerë me emër garantojnë siguri të madhe të qarkullimit;

 • Me humbjen e kësaj letre ka mundësi të behët amortizimi i tyre;


Letrat me vler sipas urdhrit jan ato letra ku
Letrat me vlerë sipas urdhrit janë ato letra ku; ME VLERË MUND T’I NDAJMË NË

 • Krijojnë lehtësira në sferën e qarkullimit ekonomik – juridik;

 • Bartën shumë lehtë dhe në mënyrë të thjeshtë me emër të personit tjetër;

 • Posedojnë klauzolën “paguaj sipas urdhrit”;

 • Bartja e tillë e së drejtave quhet ndryshe “INDOSIM”

 • Me rastin e humbjes së tyre ka mundësi të behët amortizimi i tyre;


Letrat me vler sipas prur sit
Letrat me vlerë sipas prurësit ME VLERË MUND T’I NDAJMË NË;

 • Janë letra me vlerë shumë më të avancuara se dy llojet e sipërme;

 • Janë të liruara nga formalitetet e shumta;

 • Bartja e të drejtave nga letra behët shumë shpejtë;

 • Karakteristikë e këtyre letrave është se në to fare nuk ceket poseduesi i tyre;

 • Si posedues legjitim i tyre konsiderohet çdo person i cili e disponon letrën me vlerë;

 • Ky lloj i letrave me vlerë nuk siguron siguri të madhe;

 • Mundësia e keqpërdorimit të tyre është shumë e madhe;

 • Të këto letra me vlerë nuk ka mundësi të behët amortizimi pasi që kur humbet letra automatikisht humbet edhe e drejta që del nga ajo;


Letrat legjitimuese dhe shenjta
LETRAT LEGJITIMUESE DHE SHENJTA ME VLERË MUND T’I NDAJMË NË

 • Letrat legjitimuese janë dokumente (shkresa) sipas të cilave:

  = poseduesi i tyre është formalisht i autorizuar që nga lëshuari i tyre të kërkojë që të kryej ndonjë veprim i cili është i cekur në të;

 • Letrat legjitimes konsiderohen letra me emër;

 • Këto letra mund të konsiderohen edhe letra sipas prurësit;

  - Shenja legjitimuese mund të jenë p.sh:

  = biletë udhëtimi

  = shenjat e gardërobave;

  = shenjat e mallrave;

  = shenja të caktuara – numra etj;


Fletaksionet kuptimi dhe r nd sia e fletaksioneve
FLETAKSIONET ME VLERË MUND T’I NDAJMË NËKuptimi dhe rëndësia e fletaksioneve

 • Flet – aksionet janë letra me vlerë që paraqesin risi në sisteminjuridik,

 • po ashtu janë të lidhura me afirmimin e plotë të shoqataveaksionare te ne si njërit nga subjektet themelore ekonomike;


 • Fletaksioni është letër me vlerë me të cilën realizohet pronësia në:

 • mjetet e deponuara në ndërmarrje,

  • bankë ndonjë subjekt tjetërekonomik,

  • në organizatat tjera financiare,

  • ne organizata për sigurimin endonjë personi tjetër juridik i cili mund të arrijë fitim.


Poseduesi i fletaksionit i fiton 2 t drejta themelore
Poseduesi i realizohet pronësia nëfletaksionit i fiton 2 të drejta themelore

1. PJESMARRJA NË PJESEN E FITIMIT

2. E DREJTA E PJESMARRJES NË

QEVERISJES E SUBJEKTIT BIZNESOR;


realizohet pronësia në Mund të ekziston fletaksioni pa të drejtën e pjesëmarrjes nëqeverisje;

 Kur fletaksioni bartet nga një person në tjetrin bartet pronësia e cilaështë shënuar në të fletaksionet;

janë shumë e përshtatshme për bashkimin e kapitalit të stimulimit maksimal të angazhimit të mjeteve të disponuar;

 Fletaksionet mund të lëshohen në valutën nacionale dhe të huaj mirëpo, brenda kufijve tonë në treg mund të shiten dhe të blihenvetëm me valutën nacionale;

 Fletakisonet paguhen në të holla , ( por ka mundësi edhe në sende edhe në të drejta , me një kusht që vlera e këtyre sendeve tëshprehet në të holla );


Fletaksioni p rb het nga 2 pjes
Fletaksioni përbëhet nga 2 pjesë : realizohet pronësia në

NË PJESEN E PARË TË FLETAKSIONIT E CILA QUHET BAZA

 • (d.m.th. duhet të shënohen të gjitha elementet themelore të fletaksionit ).

  NE PJESA E DYTË PËRBËHET NGA PJESA E KUPONIT

 • ( triskës ) që shërbejnë për pagimin e dividendit;


L shimi i fletaksionit
LËSHIMI I FLETAKSIONIT realizohet pronësia në

 • Vendimin për lëshimin e fletaksioneve e nxjerr organi përkatës i qeverisjes të ndonjë subjekti ekonomik ekzistues (apo themeluesi p.sh . i ndonjë shoqate të re aksionare .


Me vendimin mbi l shimin e fletaksioneve n ve anti p rcaktohet
Me vendimin mbi lëshimin e realizohet pronësia nëfletaksioneve në veçanti përcaktohet

1. EMERTIMI I LËSHUESIT TË FLETAKSIONEVE ;

2. SHENJA E OBLIGACIONIT QË LËSHOHET NË EMER APO SIPAS PRUESIT (sjellësit) ;

3. MËNYRA E PAGIMIT TË DIVIDENDËS ;

4. KOHA E RREGJISTRIMIT TË FLETKASIONEVE ;

5. MENYRA E RREGJISTRIMIT TË FLETAKSIONEVE ;

6. TE KUSH DHE NË CILIN AFAT BËHET PAGESA E MJETEVE PËR BLERJES EFLETAKSIONEVE ;

 • NË CILIN AFATË BËHET KTHIMI I MJETEVE TË PAGUARA NË RASTË TË EMITIMIT TË FLETAKSIONEVE (heqje dore );

 • LLOJET E FLETAKSIONEVE ;

 • PAGESA E FLETAKSIONEVE ;

  10. BARTJA E RREZIKUT etj;


 •  Mjetet për blerjen e realizohet pronësia nëfletaksioneve mund të paguhen menjëherë apo me këste (kur pagesa bëhet me këste blerësit të fletaksionit i lëshohet fletaksioni i përkohshem në të cilën ç’do pagës e kësteve vërtetohet me shkrim .

 •  Në rast se poseduesi i fletaksionit e bënë pagesën në tërësi tërhiqet fletaksioni i përkohshëm dhe i lëshohet fletaksioni i rendomë i lëshuar.


P rmbajtja e fletaksionit
PËRMBAJTJA E FLETAKSIONIT realizohet pronësia në

 • Fletaksioni si letër me vlerë duhet ti përmbaj të gjitha elementet që janë të parapara si :

  1. SHENJËN SE ËSHTË ME FLETË AKSION

  2. SHENJËN E LLOJIT TË FLETAKSIONIT , FIRMENRRESPEKTIVISHT SELIN E LËSHUESIT TË FLETAKSIONIT ;

  3. FIRMEN RRESPEKTIVISHT EMRIN E BLERSIT APO SHENJEN NË EMER TËCILIT LËSHOHET FLETAKSIONI ;

  4. AFATET E PAGIMIT TË DIVIDENDËS etj.


Elementet e kuponit p r pagimin e dividend jan
Elementet e kuponit për pagimin e dividend janë realizohet pronësia në

1. NUMRI RENDOR I KUPONIT ;

2. NUMRI I FLETAKSIONIT SIPAS TË CILIT DIVIDENDA PAGUHET ;

3. EMERTIMI I LËSHUESIT TË FLETAKSIONIT ;

4. VITI NË TË CILIN DIVIDENDA PAGUHET DHE FAKSIMILI I NËNSHKRIMI I PERSONAVE TË AUTORIZUAR ( lëshuesit të fletaksioneve.)


Llojet e fletaksioneve
LLOJET E FLETAKSIONEVE realizohet pronësia në

të përkohshme

përhershme;


Duhet ta b jm dallimin e feltaksioneve
duhet ta bëjmë dallimin e feltaksioneve realizohet pronësia në

 • në emër ,

 • sipas urdhrit dhe

 • sipas prurësit


Sipas radh s s l shimit fletaksionet munden me qen
Sipas radhës së lëshimit realizohet pronësia nëfletaksionet munden me qenë;

 • të themeluesit ,

 • të emisiont të pare apo të emisioneve të ardhshme;

 • fletaksionetmunden me qenë pa të drejt vote dhe me të drejt vote ose;

 • me tëdrejtën e një vote apo me të drejtë më më shumë vota në kuvendine aksionarve .Fletaksionet me prioritet mund t jen
Fletaksionet këtë relacion me prioritet mund të jenë:

 •  KUMULATIVE DHE  

 •  PARTICIPUESE

  Flet aksioni KUMULATIV jep poseduesit të saj të drejtë pagese të dividend paguar KUMULATIVE;

  Fletaksionet PARTICIPUESE, prioritare i japin poseduesit krahas tëdrejtës dividend edhe të drejtën e ndarjes së fitimit në marrëveshjenme vendimin mbi emetimin e këtyre fletaksioneve .


FLETËDETYRIMI këtë relacion


Flet detyrimi
FLETËDETYRIMI këtë relacion

 • Është dokument i shkruar me të cilin emituesi i saj obligohet që, subjektit të shënuar në fletëdetyrim (apo edhe sipas urdhrit të tij) prezentuesit të fletëdetyrimit, në ditën, muajin dhe shumë e caktuar t’i paguaj shumën e shënuar në kupon;


Flet detyrimi participativ
fletëdetyrimi participativ këtë relacion

 • Ekziston edhe fletëdetyrimi participativ – që nënkuptron që poseduesi i tij , përveç kamatës (interesit) fiton edhe të drejtën për pjesëmarrje në fitimin i cili është i përcaktuar për emituesin e fletdetyrimit:

 • Në jetën praktike fletëdetyrimi mund të emitohet me garancion dhe pa garancion; • Fletëdetyrimi edhe subjektet tjera juridike mund t’i emitojnë (jepin) fletëdetyrimet mund të shprehet në valutën e vendit dhe në valutë të huaj;

 • Blerësi i fletëdetyrimit e fiton të drejtën vetëm pasi që të paguaj çmimin e saj në tërësi:

 • Fletëdetyrimi duhet të përmbajë:

 • Firmën respektivisht emrin dhe selinë e emituesit tëfletëdetyrimit;

 • Firmën respektivisht emrin e blerësit të fletdetyrimit;

 • Lartësinë e shkallës së kamatës;

 • Përqindjne e pjesëmarrjes në fitim nëse është përcaktuar;

 • Afatet e pagimit të kamatës;

 • Vendin dhe datën e emitimit së bashku me numrin serik dhe kontrollues të fletëdetyrimin;

 • Faksimilin së bashku më nënshkrim e subjekteve të autorizuara;


Leksione per
Leksione per: edhe subjektet tjera juridike mund t’i emitojnë (jepin) fletëdetyrimet

FLETË ARKA

CETEFIKATI

FLETË KOMPERCIALJA


Fletarka
Fletarka edhe subjektet tjera juridike mund t’i emitojnë (jepin) fletëdetyrimet

 • Fletarka– është letër me vlerë për shumën monetare të caktuar e cila duhet të përmbushet në afatin e arritjës në bazë të shkallës së caktuar të kamatës;

  • Fletarkën mund ta emitojë banka, organizata e caktuar financiare dhe institucioni kompetent shoqëror – politik;

  • Rëndësia e tyre qëndorn sepse nëpërmjet të shitjës së tyre emituesi i tyre tubon mjete monetare afatshkurta;

  • Fletarka emitohet në bazë të vendimit të organit kompetent të emituesit të saj;

  • Zakonisht fletarka jepet me afatin e arritjes deri në një vjet;


Certifikati
Certifikati edhe subjektet tjera juridike mund t’i emitojnë (jepin) fletëdetyrimet

 • Certifikati – është dokument i shkruar për mjetet e deponuara në bankë apo në ndonjë institucion tjetër kompetent në bazë të nja afati të shkurtë të kthimit – deri në një vit;


Flet komercialja
Fletë edhe subjektet tjera juridike mund t’i emitojnë (jepin) fletëdetyrimet komercialja

 • Fletëkomercialja – është letër me vlerë e cila aplikohet nëpërmjet të shitjës në funksion gjatë tubimit të mjeteve monetare në një afat të shkurtë;

 • Emitohet nga ndërmarrjet dhe nga subjektet e caktuara juridike – ekonomike në bazë të kompetencave ligjore;


ad